Oświadczenie o zamiarze powierzenia części zamówienia

Transkrypt

Oświadczenie o zamiarze powierzenia części zamówienia
Załącznik Nr 9do SIWZ
OŚWIADCZENIE Wykonawcy
o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom
Ja niŜej podpisany ……………………………………………………………………………...,
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)
będąc upowaŜnionym do reprezentowania Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………..
(Imię i nazwisko/Nazwa Wykonawcy)
Biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług
sprzątania i utrzymania w czystości powierzchni zewnętrznych na terenie Centrum Sztuki
Współczesnej Zamku Ujazdowskich.
Oświadczam, Ŝe zamierzam powierzyć wykonanie części zamówienia następującym
Podwykonawcom:
Lp.
Nazwa i adres
podwykonawcy
…………………….…………..…...……
(pieczątka i podpis Podwykonawcy)
Zakres i rodzaj prac powierzonych dla
Podwykonawcy
……………….….…..……………………
(pieczątka i podpis Wykonawcy)
…………………………………..……, dnia ………………..
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć Ŝadne części zamówienia
Podwykonawcom, wówczas na powyŜszym załączniku pisze „NIE DOTYCZY” i załącza go
do oferty.

Podobne dokumenty