Plan celów rzeczowo - finansowych na 2014r.

Transkrypt

Plan celów rzeczowo - finansowych na 2014r.
BURMISTRZ MIASTA K O W A L E W O P O M O R S K I E
PLAN CEL6W
RZECZOWO - FINANSOWYCH
GMINY K O W A L E W O P O M O R S K I E
R O K 2014
Kowalewo Pomorskie, listopad 2013 rok
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado
Przedkładam Państwu projekt budżetu na rok 2014 wraz z częścią informacyjną
o planowanych zadaniach z prośbą o jego analizę i zatwierdzenie ich realizacji.
Zaproponowane Wysokiej Radzie zadania wynikają z rozpoznania potrzeb naszej
społeczności, są konsekwencją nałożonych na Gminę obowiązków.
Spełnienie oczekiwań społeczeństwa naszej gminy powoduje zróżnicowanie tematyczne
proponowanych działań.
W roku przyszłym planowane jest zakończenie tak wyczekiwanej przez większość
mieszkańców inwestycji jaką jest budowa pływalni. Na dzień dzisiejszy mogę stwierdzić,
iż realizacja przebiega sprawnie, bez żadnych komplikacji. Mam nadzieję, że tak będzie do samego
końca a społeczność lokalna, w szczególności dzieci i młodzież w sposób nieograniczony
będą korzystać z dobrodziejstw tego obiektu, wykorzystując go nie tylko do celów rekreacyjnych,
ale też sportowych czy zdrowotnych.
Kolejną dużą inwestycją jest planowana od dłuższego czasu budowa nowej siedziby urzędu.
Na dzień dzisiejszy siedziba urzędu mieści się w trzech budynkach, z których jeden wpisany
jest do Rejestru zabytków, a drugi objęty jest wojewódzką ewidencją zabytków.
W obecnych obiektach warunki techniczne nie spełniają wymaganych norm, na co skarżą się
petenci urzędu. Nowe warunki lokalowe wpłyną na poprawę funkcjonalności,
dostępności dla petentów oraz podwyższą standard warunków pracy zatrudnionym
w urzędzie pracownikom.
Dalej zadaniami strategicznymi, nie wchodzącymi w zakres zadań własnych gminy,
a mającymi strategiczny wpływ na rozwój społeczno - gospodarczy pozostają: budowa obwodnicy
dla
miasta
Kowalewa
Pomorskiego
jak
też
modernizacja
drogi
powiatowej
Kowalewo Pomorskie-Wąbrzeźno.
Proszę zatem Wysoką Radę o zatwierdzenie tego planu, co pozwoli mi go w pełni
realizować.
1
PLAN CELÓW RZECZOWO- FINANSOWYCH
GMINY KOWALEWO POMORSKIE
ROK 2014
Burmistrz Miasta
Kowalewa Pomorskiego
/-/ Andrzej Grabowski
zatwierdzam
dokument zawiera 106 stron
2
I. ROLNICTWO
1. Promocja możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych w nowej
perspektywie finansowej 2014-2020.
2. Współorganizowanie szkoleń i kursów dla rolników.
3. Kształtowanie warunków pracy i życia ludności wiejskiej, odpowiadających standardom
cywilizacyjnym i pozwalającym mieszkańcom wsi realizować ich cele ekonomiczne,
edukacyjne, kulturowe i społeczne.
4. Pomoc gminy w sytuacjach klęskowych tj. obsługa gminnej komisji i udział w terenowym
szacowaniu strat w gospodarstwach rolnych, pomoc w pozyskiwaniu środków
rekompensujących straty i umożliwiających ciągłość produkcji rolnej.
5. Współdziałanie z właściwym miejscowo inspektoratem ochrony roślin i przekazywanie
zawiadomienia o występowaniu organizmu szkodliwego podlegającego zwalczaniu
w razie ewentualnego zagrożenia roślin uprawnych.
6. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób
zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej.
II. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I HANDEL
1. Świadczenie merytorycznej pomocy osobom zainteresowanym prowadzeniem własnej
działalności gospodarczej oraz wspieranie przedsiębiorców już działających.
2. Współpraca z jednostkami kontrolującymi: Sanepidem, Policją, Urzędem Celnym
w zakresie wydawanych zezwoleń i licencji.
III. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
GMINNEGO
PROGRAMU
1. Edukacja dzieci i młodzieży poprzez realizację programów profilaktycznych związanych
tematycznie z uzależnieniami.
2. Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego, jako miejsca pierwszego
kontaktu dla osób nadużywających alkoholu, członków ich rodzin oraz rodziców dzieci
pijących – prowadzonego przez instruktora terapii uzależnień.
3. Działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin
zagrożonych patologicznie poprzez prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej.
4. Działania interwencyjno- kontrolne członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
IV. OCHRONA ŚRODOWISKA I MELIORACJE
1. Pomoc spółkom wodnym działającym na terenie gminy w postaci dotacji udzielanych
na realizację prac konserwacyjnych rowów i przepustów na drogach gminnych.
2. Pomoc w poszukiwaniu dodatkowych źródeł dochodu i dofinansowania zadań statutowych
oraz zakupu sprzętu dla spółek wodnych.
3. Propagowanie i wspieranie budowy nowych oraz naprawy już istniejących obiektów
i urządzeń melioracyjnych.
4. Realizacja Programu Ochrony Środowiska.
5. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kowalewo Pomorskie.
6. Starania o pozyskanie funduszy na zadrzewienia terenów miejskich i wiejskich.
3
7. Utrzymanie właściwego stanu fitosanitarnego drzew i krzewów posadowionych na terenie
gminy.
8. Aktualizacja bazy danych o azbeście zlokalizowanym na terenie gminy. Realizacja działań
mających na celu likwidację wyrobów zawierających azbest.
INNE
1. Wdrożenie projektu „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy
i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.”
V. OPIEKA SPOŁECZNA
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie mogą pokonać,
wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna ma także umożliwić
osobom i rodzinom bytowanie w warunkach odpowiadających godności człowieka, ma zapobiegać
trudnym sytuacjom i doprowadzać do życiowego usamodzielnienia świadczeniobiorców
oraz zintegrować ich ze środowiskiem.
Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Kowalewo Pomorskie
i działa na podstawie:
● ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594
z późn. zm.);
● ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182
z późn. zm.);
• ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 139, poz.992 z późn. zm.);
• ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy uprawnionym do alimentów
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.);
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
• ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)
• ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.z 2011 r. Nr 231,
poz. 1375 z późn. zm.)
• ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)
• ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2005 r.
Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)
• ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)
• statutu Ośrodka stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/116/12 Rady Miejskiej
w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu
Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim
• ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. Z 2013 r. poz. 330
z poźn. zm.)
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Z 2013 r. poz. 885
z późn. zm.).
4
W celu realizacji zadań
w roku 2014 planuje się zatrudnić 23 pracowników,
w tym 6 pracowników socjalnych w terenie i 5 opiekunek domowych. Pozostali pracownicy
to kierownik, księgowa, 7 pracowników administracyjnych, 2 pedagogów i sprzątaczka.
Podstawowym instrumentem pomocy społecznej, który pozwala zabezpieczyć interesy osób
potrzebujących wsparcia są środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń.
Działalność Ośrodka finansowana jest:
• ze środków budżetu gminy
• ze środków budżetu państwa
Plan całego budżetu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowalewie Pomorskim na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami utrzymania ośrodka
i wynagrodzenia pracowników na rok 2014 wyliczono na kwotę 6.729.370,00 zł
z czego 1.481.228,00 zł to środki własne, natomiast 5.248.142,00 zł stanowią środki
z budżetu państwa.
Szczegółowe zapotrzebowanie środków na zadania realizowane przez Miejsko Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim na rok 2014 przedstawiają dane w tabeli
FORMA POMOCY
Zapotrzebowanie na rok 2014
w PLN
Dotacja
ZADANIA W Ł ASNE GMINY
Zasiłki Stałe
218915,00
Zasiłki okresowe
733887,00
Schronienie
0,00
Usługi opiekuńcze
0,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
0,00
Zasiłki celowe i w naturze
0,00
Odpłatność gminy za domy pomocy społecznej
0,00
Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”
Wydatki związane z pobytem dzieci w placówce
opiekuńczej, rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka
5
0,00
0,00
ZADANIA ZLECONE GMINIE
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
(od zasiłków stałych)
16000,00
ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
3515959,00
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
16000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
(od świadczeń pielęgnacyjnych)
PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE PRZEZ UNI Ę EUROPEJSKĄ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO Ł ECZNEGO
Projekt ‘‘Koniec z biernością'' współfinansowany przez
238998,91
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Środki z budżetu gminnego w szczególności wykorzystane będą na realizację zadań
własnych gminy o charakterze obowiązkowym, określonych w ustawie o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004 r. /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.182 z póź. zm./ art.17, to jest między innymi
na zakup opału, dożywianie dzieci w szkole, udzielanie pomocy celowej przede wszystkim
z przeznaczeniem na żywność, opłacanie pobytu w domach pomocy społecznej
mieszkańców naszej gminy.
Kontynuowana będzie również pomoc w formie usług opiekuńczych zgodnie z zasadami
określonymi w załączniku do Uchwały Nr XXI/203/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 15 kwietnia 2009 roku.
W roku 2014 planuje się dalszą działalność powstałego punktu noclegowego dla osób
bezdomnych naszej gminy. Jak również koordynowanie działań związanych z umieszczeniem
w noclegowniach bezdomnych spoza terenu gminy Kowalewo Pom.
Przyznane gminie środki z budżetu centralnego zostaną wykorzystane na realizację zadań
zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej tj. przede wszystkim na opłacanie składek
zdrowotnych dla 39 osób pobierających stałe świadczenia. Wstępnie na rok 2014 przyznana została
kwota dotacji w wys. 25300,00 zł.
Również realizowana będzie pomoc w postaci zasiłków
stałych i okresowych,
które są zadaniem gminy o charakterze obowiązkowym dotowanym z budżetu państwa.
Zapotrzebowanie na wypłatę zasiłków stałych i okresowych w ramach dotacji celowej
z budżetu państwa wyliczono na kwotę ok. 952802,00 zł (wstępnie na rok 2014 przyznana została
kwota dotacji w wys. 294100,00 zł). Szacuje się, że pomocą w formie zasiłków stałych objętych
zostanie ok. 50 osób na kwotę 218915,00 zł, natomiast pomocą w formie zasiłków okresowych
powinno zostać objętych ok. 300 rodzin na łączną kwotę w wys. 733887,00 zł
Pomocą w formie dożywiania planujemy objąć ok. 380 rodzin. Zapotrzebowanie wyliczono
na kwotę 500000,00 zł, w tym 100000,00 zł z budżetu gminnego oraz 400000,00 zł
z budżetu centralnego (wstępnie na rok 2014 przyznana została kwota dotacji 119000,00 zł).
6
Mając na uwadze niesienie pomocy najbiedniejszym dzieciom i młodzieży w miarę
posiadanych środków planuje się nadal organizować wypoczynek letni. W tym zakresie będziemy
podejmować starania o pozyskiwanie dodatkowych środków opracowując programy i przystępując
do konkursów.
W celu zapewnienia dzieciom z rodzin zagrożonych patologią odpowiednich warunków
do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz łagodzenia niedostatków wychowawczych
w rodzinie planuje się rozwijać i usprawniać działalność świetlicy socjoterapeutycznej.
Świetlica jest w stanie przyjąć 50- ro dzieci podzielonych na dwie grupy wiekowe.
Tradycyjnie jak co roku Ośrodek Pomocy Społecznej będzie współorganizatorem
m.in.
XX
Sportowych
Spotkań
Osób
Niepełnosprawnych
„Bądźmy
Razem”,
Wieczerzy Wigilijnej dla osób samotnych itp.
Kontynuowana będzie współpraca z Toruńskim Bankiem Żywności. Bank prowadzi
działalność polegającą na dostarczaniu żywności i innych artykułów na rzecz osób potrzebujących.
Z budżetu gminnego przewiduje się wkład jako składkę członkowską ok. 15.500, 00 zł rocznie.
W roku 2014 planuje się pozyskiwanie dodatkowych środków poprzez pisanie programów
tematycznych i przystępowanie do konkursów ogłaszanych przez Urząd Wojewódzki,
Urząd Marszałkowski, Kuratorium Oświaty, czy też Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Toruniu. W tym zakresie współpracować będziemy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony
Zdrowia działającym na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie. Planujemy pozyskiwać
również z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W związku z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nadal organizowane
będą prace społecznie użyteczne. W tym zakresie Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ściśle będzie współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy i Urzędem Miejskim.
Z dniem 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie. Jednym z najważniejszych zapisów było powołanie zespołów interdyscyplinarnych.
W roku 2011 został powołany zespół w skład, którego weszli pracownicy socjalni, przedstawiciele
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele różnych służb,
w tym policji, oświaty, ochrony zdrowia. Praca Zespołu będzie kontynuowana w 2014 roku.
Od 1 stycznia 2012 roku na samorządy gminne zostały nałożone dodatkowe zadania
do realizacji w związku z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. W myśl tej ustawy gmina m.in. będzie miała obowiązek współfinansowania pobytu
dziecka w placówce opiekuńczej, rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka.
W roku 2014 na realizację tego zadania przewiduje się kwotę w wys. 16.532,00 zł.
W 2012 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim
opracował dwa nowe programy: Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012- 2014
w Gminie Kowalewo Pomorskie oraz Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
na lata 2012- 2015, które będą kontynuowane w roku 2014.
Adresatami pierwszego programu są dzieci i rodziny przeżywające trudności w sferze
opiekuńczo- wychowawczej, w których wychowują się dzieci oraz rodziny, w których dzieci
umieszczone zostały w pieczy zastępczej.
Drugi program powstał w związku z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia
Psychicznego,
który
przewiduje
konieczność
opracowania
lokalnego
programu
ochrony zdrowia psychicznego. Realizacja celów zawartych w programie pozwoli skutecznie
promować zdrowie psychiczne i zapobiegać zaburzeniom psychicznym mieszkańców
potrzebujących. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Wśród zadań własnych gminy znajdują się
m.in. sprawy ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego.
7
Zupełnie nowym zadaniem, wynikającym z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej jest co roku przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej.
Dokument ten w porównaniu do poprzednich lat przedstawia obraz pomocy społecznej w gminie,
ukazuje jakim zapleczem dysponuje gmina, aby realizować zadania pomocy społecznej,
z jakimi instytucjami i organizacjami współpracuje oraz jakie nakłady finansowe przeznacza
na realizacje tych zadań.
Od 1 maja 2004 roku zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych gmina stała się jednym
z realizatorów świadczeń rodzinnych. Przejmowanie zadań związanych z realizacją tych świadczeń
trwało do września 2006 roku i od tej pory Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kowalewie Pomorskim stał się jedynym realizatorem tych świadczeń.
Świadczenia rodzinne obejmują:
• Zasiłek rodzinny oraz osiem dodatków do zasiłku rodzinnego: dodatku z tytułu
urodzenia dziecka, dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania,
dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka, dodatku z tytułu kształcenia
i rehabilitacji, dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatku z tytułu
wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatku na pokrycie wydatków
związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się
siedziba szkoły, dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem
do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.
• Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne,
specjalny zasiłek opiekuńczy;
• Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka;
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe.
System świadczeń rodzinnych skierowany jest do rodzin, które nie są w stanie zabezpieczyć
potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci. Przewiduje
się,
że w roku 2014 ze świadczeń rodzinnych skorzysta ogółem ok. 900 rodzin.
Realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego jest w 100% finansowana
z budżetu państwa. Na rok 2014 planuje się kwotę w wys. 3398959,00 zł.
Od 1 października 2008 roku weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów, która zastąpiła ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych
i zaliczce alimentacyjnej. Zadania te w całości finansowane są z budżetu centralnego.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to rodzaj finansowego wsparcia dla rodzin,
w których dzieci pomimo zasądzonych alimentów od rodzica wyrokiem sądu są ich pozbawione
z powodu bezskuteczności egzekucji sądowej. Państwo zastępczo wypłaca osobom uprawnionym
świadczenia pieniężne w wysokości zgodnej z wyrokiem sądowym, nie więcej jednak niż 500,00 zł
na dziecko.
Budżet na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne, funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę działu na rok 2014 planuje się
w wys. 3651700, 00 zł.
VI. GOSPODARKA KOMUNALNA
1. W zakresie spraw mieszkaniowych
W roku 2014 realizacja zadań w zakresie spraw mieszkaniowych odbywać się będzie w oparciu
o uchwałę Nr V/39/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy, która określa zasady:
8
1. wynajmu lokali o wysokim standardzie, o średnim standardzie, lokali socjalnych,
2. zamiany lokali,
3. wynajem lokali na czas trwania stosunku pracy,
oraz uchwałę Nr VIII/66/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Program obejmuje lata 2012 – 2016 i zawiera:
1. charakterystykę zasobów mieszkaniowych gminy,
2. prognozy dotyczące wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy,
3. plan remontów,
4. źródła finansowania,
5. zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy,
6. zasady polityki czynszowej,
7. planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych oraz działania mające na celu poprawę
wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Przydział mieszkań realizowany będzie w oparciu o ustaloną w 2013 r. listę przydziału
mieszkań o czynszu podstawowym i listę przydziału lokali socjalnych. Zgodnie z art. 4 ust. 2
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)
obowiązkiem gminy jest zapewnienie lokali socjalnych mieszkańcom wspólnoty samorządowej,
do których nabyli prawo ze względu na trudne warunki materialne i mieszkaniowe
oraz wyroki sądu o eksmisję.
W 2014 r. kontynuowane będą działania windykacyjne, zmierzające do wyegzekwowania
zaległości czynszowych.
Wypłaty dodatków mieszkaniowych następować będą w oparciu o przepisy obowiązującej
ustawy. Przewiduje się, że w roku 2014 przyznanych zostanie około 380 dodatków
na okres 6 miesięcy każdy (skorzysta z nich około 190 osób) na kwotę 450.000,00 zł.
Od 1 stycznia 2014 r. gmina wypłacać będzie dodatki energetyczne. Otrzymają je osoby
pobierające dodatek mieszkaniowy, którego część stanowi ryczałt na zakup opału.
2. Z zakresu spraw komunalnych
Utrzymanie czystości i porządku oraz poprawnej kondycji zieleni miejskiej na terenie miasta
Kowalewo Pomorskie powierzone zostanie wykonawcy, wyłonionemu w drodze przetargu
nieograniczonego. W roku 2013 prace te wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
W ramach poprawy estetyki miasta w 2014 r. planuje się:
1. wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych,
2. malowanie oznakowania poziomego ulic na terenie miasta, tj. pasów, linii segregacyjnych
oraz miejsc parkingowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
3. bieżące remonty cząstkowe chodników,
4. naprawy, wymianę i uzupełnianie oznakowania drogowego,
5. nasadzenie nowych drzew i krzewów,
6. wykonanie dekoracji świątecznej w okresie Świąt Bożego Narodzenia,
7. wykonanie rekultywacji terenów zielonych, jeżeli środki finansowe na to pozwolą.
Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2014 na terenie miasta i gminy
Kowalewo Pomorskie zorganizowana zostanie akcja „Sprzątanie Świata – Polska”.
Planuje się przeprowadzenie kolejnych edycji konkursów „Przywracamy urok naszej
gminie” oraz „Piękna Gmina”, będących zachętą do podejmowania działań lub kontynuowania prac
porządkowych oraz organizacyjno – technicznych w zakresie poprawy estetyki miasta i gminy
np. dróg lokalnych, zadrzewień, zagospodarowania terenów i obiektów użyteczności wspólnej.
Ogłoszony zostanie także konkurs „Na najpiękniejszą iluminację świąteczno – noworoczną”.
9
W 2014 roku planowana jest budowa targowiska miejskiego przy ul. Strażackiej
w Kowalewie Pomorskim, przy udziale środków unijnych, objętych Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, z dniem 1 lipca 2013 r., na terenie gminy wprowadzono nowy system gospodarowania
odpadami komunalnymi. W 2014 roku odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów
komunalnych
z
terenu
gminy
Kowalewo
Pomorskie
zajmować
się
będzie
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmży.
Nadal funkcjonował będzie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Punkt ten znajduje
się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim
przy ul. Brodnickiej 1.
W 2014 roku zostanie przeprowadzony kolejny przetarg na odbieranie i zagospodarowanie
stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Kowalewo Pom. Z przedsiębiorcą wyłonionym
w drodze przetargu zostanie podpisana umowa, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2015 r.
Ponadto, w 2014 roku przeprowadzona zostanie weryfikacja stawek opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Utrzymanie dróg gminnych
Utrzymanie dróg gminnych na terenach wiejskich leży w gestii poszczególnych sołectw,
zgodnie z ich statutami. W tym zakresie rady sołeckie wykonują takie zadania jak:
utrzymanie należytego stanu jezdni,
utrzymanie w okresie zimy przejezdności dróg,
utrzymanie przydrożnych rowów i poboczy dróg, w tym:
• wycinka zagrażających bezpieczeństwu krzewów, odrostów oraz nisko zwisających gałęzi,
• pielęgnacja drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym,
• wykaszanie rowów,
• sadzenie w pasie drogowym drzew oraz żywopłotów przeciwśnieżnych,
• odbudowa i konserwacja przydrożnych rowów,
• ścinka zawyżonych poboczy,
• porządkowanie rowów z odpadów, kamieni, itp.,
naprawa i czyszczenie przepustów pod drogą (naprawa i czyszczenie przepustów pod zjazdami
na pola i do zabudowań należy do właścicieli pól i zabudowań),
naprawa i budowa przyczółków rowów.
Podobnie jak w latach ubiegłych w 2014 roku planuje się przeprowadzenie remontów
dróg gminnych kamieniem wapiennym lub żużlem oraz profilowanie nawierzchni
przy użyciu równiarki. Jeżeli sołectwa będą zainteresowane, to remonty mogą być wykonane
przy użyciu mieszanki kamienia łamanego lub gruzu o frakcji od 0 do 63 mm i żwiru stosowanych
w odpowiednich proporcjach.
Wszystkie sołectwa dokonują remontów z własnych środków finansowych,
zgodnie z podjętymi uchwałami.
Planuje się dofinansowanie remontów dróg kamieniem w przypadku, gdy remonty
wykonane przez sołectwa będą spełniać określone kryteria.
W przypadku, gdy mieszkańcy będą zainteresowani udziałem w pracach lub kosztach
zadania, wspierane będą inicjatywy podejmowane w celu poprawy dróg i wykonania chodników
z materiałów rozbiórkowych pozyskanych podczas remontu dróg. Zakupując z własnych środków
dodatkowe kursy kamienia na remont dróg gminnych sołectwa otrzymają dofinansowanie
ze środków gminnych.
Sołectwa mogą ubiegać się o sfinansowanie z budżetu Gminy, kosztów związanych
z utwardzeniem nawierzchni dróg metodą wgłębnego bitumowania lub destruktem asfaltowym.
10
Kolejność realizacji wniosków została ustalona przez Radę Miejską w uchwale Nr X/104/12
z dnia 30 marca 2012 r., w sprawie stanowiska dotyczącego ustalenia wykazów ulic i dróg
przeznaczonych do utwardzenia. Warunkiem niezbędnym do realizacji zadań w ramach uchwały,
jest zabezpieczenie przez sołectwa środków na zakup kamienia wapiennego z przeznaczeniem
na wzmocnienie podbudowy jezdni. Ponadto w myśl przyjętej uchwały, gdy droga położona jest
na terenie dwóch sołectw, poszczególne rady sołeckie zobowiązane są do zawarcia porozumienia,
mającego na celu partycypację w kosztach zakupu kamienia wapiennego.
Wymiana
i uzupełnienie
oznakowania
wykonywana
będzie
na
bieżąco.
W 2014 roku zostanie opracowana organizacja ruchu drogowego dla wszystkich dróg publicznych
na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.
Remonty wiat przystankowych PKS wykonywane będą w miarę potrzeb i możliwości
finansowych, natomiast budowa nowych wiat następować będzie na wniosek sołectwa
po podjęciu przez zebranie wiejskie uchwały o partycypowaniu w kosztach realizacji zadania
w wysokości 50%.
W okresie zimowym drogi gminne odśnieżane będą przez wykonawców wyłonionych
w drodze przetargu.
Utrzymanie przejezdności ulic i odśnieżanie chodników na terenie miasta prowadzić będzie
ZGKiM Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim na podstawie zawartej umowy.
Na pozostałych drogach tj. krajowych, wojewódzkich i powiatowych zarówno remonty
jak i uzupełnienie oznakowania, utrzymanie poboczy i inne prace będą wykonywane przez zarządy
tych dróg, zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
Kontynuowana będzie współpraca z zarządcami dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa
i stanu technicznego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.
4. Z zakresu oświetlenia dróg
Eksploatacją i konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy
zajmować się będzie Energa Oświetlenie Sp. z o. o. Rejon Usług Oświetleniowych w Toruniu.
Od 2004 roku gminom nie są refundowane z budżetu państwa koszty poniesione
na oświetlenie drogowe zlokalizowane przy drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
w związku z czym, budżet naszej gminy został obciążony wydatkami za energię elektryczną
i naprawy awarii.
W miarę możliwości finansowych kontynuowane będą prace zmierzające do obniżenia
zużycia energii elektrycznej np. poprzez montaż lamp energooszczędnych.
Biorąc pod uwagę bardzo wysokie koszty zużytej energii elektrycznej oraz utrzymania
urządzeń w należytym stanie technicznym, oświetlenie dróg powinno ograniczać się jedynie
do najbardziej niebezpiecznych miejsc.
Nowe lampy w miejscach lub przy drogach publicznych na terenie poszczególnych sołectw
będą mogły być zainstalowane tylko wówczas, gdy z wnioskiem o ich instalacje wystąpi zebranie
wiejskie danego sołectwa oraz zostanie podjęta uchwała zebrania wiejskiego o sfinansowaniu 50%
kosztów budowy ze środków będących w dyspozycji sołectwa.
Rok 2014 będzie rokiem eksploatacji systemu oświetlenia solarno- hybrydowego.
Doświadczenia zdobyte w tym zakresie posłużą do wypracowania kierunków rozwoju oświetlenia
w latach następnych.
5. Z zakresu ciepłownictwa
Zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie kosztów produkcji energii cieplnej
na 2013 rok ustalone zostaną przez Prezesa ZGKiM sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim
ceny
sprzedaży
energii
cieplnej
produkowanej
przez
poszczególne
kotłownie.
Na podstawie tych cen oraz wielkości pobranej energii zostaną ustalone opłaty zaliczkowe
dla mieszkańców poszczególnych budynków na kolejny sezon grzewczy.
11
Natomiast po zakończeniu sezonu grzewczego nastąpi rozliczenie kosztów ogrzewania
za okres od 01.05.2013 r. do 30.04.2014 r. z uwzględnieniem zaliczek miesięcznych wpłacanych
w tym okresie przez mieszkańców poszczególnych budynków.
Ewentualne
oszczędności
mogą
być
przeznaczone
na
wykonanie
prac
termomodernizacyjnych.
6. Z zakresu wodociągów i kanalizacji
Gminny majątek wodno – kanalizacyjny eksploatuje Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o.
Ostrowite.
W roku 2014 planuje się do wykonania następujące prace:
– wybór wykonawcy na realizację budowy słonecznej suszarni komunalnych osadów
ściekowych dla oczyszczalni ścieków na działce nr geod. 293 obręb 04
w Kowalewie Pomorskim w ramach przesuniętego zadania z roku 2013
– poprawa gospodarki osadami,
– opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego gospodarki wodno – ściekowej,
– opracowanie operatów wodno- prawnych na odprowadzanie wód opadowych
z terenu miasta Kowalewo Pomorskie,
– opracowanie planu zaopatrzenia w wodę na wypadek „W”,
– zakup pompy do osadów na oczyszczalnię ścieków w Kowalewie Pomorskim.
Ponadto o ile środki finansowe pozwolą, dokonana zostanie wymiana instalacji
technologicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Wielkiej Łące.
Na bieżąco prowadzone będą kontrole pod kątem przyłączenia nieruchomości
do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych
albo w przydomową oczyszczalnię ścieków.
7. Z zakresu prywatyzacji gospodarki komunalnej
Sfera gospodarki komunalnej ma zasadnicze znaczenie dla mieszkańców miasta i gminy.
W interesie gminy i jej mieszkańców jest, aby działalność w tym względzie była jak najtańsza.
Wypełniając swoje obowiązki, funkcjonująca przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej rada nadzorcza sprawować będzie stały nadzór nad działalnością spółki
we wszystkich dziedzinach jej działalności.
Prowadzona będzie okresowa ocena działalności spółki pod kątem ewentualnej
prywatyzacji. Podstawą do oceny będą uzyskiwane przez Zakład wyniki ekonomiczne.
Obecnie, biorąc pod uwagę aktualną kondycję finansową istniejącej spółki, prowadzenie
procesu prywatyzacji jest ekonomicznie nieuzasadnione.
VII. OŚWIATA I WYCHOWANIE
W roku szkolnym 2014/2015 nadal będą funkcjonować szkoły i placówki oświatowe,
dla których organem prowadzącym jest gmina Kowalewo Pomorskie tj. Publiczne Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Kowalewie Pomorskim, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach,
Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie, Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące
oraz Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim.
12
Poniżej podajemy liczbę dzieci uczęszczających do szkół podstawowych wraz z oddziałami
zerowymi oraz do przedszkola publicznego w roku szkolnym 2013/2014 (dane na dzień 31.10.2013r):
Szkoły podstawowe i placówki oświatowe Liczba dzieci w roku szkolnym Planowana liczba dzieci w roku
wraz z oddziałami „O”
2013/2014
szkolnym 2014/2015*
Kowalewo Pomorskie
463
501
Wielkie Rychnowo
185
201
Wielka Łąka
133
149
Pluskowęsy
123
128
Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom. 25
- oddział „O”
Ujęto w SP Kowalewo Pomorskie
RAZEM:
979
929
Jak wynika z przedstawionej analizy, w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym
jest Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie liczba uczniów ulegnie zwiększeniu o 50.
W miejscowości Mlewo nadal będzie funkcjonować „Mała Szkoła” z oddziałami klas 0 – III,
której założycielem i organem prowadzącym jest Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno- Kulturalne
„TRIO” w Mlewie. Obwód szkolny nie ulega zmianie. Do szkoły w roku szkolnym 2013/2014
uczęszcza łącznie wraz z oddziałem „O” 26 dzieci. Przewiduje się, że w roku szkolnym 2014/2015
do placówki będzie uczęszczało 47 dzieci (wg ewidencji ludności liczba dzieci urodzonych w okresie
lipiec- grudzień 2008 r. oraz wszystkich dzieci z rocznika 2009 z obwodu szkolnego w Mlewie wynosić będzie 25 ).
W przyszłym roku szkolnym liczba dzieci może ulec zwiększeniu o 21.
Poniżej przedstawiamy wykaz uczniów w poszczególnych oddziałach Publicznego Gimnazjum:
a) w roku szkolnym 2013/2014 stan na dzień 31.10.2013 r.
Oddziały
kl. I
kl. II
kl. III
Ogółem
Liczba uczniów
122
149
141
412
b) w roku szkolnym 2014/2015 – przewidywana liczba uczniów:
Oddziały
kl. I
kl. II
kl. III
Liczba uczniów
126
122
149
Jak widać z przedstawionego zestawienia liczba uczniów może ulec zmniejszeniu o 15.
Ogółem
397
Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2013 poz. 1265) od września 2014 roku:
• obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7- letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6- letnie,
urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r.;
• spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie
od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców;
• spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci 5- letnie
(urodzone w roku 2009) jeśli taka będzie wola ich rodziców. W tym przypadku decyzję
podejmie
dyrektor
szkoły
po
zasięgnięciu
opinii
publicznej
poradni
psychologiczno-pedagogicznej. Takie prawo będzie obowiązywało również kolejne roczniki.
Kontynuowana będzie realizacja „Długofalowego programu rozwoju oświaty na terenie
gminy Kowalewo Pomorskie”. Kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za wysokie
osiągnięcia uczniów określa uchwała Nr XXI/205/2009 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
13
Natomiast możliwości otrzymania jednorazowych stypendiów dla uczniów reguluje
uchwała Nr XXI/182/2005 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 8 czerwca 2005 r.
w
sprawie
uchwalenia
„Długofalowego
programu
oświaty
na
terenie
Gminy Kowalewo Pomorskie” z późn. zm.
Na podstawie § 1 załącznika nr 1 do uchwały Nr XI/108/12 Rady Miejskiej
w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom., poz 1533) w sprawie
zasad udzielania stypendiów i nagród Gminy Kowalewo Pomorskie uczniowie zdolni będą mieli
możliwość uzyskania stypendium za wysokie wyniki w nauce na dany rok szkolny jeżeli uzyskają
odpowiednio niżej wymienioną średnią arytmetyczną ocen:
1. 5,4 uczeń szkoły podstawowej;
2. 5,3 uczeń szkoły ponadpodstawowej;
3. 4,8 uczeń szkoły wyższej.
W okresie ferii zimowych szkoły planują organizację zajęć rekreacyjnych dla uczniów
wg zatwierdzonych planów. Liczba dzieci w grupie winna wynosić nie mniej niż 20 uczniów,
przy czym dopuszczalna jest mniejsza liczba dzieci, o ile wynika to ze specyfikacji zajęć
np. zajęcia komputerowe.
W ciągu całego roku prowadzone będą nieodpłatnie koła zainteresowań,
zgodnie z zainteresowaniem uczniów oraz przygotowujące uczniów do konkursów szkolnych,
gminnych, rejonowych i wojewódzkich, a także zajęcia wspomagające dla uczniów posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
W szkołach organizowane będą festyny i spotkania okolicznościowe mające na celu integrację
szkoły ze środowiskiem lokalnym. Corocznie szkoły biorą udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim w roku 2014 planuje
w stołówce szkolnej zorganizować scenę z widownią w celu stworzenia małej auli (do okazjonalnych
występów), doposażyć szkołę w pomoce dydaktyczne (multimedia, sprzęt sportowy), sukcesywnie odświeżać
pomieszczenia szkolne, uatrakcyjnić wystrój korytarzy. Szkoła zamierza kontynuować zajęcia rozwijające
zainteresowania uczniów takie jak: gimnazjalni publicyści GIM TV, zespół muzyczny The Cover Band,
koło dziennikarskie „Pegaz”, szkolne koło teatralne „Rekwizyt”, chór szkolny, aerobik, siatkówka,
piłka ręczna, piłka nożna, tenis stołowy, koszykówka, zajęcia z przepisów ruchu drogowego,
szkolne koło Caritas, zajęcia sportowo- rekreacyjne, zespół taneczny cheerleaderek,
koło młodych pedagogów, drużynę strzelecką, koło literackie, koło ciekawa chemia
oraz zajęcia dodatkowe: zajęcia rozwijające i wyrównawcze z wszystkich przedmiotów, wspomagające,
korekcyjno-kompensacyjne, świetlicowe, internetowa współpraca szkół, socjoterapeutyczne,
informatyczne, dla uczniów z trudnościami w zachowaniu, terapia logopedyczna
dla dzieci z dysleksją, internetowa współpraca szkół w języku angielskim, biblioteczne.
W okresie ferii zimowych szkoła planuje zorganizować dla uczniów następujące zajęcia rekreacyjne:
warsztaty chemiczne, rekolekcje dla dziewcząt, noc w szkole, turniej piłki nożnej chłopców,
tenis stołowy, piłka nożna, strzelectwo sportowe, jazda na rolkach, zajęcia taneczne, piłka ręczna,
zajęcia teatralne, zabawy integracyjne, zajęcia artystyczne.
Ponadto szkoła planuje zorganizować następujące imprezy i uroczystości szkolne tj.: półmetek klas II,
dzień bezpiecznego internetu, dzień dobrych życzeń, Jubileusz 10- lecia gimnazjum,
konkursy: matematyczny on- line w biciu Rekordu Guinessa, konkurs wiedzy o krajach
anglojęzycznych, konkurs wiedzy o UE, Pierwszy Dzień Wiosny, konkurs ortograficzny,
matematyka na wesoło, konkurs wiedzy o starożytności, rocznica śmierci Patrona Szkoły,
Rekolekcje Wielkopostne, konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, konkurs poetycki
- Jan Paweł II, Gimbal, IV Dzień Chemii, Dzień Dziecka na sportowo, konkurs czytelniczy
dla klas II, Gminne Igrzyska Olimpijskie, Powiatowy Konkurs „czas na zabawę z fizyką”,
piknik rodzinny, Sprzątanie Świata, Ekobiesiada, udział w zjeździe Szkół im. Jana Pawła II,
14
Dzień Patrona, Święto Szkoły, Pasowanie na Gimnazjalistę, Zaprzysiężenie Samorządu
Uczniowskiego, Halloween, „Sperling Master” – konkurs z języka angielskiego,
zabawa integracyjna kl. I, szkolna dyskoteka Andrzejkowa, światowy dzień rzucania
palenia
tytoniu,
mikołajki,
mikołajkowy
powiatowy
turniej
piłki
nożnej,
kiermasz świąteczny, dzień świąteczny,
konkursy przedmiotowe,
artystyczne,
sportowe
według kalendarza kuratora oświaty.
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim w 2014 roku planuje
prowadzić koła zainteresowań tj.: polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, języka angielskiego,
sportowe, biblioteczne, chór, plastyczne, Caritas, taneczne, misyjne, redakcyjne,
gry i zabawy, ortograficzne, flażoletowe, praca z testami.
W okresie ferii zimowych planowane są do zrealizowania następujące zajęcia
tj.: gry rekreacyjne – dwa ognie, kwadrant, wyjazd na basen, zajęcia z piłki siatkowej.
W przyszłym roku szkolnym szkoła planuje zorganizować następujące imprezy i uroczystości
szkolne: obchody 30- lecia nadania imienia szkole i 50-lecia oddania budynku szkoły do użytku.
W 2014 roku szkoła planuje zorganizować Gminne zawody w szachach i warcabach,
Gminny konkurs „Król ortografii” dla klas II-III, Gminny konkurs „Matematyk na medal” dla klas
II-III, V Gminny konkurs Gramatyczno- Ortograficzny „Gżegżółka ze szczeżują ortografii pilnują”
dla klas IV-VI, Gminne konkursy przyrodnicze dla klas I - III
i
IV – VI
oraz VIII konkurs matematyczny klas IV-VI.
Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie w roku 2014 planuje pozyskać środki kuratoryjne,
rządowe i ministerialne; zakupić pomoce dydaktyczne, artykuły i meble niezbędne
do funkcjonowania szkoły w ramach posiadanych środków finansowych.
Szkoła zamierza również kontynuować koła zainteresowań dla uczniów tj.: matematyczne, ortograficzne,
przyrodnicze, plastyczne, sportowe (mini piłka siatkowa), fletowe, wokalne, Przyjaciół Biblioteki.
W ramach godzin wynikających z art. 42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela szkoła zamierza kontynuować
następujące zajęcia: dydaktyczno- wyrównawcze, logopedyczne, świetlicowe, przygotowawcze
do sprawdzianu klas VI z języka polskiego i matematyki, korekcyjno- kompensacyjne,
prowadzenie gazetki szkolnej „Rychnowiaczek” oraz dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.
W okresie ferii zimowych szkoła planuje zrealizować zajęcia sportowe, plastyczne oraz wyjazd do kina.
W dniu 01.06.2014 roku szkoła planuje zorganizować uroczystość nadania imienia Janusza Korczaka
oraz rozwinięcia sztandaru.
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące w roku 2014 planuje kontynuować edukację ekologiczną
poprzez współpracę z nadleśnictwem w Golubiu- Dobrzyniu, zajęcia edukacyjne w szkole leśnej
na Barbarce, realizację programu edukacyjnego „Myśliwi- Dzieciom- Dzieci- Zwierzętom”,
udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Szkoła planuje wziąć udział w konkursach organizowanych
na terenie gminy, powiatu, województwa oraz nawiązać współpracę ze strażą pożarną i policją.
Szkoła planuje także zorganizować szereg wycieczek, w tym krajoznawczo- turystycznych
oraz zorganizować cykl zajęć kulturalno- regiolnalnych oraz kultywujących tradycje świąteczne.
Szkoła zamierza kontynuować zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów poprzez zajęcia
sportowe, językowe, koła przedmiotowe z matematyki, informatyki, przyrody i Caritas.
Ponadto szkoła będzie organizowała zajęcia wspomagające dla uczniów posiadających orzeczenia
z poradni poprzez zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjno- kompensacyjne
oraz zajęcia logopedyczne.
W okresie ferii zimowych szkoła planuje zrealizować zajęcia sportowe, wyjazd na basen
oraz wyjazd do kina i teatru. Ponadto szkoła planuje zorganizować następujące imprezy
i uroczystości szkolne tj.: uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, ślubowanie klasy I,
Święto Edukacji Narodowej, Obchody miesiąca bibliotek szkolnych – cykl imprez,
15
Dzień Pluszowego Misia – imprezy czytelnicze /edukacja informatyczna/, Andrzejki,
środowiskowe spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka, choinka szkolna, Dzień Ziemi,
Dzień Matkiimpreza środowiskowa, Dzień Dziecka- zabawy i konkursy,
uroczyste pożegnanie klas VI, uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach w 2014 roku w ramach godzin
wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela zamierza kontynuować następujące zajęcia:
koło
matematyczne, koło języka polskiego, koło języka angielskiego, koło miłośników książki,
zajęcia sportowe, zajęcia „Kopalnia Wiedzy” i zajęcia wokalno- artystyczne, zajęcia zespołu „Kameleon”,
koło przyrodnicze.
W okresie ferii zimowych szkoła zamierza zorganizować bal karnawałowy „Choinka szkolna”,
zajęcia sportowe, plastyczne oraz jedną formę wyjazdu.
W dalszym ciągu szkoła podejmowała będzie próby nawiązania współpracy z wojskiem.
Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim w 2014 roku zamierza zorganizować
następujące konkursy z własnej inicjatywy: konkurs plastyczny dla dzieci 6- letnich
z terenu miasta i gminy, XX Powiatowy Konkurs Wiersza Ekologicznego, konkurs plastyczny
z okazji Dnia Ziemi.
Ponadto przedszkole zamierza wziąć udział w następujących akcjach i przedsięwzięciach:
„Góra Grosza”; udział w XX Finale WOŚP; kontynuowanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
udział w akcji „Sprzątanie Świata”, udział w akcji „ Szlachetna Paczka”.
Przedszkole zamierza prowadzić swoją promocję poprzez
redagowanie gazetki
„Przedszkolne Wieści” oraz
„Eko – przedszkolak”, zamieszczanie artykułów na stronie
Urzędu
Miejskiego
w
Kowalewie
Pomorskim
„Z
ostatniej
chwili...”,
w gazetce lokalnej „Goniec Kowalewski” oraz na stronie internetowej przedszkola,
udział wychowanków w konkursach, przeglądach organizowanych przez inne placówki
z terenu miasta, gminy, powiatu, województwa oraz o zasięgu ogólnopolskim,
prezentacja umiejętności dzieci na scenie MGOK w Kowalewie Pomorskim.
Przedszkole planuje zorganizować następujące imprezy i uroczystości przedszkolne:
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w MGOK w Kowalewie Pom., bal karnawałowy
dla dzieci, uroczyste pożegnanie zimy i powitanie wiosny z udziałem rodziców, uroczystość
z okazji Dnia Matki i Ojca, dziecięca spartakiada sportowo - ekologiczna z okazji Dnia Dziecka
dla wychowanków przedszkola oraz dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
Festyn Rodzinny Wiolinki 2014, uroczyste pożegnanie 6- latków, Święto Edukacji Narodowej
- prezentacja programu artystycznego, pasowanie na przedszkolaka z udziałem rodziców,
Wigilia dla dzieci z udziałem Rady Rodziców i zaproszonych gości.
Wszystkie wyżej wymienione uroczystości odbędą się w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury
im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim z siedzibą
przy Placu Wolności 13.
W 2014 roku planowane jest przeprowadzenie konkursów na następujące stanowiska:
– stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim;
– stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach.
Dowóz uczniów uprawnionych do szkół będzie realizowany w drodze wykupu biletów
miesięcznych na regularne linie PKS. W rejonach gdzie nasycenie otwartych linii PKS
jest mniejsze lub rodzice sami chcą dowozić swoje dzieci będą zawierane porozumienia
z rodzicami na zwrot kosztów dowozu do wysokości cen biletów miesięcznych na tych odcinkach.
Na podstawie umów z rodzicami na zwrot kosztów odbywał się będzie dowóz uczniów
16
niepełnosprawnych
do
szkół
na
terenie
gminy
jak
również
poza
gminę.
Ponadto na terenie miasta będzie funkcjonowało Niepubliczne Przedszkole „ENTLICZEK
PENTLICZEK” w wymiarze 9 godzin dziennie. Do przedszkola będzie mogło uczęszczać
50 dzieci w wieku 2,5 - 6 lat.
Od 1 września planowane jest uruchomienie niepublicznego punktu przedszkolnego
w Pluskowęsach.
W 2014 roku remonty bieżące i konserwacje budynków szkolnych będą się sprowadzały
do prac najpilniejszych i koniecznych. Głównie są to zadania wynikające z objazdu szkół
dokonanego w dniu 15 czerwca 2011 r., przez Komisję Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej
i przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/56/11 z dnia 21 września 2011 r.
Niezbędny zakres prac przedstawiony przez dyrektorów poszczególnych placówek
przedstawia się następująco:
Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim:
1. Wymiana podłóg w sali nr 11 i 14,
2. Obudowanie grzejników,
3. Remont odpływu kanalizacji zewnętrznej do studzienki,
4. Malowanie sali gimnastycznej,
5. Wymiana podłogi w małej sali gimnastycznej
6. Zakup 24 komputerów do pracowni.
Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach:
1. Wykonanie bieżni na boisku szkolnym,
2. Utworzenie placu zabaw.
Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie:
1. Malowanie klatek schodowych,
2. Wymiana drzwi ewakuacyjnych w łączniku w „starej części szkoły”,
3. Wymiana grzejników w budynku szkoły,
4. Wymiana pokrycia dachowego na łączniku nowej części szkoły wraz z malowaniem
sufitu,
5. Wymiana podłogi w bibliotece szkolnej,
6. Wyłożenie płytkami schodów i zjazdu dla niepełnosprawnych przy szkole,
7. Wykonanie otworu kontrolnego ze strychu na poddasze sali gimnastycznej,
8. Utworzenie skoczni,
9. Zakup mebli do sal lekcyjnych nr 2 i 22.
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące:
1. Renowacja parkietu w sali gimnastycznej,
2. Malowanie sali gimnastycznej,
3. Sukcesywna wymiana drzwi wewnętrznych do klas i pomieszczeń,
4. Naprawa lub wymiana elementów placu zabaw,
5. Wymiana bramek wejściowych,
6. Zagospodarowanie terenu zieleni – wykonanie bieżni,
7. Renowacja parkietu w klasach lekcyjnych,
8. Naprawy w kotłowni c.o.
Publiczne Gimnazjum:
1. Adaptacja pomieszczenia stołówki na małą aulę.
17
Przedszkole Publiczne:
1. Remont strychu poprzez ocieplenie i wygospodarowanie pomieszczeń na pomoce
dydaktyczne, chemiczne oraz powiększenie sali dydaktycznej.
VIII. KULTURA I SZTUKA
1. Pozyskiwanie środków finansowych na organizację imprez kulturalno- rozrywkowych
(m.in.: Dożynki Gminno- Parafialne, Festyn plastyczny z okazji „Dnia Ziemi”, Ekobiesiada 2014,
Przegląd Kolęd i Pastorałek, Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej,
Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Wakacje z M-GOK, „Mikołajki”
dla dzieci)- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
LGD „Dolina Drwęcy”, Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie.
2. Organizowanie wszystkich imprez zgodnie z kalendarzem na 2014 rok.
3. Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez organizowanie koncertów zespołów profesjonalnych
dla społeczeństwa z przedsprzedażą biletów. Wprowadzenie nowych ciekawych gier i zabaw
dla dzieci i młodzieży na wyjazdach „Z wizytą u Was”.
4. Pozyskiwanie środków finansowych na zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Miejskiej
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.
5. Prowadzenie zajęć w organizacjach i kołach zainteresowań: ognisko muzyczne,
zespół taneczny dziecięcy, koło plastyczne, koło szachowe, chór 730-lecia, stowarzyszenie ARS.
6. Z prac remontowych:
–
zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych na salę konferencyjną;
–
malowanie klatki schodowej w tylnej części budynku, pomieszczeń kuchennych
i sanitarnych;
–
remont schodów –wejście do budynku i wejście do pomieszczeń piwnicznych;
–
malowanie pomieszczeń biurowych (nr 2 i nr 3);
–
konserwacja elementów drewnianych na zewnątrz budynku.
7. Zakupy inwestycyjne:
–
zakup rzutnika ekranowego na scenę;
–
zakup miksera audio do nagłośnienia;
–
wyposażenie kuchni wraz z opracowaniem projektu.
IX. KULTURA FIZYCZNA I SPORT
W zakresie kultury fizycznej i sportu działalność prowadzona będzie przez wiele instytucji.
Planowane jest zorganizowanie m.in. następujących imprez rekreacyjno- sportowych:
- VII Sołecki Turniej Piłki Nożnej Halowej – luty
Urząd Miejski, Publiczne Gimnazjum;
- Gminne Zawody dla uczniów klas I – III szkół podstawowych – marzec
18
-
-
Szkoły Podstawowe, Publiczne Gimnazjum, GOS;
XIX Bieg Przełajowy o Puchar Rady Sołeckiej Mlewa – kwiecień/maj
Szkoła Podstawowa w Mlewie, Rada Sołecka sołectwa Mlewo;
Gminne Igrzyska dla klas IV – VI szkół podstawowych – maj
Szkoły Podstawowe, Publiczne Gimnazjum, GOS;
XX Spotkania Osób Niepełnosprawnych "Bądźmy Razem " połączone ze Spotkaniami
Integracyjnymi Sportowo-Rekreacyjnymi - czerwiec
MGOPS, Warsztaty Terapii Zajęciowej, MGOK, Urząd Miejski, Szkoła Podstawowa
w Kowalewie Pomomorskim;
XXI Międzynarodowy Turniej Szachowy - lipiec
UKS "Orlik", LKS "Promień", MGOK;
XXIII Błyskawiczny Turniej Drużyn Sołeckich – sierpień,
Urząd Miejski;
IV Rajd rowerowy „Tour de Kowalewo” wrzesień,
Urząd Miejski, UKS „Sokół”;
XVIII Gminne Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej - wrzesień
Rada Sołecka wsi Kiełpiny, Urząd Miejski, MGOK.
W 2014 roku w strukturach LKS „Promień” będą funkcjonowały następujące sekcje:
piłki nożnej, szachowa i trójboju siłowego.
Popularyzacją sportu i organizacją zawodów szkolnych będzie zajmował się
Gminny Organizator Sportu i Uczniowskie Kluby Sportowe powołane w następujących szkołach:
– w SP Kowalewo Pom. - UKS "Orlik " z wiodącymi sekcjami piłki ręcznej,
piłki koszykowej, piłki siatkowej, piłki nożnej i tenisa stołowego,
– w SP Wielkie Rychnowo - UKS "Sokół" z wiodącymi sekcjami kolarstwa, lekkoatletyki,
piłki nożnej i piłki siatkowej;
– w Publicznym Gimnazjum UKS "Olimpijczyk" - z wiodącą sekcją: piłki ręcznej, piłki
nożnej koszykówki i siatkówki.
Popierane będą wszystkie inicjatywy sołectw, komitetów osiedlowych i innych jednostek
organizacyjnych w zakresie poprawy stanu bazy sportowo- rekreacyjnej poprzez budowę
i urządzanie boisk, placów zabaw, terenów rekreacyjnych.
X. OCHRONA ZDROWIA
1. Działania w zakresie promocji zdrowia:
Gmina Kowalewo Pomorskie pozytywnie zaopiniowała „Program Edukacyjno – Leczniczy
na Rzecz Zmniejszania Częstości Występowania Nadwagi i Otyłości u Dzieci i Młodzieży
w Województwie Kujawsko – Pomorskim”. Program ten przewidziany jest do realizacji
w 2014 roku.
Celem głównym programu jest: zmniejszenie częstości występowania nadwagi i otyłości
u dzieci i młodzieży w województwie kujawsko- pomorskim.
Programem objęte zostaną dzieci i młodzież województwa kujawsko- pomorskiego
w wieku 0- 18 lat, u których stwierdzona zostanie nadwaga i otyłość.
Poza tym, w roku 2014 kontynuowane będą akcje w ramach populacyjnego programu wczesnego
wykrywania
raka piersi. W ramach tego programu będą przeprowadzone przesiewowe
badania mammograficzne.
19
W celu organizacji cyklicznych spotkań z mieszkankami Gmina Kowalewo Pomorskie
podpisała umowę z FADO Centrum Usług Medycznych w Gdyni. Ponadto prowadzone będą akcje
poboru krwi, organizowane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Bydgoszczy, a także w miarę potrzeb mieszkańców badania słuchu.
XI. INWESTYCJE I GOSPODARKA GRUNTAMI
Zadania kontynuowane – do realizacji
1. Budowa parkingu przy ul. Św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim
W 2012 r. opracowana została dokumentacja projektowa na budowę parkingu przy ul. Św. Mikołaja
w Kowalewie Pomorskim za kwotę 19.680,00 zł. W październiku 2013 roku ogłoszony
został przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia
do 31 maja 2015 r., w tym w 2013 r. wykonanie robót rozbiórkowych.
Planowany koszt robót budowlano- montażowych wg kosztorysu inwestorskiego - 338.294,80 zł.
Zakres robót do wykonania:
Parking zapewnia 35 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m. Dostęp do parkingu zapewnia
projektowany zjazd z ulicy Świętego Mikołaja. Przyjęto nawierzchnię z kostki betonowej, jezdnię
ograniczono krawężnikiem betonowym. Zakłada się powierzchniowe odwodnienie dróg
w kierunku projektowanych wpustów deszczowych. Wszystkie elementy kolidujące z parkingiem
przeznacza się do rozbiórki:
- bloki betonowe pozostałości po ławkach trybuny,
- nawierzchnie z kostki betonowej i płytek betonowych,
- ogrodzenie betonowe od strony ulicy Świętego Mikołaja,
- ogrodzenie z siatki od strony działki nr 316/2 oraz 87,
- demontaż 10 reklam (znaki reklamowe przeznacza się do ponownego montażu).
Parking projektuje się jako ogólnodostępny z ograniczeniem rodzaju samochodów
(zakaz wjazdu samochodów ciężarowych). W związku z budową zjazdu z ulicy Świętego Mikołaja
projektuje się zmianę stałej organizacji ruchu na drodze krajowej.
Zieleń
Na długości 90 m w odległości min. 1,0 m od krawędzi stanowisk projektuje się nasadzenia.
Na pozostałym projektuje się trawnik o łącznej powierzchni 300 m2.
Ogrodzenie
Istniejące ogrodzenia w obszarze parkingu przeznacza się do rozbiórki. Likwiduje się betonowe
ogrodzenie od strony ulicy Świętego Mikołaja na długości 112 mb oraz istniejące ogrodzenie
z siatki (siatki w ramach) długości 77 mb na granicy z działką 316/2 oraz 87.
Projektuje się ogrodzenie typu panelowe długości 178 mb i wysokości 1,5 m.
Zakres robót do wykonania obejmuje również budowę zjazdu w granicy pasa drogowego
szerokości 4,0 m i dł. 4,5 m.
2. Budowa siedziby Urzędu Miejskiego
W 2012 r. wykonano koncepcję oraz program funkcjonalno - użytkowy budynku urzędu miejskiego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kowalewo Pomorskie za kwotę 30.135,00 zł.
W 2013 r. opracowana została przez ABK-PROJEKT, z siedzibą w Zielonej Górze dokumentacja
projektowa na budowę budynku biurowego na siedzibę Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie
wraz z parkingami, zjazdami z ulicy gminnej, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą
20
techniczną oraz dostawę i montaż kompletnego wyposażenia, w tym mebli, sprzętu AGD,
wyposażenia
sanitariatów,
oznakowania
wewnętrznego
oraz
wyposażenia
p.poż.
Koszt dokumentacji 79.950,00 zł.
Opis koncepcji architektonicznej budynku.
Zaprojektowano budynek z 4 kondygnacjami naziemnymi w technologii szkieletowej słupowo
ryglowej ze ścianami w systemie tradycyjnym z dachem płaskim.
Ogólne dane:
Ilość poziomów: 4 w tym 1 kondygnacja podziemna
Garaż w parterze od strony tylnej elewacji
Dach płaski
Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano dźwig osobowy.
Przewidziano ogrzewanie z własnej kotłowni gazowej usytuowanej w piwnicy.
Obsługa w media z istniejących sieci miejskich.
Usytuowanie na działce względem stron świata i obsługa komunikacyjna.
Główne wejście do budynku od strony ulicy Strażackiej. Teren działki utwardzony w części
pod parkingi i drogi wewnętrzne w celu możliwości dojazdu samochodów osobowych
i uprzywilejowanych.
Program funkcjonalno- użytkowy
1. Powierzchnie techniczne, magazynowe, garaże i archiwum (Poziom -1)
2. Urząd stanu Cywilnego z pomieszczeniami administracyjno- biurowymi i salą ślubów (Parter).
3. Strefa Rady Miejskiej wraz z salą posiedzeń (Parter)
4. Strefa Władz Gminy (Poziom 1)
5. Pomieszczenia biurowe poszczególnych referatów (Poziomy 1 i 2)
6. Pomieszczenia socjalne i pomocnicze oraz węzły sanitarne.
Parametry techniczne budynku:
- długość budynku 35,72 m
- Szerokość budynku 20,76 m
- Liczba pomieszczeń 103
- Wysokość kondygnacji w świetle 2,70-3,30 m
- Ilość klatek schodowych 2
- Liczba wind 1
- Powierzchnia użytkowa 1 466,18 m2
- Kubatura 5 803,25 m3
Planowany termin realizacji inwestycji 2014- 2016. Koszt robót budowlano- montażowych
oraz wyposażenia wg kosztorysu inwestorskiego wynosi brutto 9.388.309,50 zł.
3. Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim
W dniu 11 października 2012 r. Gmina Kowalewo Pomorskie podpisała umowę
z WIKSBUD Sp. z o.o., z siedzibą w Lipnie na budowę krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim.
Termin wykonania zamówienia – 30 wrzesień 2014 r. Koszt robót budowlano – montażowych
– 11.999.900,00 zł. Koszt opracowanej dokumentacji projektowej - 148.000,00 zł.
Nadzór inwestorski pełni firma Inwestor KOMBIA Consulting spółka z o.o.
z siedzibą w Toruniu. Koszt nadzoru inwestorskiego - 89.000,00 zł brutto.
Gmina uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości
3.600.000,00 zł.
21
Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy............................................................................................... 1.726,73 m2
Powierzchnia całkowita budynku:................................................................................ 3.268,24 m2
Powierzchnia użytkowa podstawowa:.......................................................................... 1.526,49 m2
Kubatura ………………………………………………………………………
13.640,00 m3
Opis rozwiązań projektowych
Budynek krytej pływalni tworzy jedna zwarta bryła o podstawie kwadratu z wysunięciem od strony
północnej. Pływalnia zawiera 2 kondygnacje w tym: 1 podziemną pełniące funkcję podbasenia
i pomieszczeń technicznych, 1 naziemną pełniące funkcję hali basenowej z węzłami
szatniowo - sanitarnymi.
W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia podbasenia z częścią techniczną obsługującą
technologię basenową.
Na parterze zlokalizowano przestronny hall wejściowy z poczekalnią i miejscem na maszyny
do sprzedaży żywności sztukowej i napojów, szatnię z miejscem na 120 sztuk odzieży wierzchniej
wraz z obuwiem. W centralnej części hallu przewiduje się miejsce do zmiany obuwia.
W
części wschodniej budynku wydzielono pomieszczenie kotłowni, rozdzielni NN
oraz wodomierza z dostępem od zewnątrz. Następnie kolejno w kierunku zachodnim klatka
schodowa do części podbasenia, pom. porządkowe, pom. biurowe dla dwóch osób, pom. socjalne
z węzłem szatniowym, oraz pom. sanitarne ogólnodostępne damskie, męskie
i dla osób niepełnosprawnych.
W części zachodniej pomieszczenia ratowników i pierwszej pomocy, pom. kasowe,
magazyn basenu, węzeł szatniowy męski do obsługi 60 osób oraz węzeł szatniowy damski
do obsługi 60 osób. Hala basenu usytuowana od strony południowej i wysokości od 4,00 m
do 6,97 m. Od strony północnej z wejściem z hallu zlokalizowana została widownia dla 44 osób.
Program hali basenowej:
- basen pływacki 6 torowy: 25x12,5 m, gł:1,35-1,8 m; obciąż. użytk: 4 osoby x 6 torów = 24 osoby,
- basen dla osób niepływających : 12,5 x 8 m, gł:0,8 m-1,10 m; obciążenie użytkowe: 25 osób,
- brodzik: 6 x7m, gł: 0,15-0,50 m; obciążenie użytkowe: 10 osób,
- wanna z hydromasażem: śr: 2,83 m, gł: 0,94 m; obciążenie użytkowe: 6 osób.
Projektowane wyposażenie dla basenu dla osób niepływających:
- ławeczka z masażem wodnym,
- sześciu- dyszowy masaż ścienny,
- dwa masaże karku,
- oświetlenie,
- podnośnik dla osób niepełnosprawnych.
Projektowane wyposażenie dla brodzika:
- zjeżdżalnia,
- jeż wodny,
- oświetlenie.
Projektowane wanna z jacuzzi:
- dysze z hydromasażem,
- oświetlenie.
4. DOTACJA - Przebudowa drogi powiatowej Kowalewo Pomorskie – Wąbrzeźno
Zgodnie z podpisanym porozumieniem Gmina Kowalewo Pomorskie zobowiązała się
do współfinansowania projektu dot. przedmiotowej drogi. Jednostką prowadzącą
jest Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, które będzie koordynowało działaniami.
Do chwili obecnej Gmina Kowalewo Pomorskie poniosła koszty w wysokości 30.000,00 zł.
Podjęta została uchwała Nr XVIII/201/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 14 czerwca 2013 r., w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej
22
w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału w realizacji zadania inwestycyjnego
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie”.
Gmina Kowalewo Pomorskie zgodnie z podpisaną w dniu 11.06.2013 r., umową partnerską udziela
pomocy finansowej w wysokości 1.798.149,71 zł na II etap zadania na odcinku od km 0 + 000
do 0 + 945 (odcinek ulicy Plac Wolności) oraz od 3 + 745 km do 15 + 890 km
(odcinek od miejscowości Czystochleb do skrzyżowania z drogą krajową nr 15
w Kowalewie Pomorskim). Inwestycja będzie realizowana
przy współudziale środków
pochodzących z RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego w partnerstwie pomiędzy
Powiatem Wąbrzeskim, Powiatem Golubsko – Dobrzyńskim, Gminą Miasto Wąbrzeźno,
Gminą Wąbrzeźno, Gminą Kowalewo Pomorskie. Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę wydane
przez Starostę Toruńskiego decyzją Nr AB.6740.1.2013.LK z dnia 12 lipca 2013 r.
W
przeprowadzonym
postępowaniu
przetargowym
za
najkorzystniejszą
ofertę
uznano ofertę złożoną przez firmę SKANSKA S.A., z ceną brutto 20.492.987,72 zł.
5. Budowa chodnika w ul. Drzymały w Kowalewie Pomorskim
W 2013 r. dokonano wyboru projektanta w celu opracowania dokumentacji projektowej na budowę
chodnika w ulicy Drzymały, w Kowalewie Pomorskim - na odcinku od ul. Odrodzenia,
do granic administracyjnych miasta Kowalewa Pomorskiego. Biuro Projektów Drogowych
s.c. Aleksandra Jaczun, Zbigniew Dorau z siedzibą w Toruniu wykona zamówienie w terminie
do 15 listopada 2013 r. za kwotę 5.166,00 zł. Chodnik zaprojektowany zostanie
w pasie drogi gminnej (działki nr 228 i 116 - obręb 02 Kowalewo Pomorskie) poza jezdnią
utwardzoną, w poboczu strona prawa (patrząc od ulicy Odrodzenia), wraz z budową i przebudową
istniejących wjazdów na nieruchomości, oraz uwzględnieniem regulacji istniejących studni
kanalizacyjnych. Budowa chodnika zaplanowana jest na okres 2014- 2015 r.
Szacowane koszty realizacji zadania łącznie- 380.166,00 zł.
6. Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowa,
Konwaliowa
i
Odrodzenia
oraz
budową
wjazdu
na
drogę
wojewódzką
w Kowalewie Pomorskim
Ogłoszony został przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem
wykonania zamówienia do 30.04.2014 r. w następującym zakresie:
zaplanowano wykonanie nawierzchni jezdni szerokości 6 m z kostki betonowej wibroprasowanej
Polbruk gr. 8 cm, w tym na szerokości 2,0 mb z kostki betonowej koloru bordowego,
na pozostałej części koloru szarego. W zakres zadania wchodzi również wykonanie wjazdów
i dojść do posesji w pasie drogowym (do każdej posesji jeden wjazd) oraz wykonanie kanalizacji
deszczowej. Długość projektowanych dróg ok. 1400 mb, w tym nawierzchnia w ul. Odrodzenia
na odcinku ok. 300 mb z wjazdem na drogę wojewódzką oraz kanalizacją ok. 400 mb.
Po obu stronach jezdni krawężniki betonowe, uliczne 15 x 30. Krawężniki ustawione
na ławie betonowej z oporem 15/20 cm x 20/35 cm i 30/20 cm.
Dla ulic Narcyzowa i Konwaliowa obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Kowalewo Pom., w części dotyczącej działek nr 83/2, 78, 84/1 i 90 (obręb ewidencyjny
nr 03), położony pomiędzy ul. Działkową a Mikołaja z Ryńska - Uchwała Nr XVII/140/04
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 1 grudnia 2004 r., ogł. Dz.Urz. Woj.
Kuj- Pom. nr 10, poz. 148 z dnia 14 lutego 2005 r. Zakres opracowania obejmuje również
kanalizację deszczową we wskazanych ulicach z odprowadzeniem wód do odbiornika wskazanego
przez odpowiednie służby w warunkach do projektowania.
Wykonanie robót drogowych oraz sanitarnych w zakresie wybudowania kanalizacji deszczowej
zaplanowano na lata 2014 - 2016. Szacowane koszty realizacji zadania łącznie – 3.110.000,00 zł.
23
7. Budowa chodnika z Pluskowęs do Kiełpin
Gmina zamierza w przyszłym roku ogłosić przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej,
o ile zostanie podpisane porozumienie z GDDKiA Oddział w Bydgoszczy w zakresie
współfinansowania zadania. Wszystkie wymagane zgody od właścicieli gruntów na planowanym
odcinku 1.470 mb z Pluskowęs do Kiełpin zostały dostarczone do Urzędu Miejskiego
w Kowalewie Pomorskim. Właściciele gruntów, na których planowana jest inwestycja udostępniają
teren na podstawie umów użyczenia zawartych na czas nieokreślony. Wydana została również
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 34/2012 z dnia 19.06.2012 r.
Planowane koszty opracowania dokumentacji projektowej – 50.000,00 zł.
Projektowany chodnik zlokalizowany będzie poza pasem drogowym o szerokości do 2,0 m.
Ruch pieszy na projektowanym odcinku odbywa się w chwili obecnej skrajem drogi krajowej,
gdyż pobocze jest wąskie ograniczone rowem. Sytuacja pieszych jest wyjątkowo niebezpieczna.
8. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kowalewo Pomorskie – II ETAP
W ramach projektu przewiduje się uzbrojenie istniejących i projektowanych terenów zabudowy
mieszkaniowej w sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową (w północnej części miasta
Kowalewa Pomorskiego na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej, położonych pomiędzy
ulicami: 1-go Maja i Kilińskiego).
Sieć wodociągowa:
Zestawienie długości:
- rury PE100 SDR17 DN/OD110 – 127,2 m,
- rury PE100 SDR17 DN/OD90 – 98,1 m,
- rury PE100 SDR17 DN/OD40 – 1,0 m,
- rura stalowa przeciskowa DN150 – 19 m.
Sieć kanalizacji sanitarnej:
Zestawienie długości:
- rury PVC-U SN8 SDR34 lite DN/OD200 – 642,5 m,
- rury PVC-U SN8 SDR34 lite DN/OD160 – 52,0 m,
- rura stalowa przeciskowa DN300 – 43 m,
- rura stalowa przeciskowa DN250 – 28 m.
Kanały zlokalizowane będą w pasach drogowych oraz terenach przyległych. Przejścia przewodów
kanalizacji sanitarnej przez jezdnie oraz pod rowami wykonane zostaną metodą przecisków
- rura ochronna stalowa.
Na sieci zaprojektowano studnie rewizyjne:
- studnia rewizyjna betonowa DN/ID1200 z włazem – 10 kpt,
- studzienka PP DN/ID425 z włazem – 7 kpt,
- studzienka dla przyłącza PP DN/ID425 z włazem – 4 kpt
Koszt całkowity projektu – 304.500,00 zł.
Na zadanie Gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Realizacja uzależniona
od otrzymania dofinansowania. Planowany termin realizacji - 2014 r.
9. Budowa Strzelnicy w Kiełpinach
Na podstawie umowy z dnia 17 lutego 2012 r. firma F.H.U. „ARMAX” opracowała dokumentację
projektową na przebudowę strzelnicy wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele
rekreacyjno- sportowe w Kiełpinach w następującym zakresie:
24
•
przebudowa toru strzelnicy:
- przebudowa wału do wysokości 3 m na długości 50 m,
- wycinka roślinności,
- wytyczenie czterech torów strzelniczych o długości 50 m,
- wykonanie progów poprzecznych w ilości 3 szt,
- wykonanie przesłon poprzecznych w ilości 2 szt,
- wykonanie przesłon górnych na stanowisku strzelniczym,
- zadaszenie tarczownicy,
- zadaszenie stanowiska strzelniczego,
- wykonanie stanowiska tarczowniczego,
- wykonanie stanowiska strzelniczego pozycja stojąca/leżąca,
- odwodnienie.
budowa placu utwardzonego przy torze strzelniczym,
•
budowa placu utwardzonego w zachodniej części,
•
przebudowa drogi dojazdowej,
•
sieć elektryczna - rozdzielnia główna RG zainstalowana w kontenerze, zakup spalinowego
agregatu prądotwórczego, oświetlenie terenu- 6 lamp parkowych,
•
zastosowanie pojemnika na wodę a na nieczystości zastosowanie pojemnika stanowiącego
komplet z kontenerem sanitarnym,
•
wyposażenie: kontener sanitarny (po jednym oczku dla kobiet i mężczyzn), dwa kontenery
na śmieci obudowane wiatą, zadaszenia z belek drewnianych krytych łupkiem drewnianym
w ilości i miejscach zgodnych z koncepcją,
•
ogrodzenie terenu przed dostępem osób trzecich.
Dokumentacja została wykonana za kwotę 27.429,00 zł na podstawie wcześniej opracowanego
programu funkcjonalno - użytkowego oraz koncepcji budowy strzelnicy sportowo – rekreacyjnej.
W dniu 20 kwietnia 2012 r. Gmina Kowalewo Pomorskie złożyła wniosek
do
Starosty
GolubskoDobrzyńskiego
o
pozwolenie
na
budowę
strzelnicy,
które ostatecznie wydane zostało przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego.
Gmina Kowalewo Pomorskie podopisała umowę z Samorządem Województwa na dofinansowanie
projektu w ramach PROW – Odnowa i rozwój wsi. Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi
1.063.183,74 zł brutto, w tym kwota dofinansowania 500.000,00 zł, co stanowi 57,85%
kosztów kwalifikowanych operacji.
Obiekt planowany do wykonania w 2014 roku.
•
10. Przebudowa chodnika przy ul. Odrodzenia
Wnioskiem z dnia 09 sierpnia 2013 r. Gmina zwróciła się o dofinansowanie przebudowy chodnika
przy pasie drogi wojewódzkiej nr 554 w Kowalewie Pomorskim na odcinku od ulicy Drzymały
do ulicy Główny Dworzec o długości ok. 430 mb oraz szerokości 2,50 m.
Realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przebudowa drogi wojewódzkiej jest właściwym
momentem aby wykonać również remont chodnika. Wzorem lat ubiegłych zadeklarowaliśmy
wykonanie robót własnymi siłami po przekazaniu materiałów, jak kostka betonowa
w ilości ok. 1000 m2 i obrzeże ok. 700 mb.
25
Gmina w latach ubiegłych złożyła wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich w ramach programu
DIS o pomoc finansową w wysokości 300.000,00 zł. Wniosek nie został jednak pozytywnie
rozpatrzony. Gmina Kowalewo Pomorskie realizuje od kilku lat program budowy chodników
i
ścieżek
rowerowych
wzdłuż
dróg
krajowych,
wojewódzkich
i
gminnych.
Przy wsparciu finansowym poszczególnych zarządów dróg wybudowaliśmy ok. 10 km
ciągów pieszo jezdnych.
Zadania w zakresie gospodarki gruntami i pozostałe
1. Sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców zgodnie z ustalonymi zasadami sprzedaży.
2. Obrót mieniem komunalnym zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.
3. Kontynuacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania
Gminy, a wynikających z opracowanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy, uchwalonego dnia 26 czerwca 2009 r. Uchwałą Rady Miejskiej
Nr XXII/215/09 poprzez opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
miasta lub gminy Kowalewo Pom. w zakresie podjętych uchwał:
- uchwała nr IX/80/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów położonych w rejonie wsi Wielka Łąka, Elzanowo, Bielsk i Lipienica
w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych
/procedura formalno – prawna wstrzymana do czasu uzyskania pozytywnych uzgodnień
z zakresu ochrony środowiska /,
- uchwała Nr XIII/138/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2012 r.
w sprawie o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części obszaru wsi Szewa i wsi Pruska Łąka w gminie Kowalewo Pomorskie
/procedura formalno - prawna w toku /,
- uchwała nr XX/219/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 09 października 2013 r.
w sprawie o przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Sierakowo i Zapluskowęsy
w gminie Kowalewo Pomorskie /procedura formalno - prawna w toku /,
- uchwała nr XX/220/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 09 października 2013 r.
w sprawie o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części obrębu ewidencyjnego Frydrychowo w gminie Kowalewo Pomorskie
/procedura formalno - prawna w toku /;
Opracowanie :
- decyzji o warunkach zabudowy,
- decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, dla inwestycji lokalizowanych
w terenach, dla których brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Realizacja zadań uzależniona będzie od wpływających wniosków oraz od możliwości
ich finansowania.
4. Zadania strategiczne, nie wchodzące w zakres zadań własnych Gminy, mające wpływ na rozwój
społeczno – gospodarczy :
– budowa obwodnicy dla miasta Kowalewo Pomorskie.
26
XII. PRACE INTERWENCYJNE, ROBOTY PUBLICZNE, STAŻE
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.674 z późn. zm.) określa kategorie osób bezrobotnych zaliczanych
do „osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy”, w stosunku do których
skierowane są działania aktywizujące poprzez propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej,
stażu lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.
Do grupy osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na lokalnym rynku
pracy zaliczamy:
– bezrobotnych do 25 roku życia – oznacza to bezrobotnych, którzy do dnia zastosowania
wobec nich usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyli 25 roku życia;
– bezrobotnych długotrwale – oznacza to bezrobotnych pozostających w rejestrze urzędu
łącznie przez okres ponad 12 miesięcy, w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów
odbywania stażu w miejscu pracy;
– bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
– bezrobotnych powyżej 50 roku życia – oznacza to bezrobotnych, którzy w dniu
zastosowania wobec nich usług lub instrumentów rynku pracy ukończyli
co najmniej 50 rok życia;
– bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych – oznacza to bezrobotnych nie posiadających
kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem,
świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem
uprawniającym do wykonywania zawodu;
– bezrobotni bez doświadczenia zawodowego - oznacza to bezrobotnego, który wykonywał
zatrudnienie oraz inną pracę zarobkową przez łączny okres poniżej 6 miesięcy;
– bezrobotni bez wykształcenia średniego;
– bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;
– bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;
– bezrobotnych niepełnosprawnych.
W 2014 roku nadal będziemy kontynuować zadania, które mają na celu poprawę sytuacji
na lokalnym rynku pracy. Planujemy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
organizować formy aktywizujące tj. prace interwencyjne, roboty publiczne, staże
oraz prace społecznie użyteczne.
Zawierane umowy o pracę w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych będą miały
przede wszystkim na celu łagodzenie skutków bezrobocia. Nadal obowiązywać będzie zasada
składania ofert pracy osobom posiadającym stosowne wykształcenie i kwalifikacje.
Umowy o pracę będą zawierane na okres od 6 do 12 miesięcy.
W 2014 roku planowane jest organizowanie prac społecznie użytecznych.
Ta forma aktywizacji skierowana jest do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Golubiu– Dobrzyniu oraz korzystających z pomocy społecznej.
Wielkość zaplanowanych zadań w 2014 roku będzie uzależniona od ilości środków
finansowych pozostających w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy oraz od kształtowania
polityki zatrudnienia wobec pracodawców i posiadanych przez nich środków,
np. deklaracja zawarcia umowy po zakończeniu okresu zatrudnienia w ramach dofinansowania
Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.
27
XIII. SPRAWY OBYWATELSKIE
1. Urząd Stanu cywilnego:
– bieżąca rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz dokonywanie zmian
w aktach stanu cywilnego;
– wydawanie odpisów i zaświadczeń;
– zmiana imion i nazwisk;
– transkrypcje dokumentów zagranicznych;
– organizowanie uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie
i za zasługi dla obronności kraju oraz spotkań z 18-latkami.
2. Ewidencja ludności:
bieżąca aktualizacja rejestru mieszkańców;
udostępnianie danych osobowych;
wydawanie dowodów osobistych;
wydawanie zaświadczeń i rejestracja w sprawach utraty dowodów osobistych;
aktualizacja rejestru wyborców;
przygotowanie list wyborczych oraz udział w przeprowadzeniu wyborów do Parlamentu
Europejskiego i wyborów samorządowych;
sporządzanie meldunków kwartalnych do Krajowego Biura Wyborczego.
–
–
–
–
–
–
–
3. Sprawy wojskowe i obronne:
–
–
–
–
współpraca z organami wojskowymi;
kwalifikacja wojskowa osób urodzonych w roku 1995;
nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych wg potrzeb;
aktualizacja dokumentacji obronnej.
4. Sprawy przeciwpożarowe:
–
–
–
–
–
–
–
przeprowadzenie kampanii sprawozdawczej za rok 2013 w jednostkach OSP;
organizacja obchodów św. Floriana – patrona strażaków oraz współorganizacja uroczystości
jubileuszowych jednostek OSP;
zorganizowanie zawodów sportowo – pożarniczych;
zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP poprzez zakup sprzętu ppoż, samochodów
bojowych oraz bieżące utrzymanie i wyposażenie;
ścisła współpraca z Komendą Wojewódzką i Powiatową PSP oraz samorządem i Oddziałami
Wojewódzkimi i Powiatowymi Zw. OSP RP;
podnoszenie kwalifikacji członków OSP poprzez uczestniczenie w ćwiczeniach
i szkoleniach;
działania ratowniczo-gaśnicze poszczególnych jednostek OSP.
28
XIV. USPRAWNIENIA W URZĘDZIE
1. Informatyzacja
Dalsze współdziałanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko Pomorskiego
w realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”. W ramach realizacji projektu wdrożony
zostanie system Elektronicznego Obiegu Dokumentów, system Komunikacji Wielokanałowej,
System Informacji Przestrzennej.
Zwiększenie ilości usług świadczonych drogą elektroniczną oraz ich promocja poprzez realizację
projektu „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST
i ich mieszkańców”.
Bieżąca wymiana sprzętu komputerowego i modernizacja oprogramowania w celu umożliwienia
sprawnej obsługi interesantów i realizacji statutowych zadań.
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
W budynkach Urzędu Miejskiego przeprowadzane będą niezbędne badania i przeglądy wynikające
z przepisów BHP.
3. Certyfikaty, rankingi, badania
Gmina Kowalewo Pomorskie będzie czynnie uczestniczyła w ogłaszanych konkursach,
rankingach organizowanych przez jednostki z zewnątrz.
29
UCHWAŁA W SPRAWIE
ZMIANY WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ UCHWAŁA W SPRAWIE
BUDŻETU NA 2014 ROK
30
31
Uchwała Nr XXII/233/13
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) w związku z
art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr
96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578; z
2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456,
poz. 1548) uchwala się, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr IV/9/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2011 r. w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2011 –
2020, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr V/36/11 z dnia 25 marca
2011 r., Nr VI/50/11 z dnia 10 czerwca 2011 r., Nr VII/64/11 z dnia 21 września 2011 r., Nr
VIII/67/11 z dnia 4 listopada 2011 r., Nr IX/77/11 z dnia 30 grudnia 2011 r., Nr X/101/12 z dnia 30
marca 2012 r., Nr XI/118/12 z dnia 14 czerwca 2012 r., Nr XIII/130/12 z dnia 21 września 2012 r.,
Nr XV/152/12 z dnia 23 listopada 2012 r., Nr XVI/159/12 z dnia 28 grudnia 2012 r., Nr
XVII/183/13 z dnia 25 marca 2013 r., Nr XVIII/190/13 z dnia 14 czerwca 2013 r., Nr XIX/210/13 z
dnia 19 sierpnia 2013 r., Nr XX/217/13 z dnia 09 października 2013 r., Nr XXI/224/13 z dnia 22
listopada 2013 r. i Nr XXII/232/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta
Kowalewo Pomorskie Nr 124/2011 z dnia 30 września 2011 r. i Nr 48/2013 z dnia 12 kwietnia
2013 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w § 2 zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) w § 3 zmienia się treść załącznika Nr 3, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku
Nr 3 do niniejszej uchwały.
32
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
33
Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
Nr XXII/233/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.
W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano zmian wielkości
budżetu w latach 2014 - 2022 zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.
Zaktualizowane „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Kowalewo Pomorskie” w załączniku Nr 2 są konsekwencją zmian wprowadzonych w
Wieloletniej Prognozie Finansowej.
W załączniku Nr 3 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” uaktualniono limity zobowiązań i
wydatków na poszczególne przedsięwzięcia, zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.
34
Dokument podpisany elektronicznie
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XXII/233/13
z dnia 20 grudnia 2013 r.
z tego:
w tym:
w tym:
w tym:
Wyszczególnie
nie
Dochody ogółem
Lp
1
Formuła
[1.1]+[1.2]
Dochody bieżące
1.1
dochody z tytułu
udziału we
wpływach z
podatku
dochodowego od
osób fizycznych
dochody z tytułu
udziału we
wpływach z
podatku
dochodowego od
osób prawnych
podatki i opłaty
z podatku od
nieruchomośc
i
z subwencji
ogólnej
z tytułu dotacji
i środków
przeznaczonych
na cele bieżące
Dochody
majątkowe
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.4
1.1.5
1.2
ze sprzedaży
majątku
z tytułu dotacji
oraz środków
przeznaczonych
na inwestycje
1.2.1
1.2.2
2014
36 182 060,00
32 957 754,00
4 431 741,00
180 000,00
8 368 665,00
4 797 846,00
13 843 128,00
4 637 006,00
3 224 306,00
117 000,00
3 089 306,00
2015
33 898 698,00
33 781 698,00
4 431 741,00
180 000,00
8 488 611,00
4 917 792,00
13 843 128,00
4 637 006,00
117 000,00
117 000,00
0,00
2016
34 743 240,00
34 626 240,00
4 431 741,00
180 000,00
8 611 556,00
5 040 737,00
13 843 128,00
4 637 006,00
117 000,00
117 000,00
0,00
2017
35 608 896,00
35 491 896,00
4 431 741,00
180 000,00
8 737 574,00
5 166 755,00
13 843 128,00
4 637 006,00
117 000,00
117 000,00
0,00
2018
36 460 702,00
36 343 702,00
4 431 741,00
180 000,00
8 861 576,00
5 290 757,00
13 843 128,00
4 637 006,00
117 000,00
117 000,00
0,00
2019
37 332 951,00
37 215 951,00
4 431 741,00
180 000,00
8 988 554,00
5 417 735,00
13 843 128,00
4 637 006,00
117 000,00
117 000,00
0,00
2020
38 226 134,00
38 109 134,00
4 431 741,00
180 000,00
9 118 580,00
5 547 761,00
13 843 128,00
4 637 006,00
117 000,00
117 000,00
0,00
2021
39 140 753,00
39 023 753,00
4 431 741,00
180 000,00
9 251 726,00
5 680 907,00
13 843 128,00
4 637 006,00
117 000,00
117 000,00
0,00
2022
40 077 323,00
39 960 323,00
4 431 741,00
180 000,00
9 388 068,00
5 817 249,00
13 843 128,00
4 637 006,00
117 000,00
117 000,00
0,00
35
z tego:
w tym:
w tym:
Wyszczególnien
ie
Wydatki ogółem
Lp
2
Formuła
Wydatki bieżące
z tytułu poręczeń i
gwarancji
2.1
2.1.1
w tym:
gwarancje i poręczenia
podlegające wyłączeniu z
limitów spłaty
zobowiązań określonych
w art. 243 ust. 3 pkt 2
ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1240, z późn.
zm.) lub art. 169 ust. 3
pkt 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o
finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz.
2104, z późn. zm.)
2.1.1.1
na spłatę przejętych
zobowiązań
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
przekształconego na
zasadach określonych w
przepisach o działalności
leczniczej, w wysokości w
jakiej nie podlegają
sfinansowaniu dotacją z
budżetu państwa)
wydatki na
obsługę długu
2.1.2
2.1.3
odsetki i dyskonto
określone w art.
243 ust. 1 ustawy
lub art. 169 ust. 1
ufp z 2005 r.
Wydatki
majątkowe
Wynik budżetu
2.1.3.1
2.2
3
[2.1] + [2.2]
[1] -[2]
2014
44 621 462,00
32 329 194,00
0,00
0,00
0,00
344 063,00
344 063,00
12 292 268,00
2015
33 981 342,00
29 381 342,00
0,00
0,00
0,00
381 342,00
381 342,00
4 600 000,00
-82 644,00
2016
39 407 462,00
29 907 462,00
0,00
0,00
0,00
478 994,00
478 994,00
9 500 000,00
-4 664 222,00
2017
33 294 075,00
30 294 075,00
0,00
0,00
0,00
430 086,00
430 086,00
3 000 000,00
2 314 821,00
2018
33 677 892,00
30 677 892,00
0,00
0,00
0,00
371 201,00
371 201,00
3 000 000,00
2 782 810,00
2019
34 056 928,00
31 056 928,00
0,00
0,00
0,00
300 226,00
300 226,00
3 000 000,00
3 276 023,00
2020
34 432 390,00
31 432 390,00
0,00
0,00
0,00
218 239,00
218 239,00
3 000 000,00
3 793 744,00
2021
34 273 842,00
31 795 206,00
0,00
0,00
0,00
116 034,00
116 034,00
2 478 636,00
4 866 911,00
2022
34 551 901,00
32 151 901,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 400 000,00
5 525 422,00
36
-8 439 402,00
z tego:
w tym:
Wyszczegó
lnienie
Przychody
budżetu
Nadwyżka
budżetowa z
lat ubiegłych
4.1
w tym:
w tym:
w tym:
na pokrycie
deficytu
budżetu
Wolne środki,
o których
mowa w art.
217 ust.2 pkt
6 ustawy
na pokrycie
deficytu
budżetu
Kredyty,
pożyczki,
emisja
papierów
wartościowych
na pokrycie
deficytu
budżetu
Inne
przychody
niezwiązane z
zaciągnięciem
długu
na pokrycie
deficytu
budżetu
4.1.1
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1
4.4
4.4.1
Lp
4
Formuła
[4.1] + [4.2] +
[4.3] + [4.4]
2014
10 173 731,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 173 731,00
8 439 402,00
0,00
0,00
2015
1 428 080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 428 080,00
82 644,00
0,00
0,00
2016
6 472 185,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 472 185,00
4 664 222,00
0,00
0,00
2017
112 275,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112 275,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37
z tego:
w tym:
w tym:
Wyszczególnienie
Rozchody
budżetu
Lp
5
Formuła
Spłaty rat
kapitałowych
kredytów i
pożyczek oraz
wykup
papierów
wartościowych
5.1
łączna kwota
przypadających na dany rok
kwot wyłączeń określonych
w: art. 243 ust. 3 pkt 1
ustawy (lub art. 169 ust. 3
pkt 1 ufp z 2005 r.), art.
121a ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę o
finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1241, z
późn. zm.) oraz art. 36
ustawy z dnia 7 grudnia
2012 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku z
realizacją ustawy
budżetowej (Dz.U. poz.
1456)
5.1.1
w tym:
w tym:
kwota
przypadających
na dany rok kwot
wyłączeń
określonych w
art. 243 ust. 3
pkt 1 ustawy lub
art. 169 ust. 3
pkt 1 ufp z 2005
r.
5.1.1.1
Inne rozchody
niezwiązane
ze spłatą
długu
Kwota długu
5.2
6
Łączna kwota
wyłączeń z
ograniczeń długu
określonych w
art. 170 ust. 3
ufp z 2005 r.
oraz w art. 36
ustawy o
zmianie
niektórych ustaw
w związku z
realizacją ustawy
budżetowej
6.1
kwota wyłączeń z
ograniczeń długu
określonych w art.
170 ust. 3 ufp z
2005 r.
6.1.1
[5.1] + [5.2]
Wskaźnik
zadłużenia do
dochodów
ogółem
określony w
art. 170 ufp z
2005 r., bez
uwzględniania
wyłączeń
określonych w
pkt 6.1.
Wskaźnik
zadłużenia do
dochodów
ogółem, o
którym mowa
w art. 170 ufp
z 2005 r., po
uwzględnieniu
wyłączeń
określonych w
pkt 6.1.
6.2
6.3
[6]/[1
([6]-[6.1]/[1]
Kwota
zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez
jednostkę
samorządu
terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i
przekształcanyc
h jednostkach
zaliczanych do
sektora
finansów
publicznych
7
2014
1 734 329,00
1 734 329,00
500 000,00
500 000,00
0,00
18 506 537,00
0,00
0,00
51,15%
51,15%
0,00
2015
1 345 436,00
1 345 436,00
0,00
0,00
0,00
18 159 163,00
0,00
0,00
53,57%
53,57%
0,00
2016
1 807 963,00
1 807 963,00
0,00
0,00
0,00
22 809 220,00
0,00
0,00
65,65%
65,65%
0,00
2017
2 427 096,00
2 427 096,00
0,00
0,00
0,00
20 480 265,00
0,00
0,00
57,51%
57,51%
0,00
2018
2 782 810,00
2 782 810,00
0,00
0,00
0,00
17 676 220,00
0,00
0,00
48,48%
48,48%
0,00
2019
3 276 023,00
3 276 023,00
0,00
0,00
0,00
14 296 477,00
0,00
0,00
38,29%
38,29%
0,00
2020
3 793 744,00
3 793 744,00
0,00
0,00
0,00
10 392 333,00
0,00
0,00
27,19%
27,19%
0,00
2021
4 866 911,00
4 866 911,00
0,00
0,00
0,00
5 525 422,00
0,00
0,00
14,12%
14,12%
0,00
2022
5 525 422,00
5 525 422,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
38
Wskaźnik spłaty zobowiązań
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących,
o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnien
ie
Różnica między
dochodami
bieżącymi a
wydatkami
bieżącymi
Różnica między
dochodami
bieżącymi,
powiększonymi o
nadwyżkę
budżetową
określoną w pkt 4.1.
i wolne środki
określone w pkt 4.2.
a wydatkami
bieżącymi,
pomniejszonymi[6])
o wydatki określone
w pkt 2.1.2.
Wskaźnik
planowanej
łącznej kwoty
spłaty
zobowiązań, o
której mowa w
art. 169 ust. 1
ufp z 2005 r. do
dochodów
ogółem, bez
uwzględnienia
wyłączeń
określonych w
pkt 5.1.1.
Wskaźnik
planowanej
łącznej kwoty
spłaty
zobowiązań, o
której mowa w
art. 169 ust. 1
ufp z 2005 r. do
dochodów
ogółem, po
uwzględnieniu
wyłączeń
przypadających
na dany rok
określonych w
pkt 5.1.1.
Wskaźnik
planowanej łącznej
kwoty spłaty
zobowiązań, o której
mowa w art. 243
ust. 1 ustawy do
dochodów ogółem,
bez uwzględnienia
zobowiązań związku
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego i bez
uwzględniania
wyłączeń
przypadających na
dany rok
określonych w pkt
5.1.1.
Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której
mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów
ogółem, bez
uwzględnienia
zobowiązań związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego, po
uwzględnieniu wyłączeń
przypadających na dany
rok określonych w pkt
5.1.1.
Kwota zobowiązań
związku
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego
przypadających do
spłaty w danym roku
budżetowym,
podlegająca
doliczeniu zgodnie z
art. 244 ustawy
9.5
Lp
8.1
8.2
9.1
9.2
9.3
9.4
Formuła
[1.1] - [2.1]
[1.1] + [4.1] + [4.2] [2.1] - [2.1.2]
([2.1.1] + [2.1.3.1] +
[5.1] ) / [1]
([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]
- [5.1.1] - [2.1.1.1] ) / [1]
([2.1.1.] + [2.1.3.1] +
[5.1] ) / [1]
([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]
- [5.1.1] - [2.1.1.1] ) / [1]
Wskaźnik
planowanej łącznej
kwoty spłaty
zobowiązań, o której
mowa w art. 243
ust. 1 ustawy do
dochodów ogółem,
po uwzględnieniu
zobowiązań związku
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego oraz
po uwzględnieniu
wyłączeń
Dopuszczalny
wskaźnik spłaty
zobowiązań
określony w art. 243
ustawy, po
uwzględnieniu
wyłączeń
określonych w art.
36 ustawy z dnia 7
grudnia 2012 r. o
zmianie niektórych
ustaw w związku z
realizacją ustawy
budżetowej,
obliczony w oparciu
o plan 3 kwartałów
roku
poprzedzającego
rok budżetowy
Dopuszczalny
wskaźnik spłaty
zobowiązań
określony w art. 243
ustawy, po
uwzględnieniu
wyłączeń
określonych w art.
36 ustawy z dnia 7
grudnia 2012 r. o
zmianie niektórych
ustaw w związku z
realizacją ustawy
budżetowej,
obliczony w oparciu
o wykonanie roku
poprzedzającego
rok budżetowy
Informacja o
spełnieniu
wskaźnika spłaty
zobowiązań
określonego w art.
243 ustawy, po
uwzględnieniu
zobowiązań związku
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego oraz
po uwzględnieniu
wyłączeń
określonych w pkt
5.1.1., obliczonego
w oparciu o plan 3
kwartałów roku
poprzedzającego
rok budżetowy
Informacja o
spełnieniu
wskaźnika spłaty
zobowiązań
określonego w art.
243 ustawy, po
uwzględnieniu
zobowiązań związku
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego oraz
po uwzględnieniu
wyłączeń
określonych w pkt
5.1.1., obliczonego
w oparciu o
wykonanie roku
poprzedzającego
rok budżetowy
9.6
9.7
9.7.1
9.8
9.8.1
([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.
5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]
średnia z trzech
poprzednich lat
[9,6,1]
średnia z trzech
poprzednich lat
[9,6,1]
[9.6] - [9.7]
[9.6] - [9.7.1]
2014
628 560,00
628 560,00
5,74%
x
5,74%
4,36%
0,00
4,36%
8,12%
8,37%
TAK
TAK
2015
4 400 356,00
4 400 356,00
5,09%
x
5,09%
5,09%
0,00
5,09%
5,94%
6,18%
TAK
TAK
2016
4 718 778,00
4 718 778,00
6,58%
x
6,58%
6,58%
0,00
6,58%
6,62%
6,86%
TAK
TAK
2017
5 197 821,00
5 197 821,00
8,02%
x
8,02%
8,02%
0,00
8,02%
9,77%
9,77%
TAK
TAK
2018
5 665 810,00
5 665 810,00
8,65%
x
8,65%
8,65%
0,00
8,65%
14,06%
14,06%
TAK
TAK
2019
6 159 023,00
6 159 023,00
9,58%
x
9,58%
9,58%
0,00
9,58%
14,90%
14,90%
TAK
TAK
2020
6 676 744,00
6 676 744,00
10,50%
x
10,50%
10,50%
0,00
10,50%
15,87%
15,87%
TAK
TAK
2021
7 228 547,00
7 228 547,00
12,73%
x
12,73%
12,73%
0,00
12,73%
16,81%
16,81%
TAK
TAK
2022
7 808 422,00
7 808 422,00
13,79%
x
13,79%
13,79%
0,00
13,79%
17,78%
17,78%
TAK
TAK
39
w tym na:
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
z tego:
Wyszczególnienie
Lp
Przeznaczenie
prognozowanej
nadwyżki
budżetowej
10
Spłaty kredytów,
pożyczek i wykup
papierów
wartościowych
Wydatki bieżące
na wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
Wydatki
związane z
funkcjonowaniem
organów jednostki
samorządu
terytorialnego)
10.1
11.1
11.2
Formuła
Wydatki objęte
limitem art. 226
ust. 3 ustawy
11.3
bieżące
majątkowe
11.3.1
11.3.2
Wydatki
inwestycyjne
kontynuowane
Nowe wydatki
inwestycyjne
Wydatki
majątkowe w
formie dotacji
11.4
11.5
11.6
[11.3.1] + [11.3.2]
2014
0,00
0,00
15 003 185,00
3 856 316,00
11 211 708,00
0,00
11 211 708,00
9 994 324,00
2 297 944,00
399 384,00
2015
0,00
0,00
15 153 217,00
4 753 442,00
4 551 560,00
0,00
4 551 560,00
4 551 560,00
48 440,00
1 398 766,00
2016
0,00
0,00
15 304 749,00
11 120 221,00
9 482 326,00
5 616,00
9 476 710,00
9 438 310,00
61 690,00
0,00
2017
2 314 821,00
2 314 821,00
15 457 796,00
3 561 749,00
20 241,00
5 841,00
14 400,00
14 400,00
2 985 600,00
0,00
2018
2 782 810,00
2 782 810,00
15 612 374,00
3 632 984,00
20 475,00
6 075,00
14 400,00
14 400,00
2 985 600,00
0,00
2019
3 276 023,00
3 276 023,00
15 768 498,00
3 705 644,00
20 717,00
6 317,00
14 400,00
14 400,00
2 985 600,00
0,00
2020
3 793 744,00
3 793 744,00
15 926 183,00
3 779 757,00
20 970,00
6 570,00
14 400,00
14 400,00
2 985 600,00
0,00
2021
4 866 911,00
4 866 911,00
16 085 445,00
3 855 352,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 478 636,00
0,00
2022
5 525 422,00
5 525 422,00
16 246 299,00
3 932 459,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 400 000,00
0,00
40
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
w tym:
w tym:
w tym:
Wyszczególnienie
Lp
Dochody bieżące
na programy,
projekty lub
zadania
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
12.1
środki określone
w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy
12.1.1
środki określone
w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy
wynikające
wyłącznie z
zawartych umów
na realizację
programu,
projektu lub
zadania
12.1.1.1
Dochody
majątkowe na
programy,
projekty lub
zadania
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
12.2
w tym:
w tym:
środki określone
w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy
12.2.1
środki określone
w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy
wynikające
wyłącznie z
zawartych umów
na realizację
programu,
projektu lub
zadania
12.2.1.1
Wydatki bieżące
na programy,
projekty lub
zadania
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
12.3
finansowane
środkami
określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2
ustawy
Wydatki bieżące
na realizację
programu, projektu
lub zadania
wynikające
wyłącznie z
zawartych umów z
podmiotem
dysponującym
środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
12.3.1
12.3.2
Formuła
2014
238 999,00
226 982,00
0,00
2 914 306,00
2 914 306,00
2 100 000,00
244 524,00
226 982,00
5 525,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
w tym:
Wyszczególnienie
Lp
Wydatki
majątkowe na
programy,
projekty lub
zadania
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
12.4
finansowane
środkami
określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2
ustawy
Wydatki
majątkowe na
realizację
programu, projektu
lub zadania
wynikające
wyłącznie z
zawartych umów z
podmiotem
dysponującym
środkami, o których
mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 ustawy
12.4.1
12.4.2
Kwota
zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez
jednostkę
samorządu
terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i
przekształcanych
samodzielnych
zakładach opieki
zdrowotnej
Dochody
budżetowe z
tytułu dotacji
celowej z budżetu
państwa, o której
mowa w art. 196
ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o
działalności
leczniczej (Dz.U.
Nr 112, poz. 654,
z późn. zm.)
13.1
13.2
Wysokość
zobowiązań
podlegających
umorzeniu, o
którym mowa w
art. 190 ustawy o
działalności
leczniczej
Wydatki na
spłatę przejętych
zobowiązań
samodzielnego
publicznego
zakładu opieki
zdrowotnej
przekształconego
na zasadach
określonych w
przepisach o
działalności
leczniczej
Wydatki na
spłatę przejętych
zobowiązań
samodzielnego
publicznego
zakładu opieki
zdrowotnej
likwidowanego na
zasadach
określonych w
przepisach o
działalności
leczniczej
Wydatki na spłatę
zobowiązań
samodzielnego
publicznego
zakładu opieki
zdrowotnej
przejętych do
końca 2011 r. na
podstawie
przepisów o
zakładach opieki
zdrowotnej
Wydatki bieżące
na pokrycie
ujemnego wyniku
finansowego
samodzielnego
publicznego
zakładu opieki
zdrowotnej
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
Formuła
2014
8 411 541,00
2 914 306,00
7 091 581,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
7 114,00
0,00
7 114,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
38 400,00
0,00
38 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
14 400,00
0,00
14 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
14 400,00
0,00
14 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
14 400,00
0,00
14 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
14 400,00
0,00
14 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
w tym:
Wyszczególnienie
Lp
Spłaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
wartościowych, o
których mowa w
pkt. 5.1.,
wynikające
wyłącznie z tytułu
zobowiązań już
zaciągniętych
Kwota długu,
którego
planowana spłata
dokona się z
wydatków
budżetu
Wydatki
zmniejszające
dług
14.1
14.2
14.3
spłata
zobowiązań
wymagalnych z
lat poprzednich,
innych niż w pkt
14.3.3
związane z
umowami
zaliczanymi do
tytułów dłużnych
wliczanych w
państwowy dług
publiczny
wypłaty z tytułu
wymagalnych
poręczeń i
gwarancji
Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu
( m.in. umorzenia,
różnice kursowe)
14.3.1
14.3.2
14.3.3
14.4
Formuła
2014
1 234 329,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
1 150 148,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-430 018,00
2016
1 616 402,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-14 165,00
2017
1 806 976,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-14 134,00
2018
1 785 741,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-21 235,00
2019
1 811 825,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-103 720,00
2020
1 323 403,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-110 400,00
2021
1 200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
1 200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43
Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Kowalewo Pomorskie
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XXII/233/13 z dnia 20 grudnia
2013 r.
Wprowadzenie:
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kowalewo Pomorskie obejmuje okres od 2014 roku
do 2022 roku. Okres objęty prognozą pokrywa się z okresem, na który zaciągnięto oraz planuje się
zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Dla roku 2014 wartości przyjęte w
wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wielkościami zaplanowanymi w budżecie jednostki
na dany rok budżetowy co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot
przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.
Dochody:
W latach 2015 – 2022 zakłada się stopniowy wzrost dochodów bieżących na poziomie
tempa wzrostu inflacji w poszczególnych latach, opublikowanego przez Ministerstwo Finansów w
wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących
podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 05 listopada 2013 r.
W wytycznych założono, że inflacja wyniesie w latach 2015 – 2017 2,5 %, a w latach 2018 – 2022
będzie kształtować się na poziomie 2,4 %.
W zakresie bieżących dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych i prawnych, dochodów z subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu dotacji i
środków przeznaczonych na cele bieżące zakłada się uzyskanie w latach 2015 - 2022 dochodów na
poziomie kwot planowanych w budżecie jednostki na 2014 rok. Natomiast dochody z tytułu
podatku od nieruchomości planuje się zrealizować w latach 2015 - 2022 na poziomie wyższym w
stosunku do roku poprzedniego o wskaźnik inflacji w poszczególnych latach.
Zaplanowane w latach 2015 - 2022 dochody majątkowe planuje się uzyskać ze sprzedaży
majątku w wysokości 117.000 zł rocznie, w oparciu o szacunkowe wartości nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych latach.
44
Poza dochodami ze sprzedaży majatku nie przewiduje się w latach 2015 - 2022
dodatkowych, wynikających z zawartych umów dochodów majątkowych na realizację zadań
inwestycyjnych.
Otrzymane w 2014 roku środki majątkowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp na podstawie
umowy nr UMES.431.1.426.2011 z dnia 15.06.2011 roku w wysokości 1.600.000 zł
zostaną
przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim” oraz
na
podstawie
umowy
nr
WS-I-W.052.1.41.109.201200019-6922-UM0200041/12
z
dnia
8.04.2013 roku w wysokości 500.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa
strzelnicy w Kiełpinach”.
Wydatki:
W wieloletniej prognozie finansowej założono ograniczenie w 2015 roku wydatków
bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów
wartościowych) do 29.000.000 zł, a następnie ich stopniowy wzrost w latach 2016 – 2022.
Obniżenie przewidywanych wydatków bieżących w 2015 roku w stosunku do 2014 roku
związane jest z planowanym ograniczeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz
zakup usług remontowych i pozostałych z 6.485.268 zł w 2014 roku do 3.500.137 zł w 2015 roku.
W związku z przeprowadzonymi w ubiegłych latach oraz planowanymi do przeprowadzenia w
2014 roku modernizacjami obiektów gminnych, nie będzie już konieczności ponoszenia na nie
dodatkowych wydatków w 2015 roku.
Zgodnie z przyjętymi założeniami, wynagrodzenia i składniki od nich naliczane będą
wzrastać w latach 2015 – 2022 na poziomie 1 % w stosunku do roku poprzedniego, a wydatki
bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST - na poziomie 2 % w stosunku do roku
poprzedniego. Z kolei pozostałe wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek
oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zakłada się zwiększyć w latach 2016 – 2022 o 2 %
w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki bieżące na obsługę długu, obejmujące odsetki od
zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek, zaplanowano w latach 2015 – 2022
proporcjonalnie do wielkości w danym roku kwoty długu, przyjmując proporcję planowaną na
koniec III kwartału 2013 roku w wysokości 2,10 % kwoty długu.
W zakresie wydatków majątkowych planuje się w 2014 roku intensywne wydatkowanie
środków, w związku z wykorzystywaniem środków unijnych na realizację przedsięwzięć
inwestycyjnych. W kolejnych latach zakłada się zmniejszenie tempa przeprowadzanych inwestycji i
wielkości przeznaczanych na nie nakładów. Wyjątek stanowi rok 2016, w którym planuje się
45
wysokie wydatki związane z realizacją zadania pn. "Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie
Pomorskim".
Konsekwencją realizacji zadania pn. "Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie
Pomorskim" jest również wysoki wzrost w latach 2015 - 2016 wydatków związanych z
funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.
Wydatki bieżące oraz majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia objęte limitem art. 226
ust. 3 ufp przedstawiono w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem w latach 2014 - 2020. Pozostałe wydatki
majątkowe zaplanowane w latach 2014 - 2022 przewidziano na realizację inwestycji rocznych.
Wysoki wzrost planowanych w 2016 roku wydatków majątkowych na programy, projekty
lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w
stosunku do roku 2015 związany jest z realizacją projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)".
Przychody:
W zakresie przychodów zaplanowano zaciągnięcie w latach 2014 – 2017 kredytów i
pożyczek z przeznaczeniem w latach 2014 - 2016 na pokrycie bieżącego deficytu budżetu i spłatę
rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek, a w 2017 roku na spłatę rat kapitałowych
zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Rozchody:
Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat kapitałowych
zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z
poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Kwota długu pomniejszana jest dodatkowo o
wartość umorzonych oraz planowanych do umorzenia pożyczek. Zgodnie z zasadami udzielania
pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu planuje się w latach 2015 - 2020 umorzenie zaciągniętych z WFOŚiGW w
Toruniu pożyczek w łącznej wysokości 693.672 zł. Umorzeniu podlegają spłaty ostatnich rat
kapitałowych zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek.
Wysoki wzrost przewidywanej w 2016 roku kwoty długu w stosunku do 2015 roku
spowodowany jest planowanym zwiększeniem zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na
46
realizację zadań inwestycyjnych. W kolejnych latach zakłada się spłacanie długu z nadwyżki
budżetowej i systematyczne zmniejszanie jego kwoty.
Ponadto, zwiększenie w 2016 roku kwoty spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów
wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już
zaciągniętych w stosunku do 2015 roku jest wynikiem zwiększenia spłat rat kapitałowych kredytu
zaciągniętego na realizację inwestycji pn. "Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim".
Zgodnie z zasadą z art. 242 ufp planowane w latach 2014 – 2022 wydatki bieżące nie
przekraczają planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat
ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.
Wieloletnia prognoza finansowa zakłada również, że w latach 2014 – 2022 zostanie
spełniony wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.
Planowane do osiągnięcia w latach 2017– 2022 kwoty nadwyżki budżetowej przeznaczone
będą na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do
zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
47
Dokument podpisany elektronicznie
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
Nr XXII/233/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.
L.p.
1
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres
realizacji
od
do
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)
kwoty w
zł
Łączne
nakłady
finansowe
Limit 2014
Limit 2016
4 551 560,00
9 482 326,00
20 241,00
20 475,00
20 717,00
0,00
0,00
5 616,00
5 841,00
6 075,00
6 317,00
4 551 560,00
9 476 710,00
14 400,00
14 400,00
14 400,00
14 400,00 15 018 706,00
32 806 657,00 11 211 708,00
Limit 2018
Limit 2019
Limit 2020
20 970,00 15 018 706,00
1.a
- wydatki bieżące
1.b
- wydatki majątkowe
32 776 238,00 11 211 708,00
1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,
poz.1240,z późn.zm.), z tego:
14 989 992,00
8 372 181,00
7 114,00
38 400,00
14 400,00
14 400,00
14 400,00
14 400,00
2 419 003,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 989 992,00
8 372 181,00
7 114,00
38 400,00
14 400,00
14 400,00
14 400,00
14 400,00
2 419 003,00
1.1.1
- wydatki bieżące
1.1.2
- wydatki majątkowe
1.1.2.1
Budowa krytej pływalni w Kowalewie
Pomorskim
1.1.2.2
30 419,00
Limit 2017
Limit
zobowiązań
Limit 2015
6 570,00
0,00
KOWALEWO
POMORSKIE
2011
2014
12 425 376,00
5 971 938,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102 648,00
Budowa strzelnicy w Kiełpinach
Kowalewo Pomorskie
2011
2014
1 076 714,00
1 035 755,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 035 755,00
1.1.2.3
Budowa targowiska miejskiego w
Kowalewie Pomorskim wraz z budową
zjazdów
Kowalewo Pomorskie
2013
2014
1 295 700,00
1 280 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 280 600,00
1.1.2.4
Finansowy wkład własny na realizację
"Infostrady Kujaw i Pomorza - usługi eadministrcji i informacji przestrzennej"
Kowalewo Pomorskie
2012
2015
33 656,00
21 342,00
7 114,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kowalewo Pomorskie
2016
2020
96 000,00
0,00
0,00
38 400,00
14 400,00
14 400,00
14 400,00
14 400,00
0,00
1.1.2.5
Finansowy wkład własny na realizację
projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"
48
Dokument podpisany elektronicznie
L.p.
1.1.2.6
Nazwa i cel
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji
w województwie kujawsko-pomorskim
poprzez zbudowanie systemu dystrybucji
treści edukacyjnych
Okres
realizacji
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
Kowalewo Pomorskie
2013
2014
Łączne
nakłady
finansowe
Limit 2014
Limit 2015
Limit 2016
Limit 2017
Limit 2018
Limit 2019
Limit 2020
Limit
zobowiązań
62 546,00
62 546,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa
publiczno-prywatnego, z tego:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1
- wydatki bieżące
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2
- wydatki majątkowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 816 665,00
2 839 527,00
4 544 446,00
9 443 926,00
5 841,00
6 075,00
6 317,00
6 570,00 12 599 703,00
30 419,00
0,00
0,00
5 616,00
5 841,00
6 075,00
6 317,00
6 570,00
0,00
30 419,00
0,00
0,00
5 616,00
5 841,00
6 075,00
6 317,00
6 570,00
0,00
17 786 246,00
2 839 527,00
4 544 446,00
9 438 310,00
0,00
0,00
0,00
0,00 12 599 703,00
1.2
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w
pkt 1.1 i 1.2),z tego
- wydatki bieżące
Utrzymanie systemów dot. "Infostrady
Kujaw i Pomorza - usługi e-administracji i
informacji przestrzennej"
KOWALEWO
POMORSKIE
2016
2020
- wydatki majątkowe
Budowa chodnika w ul. Drzymały w
Kowalewie Pomorskim
Budowa dróg łącznie z kanalizacją
deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska,
Narcyzowa, Konwaliowa i Odrodzenia oraz
wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie
Pomorskim
Kowalewo Pomorskie
2013
2015
380 166,00
187 500,00
187 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
375 000,00
KOWALEWO
POMORSKIE
2014
2016
3 110 000,00
500 000,00
800 000,00
1 810 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 110 000,00
1.3.2.3
Budowa parkingu przy ul. Św. Mikołaja w
Kowalewie Pomorskim
Kowalewo Pomorskie
2012
2015
360 980,00
200 000,00
141 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
341 300,00
1.3.2.4
Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie
Pom.
Kowalewo Pomorskie
2012
2016
9 568 395,00
500 000,00
1 330 000,00
7 628 310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 458 310,00
1.3.2.5
Dotacja-Przebudowa drogi powiatowej Nr
1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie
KOWALEWO
POMORSKIE
2014
2015
1 798 150,00
399 384,00
1 398 766,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 798 150,00
1.3.2.6
Poprawa gospodarki osadami
Kowalewo Pomorskie
2012
2014
548 675,00
511 643,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511 643,00
49
Dokument podpisany elektronicznie
L.p.
Nazwa i cel
1.3.2.7
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych (Borówno-Paśniki- Wielkie
Rychnowo)
1.3.2.8
Przebudowa drogi Wielka Łąka - Szewa
(3,160 km)
1.3.2.9
Przebudowa ul. Kościuszki
Okres
realizacji
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Łączne
nakłady
finansowe
od
do
Kowalewo Pomorskie
2013
2014
649 000,00
129 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123,00
KOWALEWO
POMORSKIE
2014
2015
1 004 880,00
318 000,00
686 880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 004 880,00
Kowalewo Pomorskie
2013
2014
366 000,00
94 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
297,00
Limit 2014
50
Limit 2015
Limit 2016
Limit 2017
Limit 2018
Limit 2019
Limit 2020
Limit
zobowiązań
Uchwała nr XXII/234/13
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 20 grudnia 2013r.
w sprawie budżetu na 2014 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz. 1318) oraz art. 211, 212,
214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz.938) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 36.182.060 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie
32.957.754 zł,
- dochody majątkowe w kwocie
3.224.306 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 44.621.462 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości
32.329.194 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości
12.292.268 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Określa
się podział
wydatków
w układzie działów i rozdziałów zgodnie
z załącznikiem Nr 2a.
3. Określa się limity wydatków na
zadania inwestycyjne w 2014 roku, zgodnie z
załącznikiem Nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych
i
Funduszu
Spójności
w
wysokości 8.656.065 zł,
zgodnie
z załącznikiem Nr 4.
§ 3. Deficyt
budżetu
w kwocie
8.439.402 zł
zostanie
sfinansowany
1) z zaciągniętych kredytów w kwocie
przychodami:
7.589.827 zł;
2) zaciągniętych pożyczek w kwocie
849.575 zł;
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów
10.173.731 zł i łączną kwotę
planowanych rozchodów 1.734.329 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
51
§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1.321.918 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
545.387 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 6.
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych w kwocie 14.673.731 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie
3.000.000 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.439.402 zł;
3) spłatę
wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek
i kredytów w kwocie 1.234.329 zł;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.000.000 zł.
§ 8. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym
2014 w wysokości 800.000 zł.
§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do
wysokości 3.000.000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8.439.402 zł,
c) spłatę
wcześniej
zaciągniętych
zobowiązań
z
tytułu
zaciągniętych
pożyczek i kredytów do wysokości 1.234.329 zł,
d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 2.000.000 zł;
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
52
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania
przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na
wynagrodzenia;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 10. Ustala się dochody w kwocie 185.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie
188.000 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 300 zł na realizację zadań określonych w
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 11. Ustala się dochody w kwocie 27.000 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki w wysokości 27.000 zł na realizację zadań z zakresu
ochrony
środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 12. Ustala się dochody w kwocie 1.378.000 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wydatki w wysokości 1.288.109 zł związane z funkcjonowaniem
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:
1)ogólną w wysokości – 200.000 zł;
2)celową w wysokości - 304.800 zł.
z przeznaczeniem na :
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie
- 100.000 zł,
b) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie
- 204.800 zł.
§14.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz
określeniem
przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie
z załącznikiem Nr 12.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.
§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Burmistrz
/-/ Andrzej Grabowski
53
PLAN DOCHODÓW
Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXII/234/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.
Dział
Rozdział
Paragraf
010
01010
0750
01095
0750
020
02001
0750
600
60016
6630
700
70005
Treść
Wartość
Rolnictwo i łowiectwo
2 200,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
2 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
2 000,00
Pozostała działalność
200,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
200,00
Leśnictwo
2 500,00
Gospodarka leśna
2 500,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
2 500,00
Transport i łączność
175 000,00
Drogi publiczne gminne
175 000,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
175 000,00
Gospodarka mieszkaniowa
987 200,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
987 200,00
0470
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
18 000,00
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
117 000,00
0830
Wpływy z usług
2 000,00
0920
Pozostałe odsetki
3 300,00
Działalność usługowa
1 000,00
Cmentarze
1 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
1 000,00
710
71035
2020
750
80 000,00
766 900,00
Administracja publiczna
183 000,00
Urzędy wojewódzkie
130 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
129 000,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami
75011
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1 000,00
53 000,00
0830
Wpływy z usług
0920
Pozostałe odsetki
20 000,00
1 000,00
0970
Wpływy z różnych dochodów
32 000,00
54
751
75101
2010
754
75405
0830
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
1 955,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
1 955,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 955,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2 000,00
Komendy powiatowe Policji
2 000,00
Wpływy z usług
2 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
756
75601
12 949 697,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
10 000,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w
formie karty podatkowej
10 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
3 199 284,00
0310
Podatek od nieruchomości
3 030 111,00
0320
Podatek rolny
118 711,00
0330
Podatek leśny
15 257,00
0340
Podatek od środków transportowych
27 708,00
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
5 000,00
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
2 000,00
2680
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach
lokalnych
0350
75615
497,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
3 405 672,00
0310
Podatek od nieruchomości
1 767 735,00
0320
Podatek rolny
1 263 678,00
0330
Podatek leśny
0340
Podatek od środków transportowych
0360
Podatek od spadków i darowizn
0430
Wpływy z opłaty targowej
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
15 000,00
2680
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach
lokalnych
60 294,00
75616
4 921,00
131 044,00
23 000,00
10 000,00
130 000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
75618
0410
Wpływy z opłaty skarbowej
0460
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
75619
40 000,00
40 000,00
Wpływy z różnych rozliczeń
0690
75621
1 715 000,00
185 000,00
1 450 000,00
8 000,00
Wpływy z różnych opłat
8 000,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
4 611 741,00
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
4 431 741,00
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
758
180 000,00
Różne rozliczenia
75801
2920
13 843 128,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
9 997 344,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa
9 997 344,00
55
75807
2920
75831
2920
801
80101
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
3 570 255,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa
3 570 255,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
275 529,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa
275 529,00
Oświata i wychowanie
301 925,00
Szkoły podstawowe
44 800,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
35 000,00
0830
Wpływy z usług
80104
9 800,00
Przedszkola
208 778,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
0830
Wpływy z usług
80110
206 578,00
Gimnazja
39 170,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
0830
Wpływy z usług
80113
2310
80148
0830
852
0830
36 000,00
1 652,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
1 652,00
Stołówki szkolne i przedszkolne
7 525,00
Wpływy z usług
7 525,00
4 399 150,00
Domy pomocy społecznej
25 000,00
Wpływy z usług
25 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
85212
3 170,00
Dowożenie uczniów do szkół
Pomoc społeczna
85202
2 200,00
0970
Wpływy z różnych dochodów
0980
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
3 693 400,00
2 000,00
66 700,00
3 624 700,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej.
25 300,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
11 000,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
14 300,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
205 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
205 800,00
85213
85214
2030
85216
2030
Zasiłki stałe
88 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
88 300,00
56
85219
Ośrodki pomocy społecznej
170 650,00
0830
Wpływy z usług
150,00
0970
Wpływy z różnych dochodów
500,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
85228
170 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
71 700,00
0830
Wpływy z usług
40 400,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
31 300,00
85295
Pozostała działalność
119 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
119 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
238 999,00
Pozostała działalność
238 999,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
226 982,00
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
12 017,00
2030
853
85395
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001
0970
90002
896 806,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
50 000,00
Wpływy z różnych dochodów
50 000,00
Gospodarka odpadami
0970
90005
6207
90019
0690
4 000,00
Wpływy z różnych dochodów
4 000,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
33 456,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
33 456,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
27 000,00
Wpływy z różnych opłat
27 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
90020
0400
90095
6207
921
1 500,00
Wpływy z opłaty produktowej
1 500,00
Pozostała działalność
780 850,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
780 850,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
97 500,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
97 500,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
71 500,00
0830
Wpływy z usług
92109
926
92601
6207
26 000,00
Kultura fizyczna
2 100 000,00
Obiekty sportowe
2 100 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
2 100 000,00
Razem:
36 182 060,00
57
Załącznik nr 2 do uchwały
PLAN WYDATKÓW
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
NrXXII/234/13 z dnia 20 grudnia 2013r.
Dział
Rozdział
Paragraf
010
01008
2830
01010
4300
01030
2850
01095
Treść
Wartość
Rolnictwo i łowiectwo
97 950,00
Melioracje wodne
22 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych
22 000,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
47 500,00
Zakup usług pozostałych
47 500,00
Izby rolnicze
27 900,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego
27 900,00
Pozostała działalność
4210
600
550,00
Zakup materiałów i wyposażenia
550,00
Transport i łączność
60014
6300
60016
3 482 321,00
Drogi publiczne powiatowe
399 384,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
399 384,00
Drogi publiczne gminne
3 015 837,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4270
Zakup usług remontowych
550 701,00
4300
Zakup usług pozostałych
305 236,00
4430
Różne opłaty i składki
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4590
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
60095
57 100,00
7 800,00
Pozostała działalność
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4270
Zakup usług remontowych
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
70005
2 063 500,00
67 100,00
4170
700
1 500,00
30 000,00
200,00
900,00
6 000,00
60 000,00
Gospodarka mieszkaniowa
737 400,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
737 400,00
4260
Zakup energii
119 200,00
4270
Zakup usług remontowych
282 500,00
4300
Zakup usług pozostałych
256 200,00
4430
Różne opłaty i składki
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
59 000,00
4590
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
10 000,00
4610
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
710
71004
265 501,00
Plany zagospodarowania przestrzennego
214 001,00
Wynagrodzenia bezosobowe
4300
Zakup usług pozostałych
4 000,00
210 001,00
Cmentarze
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4300
Zakup usług pozostałych
71095
4300
6 500,00
Działalność usługowa
4170
71035
4 000,00
1 500,00
500,00
1 000,00
Pozostała działalność
50 000,00
Zakup usług pozostałych
50 000,00
58
720
72095
6069
750
Informatyka
83 888,00
Pozostała działalność
83 888,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Administracja publiczna
75011
83 888,00
4 243 306,00
Urzędy wojewódzkie
246 091,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
173 217,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
13 246,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
31 885,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4300
Zakup usług pozostałych
4410
Podróże służbowe krajowe
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
75022
4 568,00
1 800,00
14 941,00
800,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
5 634,00
108 208,00
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
8 940,00
4300
Zakup usług pozostałych
1 070,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
1 200,00
75023
96 998,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3 748 108,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
48 969,00
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
34 000,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
110 860,00
4260
Zakup energii
127 600,00
4270
Zakup usług remontowych
4280
Zakup usług zdrowotnych
4 800,00
4300
Zakup usług pozostałych
303 200,00
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4 000,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
12 000,00
4410
Podróże służbowe krajowe
27 000,00
4430
Różne opłaty i składki
30 000,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
58 589,00
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
2 900,00
4610
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
6 000,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
7 000,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
500 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
46 300,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
10 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
36 300,00
Pozostała działalność
94 599,00
75075
75095
2319
8 500,00
1 844 374,00
133 854,00
40 000,00
341 782,00
40 700,00
46 140,00
15 840,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
59
5 525,00
2900
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań bieżących
10 584,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
78 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
751
75101
4210
754
490,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
1 955,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1 955,00
Zakup materiałów i wyposażenia
1 955,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75405
240 114,00
Komendy powiatowe Policji
6 072,00
3000
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
3 000,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
3 072,00
75412
Ochotnicze straże pożarne
230 542,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
59 100,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
56 250,00
4260
Zakup energii
47 100,00
4270
Zakup usług remontowych
37 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
14 700,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
4430
Różne opłaty i składki
75414
800,00
15 592,00
Obrona cywilna
3 500,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 500,00
4300
Zakup usług pozostałych
757
75702
8110
758
75818
4810
801
1 000,00
Obsługa długu publicznego
344 063,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
344 063,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
344 063,00
Różne rozliczenia
504 800,00
Rezerwy ogólne i celowe
504 800,00
Rezerwy
504 800,00
Oświata i wychowanie
80101
13 725 691,00
Szkoły podstawowe
6 900 411,00
2590
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty
prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego lub przez osobę fizyczną
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
321 145,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
828 304,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
118 376,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260
Zakup energii
4270
Zakup usług remontowych
4280
Zakup usług zdrowotnych
3 828,00
4300
Zakup usług pozostałych
51 751,00
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
150 596,00
265 976,00
4 322 491,00
35 242,00
122 842,00
17 060,00
269 331,00
65 931,00
2 342,00
60
343,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
7 869,00
4410
Podróże służbowe krajowe
4 305,00
4430
Różne opłaty i składki
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
80103
7 012,00
293 227,00
12 440,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
708 414,00
2590
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty
prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego lub przez osobę fizyczną
183 696,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
30 636,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
70 198,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
10 031,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
5 183,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
23 753,00
80104
27 502,00
351 370,00
6 045,00
Przedszkola
1 208 993,00
2590
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty
prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego lub przez osobę fizyczną
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
15 750,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
10 700,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
24 596,00
4220
Zakup środków żywności
88 865,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260
Zakup energii
38 208,00
4270
Zakup usług remontowych
33 912,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
485,00
4300
Zakup usług pozostałych
12 789,00
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
700,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
1 600,00
4410
Podróże służbowe krajowe
4430
Różne opłaty i składki
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
80110
174 095,00
26 639,00
585 032,00
43 282,00
111 085,00
5 460,00
41,00
512,00
1 650,00
Gimnazja
31 192,00
2 400,00
4 476 181,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
175 148,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
210 463,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
521 321,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260
Zakup energii
4270
Zakup usług remontowych
2 702 841,00
74 301,00
4 421,00
189 300,00
24 280,00
290 000,00
62 500,00
61
4280
Zakup usług zdrowotnych
700,00
4300
Zakup usług pozostałych
41 700,00
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
1 500,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
3 700,00
4410
Podróże służbowe krajowe
2 000,00
4430
Różne opłaty i składki
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
80113
4300
80146
800,00
5 200,00
358 400,00
Zakup usług pozostałych
358 400,00
65 767,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4300
Zakup usług pozostałych
4410
Podróże służbowe krajowe
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
7 879,00
Zakup materiałów i wyposażenia
4220
Zakup środków żywności
4260
Zakup energii
4300
Zakup usług pozostałych
8 433,00
571,00
5 787,00
787,00
380,00
188 300,00
Zwalczanie narkomanii
4210
85154
29 164,00
7 525,00
Ochrona zdrowia
85153
5 456,00
14 835,00
Stołówki szkolne i przedszkolne
4210
851
4 800,00
Dowożenie uczniów do szkół
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80148
161 206,00
300,00
Zakup materiałów i wyposażenia
300,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
188 000,00
2330
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4220
Zakup środków żywności
16 000,00
4260
Zakup energii
12 418,00
4270
Zakup usług remontowych
4300
Zakup usług pozostałych
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
100,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
900,00
4410
Podróże służbowe krajowe
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852
83 484,00
5 986,00
16 096,00
2 290,00
19 380,00
9 350,00
500,00
18 225,00
300,00
Pomoc społeczna
85202
4330
85204
4430
600,00
2 371,00
6 376 648,00
Domy pomocy społecznej
255 995,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego
255 995,00
Rodziny zastępcze
16 532,00
Różne opłaty i składki
16 532,00
62
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
85212
3 651 700,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3110
Świadczenia społeczne
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
2 227,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3 500,00
4260
Zakup energii
4300
Zakup usług pozostałych
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
350,00
4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe
500,00
4410
Podróże służbowe krajowe
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
3 557,00
4610
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
2 500,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 000,00
85213
4130
300,00
3 398 959,00
83 283,00
7 584,00
132 647,00
3 000,00
12 093,00
200,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
25 300,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
25 300,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
362 117,00
3110
Świadczenia społeczne
340 617,00
4300
Zakup usług pozostałych
4430
Różne opłaty i składki
15 500,00
85214
85215
6 000,00
Dodatki mieszkaniowe
450 000,00
3110
Świadczenia społeczne
449 500,00
4300
Zakup usług pozostałych
85216
500,00
Zasiłki stałe
3110
85219
88 300,00
Świadczenia społeczne
88 300,00
Ośrodki pomocy społecznej
1 086 944,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
6 500,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
23 000,00
4260
Zakup energii
23 500,00
4270
Zakup usług remontowych
15 000,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
2 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
30 671,00
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
1 500,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
2 600,00
4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe
3 600,00
4410
Podróże służbowe krajowe
1 500,00
4430
Różne opłaty i składki
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
721 658,00
56 026,00
134 779,00
19 175,00
5 000,00
500,00
8 000,00
63
21 935,00
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4610
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2 000,00
500,00
7 500,00
39 740,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
1 240,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
7 200,00
4300
Zakup usług pozostałych
85295
31 300,00
Pozostała działalność
400 020,00
3110
Świadczenia społeczne
396 020,00
4300
Zakup usług pozostałych
853
85395
4 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
238 999,00
Pozostała działalność
238 999,00
3117
Świadczenia społeczne
3119
Świadczenia społeczne
4017
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4019
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4117
Składki na ubezpieczenia społeczne
22 963,00
4119
Składki na ubezpieczenia społeczne
1 216,00
4127
Składki na Fundusz Pracy
1 365,00
4129
Składki na Fundusz Pracy
4217
Zakup materiałów i wyposażenia
4219
Zakup materiałów i wyposażenia
4307
Zakup usług pozostałych
4309
Zakup usług pozostałych
854
85401
46 931,00
2 485,00
55 732,00
2 951,00
73,00
820,00
43,00
99 171,00
5 249,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
168 741,00
Świetlice szkolne
133 697,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
85415
3240
85446
5 152,00
18 444,00
2 635,00
34 096,00
Stypendia dla uczniów
34 096,00
948,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4410
Podróże służbowe krajowe
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
57,00
114,00
66,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001
5 760,00
Pomoc materialna dla uczniów
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
900
6 846,00
94 860,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
711,00
4 899 677,00
968 143,00
4270
Zakup usług remontowych
20 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
96 000,00
4430
Różne opłaty i składki
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
90002
20 000,00
Gospodarka odpadami
832 143,00
1 295 109,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
66 000,00
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
45 000,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
12 245,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5 610,00
1 754,00
17 000,00
64
4300
Zakup usług pozostałych
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
1 000,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 000,00
90003
1 145 500,00
Oczyszczanie miast i wsi
259 862,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4300
Zakup usług pozostałych
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
90004
122,00
900,00
258 400,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4300
Zakup usług pozostałych
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
90005
440,00
354 769,00
5 810,00
18 759,00
324 500,00
5 700,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
39 360,00
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
33 456,00
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
90015
5 904,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg
478 000,00
4260
Zakup energii
270 000,00
4270
Zakup usług remontowych
190 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
15 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
27 000,00
Zakup usług pozostałych
27 000,00
90019
4300
3 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
90020
4300
90095
Zakup usług pozostałych
1 500,00
1 500,00
Pozostała działalność
1 475 934,00
3040
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4260
Zakup energii
4270
Zakup usług remontowych
4300
Zakup usług pozostałych
161 000,00
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
780 850,00
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
499 750,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 105 676,00
921
92105
500,00
22 100,00
1 000,00
3 000,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury
47 554,00
3040
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4260
Zakup energii
4300
Zakup usług pozostałych
4430
Różne opłaty i składki
92109
7 734,00
1 260,00
1 300,00
35 166,00
200,00
8 850,00
778,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
900 406,00
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
773 693,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
54 258,00
4260
Zakup energii
26 005,00
4270
Zakup usług remontowych
11 955,00
4300
Zakup usług pozostałych
9 295,00
4430
Różne opłaty i składki
2 772,00
300,00
6 000,00
65
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
92116
2480
92120
2720
926
92601
11 128,00
5 000,00
Biblioteki
142 716,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
142 716,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
15 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac
remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
15 000,00
Kultura fizyczna
7 916 432,00
Obiekty sportowe
7 805 787,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
240 722,00
4260
Zakup energii
257 042,00
4270
Zakup usług remontowych
4280
Zakup usług zdrowotnych
200,00
4300
Zakup usług pozostałych
28 035,00
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
2 000,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
1 750,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
2 000,00
4410
Podróże służbowe krajowe
4430
Różne opłaty i składki
6 442,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
5 470,00
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
3 640,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
2 000,00
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2 100 000,00
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
4 907 693,00
92605
2 000,00
122 680,00
1 462,00
20 630,00
2 956,00
21 186,00
77 379,00
500,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej
110 645,00
3040
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
3250
Stypendia różne
5 400,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
33 905,00
4260
Zakup energii
26 000,00
4270
Zakup usług remontowych
4300
Zakup usług pozostałych
4430
Różne opłaty i składki
10 240,00
4 300,00
3 100,00
26 400,00
1 300,00
Razem:
66
44 621 462,00
Załącznik nr 2a do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
PODZIAŁ WYDATKÓW W UKŁADZIE
DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
Nr XXII/234/13 z dnia 20 grudnia 2013r.
Z tego
z tego:
z tego:
z tego:
Dział
1
Rozdział
2
010
Nazwa
3
4
Plan
Wydatki
bieżące
5
wydatki
jednostek
budżetowych,
6
7
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań;
dotacje na
zadania
bieżące
świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
8
9
10
11
12
w tym:
wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
13
14
Wydatki
majątkowe
zakup i objęcie
na programy
akcji i udziałów
finansowane z
oraz wniesienie
udziałem
wkładów do
środków, o
spółek prawa
których mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
15
16
17
18
Rolnictwo i łowiectwo
97950
97950
75950
0
75950
22000
0
0
0
0
0
0
0
0
01008
Melioracje wodne
22000
22000
0
0
0
22000
0
0
0
0
0
0
0
0
01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
47500
47500
47500
0
47500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01030
Izby rolnicze
27900
27900
27900
0
27900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01095
Pozostała działalność
550
550
550
0
550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3482321
959437
959437
200
959237
0
0
0
0
0
2522884
2522884
0
0
399384
0
0
0
0
0
0
0
0
0
399384
399384
0
0
3015837
952337
952337
0
952337
0
0
0
0
0
2063500
2063500
0
0
67100
7100
7100
200
6900
0
0
0
0
0
60000
60000
0
0
Gospodarka mieszkaniowa
737400
737400
737400
0
737400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
737400
737400
737400
0
737400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Działalność usługowa
265501
265501
265501
4000
261501
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
214001
214001
214001
4000
210001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71035
Cmentarze
1500
1500
1500
0
1500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71095
Pozostała działalność
50000
50000
50000
0
50000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Informatyka
83888
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83888
83888
83888
0
600
Transport i łączność
60014
Drogi publiczne powiatowe
60016
Drogi publiczne gminne
60095
Pozostała działalność
700
70005
710
720
72095
750
Pozostała działalność
Administracja publiczna
83888
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83888
83888
83888
0
4243306
3743306
3633621
2750595
883026
0
105498
4187
0
0
500000
500000
0
0
75011
Urzędy wojewódzkie
246091
246091
246091
222916
23175
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75022
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
108208
108208
11210
0
11210
0
96998
0
0
0
0
0
0
0
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3748108
3248108
3239608
2449679
789929
0
8500
0
0
0
500000
500000
0
0
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
46300
46300
46300
0
46300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75095
Pozostała działalność
751
75101
754
§
94599
94599
89074
78000
11074
0
0
5525
0
0
0
0
0
0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1955
1955
1955
0
1955
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
1955
1955
1955
0
1955
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240114
240114
240114
60100
180014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
67
Z tego
z tego:
z tego:
z tego:
Dział
1
Rozdział
2
§
Nazwa
3
4
Plan
Wydatki
bieżące
5
wydatki
jednostek
budżetowych,
6
7
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań;
dotacje na
zadania
bieżące
8
9
10
w tym:
świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
11
12
13
14
Wydatki
majątkowe
zakup i objęcie
na programy
akcji i udziałów
finansowane z
oraz wniesienie
udziałem
wkładów do
środków, o
spółek prawa
których mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
15
16
17
18
75405
Komendy powiatowe Policji
6072
6072
6072
0
6072
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75412
Ochotnicze straże pożarne
230542
230542
230542
59100
171442
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75414
Obrona cywilna
3500
3500
3500
1000
2500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Obsługa długu publicznego
344063
344063
0
0
0
0
0
0
0
344063
0
0
0
0
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
344063
344063
0
0
0
0
0
0
0
344063
0
0
0
0
Różne rozliczenia
504800
504800
504800
0
504800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rezerwy ogólne i celowe
504800
504800
504800
0
504800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13725691
13725691
12722039
10366989
2355050
508387
495265
0
0
0
0
0
0
0
6900411
6900411
6483839
5625558
858281
150596
265976
0
0
0
0
0
0
0
708414
708414
497216
462235
34981
183696
27502
0
0
0
0
0
0
0
757
75702
758
75818
801
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
80104
Przedszkola
1208993
1208993
1008259
765849
242410
174095
26639
0
0
0
0
0
0
0
80110
Gimnazja
4476181
4476181
4301033
3513347
787686
0
175148
0
0
0
0
0
0
0
80113
Dowożenie uczniów do szkół
358400
358400
358400
0
358400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
65767
65767
65767
0
65767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80148
Stołówki szkolne i przedszkolne
851
Ochrona zdrowia
85153
Zwalczanie narkomanii
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
852
Pomoc społeczna
7525
7525
7525
0
7525
0
0
0
0
0
0
0
0
0
188300
188300
187700
127236
60464
600
0
0
0
0
0
0
0
0
300
300
300
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
188000
188000
187400
127236
60164
600
0
0
0
0
0
0
0
0
6376648
6376648
1696452
1170819
525633
0
4680196
0
0
0
0
0
0
0
255995
255995
255995
0
255995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16532
16532
16532
0
16532
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3651700
3651700
252441
225741
26700
0
3399259
0
0
0
0
0
0
0
25300
25300
25300
0
25300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85202
Domy pomocy społecznej
85204
Rodziny zastępcze
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej.
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
362117
362117
21500
0
21500
0
340617
0
0
0
0
0
0
0
85215
Dodatki mieszkaniowe
450000
450000
500
0
500
0
449500
0
0
0
0
0
0
0
85216
Zasiłki stałe
85219
Ośrodki pomocy społecznej
88300
88300
0
0
0
0
88300
0
0
0
0
0
0
0
1086944
1086944
1080444
936638
143806
0
6500
0
0
0
0
0
0
0
68
Z tego
z tego:
z tego:
z tego:
Dział
1
Rozdział
2
§
Nazwa
3
4
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
85295
Plan
Wydatki
bieżące
5
wydatki
jednostek
budżetowych,
6
7
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań;
dotacje na
zadania
bieżące
8
9
10
w tym:
świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
11
12
13
14
Wydatki
majątkowe
zakup i objęcie
na programy
akcji i udziałów
finansowane z
oraz wniesienie
udziałem
wkładów do
środków, o
spółek prawa
których mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
15
16
17
18
39740
39740
39740
8440
31300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pozostała działalność
400020
400020
4000
0
4000
0
396020
0
0
0
0
0
0
0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
238999
238999
0
0
0
0
0
238999
0
0
0
0
0
0
Pozostała działalność
238999
238999
0
0
0
0
0
238999
0
0
0
0
0
0
Edukacyjna opieka wychowawcza
168741
168741
127799
121091
6708
0
40942
0
0
0
0
0
0
0
85401
Świetlice szkolne
133697
133697
126851
121091
5760
0
6846
0
0
0
0
0
0
0
85415
Pomoc materialna dla uczniów
34096
34096
0
0
0
0
34096
0
0
0
0
0
0
0
85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
853
85395
854
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
948
948
948
0
948
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4899677
2726874
2719140
137041
2582099
0
7734
0
0
0
2172803
2172803
1319960
0
968143
136000
136000
0
136000
0
0
0
0
0
832143
832143
0
0
1295109
1295109
1295109
130609
1164500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
90002
Gospodarka odpadami
90003
Oczyszczanie miast i wsi
259862
259862
259862
122
259740
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
354769
349069
349069
5810
343259
0
0
0
0
0
5700
5700
0
0
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
39360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39360
39360
39360
0
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
478000
463000
463000
0
463000
0
0
0
0
0
15000
15000
0
0
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
27000
27000
27000
0
27000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90020
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat produktowych
1500
1500
1500
0
1500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90095
Pozostała działalność
1475934
195334
187600
500
187100
0
7734
0
0
0
1280600
1280600
1280600
0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1105676
1100676
168007
7600
160407
931409
1260
0
0
0
5000
5000
0
0
47554
47554
46294
1300
44994
0
1260
0
0
0
0
0
0
0
921
92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
900406
895406
121713
6300
115413
773693
0
0
0
0
5000
5000
0
0
92116
Biblioteki
142716
142716
0
0
0
142716
0
0
0
0
0
0
0
0
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
15000
15000
0
0
0
15000
0
0
0
0
0
0
0
0
Kultura fizyczna
7916432
908739
891099
173214
717885
0
17640
0
0
0
7007693
7007693
7007693
0
92601
Obiekty sportowe
7805787
798094
796094
168914
627180
0
2000
0
0
0
7007693
7007693
7007693
0
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej
110645
110645
95005
4300
90705
0
15640
0
0
0
0
0
0
0
44621462
32329194
24929676
14918885
10010791
1462396
5348535
244524
0
344063
12292268
12292268
8411541
0
926
Wydatki razem:
69
Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXII/234/13 z dnia 20 grudnia 2013r.
Zadania inwestycyjne w 2014 r.
w złotych
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
4
Łączne
koszty
finansowe
rok
budżetowy
2014
(7+8+9+10)
5
dochody
własne jst
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzące
z innych
źródeł
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka
organizacyjna
realizująca program
lub koordynująca
wykonanie programu
1
2
3
6
7
8
9
10
11
1
600
60014
Dotacja-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno
1 798 150,00
– Kowalewo Pomorskie
399 384,00
399 384,00
0,00
0,00
0,00
Ref. TIiGG
2
600
60016
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (BorównoPaśniki-Wielkie Rychnowo)
649 000,00
129 000,00
129 000,00
0,00
0,00
0,00
Ref. GKiM
3
600
60016
Przebudowa ul. Kościuszki
366 000,00
94 000,00
94 000,00
0,00
0,00
0,00
Ref. GKiM
4
600
60016
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Srebrniki
– 1,750 km)
595 000,00
595 000,00
420 000,00
0,00
175 000,00
0,00
Ref. GKiM
5
600
60016
Budowa chodnika w ul. Drzymały w Kowalewie Pom.
380 166,00
187 500,00
187 500,00
0,00
0,00
0,00
Ref. TIiGG
6
600
60016
Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach:
Mikołaja z Ryńska, Narcyzowa, Konwaliowa i Odrodzenia
oraz wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim
3 110 000,00
500 000,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
Ref. TIiGG
7
600
60016
Przebudowa drogi Wielka Łąka – Szewa (3,160 km)
1 004 880,00
318 000,00
318 000,00
0,00
0,00
0,00
Ref. GKiM
8
600
60016
Budowa parkingu przy ul. Św. Mikołaja w Kowalewie Pom.
360 980,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
Ref. TIiGG
9
600
60016
Przebudowa chodnika przy ul. Odrodzenia
40 000,00
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
Ref. TIiGG
10
600
60095
Budowa wiat przystankowych
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
Ref. GKiM
11
600
60095
Budowa chodnika z Pluskowęs do Kiełpin – dokumentacja
projektowa
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
Ref. TIiGG
12
720
72095
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie
kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu
dystrybucji treści edukacyjnych
62 546,00
62 546,00
62 546,00
0,00
0,00
0,00
M. Dębiński
13
720
72095
Finansowy wkład własny na realizację „Infostrady Kujaw i
Pomorza – usługi e-administracji i informacji przestrzennej”
33 656,00
21 342,00
21 342,00
0,00
0,00
0,00
M.Dębiński
14
750
75023
Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
9 568 395,00
500 000,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
Ref. TIiGG
70
15
900
90001
Zakup pompy do osadów
16 000,00
16 000,00
6 300,00
9 700,00
0,00
0,00
Ref. GKiM
16
900
90001
Poprawa gospodarki osadami
548 675,00
511 643,00
123 143,00
388 500,00
0,00
0,00
Ref. GKiM
17
900
90001
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej pomiędzy
ul.Kościuszki i 1 Maja – II etap
304 500,00
304 500,00
76 125,00
228 375,00
0,00
0,00
Ref. TIiGG
18
900
90004
Zakup traktorka-kosiarki
5 700,00
5 700,00
5 700,00
0,00
0,00
0,00
Sołectwo Piątkowo
(K.Jaguś)
19
900
90005
Plan Gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo
Pomorskie
39 360,00
39 360,00
5 904,00
0,00
0,00
33 456,00
Ref. OŚRiEG
20
900
90015
Instalacja nowych punktów świetlnych
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
Ref. GKiM
21
900
90095
Budowa targowiska miejskiego w Kowalewie Pomorskim
wraz z budową zjazdów
1 295 700,00
1 280 600,00
499 750,00
0,00
0,00
780 850,00
Ref. GKiM
22
921
92109
Utworzenie miejsca w celu gromadzenia odpadów
komunalnych
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
Sołectwo Pruska Łąka
(M.Dębiński)
23
926
92601
Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim
12 425 376,00 5 971 938,00
0,00
4 371 938,00
0,00
1 600 000,00
Ref. TIiGG
24
926
92601
Budowa Strzelnicy w Kiełpinach
1 076 714,00
535 755,00
0,00
0,00
500 000,00
Ref. TIiGG
4 998 513,00
175 000,00
2 914 306,00
x
Ogółem
1 035 755,00
33 760 798,00 12 292 268,00 4 204 449,00
Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski
71
Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXII/234/13 z dnia 20 grudnia 2013r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego
w tym:
Lp.
Projekt
1
1
2
Wydatki majątkowe
razem:
Wydatki
Kategoria
w okresie
interwencji Klasyfikacja
realizacji Projektu
funduszy (dział, rozdział,
(całkowita wartość
strukturaln
paragraf)
Projektu)
ych
(6+7)
3
4
x
5
14 753 352,00
Planowane wydatki
2014 r.
z tego:
Środki z budżetu krajowego**
Środki
z budżetu
krajowego
6
9 839 046,00
7
8
4 914 306,00
8 411 541,00
Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013
Priorytet:
Priorytet III: Rozwój Infrastruktury Społecznej
Działanie:
Działanie 3.1 Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej
Środki z budżetu UE
z tego, źródła finansowania:
Środki
Wydatki razem
z budżetu UE
(9+13)
Wydatki razem
(10+11+12)
9
z tego, źródła finansowania:
pożyczki
i kredyty
obligacje
pozostałe**
10
11
12
pożyczki na
Wydatki razem
(14+15+16+17) prefinansowanie
z budżetu
państwa
13
14
pożyczki
i kredyty
obligacje
pozostałe
15
16
17
5 497 235,00
4 371 938,00
0,00 1 125 297,00
2 914 306,00
500 000,00
0,00
0,00
2 414 306,00
Poddziałanie
1.1
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2014 r.
Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim
926
12 425 376,00
8 645 376,00
3 600 000,00
5 971 938,00
4 371 938,00
4 371 938,00
0,00
0,00
1 600 000,00
0,00
0,00
0,00
1 600 000,00
92601
5 971 938,00
4 371 938,00
1 600 000,00
5 971 938,00
4 371 938,00
4 371 938,00
0,00
0,00
1 600 000,00
0,00
0,00
0,00
1 600 000,00
Program:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Priorytet:
Priorytet III: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie:
Działanie 313, 322, 323: Odnowa i rozwój wsi
Poddziałanie
1.2 Nazwa projektu:
Razem wydatki:
2014 r.
Budowa strzelnicy w Kiełpinach
926
1 076 714,00
576 714,00
500 000,00
1 035 755,00
535 755,00
0,00
0,00
535 755,00
500 000,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
92601
1 035 755,00
535 755,00
500 000,00
1 035 755,00
535 755,00
0,00
0,00
535 755,00
500 000,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
2015 r.
2016 r.
Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet:
Priorytet IV: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Działanie:
Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności
Poddziałanie
1.3 Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2014 r.
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych
720
72095
62 546,00
62 546,00
62 546,00
62 546,00
0,00
0,00
62 546,00
62 546,00
Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Priorytet:
Priorytet IV: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Działanie:
Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności
62 546,00
62 546,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62 546,00
62 546,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 342,00
21 342,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Poddziałanie
1.4 Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2014 r.
2015 r.
Finansowy wkład własny na realizację „Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi e-administracji i informacji przestrzennej”
720
72095
33 656,00
21 342,00
5 691,00
33 656,00
21 342,00
5 691,00
0,00
0,00
21 342,00
21 342,00
21 342,00
21 342,00
72
Program:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet:
Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
Działanie:
Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
1.5 Poddziałanie
Nazwa projektu:
Plan Gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie
900
90005
Razem wydatki:
z tego: 2014 r.
Program:
39 360,00
39 360,00
5 904,00
5 904,00
33 456,00
33 456,00
39 360,00
39 360,00
5 904,00
5 904,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 904,00
5 904,00
33 456,00
33 456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 456,00
33 456,00
Program Rozwoju obszarów Wiejskich
Priorytet:
Działanie:
1.6 Poddziałanie
Nazwa projektu:
Działanie 321 : Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Budowa targowiska miejskiego w Kowalewie Pomorskim
900
90095
Razem wydatki:
z tego: 2014 r.
2
Wydatki bieżące
razem:
1 295 700,00
1 280 600,00
514 850,00
499 750,00
780 850,00
780 850,00
1 280 600,00
1 280 600,00
499 750,00
499 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
499 750,00
499 750,00
780 850,00
780 850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
780 850,00
780 850,00
244 524,00
17 542,00
226 982,00
244 524,00
17 542,00
0,00
0,00
17 542,00
226 982,00
0,00
0,00
0,00
226 982,00
Poddziałanie 7.1.1 : Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Koniec z biernością
853
238 999,00
12 017,00
226 982,00
238 999,00
12 017,00
X
238 999,00
12 017,00
226 982,00
238 999,00
12 017,00
85395
238 999,00
12 017,00
226 982,00
238 999,00
12 017,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 017,00
12 017,00
12 017,00
226 982,00
226 982,00
226 982,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
226 982,00
226 982,00
226 982,00
0,00
0,00
5 525,00
5 525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1 142 839,00
3 141 288,00
500 000,00
0,00
0,00
2 641 288,00
x
Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet:
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie:
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie
2.1 Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2014 r.
Program:
Priorytet:
Działanie:
Poddziałanie
2.2 Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2014 r.
Ogółem (1+2)
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
720
72095
x
5 525,00
5 525,00
5 525,00
5 525,00
0,00
0,00
5 525,00
5 525,00
5 525,00
5 525,00
0,00
0,00
14 997 876,00
9 856 588,00
5 141 288,00
8 656 065,00
5 514 777,00
4 371 938,00
73
Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXII/234/13 z dnia 20 grudnia 2013r.
Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.
w złotych
Lp.
Treść
Klasyfikacja
§
Kwota 2014 r.
1
2
3
4
Przychody ogółem:
10 173 731
1.
Kredyty
§ 952
9 047 156
2.
Pożyczki
§ 952
626 575
3.
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 903
500 000
4.
Spłaty pożyczek udzielonych
§ 951
5.
Prywatyzacja majątku jst
§ 944
6.
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
§ 957
7.
Papiery wartościowe (obligacje)
§ 931
8.
Inne źródła (wolne środki)
§ 950
Rozchody ogółem:
1 734 329
1.
Spłaty kredytów
§ 992
807 977
2.
Spłaty pożyczek
§ 992
426 352
3.
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE
§ 963
500 000
4.
Udzielone pożyczki
§ 991
5.
Lokaty
§ 994
6.
Wykup papierów wartościowych (obligacji)
§ 982
7.
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995
Różnica
8 439 402
74
Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXII/234/13 z dnia 20 grudnia 2013r.
Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2014 r.
w złotych
Dział
Rozdział
§
Nazwa zadania
Jednostki sektora finansów publicznych
Kwota dotacji
Dotacja
razem (6+9) Razem (7+8)
Dotacja celowa
podmiotowa
1
2
3
4
010
01008
2830
600
60014
6300
750
75095
2319
801
5
6
7
8
Jednostki spoza sektora finansów publicznych
Razem
(10+11)
Dotacja
podmiotowa
Dotacja celowa
9
10
11
Rolnictwo i łowiectwo
22 000
0
0
0
22 000
0
22 000
Melioracje wodne
22 000
0
0
0
22 000
0
22 000
Transport i łączność
399 384
399 384
0
399 384
0
0
0
Drogi publiczne powiatowe
399 384
399 384
0
399 384
0
0
0
Administracja publiczna
5 525
5 525
0
5 525
0
0
0
Pozostała działalność
5 525
5 525
0
5 525
0
0
0
Oświata i wychowanie
508 387
0
0
0
508 387
508 387
0
80101
2590
Szkoły podstawowe
150 596
0
0
0
150 596
150 596
0
80103
2590
Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych
183 696
0
0
0
183 696
183 696
0
80104
2590
Przedszkola
174 095
0
0
0
174 095
174 095
0
600
600
0
600
0
0
0
851
Ochrona zdrowia
85154
2330
921
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
600
600
0
600
0
0
0
931 409
916 409
916 409
0
15 000
0
15 000
773 693
773 693
773 693
0
0
0
142 716
142 716
142 716
0
0
0
0
15 000
0
0
0
15 000
0
15 000
1 867 305
1 321 918
916 409
405 509
545 387
508 387
37 000
92109
2480
92116
2480
Biblioteki
92120
2720
Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami
Razem
75
PLAN FINANSOWY NA ZADANIA
ZLECONE-DOCHODY
Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXII/234/13 z dnia 20 grudnia 2013r.
Dział
Rozdział
Paragraf
750
75011
2010
751
75101
2010
852
85212
2010
85213
2010
85228
2010
Treść
Wartość
Administracja publiczna
129 000,00
Urzędy wojewódzkie
129 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
129 000,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
1 955,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1 955,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
1 955,00
Pomoc społeczna
3 667 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3 624 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
3 624 700,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
11 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
11 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
31 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
31 300,00
Razem:
3 797 955,00
76
PLAN FINANSOWY NA ZADANIA
ZLECONE-WYDATKI
Dział
Rozdział
Paragraf
750
75011
Treść
Wartość
Administracja publiczna
129 000,00
Urzędy wojewódzkie
129 000,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
2 284,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 800,00
4300
Zakup usług pozostałych
4410
Podróże służbowe krajowe
751
75101
4210
852
86 609,00
6 623,00
15 943,00
14 941,00
800,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
1 955,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1 955,00
Zakup materiałów i wyposażenia
1 955,00
Pomoc społeczna
3 667 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3 624 700,00
3110
Świadczenia społeczne
3 398 959,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
85212
85213
4130
85228
4300
83 283,00
7 584,00
132 647,00
2 227,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
11 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
11 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
31 300,00
Zakup usług pozostałych
31 300,00
Razem:
77
3 797 955,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
Dział
Rozdział Paragraf
750
75011
2350
852
85212
2350
85228
2350
Treść
Ogółem
Administracja publiczna
600,00
Urzędy wojewódzkie
600,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych
jednostkom samorządu terytorialnego
600,00
Pomoc społeczna
45 100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
42 700,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych
jednostkom samorządu terytorialnego
42 200,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2 400,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych
jednostkom samorządu terytorialnego
2 400,00
Razem:
78
45 700,00
Załącznik nr 8 do uchwały
PLAN FINANSOWY NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ – DOCHODY
Dział
Rozdział
Paragraf
710
71035
2020
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXII/234/13 z dnia 20 grudnia 2013r.
Treść
Wartość
Działalność usługowa
1 000,00
Cmentarze
1 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej
1 000,00
Razem:
79
1 000,00
PLAN FINANSOWY NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ – WYDATKI
Dział
Rozdział
Paragraf
710
71035
4300
Treść
Wartość
Działalność usługowa
1 000,00
Cmentarze
1 000,00
Zakup usług pozostałych
1 000,00
Razem:
80
1 000,00
Załącznik nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH
Dział
Rozdział
Paragraf
756
75618
0480
Nr XXII/234/13 z dnia 20 grudnia 2013r.
Treść
Wartość
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
185 000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
185 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
185 000,00
Razem:
81
185 000,00
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Dział
Rozdział
Paragraf
851
Treść
Wartość
Ochrona zdrowia
85153
4210
85154
188 300,00
Zwalczanie narkomanii
300,00
Zakup materiałów i wyposażenia
300,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
188 000,00
2330
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4220
Zakup środków żywności
16 000,00
4260
Zakup energii
12 418,00
4270
Zakup usług remontowych
4300
Zakup usług pozostałych
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
100,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
900,00
4410
Podróże służbowe krajowe
300,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
600,00
83 484,00
5 986,00
16 096,00
2 290,00
19 380,00
9 350,00
500,00
18 225,00
2 371,00
Razem:
82
188 300,00
Załącznik nr 10 do uchwały
DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXII/234/13 z dnia 20 grudnia 2013r.
Dział
Rozdział
Paragraf
900
90019
0690
Treść
Wartość
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
27 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
27 000,00
Wpływy z różnych opłat
27 000,00
Razem:
83
27 000,00
WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANE DOCHODAMI Z TYTUŁU OPŁAT
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Dział
Rozdział
Paragraf
900
90019
4300
Treść
Wartość
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
27 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
27 000,00
Zakup usług pozostałych
27 000,00
Razem:
84
27 000,00
Załącznik nr 11 do uchwały
DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXII/234/13 z dnia 20 grudnia 2013r.
Dział
Rozdział
Paragraf
756
75618
0490
Treść
Wartość
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
1 378 000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
1 378 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
1 378 000,00
Razem:
85
1 378 000,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Dział
Rozdział
Paragraf
900
90002
Treść
Wartość
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1 288 109,00
Gospodarka odpadami
1 288 109,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
66 000,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
45 000,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
12 245,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4300
Zakup usług pozostałych
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
1 000,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 000,00
5 610,00
1 754,00
10 000,00
1 145 500,00
Razem:
86
1 288 109,00
Załącznik nr 12 do uchwały
Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r. w ramach funduszu sołeckiego
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXII/234/13 z dnia 20 grudnia 2013r.
Dział
Nazwa przedsięwzięcia
Bielsk
Borówno
Chełmonie
Chełmoniec
Elzanowo
Frydrychowo
Kiełpiny
Kowalewo
Pomorskie
Lipienica
Mariany
Mlewiec
Mlewo
Napole
Utrzymanie dróg
gminnych w sołectwach
14 235,19
13 019,51
9 737,04
5 000,00
11 448,74
13 552,50
2 300,00
14 569,15
300,00
5 300,00
4 903,33
7 200,00
10 035,80
60,00
60,00
70,00
500,00
200,00
500,00
100,00
500,00
500,00
600
Utrzymanie wiat
przystankowych
200,00
750
Szerzenie edukacji
publicznej
754
Doposażenie jednostek
OSP
100,00
801
Doposażenie jednostek
oświatowych
200,00
852
Świadczenia dla
pracowników
zatrudnionych przy
utrzymaniu obiektów
gminnych w ramach prac
społecznie użytecznych
100,00
60,00
800,00
200,00
200,00
800,00
600,00
700,00
300,00
1 000,00
600,00
1 500,00
Utrzymanie czystości i
porządku
900
1 500,00
122,00
500,00
Utrzymanie zieleni
1 710,00
Krzewienie kultury wśród
społeczności lokalnej
400,00
Utrzymanie świetlic
wiejskich
900,00
Krzewienie kultury
fizycznej
100,00
1 200,00
15 935,19
16 019,51
1 000,00
1 100,00
600,00
2 940,00
6 341,10
100,00
200,00
1 400,00
1 800,00
Pozostała działalność
500,00
700,00
1 900,00
500,00
2 500,00
700,00
1 600,00
2 000,00
100,00
2 100,00
3 637,94
1 700,00
3 855,17
3 100,00
1 600,00
1 800,00
921
926
Razem
14 277,04
12 141,10
6 239,49
13 658,74
350,00
400,00
2 600,00
2 005,17
150,00
500,00
600,00
200,00
17 902,50
13 321,49
20 769,15
10 005,17
10 005,17
11 663,33
15 597,94
13 405,80
87
Dział
Nazwa przedsięwzięcia
Nowy Dwór
Piątkowo
Pluskowęsy
Pruska Łąka
Sierakowo
Srebrniki
Szychowo
Wielka Łąka
Wielkie
Rychnowo
Zapluskowęsy
Razem
Utrzymanie dróg
gminnych w sołectwach
10 118,88
1 000,00
8 900,00
13 717,53
11 300,00
11 827,36
11 974,68
17 514,54
19 500,00
10 381,76
227 836,01
Utrzymanie wiat
przystankowych
400,00
600
400,00
750
Szerzenie edukacji
publicznej
754
Doposażenie jednostek
OSP
300,00
150,00
1 200,00
801
Doposażenie jednostek
oświatowych
700,00
300,00
600,00
852
Świadczenia dla
pracowników
zatrudnionych przy
utrzymaniu obiektów
gminnych w ramach
prac społecznie
użytecznych
Utrzymanie czystości i
porządku
900
60,00
59,88
60,00
1 000,00
100,00
300,00
1 100,00
2 000,00
1 400,00
60,00
489,88
200,00
11 250,00
300,00
6 600,00
1 500,00
200,00
100,00
7 459,07
Utrzymanie zieleni
1 000,00
240,00
1 362,00
2 500,00
14 569,07
Pozostała działalność
921
Krzewienie kultury
wśród społeczności
lokalnej
5 500,00
600,00
2 900,00
Utrzymanie świetlic
wiejskich
926
Razem
Krzewienie kultury
fizycznej
1 000,00
4 115,58
300,00
1 400,00
300,00
12 618,88
13 209,07
17 115,58
5 000,00
18 717,53
760,17
1 000,00
2 000,00
1 000,00
15 120,17
88
13 827,36
300,00
3 450,00
2 918,14
300,00
30 266,25
38 791,34
12 534,56
1 200,00
2 000,00
27 064,54
26 418,14
13 305,17
11 241,76
352 569,72
KOMENTARZ
DO UCHWAŁY NR XXII/234/13
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
Z DNIA 20 grudnia 2013r.
W projekcie budżetu na 2014 r. założono, iż dochody wyniosą 36.182.060 zł, w tym
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 3.797.955 zł. Wstępne wielkości tych
dotacji na poszczególne zadania określono w załączniku Nr 7.
Wydatki zaplanowano na łączną kwotę 44.621.462 zł. Zakłada się, iż deficyt
wyniesie 8.439.402 zł, a źródłem jego pokrycia mają być:
−kredyty w wysokości 7.589.827 zł,
−pożyczki w wysokości 849.575 zł,
Struktura planowanych dochodów na 2014 rok według działów przedstawia się
następująco:
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2.200 zł
Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy za dzierżawę sieci
wodociągowej wraz z przyłączami, stacjami uzdatniania wody w Piątkowie,
Marianach i Wielkiej Łące oraz sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami ścieków
w Piątkowie i Wielkiej Łące w wysokości 2.000 zł. Planuje się także wpływy
z wypożyczenia maszyn rolniczych w kwocie 200 zł.
DZIAŁ 020 Leśnictwo – 2.500 zł
W dziale tym zaplanowano wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich
w wysokości 2.500 zł, na podstawie analizy z lat ubiegłych.
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 175.000 zł
W dziale tym
planowana jest dotacja celowa z Samorządu Województwa
pochodząca z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej na przebudowę
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Srebrnikach w wysokości 175.000 zł,
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 987.200 zł
Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 852.200 zł oraz
dochody majątkowe w wysokości 135.000 zł.
W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:
- z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 80.000 zł, wyliczone na podstawie
89
zawartych umów,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 766.900 zł. Wielkość tę
oszacowano na podstawie zawartych umów, z czego kwota 595.900 zł będzie
realizowana przez zarządcę gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych
i nieruchomości gruntowych.
- z tytułu zwrotu kosztów za wyceny i podziały nieruchomości w wysokości 2.000 zł,
- z odsetek od należności za sprzedaż majątku rozłożonych na raty w kwocie
3.300 zł.
Planowane dochody majątkowe to wpływy:
- ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 117.000 zł. W kwocie tej uwzględniono
wpływy z nieruchomości sprzedanych w latach ubiegłych, których płatność została
rozłożona na raty oraz dalszą sprzedaż lokali mieszkalnych i gruntów,
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
w wysokości 18.000 zł. Kwota ta wynika z wyliczenia rat przypadających
do zapłaty w 2014 r. na podstawie wystawionych decyzji.
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 1.000 zł
Zaplanowane w tym dziale dochody wynikają z dotacji z budżetu państwa,
na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1.000 zł,
przeznaczonej na utrzymanie grobów wojennych.
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 183.000 zł
Plan dochodów w tym dziale zawiera dotację z budżetu państwa w wysokości
129.000 zł oraz dochody własne w wysokości 54.000 zł. Dotacja przeznaczona jest
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
W ramach dochodów własnych zaplanowano wpływy z następujących źródeł:
- 20.000 zł z tytułu odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych, jak
również lokat przejściowo wolnych środków,
- 34.000 zł z tytułu odpłatności za prywatne rozmowy telefoniczne, dochodów
zasądzonych wyrokami sądu, prowizji płatnika z ZUS i US, refundacji z PUP,
odszkodowania, wycinki drzew oraz opłat za udostępnienie danych osobowych.
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 1.955 zł
Planowana kwota w tym dziale dotyczy dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone
w zakresie aktualizacji spisu wyborców.
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 2.000 zł.
W
dziale
tym
zaplanowano
dochody
90
z
tytułu
utrzymania
porządku
w pomieszczeniach posterunku Policji w wysokości 2.000 zł.
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 12.949.697 zł
W tym dziale klasyfikowane są planowane dochody z podatków i opłat lokalnych
oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
1. Wpływy z podatków
Z tytułu podatku od nieruchomości planuje się dochody w wysokości 4.797.846 zł.
Do szacowania przyjęto, w oparciu o podstawę opodatkowania, stawki na podstawie
projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości podatku od nieruchomości
oraz zwolnień od tego podatku, które zakłada się na rok 2014.
Z tytułu podatku rolnego planuje się wpływy w kwocie 1.382.389 zł. Do planowania
przyjęto średnią cenę żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający
rok podatkowy ogłoszoną w Monitorze Polskim, obniżoną do kwoty na podstawie
projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
za wspomniane kwartały celem obniżenia podatku rolnego na 2014 r. Kalkulację
oparto na podstawie powierzchni gruntów.
Podatek leśny planuje się w kwocie 20.178 zł. Do szacunku przyjęto ogłoszoną przez
Prezesa GUS średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa
za pierwsze trzy kwartały 2013r. z uwzględnieniem obszaru gruntów objętych tym
podatkiem.
Z podatku od środków transportowych zaplanowano kwotę w wysokości 158.752 zł
w/g stawek wynikających z projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości
stawek podatku od środków transportowych, które zakłada się na 2014 r. oraz rodzaju
i ilości pojazdów objętych podatkiem należnym gminie.
Wpływy z tytułu podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe t.j. od
działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków
i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych planuje się na poziomie średniej
z ostatnich kilku lat w wysokości 168.000 zł. Wpływy te w ostatnich latach były
tak zróżnicowane, że trudno je dokładnie oszacować.
Rekompensatę za utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnienia
od tego podatku zakładów pracy chronionej oraz zwolnienia gruntów pod jeziorami
stanowiących własność Skarbu Państwa oszacowano w wysokości 60.791 zł.
Dochody z tytułu odsetek za zwłokę od należności podatkowych, opłat
prolongacyjnych oraz kosztów upomnienia zaplanowano w wysokości 17.000 zł.
Przy planowaniu uwzględniono wartości podstawowych stóp procentowych, w tym
91
kredytu lombardowego, który stanowi podstawę do obliczania wysokości odsetek
oraz przewidywane wpływy.
2. Wpływy z opłat
Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 40.000 zł zaplanowano na poziomie
przewidywanego wykonania w 2013 r.
Wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 10.000 zł. Do szacowania przyjęto
stawki na podstawie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad
ustalania i poboru oraz terminów i wysokości stawek tej opłaty na rok 2014 oraz
planowanych wpływów w roku 2013.
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 40.000 zł tj.
na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r. oraz przewidywanych
możliwości wydobycia kopalin na terenie gminy.
Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 50.000 zł oszacowano
na podstawie przewidywanych w 2014 r. wpłat tej opłaty z tytułu budowy
infrastruktury technicznej.
Wpływy z tytułu renty planistycznej w wysokości 10.000 zł oszacowano
na podstawie przewidywanych w 2014 r. wpłat z tego tytułu.
Opłaty za zajęcie pasa drogowego oszacowano na podstawie przewidywanych wpłat
w roku bieżącym w wysokości 12.000 zł.
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oszacowano w wysokości
185.000 zł, na podstawie wydanych decyzji.
Dochody z tytułu odsetek za zwłokę od należności z tytułu opłat oraz koszty
upomnienia zaplanowano w wysokości 8.000 zł. Przy planowaniu uwzględniono
wartości podstawowych stóp procentowych, w tym kredytu lombardowego, który
stanowi podstawę do obliczania wysokości odsetek oraz przewidywane wpływy.
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano
w wysokości 1.378.000 zł na podstawie założonego poziomu ściągalności.
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie
szacunków przekazanych przez Ministerstwo Finansów w wysokości 4.431.741 zł.
Nominalny spadek w stosunku do planu na rok bieżący wynosi 0,63 %. Szacowana
kwota wynika z wyliczeń Ministerstwa Finansów na podstawie algorytmu zawartego
w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości
92
180.000 zł tj. na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych i przewidywanego
wykonania w 2013 r.
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA — 13.843.128 zł
W tym dziale ujmowane są dochody z tytułu subwencji.
Na podstawie wstępnych informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów przyjęto
do budżetu subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 13.843.128zł, w tym:
−część wyrównawcza 3.570.255 zł,
−część oświatowa 9.997.344 zł,
−część równoważąca 275.529 zł.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej
w wysokości 2.677.697 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 892.558 zł.
Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca
jest niższy niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.
Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa
od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy nie jest wyższy niż
150% dochodu podatkowego w kraju.
Część oświatowa subwencji ogólnej została naliczona zgodnie z algorytmem
wynikającym z projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
sposobu podziału subwencji podstawowej. Do naliczenia kwoty stanowiły:
• dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni
awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według
stanu na dzień 30 września 2012r. i dzień 10 października 2012r.);
• dane dotyczące liczby uczniów (wychowanków w roku szkolnym 2013/2014
wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10
września 2013r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów;
• dane dotyczące liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013
wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30
września 2012r. i dzień 10 października 2012r.)
Część równoważącą otrzymują gminy w celu wyrównania różnic w dochodach. Ma
ona wyrównywać dochody między rejonami biedniejszymi i bogatszymi.
Związana jest z wypłatą dodatków mieszkaniowych na jednego mieszkańca gminy
w roku 2012 w odniesieniu do poziomu tych wydatków w kraju.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 301.925 zł
W planie dochodów w tym dziale ujęto dotacje celowe na zadania realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrot za
dowóz uczniów) w kwocie 1.652 zł oraz dochody własne w wysokości 300.273 zł.
W ramach dochodów własnych przewiduje się wpływy z wynajmu obiektów
szkolnych i zwrotu kosztów za media, odpłatność za pobyt dzieci
w przedszkolu, wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz wpływy
93
z prywatnych rozmów telefonicznych.
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 4.399.150 zł
W dziale tym plan dochodów zawiera dotacje z budżetu państwa w wysokości
4.264.400 zł oraz dochody własne w wysokości 134.750 zł. Dotacje z budżetu
państwa dotyczą finansowania zadań zleconych i zadań własnych. Zgodnie
z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wstępne wielkości dotacji
celowych na zadania zlecone wynoszą 3.667.000 zł i dotyczą finansowania
następujących zadań:
−wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego; opłacanie składek
ubezpieczenia
społecznego
świadczeniobiorców,
funduszu
wynagrodzeń
z pochodnymi dla pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń - 3.624.700 zł,
−opłacanie ubezpieczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców – 11.000 zł,
−realizowanie usług specjalistycznych – 31.300 zł.
Wstępne wielkości dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych wynoszą
597.400 zł i dotyczą następujących zadań:
− zasiłki i pomoc w naturze – 205.800 zł,
− utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 170.000 zł,
− opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej – 14.300 zł,
− zasiłki stałe – 88.300 zł
− realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 119.000 zł.
W ramach dochodów własnych przewiduje się wpływy z odpłatności za pobyt
w domach pomocy społecznej, wpływy z zaliczek alimentacyjnych, zwrotów
wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wpływy z tytułu usług
opiekuńczych,
wpływy z odpłatności za prywatne rozmowy telefoniczne
i innych dochodów.
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 238.999 zł
W dziale tym planowana jest dotacja w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
dotyczącego programu operacyjnego ,,Kapitał ludzki” realizowanego przez Miejsko
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 896.806 zł
W powyższym dziale zaplanowano wpływy w wysokości 52.000 zł z tytułu
odliczenia podatku VAT, 2.000 z tytułu sprzedaży odpadów podlegających
recyklingowi, 27.000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu
94
opłaty produktowej w wysokości 1.500 zł, na poziomie przewidywanego wykonania
roku 2013. Ponadto planowana jest dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej w
wysokości 814.306 zł na „Budowę targowiska miejskiego w Kowalewie Pomorskim”
w kwocie 780.850 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz na
„Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie” w kwocie 33.456 zł
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –
97.500 zł
W dziale 921 ujęto przewidywane dochody w wysokości 97.500 zł z tytułu wynajmu
świetlic wiejskich, w tym czynsze i zwroty za energię i wodę. Kwota ta została
oszacowana
na
podstawie
zawartych
umów
oraz
przewidywanych
okolicznościowych wynajmów tych obiektów.
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 2.100.000 zł
Plan dochodów obejmuje wpływ w wysokości 500.000 zł, który stanowi
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej budowy strzelnicy w Kiełpinach
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W dziale tym zaplanowano także wpływy z tytułu pomocy finansowej z Samorządu
Województwa w wysokości 1.600.000 zł na budowę pływalni w Kowalewie
Pomorskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko - Pomorskiego.
WYDATKI
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
- 97.950 zł
Rozdział 01008 „Melioracje wodne" – 22.000 zł.
Rozdział ten obejmuje: dotacje dla spółek wodnych na zadania bieżące w zakresie
melioracji wodnych.
Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" – 47.500 zł.
W ramach tego rozdziału planuje się wydatki związane z opracowaniem planu
zaopatrzenia w wodę pitną na wypadek „W” oraz utrzymaniem infrastruktury
wodociągowej na terenach wiejskich.
Rozdział 01030 „Izby rolnicze" – 27.900 zł.
Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą wpłat gmin na rzecz izb rolniczych
w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.
Rozdział 01095 „Pozostała działalność" – 550 zł.
Wydatki obejmują zakup części do remontów maszyn rolniczych związanych
95
z zagospodarowaniem terenów w sołectwach.
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 3.482.321 zł
Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”– 399.384 zł, obejmuje dotację na
przebudowę drogi powiatowej Nr1722C Wąbrzeźno– Kowalewo Pomorskie.
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne" – 3.015.837 zł.
Rozdział ten obejmuje wydatki:
− na zakup kostki brukowej, rur przepustowych, soli, znaków drogowych, tablic
z nazwami ulic w wysokości 57.100 zł, w tym wydatki planowane w ramach
funduszu sołeckiego w wysokości 100 zł,
−na remonty dróg gminnych – 550.701 zł, w tym wydatki jednostek pomocniczych
ze środków w ramach funduszu sołeckiego 180.701 zł,
− na utrzymanie dróg, w tym akcja „Zima" – 305.236 zł, z czego wydatki jednostek
pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 47.036 zł ,
−za dzierżawę terenu pod parking przy ul. Szkolnej, opłaty za korzystanie ze
środowiska oraz dzierżawę terenu pod chodnik Kowalewo Pom. - Sierakowo w
wysokości 7.800 zł,
− za sporządzanie map przez Starostwo Powiatowe – 1.500 zł,
− na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne – 30.000 zł.
Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne związane z budową, przebudową,
modernizacją dróg gminnych oraz chodników i parkingów w wysokości 2.063.500 zł
– na zadania wyszczególnione w załączniku nr 3.
Rozdział 60095 „Pozostała działalność" - 67.100 zł.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na naprawy i utrzymanie wiat
przystankowych w wysokości 7.100 zł, w tym wydatki jednostek pomocniczych
w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1.100 zł.
Planowane są także wydatki inwestycyjne na budowę chodnika z Pluskowęs do
Kiełpin; oraz budowę wiat przystankowych w wysokości 60.000 zł, wyszczególnione
w załączniku nr 3.
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 737.400 zł
Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" – planowane zadania do
realizacji w tym rozdziale obejmują remonty budynków komunalnych w wysokości
80.000 zł, wyceny i podziały nieruchomości w wysokości 40.000 zł, wznowienie
znaków granicznych w wysokości 3.000 zł, odszkodowania na rzecz osób fizycznych
w wysokości 10.000 zł, opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji
gruntów – 2.000 zł, opłaty związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim
w wysokości 6.500 zł, utrzymanie oraz remonty lokali mieszkalnych i użytkowych
96
przekazanych zarządcy wyłonionemu w drodze przetargu w wysokości 595.900 zł.
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 265.501 zł
Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego" – 214.001 zł.
W kwocie tej ujęto wydatki na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania
przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i studium uwarunkowań
w wysokości 194.000 zł oraz na opracowanie studium techniczno – ekonomiczno środowiskowego dla obwodnicy miasta Kowalewa Pom. w wysokości 20.001 zł,
Rozdział 71035 „Cmentarze" – 1.500 zł.
Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie grobów wojennych, w tym z dotacji
z budżetu państwa w wysokości 1.000 zł.
Rozdział 71095 „Pozostała działalność” – 50.000 zł
Kwota ta została zaplanowana na aktualizację Strategii Rozwoju Gminy Kowalewo
Pomorskie.
Dział 720 INFORMATYKA – 83.888 zł
W dziale tym zaplanowano wkład własny na realizację programu realizowanego
przez Samorząd Województwa: infostrada Kujaw i Pomorza- usługi
e-Administracji i informacji przestrzennej na potrzeby realizacji projektu dla gminy
w kwocie 21.342 zł oraz na realizację systemu innowacyjnej edukacji
w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji
treści edukacyjnych – zakup tablic interaktywnych dla oddziałów IV-VI szkół
podstawowych w kwocie 62.546 zł.
Wydatki majątkowe wyszczególniono w załączniku nr 3.
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4.243.306 zł
Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie" – 246.091 zł.
Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 5,15 etatów wynoszą
228.550 zł; wydatki na zakup materiałów i usług oraz na podróże służbowe wynoszą
17.541 zł. Dotacja z budżetu państwa wynosi 129.000 zł, pozostała kwota to środki
samorządowe.
Rozdział 75022 „Rady gmin" – 108.208 zł.
Rozdział ten obejmuje wypłaty diet dla radnych w wysokości 96.000 zł oraz wydatki
na zakup materiałów, usług i podróży służbowych w wysokości 12.208 zł.
Rozdział 75023 „Urzędy gmin" - 3.748.108 zł.
Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy
97
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.508.268 zł. W kwocie tej
zawarte są płace pracowników Urzędu, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla
inkasentów, dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych oraz
wyliczone nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wydatki rzeczowe wynoszą
739.840 zł i obejmują: zakup materiałów biurowych, środków czystości,
wyposażenia biur, zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, zakup usług
remontowych, badania pracowników, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne,
prowizje bankowe, wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, koszty
sądowe itp.
Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 500.000 zł na budowę
Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom. wyszczególnione w załączniku nr 3.
W rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" - 46.300 zł
zaplanowano wydatki na promocję gminy.
W rozdziale 75095 „Pozostała działalność" – 94.599 zł.
Planowane wydatki obejmują wypłaty ryczałtów dla przewodniczących organów
wykonawczych jednostek pomocniczych gminy w wysokości 78.000 zł, wydatki
na prenumeratę czasopism związanych z edukacją publiczną mieszkańców sołectw
w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 490 zł, wkład własny na realizację
działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej
perspektywie finansowej w wysokości 5.525 zł oraz składki członkowskie na rzecz
związków i stowarzyszeń gmin w wysokości 10.584 zł.
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – 1.955 zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową,
dotyczące aktualizacji rejestru wyborców w wysokości 1.955 zł.
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 240.114 zł
Rozdział 75405 „Komendy Powiatowe Policji" – 6.072 zł.
Kwota ta przeznaczona jest na wsparcie dla policji w formie wpłaty na fundusz
celowy oraz opłaty za rozmowy komórkowe Policji.
Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne" – 230.542 zł.
W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych,
na ryczałty oraz na wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach, w tym wydatki
jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11.250 zł.
Rozdział 75414 „Obrona cywilna" - 3.500 zł.
Kwota ta jest przeznaczona na zakup materiałów i usług związanych z obroną
cywilną w wysokości 2.500 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w wysokości
98
1.000 zł.
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 344.063 zł
W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego” planowana kwota dotyczy spłaty odsetek
od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA –504.800 zł
Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł oraz rezerwy celowe
w wysokości 204.800 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz
w wysokości 100.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 13.725.691 zł
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe" – 6.900.411 zł. W rozdziale tym zaplanowano
wydatki w wysokości:
− 5.918.785 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych.
Do planowania płac pracowników pedagogicznych
przyjęto
obowiązującą w roku 2013 wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz zmiany
stopnia awansu zawodowego,
−265.976 zł na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń. Są to m. in. wydatki
na wypłaty dla nauczycieli dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz na
fundusz zdrowotny,
− 565.054 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, z czego
w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie szkół zaplanowano kwotę
w wysokości 5.300 zł.
−150.596 zł w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno Kulturalnego TRIO w Mlewie. Przewidywana średnioroczna liczba uczniów w tej
szkole w 2014 r. wynosi 15 ( w tym 1 uczeń z niepełnosprawnością) i jest mniejsza o
2 uczniów, niż w roku poprzednim.
Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" – 708.414 zł.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości: na wynagrodzenia i pochodne
oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 485.988 zł, na wypłaty m.
in. dodatków mieszkaniowych i wiejskich 27.502 zł oraz na zakupy materiałów
i pomocy dydaktycznych 11.228 zł.
Kwota 183.696 zł to planowane wydatki w formie dotacji dla Wiejskiego
Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie przeznaczone
na prowadzenie oddziału przedszkolnego. Przewidywana średnioroczna liczba dzieci
w oddziale przedszkolnym w 2014 r. wynosi 9 i jest mniejsza o 3 uczniów, niż
w roku poprzednim.
Rozdział 80104 „Przedszkola" – 1.208.993 zł, w tym:
99
− 797.041 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych,
− 26.639 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
−174.095 zł dotacja dla przedszkoli, dla których gmina nie jest organem
prowadzącym,
−211.218 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola.
Rozdział 80110 „Gimnazja" – 4.476.181 zł, w tym:
− 3.674.553 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych,
− 175.148 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
− 626.480 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum,
z czego z funduszu sołeckiego na doposażenie gimnazjum zaplanowano kwotę
w wysokości 1.300 zł.
W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół" zaplanowano na ten cel wydatki
w wysokości 358.400 zł.
W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" zaplanowano wydatki
w wysokości 65.767 zł, jest to kwota stanowiąca 1% planowanych środków
na wynagrodzenia osobowego nauczycieli, zaplanowana zgodnie z art. 70 a ustawy
„Karta Nauczyciela".
W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" zaplanowano kwotę 7.525 zł
na zakup materiałów, usług i artykułów żywnościowych.
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 188.300 zł
W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowano wydatki w wysokości
300 zł związane ze zwalczaniem narkomanii.
W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zaplanowano wydatki
związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, w tym utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej oraz punktu
konsultacyjnego w wysokości 188.000 zł.
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 6.376.648 zł
Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej" – 255.995 zł.
Wyszczególniona kwota przeznaczona jest na opłaty za osoby przebywające
w domach pomocy społecznej.
Rozdział 85204 ,,Rodziny zastępcze"
dofinansowanie rodzin zastępczych.
- 16.532 zł w tej kwocie zaplanowano
100
Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"
– 3.651.700 zł.
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych oraz kosztów ich obsługi. Wydatki w wysokości 3.624.700 zł będą
realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.
Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" – 25.300 zł.
Zaplanowane środki na opłacanie wymienionych składek pochodzą z dotacji
z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 14.300 zł, zadania zlecone
w wysokości 11.000 zł.
Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe" – 362.117 zł.
Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na wypłaty zasiłków okresowych
finansowanych dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin
w wysokości 205.800 zł oraz na wypłaty zasiłków okresowych i pomocy w naturze
finansowanych ze środków własnych gminy w wysokości 156.317 zł.
W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe" – 450.000 zł zaplanowano wydatki na
wypłatę dodatków mieszkaniowych.
Rozdział 85216 „Zasiłki stałe" – 88.300 zł.
Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych
finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.
Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" – 1.086.944 zł.
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie Miejsko Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowana jest kwota 958.573 zł, w tym
z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin – 170.000 zł.
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem tej jednostki wynoszą 128.371 zł.
Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" – 39.740 zł.
Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości 8.440 zł przeznaczona jest
na wynagrodzenia i pochodne za świadczone usługi opiekuńcze jako środki własne
gminy oraz na usługi specjalistyczne z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone
w wysokości 31.300 zł.
Rozdział 85295 „Pozostała działalność" – 400.020 zł.
Wydatki w tym rozdziale w wysokości 219.000 zł przeznaczone są na dożywianie
uczniów, w tym 119.000 zł z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań
101
własnych gmin w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących". Na świadczenia
dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych zaplanowano kwotę
181.020 zł, w tym kwotę w wysokości 1.500 zł w ramach funduszu sołeckiego na
świadczenia osób wykonujących prace w sołectwie.
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 238.999 zł
W dziale tym planowane są wydatki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
dotyczącego programu operacyjnego ,,Kapitał ludzki” realizowanego przez Miejsko
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki w całości będą finansowane
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 168.741 zł
Rozdział 85401 „Świetlice szkolne" – 133.697 zł.
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 126.851 zł oraz
m. in. na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych w wysokości 6.846 zł.
Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów" – 34.096 zł.
Wyszczególniona kwota przeznaczona jest na wypłaty stypendiów d1a uczniów.
Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" – 948 zł
Jest to kwota stanowiąca 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowego
nauczycieli, zaplanowana zgodnie z art. 70 a ustawy „Karta Nauczyciela".
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –
4.899.677 zł
Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - 968.143 zł.
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na usługi remontowe związane
z urządzeniami kanalizacyjnymi, opracowanie operatów wodno-prawnych,
opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego gospodarki wodno-ściekowej,
dopłaty do stawek za odprowadzanie ścieków oraz różne opłaty i składki
w wysokości 136.000 zł.
Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 832.143 zł dotyczące zakupu pompy
do osadów. Poprawy gospodarki osadami oraz budowy kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej pomiędzy ul. Kościuszki i 1 Maja- II etap - zostały wyszczególnione
w załączniku nr 3.
Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami" – 1.295.109 zł.
Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania
102
systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.
W tym wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami
w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku zaplanowano
w łącznej kwocie 1.288.109 zł, w tym na:
• wynagrodzenia i pochodne
- 130.609 zł,
• zakup
usług tj. odbiór i gospodarowanie odpadami, obsługa punktu
selektywnej zbiórki odpadów, koszty obsługi bankowej, koszty usług
telefonicznych, opłata pocztowa - 1.157.500 zł,
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatki obejmują
koszty:
• odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów
komunalnych,
• tworzenia i utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
• obsługi administracyjnej tego systemu,
• wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla inkasentów tej opłaty.
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano
w wysokości 1.378.000 zł., natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem tego
systemu określono na kwotę 1.288.109 zł.
Zakłada się osiągnięcie wyższych dochodów nad wydatkami o kwotę 89.891 zł.
Wynika to z faktu, że w roku 2013 założono wyższe wydatki niż planowane dochody.
Nakłady poniesione na utworzenie i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych i zakupu programu miały charakter jednorazowy.
Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 7.000 zł dotyczą zakupu koszy
ulicznych oraz zestawów higienicznych na odpady.
W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi" – 259.862 zł zaplanowana kwota
przeznaczona jest na utrzymanie czystości na terenie gminy, z czego wydatki w
wysokości 1.362 zł dotyczą jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego.
W rozdziale 90004 „ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" – 354.769 zł.
W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 343.259 zł na zakup drzewek
i krzewów, pielęgnację zieleni i rekultywację terenów zielonych, z czego kwota
w wysokości 3.059 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego. Na
wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę w wysokości 5.810 zł, która
dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego.
Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 5.700 zł, dotyczą one
wydatków w ramach funduszu sołeckiego wyszczególnione w załączniku nr 3.
Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – 39.360 zł.
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe dotyczące planu
103
gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
Rozdział 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg" – 478.000 zł.
W ramach tego rozdziału zaplanowano 270.000 zł na zakup energii elektrycznej,
190.000 zł na konserwację punktów świetlnych oraz 3.000 zł na przesterowanie
oświetlenia zewnętrznego typu solarno – hybrydowego.
Wydatki inwestycyjne w wysokości 15.000 zł dotyczą instalacji nowych punktów
świetlnych, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.
W rozdziale 90019 ,,Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" – 27.000 zł kwotę zaplanowano na
wydatki z zakresu ochrony środowiska sfinansowane dochodami z tytułu opłat za
korzystanie ze środowiska.
W rozdziale 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat produktowych" zaplanowano kwotę 1.500 zł.
Rozdział 90095 „Pozostała działalność" – 1.475.934 zł.
Wydatki w tym rozdziale w kwocie 195.334 zł przeznaczone są na utrzymanie
targowiska, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, remont studni publicznych
i innych obiektów, montaż i demontaż dekoracji świątecznej, organizację konkursów:
„Piękna gmina", „Najpiękniejszy balkon w mieście", „Najpiękniejsza iluminacja
świąteczno- noworoczna", „Przywracamy urok naszej gminie”, zakup wody
do fontanny w parku, dosprzętowienie placów zabaw, flagowanie, utrzymanie toalety
publicznej oraz roboty poza pasem drogowym związane z estetyzacją miasta z czego
wydatki w wysokości 5.500 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego.
Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 1.280.600 zł na budowę
targowiska miejskiego wyszczególnione w załączniku nr 3.
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –
1.105.676 zł
Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury" – 47.554 zł.
Wydatki w tym rozdziale obejmują organizację dożynek gminnych oraz
innych imprez kulturalnych, z czego wydatki w wysokości 30.266 zł zaplanowano
w ramach funduszu sołeckiego.
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby"- 900.406 zł.
Wydatki w tym rozdziale obejmują, dotację dla instytucji kultury na działalność
domu kultury w wysokości 773.693 zł .
Zaplanowano także wydatki związane z utrzymaniem świetlic w wysokości
121.713 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 33.791 zł zaplanowano w ramach
funduszu sołeckiego.
Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 5.000 zł na utworzenie
104
miejsca w celu gromadzenia odpadów komunalnych w ramach funduszu sołeckiego
wyszczególnione w załączniku nr 3.
Rozdział 92116 „Biblioteki" – 142.716 zł.
W rozdziale tym ujęto planowaną dotację dla instytucji kultury na działalność
bibliotek.
Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" - 15.000 zł.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 15.000 zł w formie dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków.
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - 7.916.432 zł
Rozdział 92601 „Obiekty sportowe" – 7.805.787 zł.
Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 174.384 zł. W kwocie tej
zawarte są płace pracowników Centrum Rekreacji i Sportu, krytej pływalni oraz
orlików. Wydatki rzeczowe wynoszą 623.710 zł i obejmują: zakup materiałów
i wyposażenia, środków czystości, zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, zakup
usług remontowych, badania pracowników, rozmowy telefoniczne, wydatki na
podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi itp.
Zaplanowano zadania inwestycyjne w wysokości 7.007.693 zł na budowę krytej
pływalni oraz na budowę strzelnicy w Kiełpinach. Zadania wyszczególnione są
w załączniku nr 3.
Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej" – 110.645 zł.
Wydatki w tym dziale przeznaczone są na organizację międzysołeckiego turnieju
piłkarskiego, turnieju strzeleckiego, opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz,
stypendia sportowe oraz ubezpieczenia. Wydatki w wysokości 13.305 zł dotyczą
przedsięwzięć planowanych przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.
Na sport w szkole przeznaczono 26.500 zł, z czego:
- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 5.000 zł,
- na zadania realizowane przez Gminnego Organizatora Sportu - 21.500 zł.
PRZYCHODY I ROZCHODY
W 2014 r. planuje się przychody w łącznej kwocie 10.173.731 zł, w tym:
kredyty w wysokości 8.824.156 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 849.575 zł, na następujące
zadania inwestycyjne:
• Przebudowa ul. Kościuszki – 94.000 zł,
105
•Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Borówno-Paśniki-Wielkie
Rychnowo) – 129.000 zł,
•Poprawa gospodarki osadami - 388.500 zł,
• Zakup pompy do osadów – 9.700 zł,
• Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Kościuszki
i 1-go Maja – II etap- 228.375 zł,
Planuje się również zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na
finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii
Europejskiej z przeznaczeniem na budowę strzelnicy w Kiełpinach w wysokości
500.000 zł.
Rozchody zaplanowano w kwocie 1.734.329 zł i dotyczą spłaty otrzymanych
pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu w wysokości 426.352 zł, kredytów w wysokości 807.977 zł, zaciągniętych
w ING Banku Śląskim w Toruniu oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu
oraz spłaty pożyczki w wysokości 500.000 zł., którą planuje się zaciągnąć
na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu
na realizację zadania z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
z przeznaczeniem na budowę strzelnicy w Kiełpinach.
Nie utworzono wydzielonych rachunków dochodów własnych placówek
oświatowych.
W budżecie na 2014 r. nie przewiduje się wydatków:
- w formie dotacji przedmiotowych,
- związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.
Gmina nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Burmistrz
/-/ Andrzej Grabowski
106

Podobne dokumenty

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU CELÓW FINANSOWO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU CELÓW FINANSOWO zarządu, uchwała Nr XI/112/12 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu, uchwała Nr XI/113/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkan...

Bardziej szczegółowo

– 1 –

– 1 – skate park. Wskazał również miejsca w których do końca VI tego roku powstanie boisko o podłożu piaskowym (piłka ręczna plażowa i piłka siatkowa) boisko wielofunkcyjne poliuretanowe (siatkówka, kosz...

Bardziej szczegółowo