Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca

Transkrypt

Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca
Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu specjalistycznego – mechanicznego w ramach zadania: „Poprawa
jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie”
Załącznik 6 do SIWZ
Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu
specjalistycznego – mechanicznego na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego
w Rzeszowie w ramach zadania: „Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole
Szkół Technicznych w Rzeszowie”
oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wykonania
oraz dostawy drukowanych materiałów promocyjnych dla Urzędu Miasta Lublin zamierzam
powierzyć niżej wskazanym podwykonawcom następujący zakres zamówienia: ….........................................................................................................................................* ….........................................................................................................................................* ............................................................................................................................................*
........................................................ podpis osoby / osób upoważnionych do występowania w
imieniu wykonawcy * należy wskazać zakres zamówienia oraz podać firmy podwykonawców.
UWAGA: Oświadczenia nie należy składać w przypadku, gdy Wykonawca nie
zamierza powierzyć podwykonawcom wykonania części zamówienia.
Projekt pt. Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w
Rzeszowiewspółfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
z RPO WP na lata 2014-2020