Document 157258

Komentarze

Transkrypt

Document 157258
Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty
z okazji Dnia Edukacji Narodowej
życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić,
pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce,
cierpliwości i wrażliwości,
aby służba młodym ludziom i całemu środowisku
zrodziła wiele szlachetnych owoców
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski
i Pracownicy Urzędu Miejskiego
Z okazji Dnia Seniora najserdeczniejsze życzenia,
wszelkiej pomyślności, dużo szczęścia i radości
w życiu osobistym oraz spełnienia najskrytszych marzeń
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski
i Pracownicy Urzędu Miejskiego
W związku ze zbliżającym się Dniem Łącznościowca
wszystkim pracownikom poczty i telekomunikacji
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności
zadowolenia w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski
i Pracownicy Urzędu Miejskiego
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy serdeczne życzenia Nauczycielom,
Wychowawcom i wszystkim Pracownikom Oświaty.
Życzymy satysfakcji z pracy pedagogicznej,
poczucia ważności wykonywanego zawodu oraz wdzięczności uczniów,
z którymi dzielicie się swoją wiedzą,
doświadczeniem, dla których jesteście.
Dyrektor oraz pracownicy
M-GOK w Kowalewie Pomorskim
Z okazji Dnia Seniora, wszystkim emerytom i rencistom,
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
pomyślności, optymizmu życiowego
oraz szczęścia w gronie najbliższych.
Dyrektor oraz pracownicy
M-GOK w Kowalewie Pomorskim
Czcigodnej Siostrze Monice Teresie Gojtowskiej,
naszemu Honorowemu Obywatelowi Miasta Kowalewa Pom.
z okazji tak pięknego Jubileuszu, życzymy dużo zdrowia, szczęścia i uśmiechu na twarzy.
Dziękujemy Panu Bogu za 60 lat wiernej służby w kościele i naszemu społeczeństwu.
Niech Bóg udzieli obfitych łask i wspiera w zdrowiu w dalszym powołaniu Zakonnym.
Szczęść Boże. Składają
Zarząd i członkowie PZERiI w Kowalewie Pom.
Redagują: Redaktor Naczelny: Zofia Marchewka – Wojciechowska, Sekretariat redakcji – Donata Pilarska – Mądry
tel. 056 684 16 67 w. 53, Barbara Niewidział, współpracują pracownicy Urzędu Miejskiego, pracownicy Miejsko – Gminnego
Ośrodka Kultury, szkół. Redakcja oczekuje na artykuły do 20 każdego miesiąca (na adres [email protected]).
Ogłoszenia przyjmowane są w M – GOK (cena 100, – zł za stronę, część strony proporcjonalnie, nie mniej niż 20, – zł). Redakcja
nie odpowiada za treść artykułów, reklam i ogłoszeń płatnych. Druk: własny. Wydawca i kolportaż: M – GOK, Plac Wolności 13.
Nakład: 400 egz. Numer zamknięto 24.09.2010r.
www.mgokkowalewopom.republika.pl
ISSN 1505 – 098X
– 2 –
07.10.2010r. godz. 16:00
Dzień Seniora
16.10.2010r.
XVIII Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej
- godz. 9:00 - Msza św. w Kościele Parafialnym p.w. św. Mikołaja
- godz. 10:00 - przesłuchania konkursowe uczestników w M-GOK
Festiwal współfinansowany przez Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim ogłasza nabór na kurs języka
angielskiego pt. „Repetytorium gramatyczne nauki języka angielskiego poziom gimnazjalny i
licealny z docelowym przygotowaniem do matury.” Jeżeli poziom uczestników będzie odpowiednio
wysoki istnieje możliwość poszerzenia kursu o część konwersacyjną.
Kurs poprowadzi p. mgr Dariusz Domarecki.
Zajęcia odbywać się będą w 2 grupach (gimnazjaliści, licealiści).
Zapisy prowadzone będą do 5 października 2010 roku w godzinach 9-20 od poniedziałku do
piątku w Domu Kultury w Kowalewie Pom.
Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się 8 października o godz. 18°° w sali witrażowej
w Domu Kultury w Kowalewie Pom.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim
zaprasza chętne Panie do uczestnictwa w Klubie Kobiet „KAMELIA”,
który swoją działalność rozpoczyna od miesiąca października 2010 roku w Domu Kultury.
Chętnie widziane są Panie posiadające zdolności manualne w zakresie rękodzieła artystycznego,
fryzjerstwa, makijażu, krawiectwa.
Klub będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
Bywają chwile, że jesteśmy zapracowane, zajęte domem, bliskimi a czas dla siebie pozostaje
odległą sprawą. W takim Klubie chciałybyśmy podzielić się np. swoimi ukrytymi talentami z
innymi, porozmawiać o różnych sprawach, wziąć udział w spotkaniach z różnego rodzaju
fachowcami. Będzie to dobry czas na smutne jesienno-zimowe wieczory.
Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 4.10.2010 roku o godz.17.30
w sali nr 11 (pracownia plastyczna)
Dyrektor M-GOK Z. Marchewka-Wojciechowska
GRATULACJE
W wyniku przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego w dniu 7 września 2010 roku
i zdania egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Burmistrza Miasta Kowalewa
Pomorskiego stopień nauczyciela mianowanego uzyskała Pani Anna Kuźniar - nauczyciel języka
polskiego ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące.
Burmistrz Miasta
Andrzej Grabowski
ZAPROSZENIE
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Kowalewie Pom.
zaprasza członków Związku na uroczyste spotkanie z okazji Dnia Seniora, które odbędzie się 7
października br. o godz. 16°° w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pom.
Zapraszamy.
W imieniu Zarządu
Sekretarz – Danuta Maciejewska
– 3 –
ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE OBCHODY 11 LISTOPADA
Święto odzyskania niepodległości od dawna jest obchodzone w gminie
Kowalewo Pomorskie bardzo uroczyście. W tym dniu nadawaliśmy już
tytuły Honorowych Obywateli, oddawaliśmy obiekty użyteczności
publicznej oraz wkopywaliśmy kamienie węgielne.
W tym roku po mszy świętej udamy się pod pomnik w parku 730-lecia,
aby odsłonić tablicę poświęconą śp. Władysławowi Klimek- posłowi na
sejm V kadencji i wójtowi gminy Kowalewo Pomorskie w latach 19351939, który oddał swoje życie bestialsko zamordowany w Łopatkach w
pierwszych dniach wojny.
Na koniec będzie możliwość podziwiania musztry ułańskiej w
wykonaniu żołnierzy skupionych w klubie jazdy konnej JOKER.
Jednocześnie od 3 listopada w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury będzie udostępniona
mieszkańcom wystawa o życiu śp. Władysława Klimka.
Serdecznie zapraszam do zwiedzenia wystawy i uczestniczenia w uroczystościach.
Burmistrz Miasta
Andrzej Grabowski
„DZIEJE KLASZTORÓW NORBERTAŃSKICH W ŻUKOWIE”
Po długim wyczekiwaniu opublikowano zapowiadaną przez nas pracę magisterską śp. ks.
Franciszka Ksawerego Okroya pt. „Dzieje Klasztorów Norbertańskich w Żukowie”. Jest to nie tylko
historia żukowskiego zakonu sióstr norbertanek. To przede wszystkim atmosfera dzieciństwa i
wieku dojrzewania naszego wieloletniego proboszcza, jego przemyślenia i wrażenia.
Publikacja jest współfinansowana przez samorząd gminy jako hołd dla naszego Honorowego
Obywatela Miasta. Przekazane nam egzemplarze trafią do parafii, bibliotek, szkół i organizacji
społecznych. Zachęcam do lektury.
Burmistrz Miasta
Andrzej Grabowski
POPRAWA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ W GMINIE KOWALEWO POMORSKIE, POPRZEZ
PRZEBUDOWĘ CZĘŚCI DROGI GMINNEJ NR 110125C KOWALEWO - GR. GMINY - OSTROWITE
Przebudowa i modernizacja dróg gminnych, stanowi jedno z głównych zadań, za które
odpowiedzialne są władze Gminy Kowalewo Pomorskie. Przeprowadzone modernizacje dróg
gminnych częstokroć przekraczają możliwości finansowe będące w dyspozycji gminy, co staje się
powodem przedłużania prac modernizacyjnych w czasie, a tym samym poszukiwaniem
dodatkowych środków finansowych.
Jednym ze źródeł pozyskania środków finansowych z przeznaczeniem na przebudowę
istniejącej infrastruktury drogowej jest Fundusz Wsparcia Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
W poprzednich latach, droga gminna nr 110125C Kowalewo - gr. gminy - Ostrowite służyła
głównie jako droga dojazdowa do pól i gruntów rolnych. W ostatnim czasie nastąpił znaczny wzrost
natężenia ruchu oraz tonażu jeżdżących nią samochodów.
Przebudowa drogi konieczna była przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, z uwagi na
fakt, iż nie spełniała ona obowiązujących standardów dla dróg zaliczanych do kategorii dróg
gminnych oraz wymogów nośności.
Gmina zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego
o przyznanie pomocy finansowej na poprawę istniejącej infrastruktury. W dniu 28 maja 2010 r.
została podpisana umowa pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim, a Gminą Kowalewo
Pomorskie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Funduszu Wsparcia
w kwocie 400.000,00 zł.
Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu, a także środkom finansowym z budżetu Gminy
Kowalewo Pomorskie, możliwym stało się wykonanie wszystkich prac, zgodnie z zapisami
zawartych umów.
Przebudowa drogi gminnej skutkuje poprawą standardu życia mieszkańców oraz poprawą stanu
bezpieczeństwa.
Przebudowę powyższej drogi wykonano na odcinku 2,0 km w technologii wgłębnego
bitumowania wraz z dwukrotnym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami wykonanej nawierzchni.
Joanna Jesionkowska
– 4 –
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim
ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA
w >>> KOLE CZYTENICZYM <<<
Każdy kto:
* jest lub pragnie być aktywnym czytelnikiem Biblioteki Miejskiej
* uczestniczy w życiu Biblioteki
* pomaga w pracach bibliotecznych
… może czuć się pełnoprawnym uczestnikiem ;)
SPOTKANIE RAZ W TYGODNIU PO ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH
(DNI DO USTALENIA) PLUSY:
+BEZPŁATNY DOSTEP do Internetu w wyznaczone dni
+możliwość poznania pracy w bibliotece
+pomoc w zadaniach domowych
+ciekawie spędzony czas
***Udostępniamy własny czas i wiedzę a w zamian otrzymujemy pomoc od uczniów***
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KOWALEWIE POMORSKIM ORGANIZUJE:
KONKURS!!! PLASTYCZNY DLA FANÓW
„SAGII ZMIERZCH’’ STEPHENIE MEYER… PT:,,W ŚWIECIE ZMIERZCHU’’
Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A3,
która będzie przedstawiała portret lub sylwetkę jednego z bohaterów Sagi,
za pomocą dowolnej techniki (rysunki, obrazy, wyklejanki,itp.).
Gotowe prace należy składać w Bibliotece Miejskiej w Kowalewie Pomorskim do dnia 30
października 2010r. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 3 listopada 2010 w Miejskiej
Bibliotece. Nagrodą w konkursie są nagrody książkowe !!!
Zachęcamy do wzięcia udziału! ;)
Więcej informacji na stronie internetowej Biblioteki
www.biblioteka.kowalewopomorskie.pl tam znajdziecie regulamin
DERATYZACJA
Przypominam, że zgodnie z § 9 Uchwały Nr XXVIII/230/06 Rady Miejskiej
w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, na właścicielach
nieruchomości ciąży obowiązek przeprowadzania deratyzacji na terenie posesji.
Deratyzację należy przeprowadzać minimum dwa razy w roku tj. wiosną i jesienią. Obowiązującym
terminem przeprowadzenia deratyzacji w okresie jesiennym jest 10-15 października. Wykonanie
deratyzacji, o której mowa w podanym wyżej terminie nie zwalnia właściciela nieruchomości z
obowiązku bieżącej walki z gryzoniami.
Paulina Wiśniewska
PARKING PRZY UL. FOSA JAGIELLOŃSKA
W związku z uwagami dotyczącymi bardzo złego stanu nawierzchni parkingu przy ul. Fosa
Jagiellońska w Kowalewie Pomorskim (koło „DA NOI”) informujemy, że Gmina Kowalewo
Pomorskie jest właścicielem niespełna 25% całkowitej powierzchni parkingu.
Chcąc dokonać kompleksowej naprawy nawierzchni, w m-cu grudniu 2009r. zwróciliśmy się do
pozostałych właścicieli tj. Gminnej Spółdzielni w Kowalewie Pomorskim oraz osoby prywatnej, o
zabezpieczenie w budżecie roku 2010 środków finansowych na ten cel. Niestety, ze względu na
inne wydatki, nasza prośba nie zyskała akceptacji.
W tej sytuacji w m-cu wrześniu br. dokonano remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowej w
części parkingu należącej do Gminy. Wyremontowano również wjazd nie będący częścią gminną,
co umożliwiło w ogóle korzystanie z parkingu. Ponadto wykonane prace w znacznej mierze
poprawiły estetykę tego terenu.
Ogółem koszt naprawy wyniesie ok. 7.500,- zł, z czego niespełna 30% dotyczy nawierzchni
należącej do Gminy.
Liczymy na to, że wiosną 2011r., w realizację zadania poprawy nawierzchni parkingu włączą
się pozostali właściciele terenu.
Małgorzata Wegner
– 5 –
„POMOC DLA POWODZIAN"
Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim organizuje pomoc dla osób poszkodowanych w
powodzi.
Pomoc finansową można wpłacać na specjalnie utworzone konto, które dzięki uprzejmości
prezesa banku spółdzielczego Zbigniewa Krasickiego prowadzone będzie nieodpłatnie z dopiskiem
„Pomoc dla powodzian"
nr rachunku 51 9496 0008 0000 1720 2000 0081
Druki przelewów pobierać będzie można w banku, w tut. Urzędzie, jak również ze strony
internetowej Urzędu Miejskiego. Osoby dokonujące wpłat gotówkowych w punktach banku
spółdzielczego przy ul. 23-Stycznia 14 oraz Plac 700-lecia 14 są zwolnione z opłat.
W Sekretariacie Urzędu Miejskiego można składać deklaracje o chęci przekazania płodów
rolnych jako darów rzeczowych.
Zebrane środki zostaną przekazane potrzebującym, wraz z imienną listą ofiarodawców.
Andrzej Grabowski
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie
KOBIETY MIAŁY CELNIEJSZE OKO
Już po raz czternasty mieszkańcy gminy
Kowalewo Pomorskie sprawdzali swoją celność na
strzelnicy im. Waldemara Balcerka w Kiełpinach. W
dniu 19 września 41 drużyn (123 osoby)
reprezentujących
samorząd,
sołectwa,
przedsiębiorstwa i organizacje społeczne wzięło
udział w bezkrwawych Zawodach Strzeleckich. Z
roku na rok przybywa też przedstawicieli płci
pięknej. W tym roku strzelały aż 24 panie i to one
zdobyły
największą
liczbę
punktów47.
Najcelniejsze oko miały: Sutkowska Danuta (KGW
Pluskowęsy) i Pawlewicz Małgorzata (Urząd
Miejski), które zdobyły po 47pkt. W dogrywce
lepsza była pani Danuta. Dla ciekawości panie
prywatnie są szwagierkami. Gratulujemy i życzymy
harmonii rodzinnej.
Zawodnicy strzelali w pozycji stojącej z broni pneumatycznej, a nad ich bezpieczeństwem
– 6 –
czuwali sędziowie: Ireneusz Sutkowski i Zbigniew Jakubowski. Organizatorzy: Burmistrz Miasta
oraz Sołtys Sołectwa Kiełpiny Wiesław Kraśniewski życzyli zawodnikom wspaniałej i bezpiecznej
rywalizacji.
Pierwsze strzelanie w Kiełpinach odbyło się już po wojnie. Po długiej przerwie reaktywował je
ówczesny naczelnik Waldemar Balcerek i jak mówi otwierając zawody obecny Burmistrz Andrzej
Grabowski zaszczepił w nim zamiłowanie do tej dyscypliny. Tradycyjnie Burmistrz uczcił pamięć
założyciela składając wiązankę kwiatów na jego grobie.
WYNIKI
Kategoria indywidualna kobiety: I m. Danuta Sutkowska KGW Pluskowęsy, II Małgorzata
Pawlewicz Urząd Miejski Kowalewo, IIIm Monika Ciechanowska MGOK, IVm Szlęk Karolina
MGOK, Vm Aleksandra Wieczyńska EMLOK Kowalewo.
Kategoria indywidualne mężczyźni: Im Adam Gołąbek Zapluskowęsy, IIm Piotr Kurkowski
AGROWET, III m. Tomasz Kubicki sołectwo Bielsk, IV m Jan Fiedorek sołectwo Chełmoniec, Vm
Marcin Dębowski „Dębowski i syn”.
Drużynowo mężczyźni: I m. Posterunek Policji, IIm sołectwo Chełmoniec, IIIm. Sołectwo
Napole
Drużynowo panie: nagrodzono najlepszą drużynę reprezentującą wystrzałowe dziewczęta z
MGOK. Za nimi na IIm KGW Pluskowęsy, IIIm Urząd Miejski Kowalewo.
Gratuluję zwycięskim drużynom. Pierwsze miejsce przedstawicieli posterunku policji jest
gwarancją, że możemy czuć się bezpiecznie w naszej gminie- podkreślał Burmistrz Andrzej
Grabowski wręczając puchar policjantom.
Piękna, słoneczna pogoda ściągnęła na leśną polane do Kiełpin tłumy pasjonatów strzelania i
relaksu. Swoim drużynom kibicowali sołtysi oraz radni. Obficie zaopatrzony bufet kusił zapachami.
Na zakończenie było wspólne ognisko.
Karolina Kowalska
TURNIEJ O PUCHAR PREMIERA POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA
W dniu 17 września 2010r. na boisku Orlik 2012 w Wielkiej Łące odbył się I etap Turnieju
Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. Organizatorem zmagań piłkarskich był Urząd Miejski,
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące oraz tamtejszy Animator Orlika. Honorowy patronat przyjął
Burmistrz Andrzej Grabowski. Zgodnie z regulaminem mogła grać młodzież roczniki 1997, 1998,
1999 i 2000. Wystartowały 3 drużyny reprezentujące: Szkołę Podstawową w Pluskowęsach, Szkołę
Podstawową w Wielkiej Łące oraz drużynę Orlik 2012. Po pasjonujących rozgrywkach i gorącym
kibicowaniu m.in. przez Dyrektora Szkoły w Pluskowęsach Renatę Kałuże, Dyrektora wielkołąckiej
podstawówki Danutę Drożdżę, Wicestarostę Jana Kuźmińskiego oraz Burmistrza Andrzeja
Grabowskiego do turnieju wojewódzkiego awansowała drużyna Orlik Wielka Łąka. Wszystkie
uczestniczące w turnieju drużyny otrzymały dyplomy i pamiątkowe koszulki.
Zwycięzcom życzymy sukcesów w rozgrywkach wojewódzkich.
Karolina Kowalska
– 7 –
POCHWALILI NASZĄ POMYSŁOWOŚĆ I EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIE
Pomysł zainstalowania w naszej gminie lamp hybrydowych został bardzo pozytywnie oceniony
przez ogólnokrajowe media. W wydaniu środowym gazety wyborczej (01.09.2010r.) w artykule
red. Jacka Hołuba „Unia dała pieniądz, gmina wiatr i słońce” szczegółowo opisano cały proces
pozyskania środków jak i niewymierne efekty jakie samorząd zyskał sięgając do odnawialnych
źródeł energii. Zachęcam do zapoznania się z artykułem, który zamieściłem na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego. Link: http://tinyurl.com/2wbg6bj
Andrzej Grabowski
Burmistrz Kowalewa Pomorskiego
MAŁŻEŃSTWA NA MEDAL
W dniu 18 września br. osiem par małżeńskich obchodziło 60 i 50-lecie pożycia. Medale
przyznane przez prezydenta RP szanownym jubilatom wręczył Burmistrz Miasta Andrzej
Grabowski wraz z Kier. USC p. Bożeną Kliber. Był szampan i gromkie sto lat od najbliższych i
przyjaciół. Nie zabrakło ukradkiem ścieranych łez oraz wspomnień, których przez te 60 i 50 lat
nazbierało się wiele. Najwspanialsze były życzenia te od najmłodszych członków rodziny czyli
wnuków i prawnuków.
Jubilaci to: Państwo Barbara i Stanisław Kasprzak z Mlewa. Przez 60 lat małżeństwa
doczekali się 3 dzieci, 11 wnuków i 13 prawnuków. Państwo Krystyna i Józef Midura z
Kowalewa Pom. mają 5 dzieci, 7 wnuków i 4 prawnuków. Państwo Barbara i Zdzisław
Szczepanowscy z Otorudy. Mają 2 dzieci, 5 wnuków i 7 prawnuków. Państwo Apolonia i Adam
Falkiewicz ze Srebrnik. Doczekali się 5 dzieci, 16 wnuków i 4 prawnuków. Państwo Emilia i
Mieczysław Heldt z Wielkiej Łąki. Przez 50 lat małżeństwa doczekali się 6 dzieci, 15 wnuków i 7
prawnuków. Państwo Krystyna i Stanisław Małek z Napola mają 4 synów i 7 wnuków. Państwo
Marianna i Józef Fiedorek z Chełmońca mają 3 dzieci i 7 wnuków. Państwo Jadwiga i
Kazimierz Dulka z Bielska doczekali się 4 dzieci, 5 wnuków i 1 prawnuka.
Burmistrz Andrzej Grabowski dekorując małżonków medalami z wizerunkiem splecionych
srebrnych róż podkreślał, że uroczystość 50-lecia jest bardziej wzruszająca niż nawet ślub.
Małżonkowie mają wiele wspólnych wspomnień, które mogą przeżywać z całą rodziną. Jest to czas
rachunków zysków i strat. Dowód, że małżonkowie przebyli razem tę drogę pokazuje, że w ich
życiu nie zabrakło miłości, cierpliwości i zrozumienia.
Na żaden medal nie pracuje się tak długo i tak ciężko- podkreślała Kier. USC Bożena Klibernie sztuka patrzeć na siebie. Ważne, aby patrzeć we wspólnym kierunku.
Uroczystość była wyjątkowa nie tylko z powodu liczebności par małżeńskich. Młodzież z
gimnazjum publicznego im. Jana Pawła II jubilatom złożyła życzenia wierszem i piosenką. Na
zakończenie wszyscy uczestnicy przy kawie i cieście oddali się fali wspomnień.
Zapraszamy rodziny par małżeńskich, które mogą pochwalić się identycznym stażem o
składanie wniosków o przyznanie odznaczenia. Proces jest dość długi, dlatego warto zrobić to
wcześniej. Dzisiejsi jubilaci wyjątkowo bardzo długo oczekiwali na to święto. Z powodu katastrofy
smoleńskiej czas przedłużył się nawet do 19 miesięcy.
Karolina Kowalska
– 8 –
ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ WOD.-KAN. PRZED SEZONEM ZIMOWYM
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym oraz spadkiem temperatur na prośbę Prezesa
Zakładu Usług Wodnych w Ostrowitem przypominamy o konieczności odpowiedniego
zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed
zamarznięciem.
Ewentualne awarie będące skutkiem oddziaływania niskich temperatur należy niezwłocznie
zgłaszać do Zakładu Usług Wodnych.
Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zaniku dostaw wody do mieszkań lub
wystąpienia jej złej jakości, informacje w tym zakresie należy zgłaszać do Zakładu Usług Wodnych
sp. z o.o. w Ostrowitem, który jest eksploatatorem urządzeń wodno - kanalizacyjnych na naszym
terenie.
Poniżej podajemy numery telefonów, na które można dokonywać zgłoszeń:
W dni robocze od godz. 7:00 do 15:00: Zakład Usług Wodnych baza w Ostrowitem – (56)
683 62 96. Oczyszczalnia ścieków w Kowalewie Pomorskim - (56) 684 11 82.
Po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy: Oczyszczalnia ścieków w Kowalewie
Pomorskim - (56) 684 11 82. Prezes p. Tadeusz Czarnecki – tel. dom. (56) 683 42 03, tel.
kom. 663 949 960. Wiceprezes p. Marian Wichowicz – tel. dom. (56) 689 11 16, tel. kom.
663 949 961. Wiceprezes p. Marian Wrzesiński – tel. dom. (56) 683 84 80 tel. kom.
603 206 364.
Małgorzata Wegner
SZANOWNI PAŃSTWO, OFIARODAWCY 1 % PODATKU DOCHODOWEGO
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy odpowiedzieli na nasz apel i
przekazali darowiznę w postaci odpisu swojego 1% podatku dochodowego na konto Ludowego
Klubu Sportowego “Promień”.
Jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc. Przekazane w 2010r. środki w kwocie ponad 7 tys. zł.
przyczynią się do poprawy funkcjonowania sekcji sportowych tego Klubu. Aktualnie w Klubie
funkcjonuje pięć sekcji sportowych: sekcja piłki nożnej, sekcją piłki ręcznej prowadząca rozgrywki
w II lidze kobiet oraz III lidze mężczyzn, sekcją szachowa, i funkcjonującą od stycznia 2010 r.
sekcją trójboju siłowego z zawodniczką Magdaleną Błach, która w sierpniu br. na Mistrzostwach
Świata Juniorów w Trójboju Siłowym w Pilznie zajęła 7 miejsce rozsławiając naszą gminę.
Ponadto Klub jest organizatorem dużych imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim :
Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego w którym corocznie bierze udział około 1000 zawodników oraz
najstarszego w Polsce Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Miasta Kowalewo Pomorskie. W roku
bieżącym odbył się już 62 turniej.
Pragniemy wyrazić również nadzieję, że w kolejnych latach będziemy mogli liczyć na
finansowe wsparcie przez Państwo działań naszego klubu sportowego ofiarując swój 1 %.
Składając podziękowania życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Jerzy Behrendt
Prezes
LKS “Promień”
Andrzej Grabowski
Burmistrz
Kowalewo Pomorskie
J.J.
SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA 2010
Z roku na rok co raz mniej śmiecimy. Taki wniosek nasunął się po tegorocznej akcji „Sprzątanie
świata Polska 2010” przeprowadzonej w dniach 17-18 września w gminie Kowalewo Pomorskie.
Społeczeństwo zaopatrzone w rękawice i worki ruszyło w teren. Nad całą akcją czuwało biuro
koordynacyjne znajdujące się w Urzędzie Miejskim. Każdy chętny otrzymał swój rewir do
uprzątnięcia i musiał zgłosić zakończenie prac. Śmieci zebrane w worki zwiózł Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej. W akcji zbierania śmieci wzięły udział 23 placówki, m.in. 6 szkół i
przedszkole, dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej, oraz pracownicy Urzędu Miejskiego, Ośrodka
Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W 13 wsiach Rady
Sołeckie zorganizowały swoje ekipy, które zadbały o "własne podwórka", sprzątając wiejskie drogi,
tereny wokół świetlic oraz ścieżki rowerowe. Na zakończenie były wspólne grillowania lub
ogniska. Urzędników z kowalewskiego ratusza dosłownie "wywieziono do lasu". Po godzinie 15.00
autokarem udali się w pełnym składzie do chełmonieckich lasów, aby tam oczyścić szlaki
spacerowe. Wielu towarzyszyły rodziny, aby połączyć przyjemne z pożytecznym. Sprzątali ten sam
teren trzeci rok z rzędu. Jak z radością stwierdzili śmieci było mniej.
Jest to zasługa edukacji ekologicznej i wzrostu świadomości społeczeństwa. – podkreślali
urzędnicy zbierając śmieci.
Łącznie zebrano wiele mniej śmieci niż w roku minionym.
Karolina Kowalska
– 9 –
CZTERY LATA KREATYWNEJ DZIAŁALNOŚCI
W dniu 14 września członkinie Koła Kobiet Kreatywnych działającego od czterech lat przy
Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim wraz z zaproszonymi gośćmi
wspominały minione lata. Panie zaprosiły na spotkanie Burmistrza Miasta, dyrektorów
współpracujących placówek: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy, Ośrodek
Doradztwa Rolniczego, Dom Kultury i Ośrodek Pomocy Społecznej, sołtysów, panie działające w
KGW Sierakowo, przedstawicieli z zaprzyjaźnionego Strzelna oraz sponsorów. Kobiety Kreatywne
dziękowały Burmistrzowi oraz sołtysom za wsparcie finansowe i rzeczowe, które pożytkują na
wyjazdy do Przysieka czy Minikowa. Serdecznie dziękowały p. Dyrektor MGOK Zofii Marchewce
Wojciechowskiej za bezpłatne udostępnianie pomieszczeń w obiekcie m.in. kuchni. Na czwarte
urodziny były kwiaty od pań z KGW Sierakowo i życzenia przy lampce wina.
Zabierając głos Burmistrza Miasta Andrzej Grabowski zachęcał Panie do wciągnięcia w swoje
szeregi jeszcze większej rzeszy kobiet.
Wypieki to wizytówka pań. Ostatnie dożynki są tego świetnym przykładem- z rozrzewnieniem
wspomina Burmistrz Grabowski- wszyscy podziwiali kunszt wypieków oraz artyzm ich
podawania. Nie możemy pozwolić, aby nasze regionalne tradycje odeszły w niepamięć. Mamy na
naszym terenie wiele smakołyków np. kluski ziemniaczane, czernina czy nalewki.
Do słów Burmistrza przyłączyła się Kierownik ODR-u z Golubia Dobrzynia p. Dorota Weber,
która mocno podkreślała fakt, iż KKK z Kowalewa Pomorskiego to największa tego typu
organizacja w powiecie.
Przykładem umiejętności kulinarnych pań był suto zastawiony stół. Mięsa w kilku postaciach,
sałatki i ciasta ciszyły oko i podniebienie. Wszystko panie wykonały same z własnych produktów.
Delegacja gości ze Strzelna w osobie Sołtysa Jana Bartoszaka z małżonką była zachwycona
naszą operatywności. Goście podkreślali, że nie wszędzie panie potrafią się skrzyknąć, tak chętnie
jechać na wycieczkę czy przyjść na zajęcia rękodzielnicze.
Na potwierdzenie tych słów jest fakt, iż w ubiegłym roku nasze panie do pań z KGW Strzelno
pojechały w prawie 100% składzie, zaś z rewizytą przyjechały do nas tylko 2 osoby.
Koło Kobiet Kreatywnych pod przewodnictwem Barbary Bezorowskiej skupia ponad 70 pań z
całej gminy, które już dawno obaliły stereotyp kobiety-gospodyni. Pokazują, że królestwem każdej
szanującej się pani domu jest NIE tylko kuchnia. Co prawda ważne jest poszerzanie swoich
umiejętności kulinarnych i próbowanie nowych przepisów, co jest czynione raz w miesiącu. Oprócz
tego panie uczą się rękodzieła i malunku na szkle. Biorą udział w szkoleniach ekologicznych,
agroturystycznych czy promocyjnych. Kilka razy w roku organizują wyjazdy. Podziwiały Mazury
oraz polskie morze. Biorą udział w olimpiadach ekologicznych m.in. w Minikowie, gdzie zajmują
pierwsze miejsca i świętują nadejście jesieni w Przysieku. Wyjazdy mają zawsze na celu poznanie
tradycji innych regionów. Kobiety Kreatywne wystawiają zawsze swoje stoiska na Dożynkach
Gminnych i festynach parafialnych. Nad wszystkim czuwa sztandarowa Kobieta Kreatywna p.
Felicja Rzymkowska.
Karolina Kowalska
60 LAT POSŁUGI ŚWIĘTEJ ELŻBIECIE
Siostra Monika Teresa Gojtowska Honorowy Obywatel Miasta
Kowalewa w dniu 12 września uroczyście świętowała 60 rocznicę złożenia
Ślubów Zakonnych.
Kowalewiacy tłumnie uczestniczyli w dziękczynnej eucharystii, w czasie
której siostra zajęła zaszczytne miejsce przed ołtarzem. W złotym wianku na
głowie odbierała życzenia i ciepłe słowa od kapłanów, młodzieży, władz
samorządowych oraz przedstawicieli organizacji społecznych, szkół i grup
religijnych. Przedstawiciele samorządu w osobach: Burmistrz Miasta
Andrzej Grabowski, Przewodniczący Rady Zygmunt Szczepański, sekretarz
gminy Donata Pilarska Mądry oraz obsługa honorowej kapituły Anna
Grabowska wręczając kwiaty dziękowali za życzliwe słowa, uśmiech na
twarzy i modlitwę.
Życzę Honorowemu Obywatelowi Miasta dużo zdrowia i radości. Cieszę się i dziękuję za
dotychczasową współpracę,- podkreślał Burmistrz Andrzej Grabowski – jestem dumny, że nasza
siostra Monika obchodziła tak piękny jubileusz.
Mszę koncelebrował ks. Dziekan Ryszard Kobierowski, ks. proboszcz z parafii Orzechowo, ks.
wikary Piotr Kwiatkowski i ks. wikary z parafii Wrocki. W płomiennym kazaniu ks. Dziekan
podkreślał wielką i bezinteresowną miłość jaka cechuje osoby czujące powołanie oraz wielkie
poświęcenie i żałość w sercu rodziców, których dzieci wybierają drogę kapłańską czy zakonną.
– 10 –
Znana ze swojego radosnego upodobania jubilatka wspólnie z gośćmi śpiewała sto lat i kroiła
tort. Trochę nieśmiało przyjmowała pochwały i słowa uznania dla swojej działalności, wigoru i
umiejętności z jakimi podchodziła do obowiązków zachrystianki. Nie oponowała, gdy silni
panowie, w tym wikarzy z parafii p.w. św. Mikołaja w Kowalewie Pom. (ks. Piotr i ks. Adam)
ochoczo zabrali się do podrzucania jubilatki.
Obecna na jubileuszu rodzina siostry Moniki jak i siostry zakonne z różnych siedzib zakonu św.
Elżbiety dziękowali za zaszczyty i atmosferę jaka otacza kowalewskie siostry.
Przypomnijmy, że zaszczytny tytuł Honorowego Obywatelka Miasta siostra zakonna Monika
Teresa Gojtowska otrzymała 11 listopada 2008r. Radni poprzez aklamację (oklaskami na stojąco)
podjęli uchwałę. Wcześniej wniosek do Honorowej Kapituły o uhonorowanie w ten sposób siostry
elżbietanki złożył Związek Emerytów, Inwalidów i Rencistów.
Osoba siostry jest wszystkim dobrze znana i na długo zapamiętana. Pomimo swej skromności
jest ona znana w lokalnym środowisku. Służąc przez 50 lat w kowalewskim zgromadzeniu zapisała
się w pamięci nie tylko jako zakonnica ucząca religii czy przygotowująca do sakramentu komunii i
bierzmowania. Nikomu nie umiała odmówić pomocy. Jako pielęgniarka pieszo, furmanką a później
motorowerem zakupionym przez wdzięcznych pacjentów spieszyła z pomocą w najdalsze zakątki
naszej gminy. Stawiała bańki, robiła zastrzyki, lecz przede wszystkim niosła dobre słowo. W czasie
stanu wojennego sprawiedliwie rozdawała dary, które zakon tonami otrzymywał z zachodu. To Ją
proszono o pomoc w sprowadzaniu potrzebnych dla życia, a niedostępnych w ówczesnej Polsce
leków. Wspierała również młodzież w ich poszukiwaniu drogi życia, nierzadko finansowo
opłacając im udział w wyjazdach rekolekcyjnych.
Wdzięczni Kowalewiacy życzą siostrze Monice Teresie Gojtowskiej, aby z jej twarzy nie
zniknął nigdy uśmiech. Aby nadal pełna zapału i w zdrowiu służyła Bogu i była dla nas
drogowskazem postępowania w codziennym dniu.
Karolina Kowalska
NA WSPÓLNĄ ZABAWĘ ZAWSZE JEST CZAS
Mieszkańcy Wielkiej Łąki tej maksymie podporządkowali się bardzo skrupulatnie i w dniu 11
września na zaproszenie Sołtysa i Rady Sołeckiej tłumnie przybyli na festyn sołecki. Organizatorzy
zapewnili szereg atrakcji. Najpierw bawiły się dzieci. Animatorzy kultury z Miejsko- Gminnego
Ośrodka Kultury organizowali zawody zespołowe i indywidualne zabawy. Były rzuty piłką i tańce
na gazecie oraz wspaniałe nagrody. Uzdolnieni wokalnie młodzi mieszkańcy Wielkiej Łąki
zaprezentowali społeczeństwu swoje umiejętności wokalne.
Po 20.00 na parkiet, a właściwie
kostkę ruszyli dorośli. Profesjonalny DJ
zaserwował im wspaniałą muzykę. Nogi
same rwały się do tańca.
Dla zmęczonych tańcami OSP
Wielkie
Rychnowo
przygotowało
smaczną grochówkę. Aktywne panie z
rady
rodziców
lokalnej
szkoły
przygotowały ciasto i swojskie jadło,
natomiast sponsorzy przekazali upominki
na loterię fantową. Dochód ze sprzedaży
ciasta, chleba oraz fantów w wys. 370zł
został przekazany szkolnej radzie
rodziców, która zadysponuje go na
okolicznościowe uroczystości dla dzieci.
Na festyn zawitali także członkowie
Towarzystwa Miłośników Kowalewa,
aby wspólnie bawić się i podziwiać
gościnność tubylców.
Tak mało jest okazji do wspólnych spotkań. Życzymy mieszkańcom sołectwa Wielka Łąka
wspaniałej zabawy i zachęcamy do korzystania z lokalnego boiska Orlik 2012. Jednocześnie
dziękuję p. Adamowi Lipińskiemu, za udostępnienie prywatnego terenu na organizację festynu. –
podkreślał w swojej wypowiedzi Burmistrz Andrzej Grabowski.
Do podziękowań przyłączył się Sołtys Tomasz Matusewicz i opiekun sołectwa Edyta Jasińska.
Organizatorzy dziękują również pracownikom Domu Kultury, pani Dyrektor i Radzie Rodziców ze
Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące za pomoc i zaangażowanie.
Karolina Kowalska
– 11 –
TROSKA O NAJMŁODSZYCH OBYWATELI
Wrzesień to miesiąc inaugurujący rok szkolny. Najmłodsi obywatele naszej gminy czyli
przedszkolacy także po wakacjach wrócili z dniem 1 września do swojego ulubionego przedszkola.
Dla 30 osób był to również pierwszy dzień edukacji w życiu. Natomiast ich rodzice spotkali się na
corocznym zebraniu w dniu 9 września. Zanim rodzice rozeszli się do poszczególnych grup, aby z
wychowawcami swoich maleństw porozmawiać o podręcznikach, kapciach i planach wycieczek na
ogólnym spotkaniu omówiono zasady funkcjonowania placówki i realizacji podstaw programowych
z zakresu edukacji przedszkolnej. Dyrektor Joanna Piasecka przedstawiła personel placówki tj.
wychowawców, pracowników niepedagogicznych jak i osoby dbające o pożywne posiłki. Omówiła
szeroki wachlarz zajęć dodatkowych z jakich mogą skorzystać dzieci. Jednocześnie podziękowała
Burmistrzowi za dodatkowe środki w wys. ponad 40 tys.zł. na wymianę okien w placówce.
Wydatek ten nie był zaplanowany w budżecie gminy, jednak prace konieczne do przeprowadzenia.
Reprezentując organ prowadzący Burmistrz Andrzej Grabowski podkreślał ważność edukacji
przedszkolnej w życiu każdego człowieka. Ułatwia to im start w prawie dorosłe, czyli szkolne
życie.
Dla dobra dzieci potrzebna jest ścisła współpraca rodziców, przedszkola oraz organu
prowadzącego czyli samorządu. Placówki przedszkolne nie są subwencjonowane, czyli ich
utrzymanie w 100% zależy od budżetu gminy. Oprócz przedszkola gminnego, gdzie uczęszcza 100
dzieci są jeszcze 3 placówki prowadzone przez fundację Ziemia Gotyku (45 dzieci), gdzie samorząd
udostępnia pomieszczenia i 2 przedszkola w pełni refundowane przez środki unijne (50 dzieci)–
poinformował Burmistrz – od pewnego czasu są również zakusy utworzenia prywatnej placówki.
Uważam, że potrzeby gminy w tym zakresie są w pełni zaspokojone.
Karolina Kowalska
PORA NA KOLEJNY KROK W PRZYSZŁOŚĆ
Stowarzyszenie Rolników STOROL w gminie Kowalewo Pomorskie działa w gminie 12 lat.
Zawiązali je rolnicy, którzy chcieli działać razem i zdobywać rynki zbytu.. Stowarzyszenie opiera
swą działalność w głównej mierze na pracy społecznej członków. W skład „STOROL-u” wchodzi
55 członków z terenu gminy Kowalewo Pomorskie i Golub- Dobrzyń. Cele i zadania
Stowarzyszenie realizuje poprzez organizację zbytu własnych produktów rolnych i zaopatrzenia
gospodarstw w formie zbiorowych zakupów dla zabezpieczenia potrzeb członków Stowarzyszenia.
Organizowane są również szkolenia tematyczne. Firma zatrudnia 7 pracowników. Zarząd w
osobach: prezes Jerzy Behrendt i członkowie Grzegorz Perełka, Jerzy Dzwonkowski, Józef Leśniak,
Ryszard Pawlikowski pracują społecznie.
Ze względu na formę prawną, Stowarzyszenie nie wypracowuje zysku. Planowane inwestycje i
przedsięwzięcia zmierzające do rozwoju Stowarzyszenia zależą od dyspozycji środkami
finansowymi (opłaty wpisowe, dotacje, darowizny i wpływy z działalności statutowej).
W 2005 roku 28 członków utworzyło Grupę Producentów Trzody Chlewnej „STOROL TUCZ”, natomiast w 2009 Grupę Producentów Zbóż STOROL- KŁOS.
Otwarto również w Wielkim Rychnowie w pełni przystosowany i zgodny z obowiązującymi
wymogami punkt skupu trzody chlewnej oraz punkt sprzedaży środków ochrony roślin. Ostatni rok
to bardzo poważne przedsięwzięcia inwestycyjne. Pobudowano 4 olbrzymie silosy do suszenia i
przechowywania ziarna i zakupiono nowoczesną wagę do samochodów ciężarowych o tonażu do
60t. Udziałowcy musieli zapłacić za to 1mln. 300tys.zł.
W dniu 8 września członkowie STOROL TUCZ zastanawiali się nad podjęciem kolejnego,
poważnego kroku ku rozwojowi grupy. Spotkali się z przedstawicielami Wielkopolskiej Grupy
Producenckiej, która zaoferowała im wykup udziałów w ubojni SALUS. O zaletach i wadach
– 12 –
działalności w dużych grupa producenckich i ewentualnych korzyściach w związku z
zaangażowaniem się w ubojnię mówili oprócz przedstawiciela wielkopolskiej grupy,
przedstawiciela producentów z Jaworzna i firmy SALUS także zaproszony na to spotkanie Dyrektor
Wiesław Czarnecki z Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego oraz Burmistrz Miasta
Andrzej Grabowski.
Koszt jednego udziału to kwota 200tys.zł. STOROL TUCZ zyskałby pewnego odbiorcę i
płatnika, a wahnięcia na rynku skupu trzody chlewnej (tzw. świńskie dołki i górki) byłyby mniej
odczuwalne. Z drugiej strony inwestowanie środków własnych to zawsze poważne ryzyko. Mamy
czas na podjęcie decyzji do końca września. – informował Prezes Jerzy Behrendt.
Rolnicy wiedząc, że ryzykują tu wypracowanymi w STOROL TUCZ udziałami zadawali
mnóstwo konkretnych pytań. Mieli obawy, że powołany przez rząd Fundusz Promocji Mięsa
Wieprzowego nie spełni swojej funkcji i będzie finansowany przez producentów, a nie jak
zakładano przez przetwórców.
Kujawy to potęga w produkcji mięsa czerwonego. Mamy nie tylko dużo zwierzyny, ale i jakość
mięsa jest wysoko oceniana. Główną zasada handlu jest ograniczenie pośredników. Producenci
mięsa powinni także je przerabiać i wprowadzać na rynki zbytu. Pozwala to na lepszą
konkurencyjność i wynegocjowanie korzystniejszych cen. STOROL TUCZ działa bardzo prężnie i
teraz przed nim poważne wyzwanie- podkreślał Burmistrz Andrzej Grabowski.
Karolina Kowalska
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KOWALEWA W WIELKIEJ ŁĄCE
Na coroczne, piknikowe spotkanie
członkowie Towarzystwa Miłośników
Kowalewa wybrali Szkołę Podstawową w
Wielkiej Łące. W dniu 11 września piekąc
kiełbaski zapoznali się z historią sołectwa
przedstawioną przez Sołtysa Tomasza
Matusewicza oraz historią szkoły barwnie
opowiedzianą przez Dyrektor Danutę
Drożdżę. Goście byli zachwyceni parkiem
otaczającym szkołę. Jest on prawdziwą
świątynią dumania odwiedzaną nie tylko
przez dzieci, ale i dorosłych. W takim
miejscu aż chce się uczyć i bawić.
Wspólnie z członkami ToMiKo w pikniku
uczestniczyli m.in. Przewodniczący Rady
Zygmunt Szczepański, mieszkańcy oraz
prezes
wielkołąckiej
spółdzielni
mieszkaniowej.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski
przekazał na ręce prezesa Towarzystwa Joachima Kupskiego pierwszy egzemplarz książki śp. Ks.
Franciszka Ksawerego Okroya honorowego obywatela naszego miasta.
Samorząd chcąc uczcić pamięć tego wielkiego człowieka partycypował w kosztach publikacji
Jego pracy magisterskiej, która pozwoli nam poznać świat w jakim dorastał Honorowy Obywatel
Kowalewa.- mówi Burmistrz przekazując publikację.
Członkowie ToMiKo gorąco dziękują gospodarzowi obiektu p. Dyrektor Danucie Drożdży i jej
pracownikom za gościnne przyjęcie.
Karolina Kowalska
MŁODZIEŻ SIĘ GARNIE DO ŚPIEWANIA
Na moje ręce wpłynął wniosek grupy młodych, utalentowanych osób i ich opiekunki Marii
Magdaleny Mytlewskiej o wyrażenie zgody na utworzenie przy Miejsko - Gminnym Ośrodku
Kultury w Kowalewie Pomorskim Młodzieżowego Zespołu Wokalnego w skład którego weszliby
artyści do 20 roku życia.
Patrząc na zapał młodych ludzi pozytywnie przychyliłem się do tej prośby.
Będzie to już trzeci chór działający w tej placówce. Cieszę się, że oprócz wielopokoleniowego
chóru 730-lecia i Chóru Seniora również młodzież chce się spotykać w naszym obiekcie. Życzę
wszystkim artystom wielu estradowych sukcesów i dziękuję za promowanie gminy Kowalewo
Pomorskie.
Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta
– 13 –
INWESTYCJA ZAKOŃCZONA I DROGA BEZPIECZNA
Dobiegła końca trwająca pół roku inwestycja wzdłuż drogi
wojewódzkiej w gminie Kowalewo Pomorskie. Wzdłuż 3,3km.
odcinka drogi Frydrychowo- Napole samorząd ułożył ścieżkę
pieszo-rowerową. Koszt inwestycji to ponad 600tys. z czego 230tys.
pokrył samorząd województwa. Wykonawcą była spółka Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie
Pomorskim. Uwieńczeniem prac było postawienie nowej wiaty
przystankowej przed skrzyżowaniem drogi z drogą krajową.
Mieszkańcy udający się do kościoła, sklepu czy szkoły pieszo lub
rowerem mogą bezpiecznie przejść lub przejechać od jednego krańca gminy do samego centrum, a
później na drugi koniec Kowalewa Pomorskiego. Wymalowane i odpowiednio oświetlone przejścia
na drodze krajowej także podniosą poziom bezpieczeństwa najsłabszym użytkownikom dróg.
Jest to kolejna okazja aby kolejny raz podziękować mieszkańcom Napola i Frydrychowa za
bezpłatne przekazanie w użyczenie swoich gruntów pod ułożenie chodnika. Zmniejsza to wartość
całej inwestycji przez co możemy ułożyć więcej metrów chodnika. – podkreśla Burmistrz Andrzej
Grabowski.- dziękuję szczególnie sołtysom tych wsi za współpracę i liczę, że chodnik wykluczy
całkowicie poruszanie się pieszych i rowerzystów po jezdni. W przyszłości przystąpimy do
ustawienia wzdłuż ciągu pieszo rowerowego oświetlenia ulicznego.
Karolina Kowalska
POMOC I WSPARCIE NAJMŁODSZYM UCZNIOM
Wszystkie cztery szkoły podstawowe w gminie Kowalewo Pomorskie zostaną objęte wsparciem
w ramach prowadzonego przez urząd marszałkowski programu edukacyjnego. Zadania projektu
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w
województwie kujawsko-pomorskim” to wdrożenie programu wspomagającego edukację oraz
uwzględnienie indywidualnej pracy z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju.
Pozwoli on szkołom podstawowym zindywidualizować sposób nauczania, zorganizować
dodatkowe zajęcia, wzbogacić bazę pomocy dydaktycznych oraz poszerzyć kwalifikacje
pedagogów. Zajęcia dodatkowe obejmą między innymi dzieci mające trudności w czytaniu, pisaniu
i zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz mających zaburzenia rozwoju mowy. Projekt
zakłada między innymi organizację gimnastyki korekcyjnej, oraz zajęć terapeutycznych np.
hipoterapii, muzykoterapii i dogoterapii dla dzieci niepełnosprawnych. Zorganizowane zostaną też
zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Realizacja projektu ruszy z początkiem nowego roku
szkolnego. Łącznie program realizować będzie 113 partnerów.
W dniu 2 września Burmistrz Andrzej Grabowski podpisał z samorządem województwa
partnerską umowę. Samorząd województwa pokryje koszy kwalifikowane zakupu wyposażenia i
wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli w łącznej kwocie 166.607,78zł, natomiast samorząd gminy
pokryje koszty niekwalifikowane m.in. 22% VAT.
Ruszył już program wyposażenia sal w klasach I-III w tablice interaktywne, gdzie pokrywamy
25% jego realizacji. Teraz rozpocznie się program dodatkowych zajęć nie tylko dla uczniów z
dysfunkcjami, ale również dla tych wyjątkowo zdolnych. Wkład samorządu jest duży, lecz
stworzenie możliwości najmłodszym w zdobyciu odpowiedniego wykształcenia jest tego warteinformuje Burmistrz Andrzej Grabowski.
Karolina Kowalska
SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA MAGDALENY BŁACH
Kowalewianka Magdalena Błach zajęła w Mistrzostwach
Świata Juniorów w Trójboju Siłowym 7 miejsce. Tegoroczne
mistrzostwa odbywały się 31 sierpnia w Pilznie (Czechy). Drobna
Kowalewianka jako jedyna z trzech Polek znalazła się w ścisłym
finale. Łącznie w wyciskaniu leżąc, martwym ciągu i przysiadzie
siłowym podniosła 330kg.
Teraz daję mojej podopiecznej miesiąc przerwy. Później
wracamy ostro do treningów przed przyszłorocznymi Mistrzostwami
Polski Seniorów w Trójboju Siłowym (marzec 2011). Chłopcy zaś
trenują intensywnie na grudniowe Mistrzostwa Polski Juniorów
Młodszych. - informuje trener Mirosław Borkowski- jednocześnie
zapraszam na 13 listopada, kiedy to w hali gimnazjum publicznego w Kowalewie Pomorskim
wspólnie z samorządem gminy organizujemy III Otwarte Zawody w wyciskaniu sztangi leżąc o
Puchar Burmistrza Miasta.
Karolina Kowalska
– 14 –
„BAROMETR FINANSÓW”
Zapraszam do lektury artykułu opublikowanego w gazecie CGD z dnia 02.09.10. pt. „Barometr
finansów”, który bardzo czytelnie obrazuje sytuację finansową w gminie Kowalewo Pomorskie.
Cieszę się, że są prowadzone przez ogólnopolskie media tak obiektywne rankingi i zachęcam do
lektury strony internetowej urzędu miejskiego. Link: http://tinyurl.com/38mxnva
Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta
EKOLOGICZNIE I BARDZO OSZCZĘDNIE
Samorząd gminy Kowalewo Pomorskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” otrzymał 75% dofinansowanie
na ekologiczne rozwiązanie problemu ograniczenia odpadów plastikowych. Za kwotę ponad 95tys.
zł. brutto zakupiono 70 kontenerów do selektywnej zbiórki śmieci (szkło i plastik) oraz prasę
hydrauliczną do zgniatania odpadów plastikowych.
Prasa już pracuje w spółce Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, a lada chwila na terenie całej
gminy rozstawione będą charakterystyczne pojemniki.
Zakup prasy to nie tylko rozwiązanie ekologiczne, ale i
ekonomiczne. Wrzucane przez mieszkańców do pojemników
plastikowe odpady (butelki, worki) nie są zgniatane i
zajmują dużo miejsca. Każdorazowo pełna objętościowo,
ale lekka wagowo śmieciarka musiała jechać na wysypisko
śmieci aż do Niedźwiedzia. Teraz śmieci są sortowane pod
względem koloru, zgniatane i wiązane w paczki. Na jeden
wsad (paczkę) do zgniatarki potrzebne są średnio 3 pełne
śmieciarki plastiku. Natomiast jeden kurs samochodu
ciężarowego na wysypisko to jednorazowo kilkadziesiąt
paczek. Dodatkowym i chyba najważniejszym plusem jest również cena za odstawiany plastik.
Zgnieciony, spakowany, a przede wszystkim sortowany plastik jest o 70% droższy przy sprzedaży,
przez co korzystniejszy dla dostawcy czyli spółki. – wylicza zalety zakupu maszyny Prezes Ireneusz
Górka.
Karolina Kowalska
ZOBACZYLI DINOZAURY A TERAZ PODZIĘKOWALI ZA WSPARCIE
Najmłodsi mieszkańcy Pluskowęs
wraz opiekunami odwiedzili w dniu 22
sierpnia Jura Park w Solcu Kujawskim.
Ponad 50-osobowa wycieczka miała
zapewniony szereg atrakcji. Maluchy z
rozdziawionymi buziami podziwiały
naturalnej wielkości bestie w groźnych
pozach i pozowały do zdjęć. Wyjazd nie
byłby możliwy, gdyby nie samorząd
gminy, który sfinansował koszty
przejazdu oraz Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju
Wsi
Pluskowęsy
które
sfinansowało przewodnika i bilety
wstępu dla dzieci.
W dniu 31.08.10. delegacja dzieci
wraz z opiekunami: Katarzyną Jaguś
(przewodniczącą
Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi Pluskowęsy) i Małgorzatą
Pawlewicz złożyła wizytę Burmistrzowi
Andrzejowi Grabowskiemu. Wręczając pamiątkową książkę w której wycieczkowicze złożyli swoje
podpisy młodzież dziękowała za wsparcie.
Byliśmy potraktowani w Jura Parku jak wyjątkowi goście. Otrzymaliśmy pamiątki, a po
rozległych terenach oprowadzali nas aż dwaj przewodnicy w tym sam dyrektor obiektu.
Pozdrowienia dla ambasadorów Kowalewa Pomorskiego przesłał również Burmistrz Solca Antonii
Nawrocki. Był to dla nas zaszczyt i olbrzymia przyjemność. Dzieciaki na długo zapamiętają ten
wyjazd. – podkreślała Katarzyna Jaguś przyłączając się do podziękowań.
Karolina Kowalska
– 15 –
Z PÓL ZEBRANE. PRZYSZEDŁ CZAS PODZIĘKOWAĆ
Żniwa zakończono, teraz przyszedł czas na podziękowania. W dniu 29 sierpnia rolnicy z gminy
Kowalewo Pomorskie podsumowali żniwa. Były bardzo niespokojne: nękane suszami, burzami, a
nawet gradem. Na szczęście nie odnotowaliśmy większych strat, pożarów czy chorób.
Organizatorami uroczystości oprócz samorządu i parafii było tym razem sołectwo Wielkie
Rychnowo, które wywiązało się z obowiązku bardzo dobrze.
Tegorocznymi Starostami Dożynek
byli mieszkańcy Wielkiego Rychnowa:
Dorota Murawska i Bogdan Topij.
Tradycją w naszej gminie jest wybieranie
także Gospodarzy Dożynek, którzy
reprezentują miejską część mieszkańców.
W tym roku byli to: Elżbieta Arbart
Dyrektor Szkoły Podstawowej w
Wielkim Rychnowie, oraz firma EPM
Poland Dariusza i Artura Eliasz z
Chełmońca reprezentowana przez Piotra
Kowalskiego.
Dorota Murawska- wspólnie z
mężem prowadzi 14ha gospodarstwo,
gdzie uprawia rośliny okopowe, owoce
miękkie i hoduje trzodę. Pracę na roli
dzieli z pracą zawodową w prywatnej
firmie. Mąż natomiast udziela się w
radzie sołeckiej wsi. Dumna mama 2
dzieci i aktywny członek rady rodziców.
Bogdan Topij. wspólnie z małżonką prowadzi 15 hektarowe gospodarstwo nastawione na
hodowlę bydła mlecznego i trzody chlewnej. Aktywny członek rady sołeckiej, z zamiłowania
majsterkowicz. Dumny ojciec trójki dzieci.
Elżbieta Arbart - nauczyciel dyplomowany z 28-letnim stażem pedagogicznym, Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie. Członek stowarzyszenia ARS i chóru 730-lecia
Kowalewa Pomorskiego. Za pracę pedagogiczną i aktywność społeczną odznaczona Brązowym
Krzyżem Zasługi i złotą honorową odznaką LZS. Aktywnie działa w radzie sołeckiej sołectwa
Wielkie Rychnowo (komisji rewizyjnej), posiada także wykształcenie rolnicze. Dumna mama
Agaty studentki edukacji artystycznej na UMK.
EPM Poland z Chełmońca to firma z 10-letnim doświadczeniem na rynku krajowym jak i
międzynarodowym. Specjalizuje się w produkcji wyrobów z blachy m.in. suszarnie, myjnie, regały,
kontenery na rynki europejskie, amerykańskie, afrykańskie i azjatyckie. Firma aktywnie wspiera
lokalne organizacje i sportowców.
W czasie uroczystości Starostowie oraz Gospodarze wręczyli Burmistrzowi Miasta chleb z
tegorocznej mąki, a sołectwa, komitety osiedlowe oraz lokalni działkowcy przygotowali wieńce
dożynkowe lub dekoracje. Obchody święta plonów zainicjował przemarsz korowodu spod
Gimnazjum do kościoła w towarzystwie orkiestry dętej z Woj. Ośrodka Animacji Kultury i 15
sztandarów (gminny, szkolne, strażackie i organizacji społecznych).
Mszę Świętą celebrował ks. Dziekan Ryszard Kobierowski, który podziękował w imieniu
społeczeństwa rolnikom za ich trud.
Zawitali do nas znamienici goście m.in. podsekretarz stanu z MSWiA Zbigniew Sosnowski,
komendant powiatowy policji Antonii Stramek i straży Paweł Warlikowski, prezes TZMO Jarosław
Józefowicz oraz Plasticy Roman Grzymowicz, radni miejscy i powiatowi, księża z dekanatu
kowalewskiego, siostra Monika- Honorowy Obywatel Miasta,.
Można było zauważyć wójta z Golubia Dobrzynia Edwarda Dębca, z Ciechocina Jerzego
Cieszyńskiego i Radomina Mieczysława Kończalskiego.
Bardzo dziękuję gościom za udział w dożynkach. Przesunięcie uroczystości o 7 dni
spowodowało, że mogli do nas przybyć włodarze ościennych gmin, którzy mają dożynki 5 września.
Mieszkańcy Kowalewa i oczywiście ja będziemy mieli trudność z rewizytą u naszych sąsiadów, ale
zapewniamy, że będziemy się starać odwiedzić Ciechocin, Golub jak i Radomin.- podkreśla
Burmistrz Andrzej Grabowski. – dziękuję również za uświetnienie obchodów księżom z całego
dekanatu, a przede wszystkim rolnikom, bo przecież to ich święto.
– 16 –
Medale "Zasłużony dla rolnictwa" z rąk Burmistrza Miasta i współorganizatorów odebrali
mieszkańcy naszej gminy: Katarzyna Jaguś, Janusz Osiński, Jan Fiedorek, Jan Sęk, Roman
Zieliński i Wiesław Wiewiór. W imieniu odznaczonych p. Katarzyna Jaguś serdecznie dziękowała
za docenienie ich pracy.
W imieniu społeczeństwa rolnikom za trud podziękował Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
Podkreślał nasilające się zjawisko bezsilnej walki rolników z anomaliami pogodowymi. Powodzie,
susze, gradobicia, burze i huragany to klęski nawiedzające nas co raz częściej. Kowalewiacu zawsze
staną na wysokości zadania niosąc pomoc nie tylko sąsiadom, ale nawet odległym, południowym
regionom Polski. Życzył gospodarzom satysfakcji z pracy. Do jego słów przyłączyli się:
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa oraz Przewodniczący Rady Miejskiej.
Goście mogli podziwiać wystawy trofeów myśliwskich, płodów rolnych, rękodzieł
artystycznych, motorów oraz potraw kulinarnych. Mogli zasięgnąć porady u przedstawicieli
Agencji Restrukturyzacji, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, konsultantów firm kosmetycznych i
medycznych. Były też domowe wypieki, chleb z miodem oraz swojska grochówka. Największe
emocje wśród dzieciaków budził plac zabaw i przejażdżki konne. Wszyscy podziwiali wystawę
traktorów RETRO udostępnioną z prywatnych zbiorów Gabriela Kropkowskiego z firmy OLKOP
Kowalewo Pom.
Występy artystyczne przyciągnęły wielu słuchaczy. Zaprezentowali się: Chór Seniora, młodzież
ze szkół podstawowych i z Gimnazjum, zespół NON STOP i solistka Damaris Turowska. Gwiazdą
wieczoru był zespół RAMOLSI, zaś wieczorem do tańca przygrywał zespół ALTUS.
W Sołeckim Turnieju Sportowo- Rekreacyjnym rywalizacja była zaciekła. Swoje drużyny
wystawiło 7 sołectw. Wśród dyscyplin dominował żart i uśmiech. Zawodnicy rzucali kaloszem oraz
jajkiem, turlali koło, bili się na ringu gumowymi sztachetami i jeździli rowerami z przypiętymi do
ramion skrzydłami. Po emocjonujących rozgrywkach I miejsce zajęło sołectwo Lipienica, II Oś.
Jana Kochanowskiego, III Pluskowęsy.
Przeprowadzono także konkurs na najpiękniejszy wieniec oraz dekorację dożynkową. W
kategorii wieńce bezapelacyjnie wygrało sołectwo Pruska Łąka, za nim Lipienica i Sierakowo.
Wyróżniono także Pluskowęsy. W kategorii dekoracja najładniejszą kompozycję stworzył Bielsk,,
za nimi Szychowo i Chełmoniec. Wyróżnienia otrzymało sołectwo Zapluskowęsy i Pływaczewo.
Podsumowano także odbyty tydzień wcześniej XIX Międzysołęcki Turniej w Piłkę Nożną: I
miejsce sołectwo Frydrychowo, II m. Os. Brodnickie, IIIm sołectwo Kowalewo, IV Borówno.
Wszyscy zawodnicy osobiście odbierali nagrody.
Wyróżniono naszych sportowców biorących dzień wcześniej udział w biegach i wyścigu
kolarskim. Drużyna UKS Sokół Wielkie Rychnowo w składzie: Jarosław Kaczyński, Piotr
Klimkowski, Adrian Brzozowski i Damian Mądrzejewski za zajecie w tegorocznym Nutella Mini
Tour de Pologne pierwszego miejsca otrzymała rower wyścigowy, którego fundatorem był
samorząd gminy. Sołtys sołectwa Wielkie Rychnowo w imieniu wszystkich mieszkańców
ufundował zawodnikom jednorazowe stypendium. Trener i zawodnicy dziękowali fundatorom oraz
swojej pani Dyrektor Elżbiecie Arbart za opiekę i wsparcie.
Pogratulowano również Kowalewiakom biorącym udział w wyścigu na 10km: Monice Siergiej,
Annie Rozwadowskiej, Piotrowi Czajkowskiemu, Damianowi Olkowskiemu i Grzegorzowi
Górnemu. Po podsumowaniu zawodów okazało się, że proporcjonalnie do liczby uczniów najwięcej
biegaczy wystawiła Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim i ona otrzymała Puchar
Burmistrza.
Publicznie dokonano podsumowania konkursu na widokówkę miasta pt. „Moje spojrzenie na
Kowalewo Pomorskie”, który wygrała Magdalena Kawula. Autorka wspólnie z Burmistrzem
odsłoniła publicznie widokówkę, aby mieszkańcy mogli ją podziwiać, a później nabyć. Dochód
został przekazany na konto wspierające powodzian.
Organizatorzy dziękują społeczeństwu za wspólna zabawę i odpowiedzialne podejście do
uroczystości. Nie odnotowano żadnych aktów wandalizmu. Panowie z ochrony również nie mieli
dużo pracy.
Zaś najbardziej organizatorom dziękowano za wspaniałą zabawę, pomimo typowej jesiennej już
pogody. Do zobaczenia za rok.
Burmistrz Miasta dziękuje sponsorom za przekazane wsparcie i pomoc w postaci:
1.Wystawa traktorów RETRO – Gabriel Kropkowski firma OLKOP.
2.Przekazane ciasto- Koło Kobiet Kreatywnych oraz sołectwa
3.Przelot gołębi w czasie hymnu: Koło Hodowców Gołębi Pocztowych w Kowalewie Pom.
Karolina Kowalska
– 17 –
PREZENT URODZINOWY DLA MIASTA, CZYLI SPOJRZENIE MAGDALENY KAWULI NA KOWALEWO
Laureatem konkursu urodzinowego z okazji 735lecia Kowalewa Pomorskiego na zaprojektowanie
widokówki oddającej ducha miasta została pani
Magdalena Kawula z Frydrychowa. Komisja
konkursowa wybrała spośród nadesłanych 3 prac
właśnie jej propozycję.
W czasie dożynek gminnych (29.08.2010r.) p.
Magdalena odebrała z rąk Burmistrza Andrzeja
Grabowskiego nagrodę i gratulacje, zaś mieszkańcy
po raz pierwszy mogli podziwiać makietę widokówki.
Osoby chętne również mogły otrzymać pocztówkę za
przekazanie datku, który zasili konto dla powodzian.
Można było także podziwiać pozostałe prace. Poniżej
zamieszczamy zwycięską widokówkę i zachęcamy do
uczestniczenia w kolejnych konkursach ogłaszanych przez samorząd.
Karolina Kowalska
GOŚCILIŚMY NA DOŻYNKACH U SĄSIADÓW
Wrzesień to czas dożynek. W czasie naszego święta plonów gościliśmy włodarzy z okolicznych
gmin: Golubia, Ciechocina oraz Radomina i dlatego w dniach 4-5 września skorzystaliśmy z
zaproszeń i udaliśmy się z rewizytą do sąsiadów. Tradycyjnie wszędzie odbywały się msze polowe,
a wybrani starostowie dożynek przekazywali na ręce włodarzy chleb. W swoich płomiennych
kazaniach księża podkreślali trud rolnika, bezradność na działanie przyrody i radość z zebranych
plonów. Były piękne wieńce i ozdoby dożynkowe, a humor wszystkim poprawiały występy
lokalnych artystów jak i specjalnie zaproszone gwiazdy. Osoby zaangażowane w życie wsi
dostawały dyplomy, medale i podziękowania. Nie mogło zabraknąć sztandarów szkolnych,
gminnych, strażackich i organizacji społecznych. Mieszkańcy tłumnie przybywali na dożynki, aby
wymienić się wrażeniami, spotkać z przyjaciółmi i odpocząć.
W dniu 4 września Burmistrz Andrzej
Grabowski
reprezentował
nas
na
uroczystościach w gminie Chełmża, które
odbywały się we wsi Głuchowo. Można było
zwiedzić tam specjalnie przygotowane
wystawy pt. „20-lecie samorządu Chełmży” i
„Z dziejów Głuchowa”.
W dniu 5 września samorząd na
dożynkach w gminie Golub Dobrzyń
reprezentowała Zastępca Burmistrza Barbara
Stosio, zaś Burmistrz gościł w gminie
Radomin i Ciechocin.
Gmina Golub spotkała się w Lisewie.
Tutaj rozstrzygnięto konkursy ekologiczne na
najpiękniejszą zagrodę, wieś i obiekt
użyteczności publicznej.
Radominianie dziękowali za plony w ośrodku chopinowskim w Szafarni. Niespodzianką był
tam występ zespołu kameralnego z Hiszpanii i hiszpańskie wino. Wśród gości można było
zauważyć również wicemarszałka sejmu Jerzego Wenderlicha, posła Janusza Dzięcioła, radnego
wojewódzkiego Piotra Wolskiego i zastępcę komendanta PSP Roberta Wiśniewskiego,
W Ciechocinie bawiono się we wsi Kujawy. Oprócz Burmistrza Kowalewa gościł tu także Wójt
zaprzyjaźnionej Płużnicy, Zastępca Burmistrza Golubia Dobrzynia, Wicestarosta Powiatu, Radny
Piotr Wolski, Komendant Powiatowy PSP Paweł Warlikowski, Zastępca Komendanta
Wojewódzkiego PSP oraz Krzysztof Michałowski. Hitem był tu występ zespołu cygańskiego i
pokazy tańców folklorystycznych. Tu po sąsiedzku można było zauważyć wśród bawiących się
wielu Kowalewiaków. Ciechocin to gmina w naszym powiecie, która najbardziej ucierpiała podczas
tegorocznych letnich huraganów i gradobić.
Bardzo dziękuję moim sąsiadom za zaproszenia. Cieszę się, że mogłem z dumą reprezentować
naszych mieszkańców. Życzę wszystkim rolnikom odpoczynku po trudach żniwowania oraz obfitych
plonów okopowych. Mam nadzieję, że ominą nas anomalie pogodowe, a przyszłoroczne zbiory będą
równie obfite.- podkreślał Burmistrz Andrzej Grabowski.
Karolina Kowalska
– 18 –
KOWALEWO POMORSKIE WALCZYŁO POD GRUNWALDEM
Z okazji 600 rocznicy bitwy pod Grunwaldem pokusiliśmy się o poszukanie w
tej historycznej chwili śladów Kowalewa Pomorskiego. Osoby które uczestniczyły
w tegorocznej rekonstrukcji bitwy na grunwaldzkich polach mogły zauważyć
powiewający tam sztandar z XIV wiecznym herbem. miasta.
Wystąpiłem z prośba o pomoc do wójta gminy Grunwald. Dzięki Jego
uprzejmości oraz zasobom Muzeum Warmii i Mazur doszukaliśmy się zapisów w
„Kronikach” Jana Długosza o udziale w chorągwi krzyżackiej kowalewskiej komturii.
„Szesnasta chorągiew, komturii i miasta Schonsee (Kowalewa), miała jako znak na białym polu
dwie czerwone ryby wygięte w łuk i dotykające się nawzajem pyszczkami i ogonami. Jej dowódcą
był komtur Kowalewa Mikołaj Viltz.
Natomiast w „Banderia Prutenorum” Jan Długosz pisze:
„Banderium comendarie et civitas Schonsee quo Niklosch Welz, comendator In Schonsee duce
bat alias Kowalyewo- sub quo erant et fratres de ordine militares et aliqui mecenarii et milites”
Jak wynika z powyższego zapisu pod tą chorągwią walczyli krzyżaccy bracia z komturstwa,
wojownicy i rycerze – goście oraz wojownicy zaciężni. Komtur Mikołaj (Nicolaus, Niclas,
Niklosch, Nikosz) von Viltz (Filz, Wylcz, Wilcz, Wylez, Wilk) był komturem Kowalewa w latach
1399-1410. Poległ w bitwie pod Grunwaldem 15.07.1410.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski
MIEJSCE NA MŁODZIEŻOWE SZALEŃSTWA
Do 15 października br. na terenie Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim
powstanie skate park. Wyłoniony w przetargu wykonawca Zakład Ogrodniczo - Budowlany
"BAOBAB" z Gdyni reprezentowany przez Marcina Jażdżewskiego w czasie podpisywania umowy
w dniu 31.08.2010r. zapewniał Burmistrza o dotrzymaniu terminu. W ramach umowy powstaną
urządzenia o bardzo egzotycznych nazwach, a służące do jazdy na rolkach i deskorolkach:
platforma, quarter pipes, bank ramps, grindbox, grindbox łamany, grindbox prosty, grindbox +
manual, manualbox, grindbox schody, ławka, poręcz łamana, poręcz, rurka prosta 2x, rurka
rainbow, pool jam.
Skate Park zapoczątkował ostatni etap budowy Centrum Rekreacji i Sportu. Zadanie to o
nazwie „Poprawa funkcjonalności przestrzennej miasta Kowalewo Pomorskie poprzez budowę
Centrum Sportu i Rekreacji IV etap – skate park” za łączną kwotę 781tys.zł. brutto uzyskało
akceptację urzędu marszałkowskiego i otrzymało dofinansowanie w wys. 240tys.zł. w ramach
programu rewitalizacji małych miast- informuje Burmistrz Andrzej Grabowski. – młodzież nie
będzie musiała już jeździć na parkingu czy starych placach dworcowych.
Centrum Sportu i rekreacji dynamicznie się rozwija. Na ukończeniu są trybuny i ogrodzenie
terenu. Na boisku i bieżni trwają kosmetyczne prace zakończeniowe. Trwa pięknie się zieleni i
ukorzenia.
Karolina Kowalska
WYKONAWCA PRZESZEDŁ NA TRZECIĄ DROGĘ
W gminie Kowalewo Pomorskie w tym roku
przybędzie ponad 3,6km. dróg asfaltowych. Zwycięzca
przetargu Zakład Drogowo Budowlany K. Wilczyński i
M. Wilczyński z Rogowa za łączną kwotę 1,5mln.zł.
destruktem asfaltowym przebudował już 400mb. drogi
na Otorudzie (sołectwo Frydrychowo) i 1173mb w
Bielsku. Teraz przeszedł na trzecią i ostatnią drogę do
sołectwa Napole. We wrześniu kompleksowej
przebudowie poddany będzie 2km. odcinek drogi nr
110125 z Kowalewa poprzez Borek do Ostrowitego.
Wykonawca przejął już plac budowy i ciężki sprzęt rozpoczął poszerzanie i utwardzanie drogi,
na którą ułożona zostanie warstwa asfaltu.
Patrząc na wcześniejsze 1,5km. drogi, które zostało zmodernizowane w ciągu 15 dni uważam,
że cała inwestycja zakończy się bardzo szybko, a mieszkańcy będą mogli śmielej korzystać z tej
drogi jako skrótu dla osób udających się do Golubia. Nie będzie zagrożenia uszkodzenia pojazdu
czy wzbijania tumanów kurzu w kierunku przylegających posesji. – podkreśla Burmistrz Andrzej
Grabowski.- dziękuję zarządcy drogi krajowej za przekazanie destruktu, który jest podstawowym
składnikiem nawierzchni asfaltowej.
Karolina Kowalska
– 19 –
SPORTOWA SOBOTA W GMINIE KOWALEWO POMORSKIE
W dniu 28 sierpnia Kowalewiakom zaserwowano pełną emocji sportową sobotę.
Organizatorzy: Burmistrz Andrzej Grabowski, trener biegaczy LKS Promień Bogdan Oskwarek i
trener kolarzy z UKS Sokół Marian Krych zorganizowali tego dnia prawdziwy maraton sportowy.
Najpierw na szosę wyjechali kolarze w VI Woj. Wyścigu Kolarskim, a później wybiegli biegacze
w XV Ogólnopolskim Biegu Ulicznym. Start i meta obu dyscyplin znajdowała się przy gimnazjum
publicznym. Kibice oprócz emocji sportowych podziwiali występy lokalnych artystów oraz w
loterii fantowej wygrać talon na posiłki w lokalnym ośrodku wypoczynkowym. Zawodników na
linii startu jak i mety witali organizatorzy i kibice.
Kowalewo sportem stoi. W dniu dzisiejszym jest wyścig kolarski i bieg uliczny. Potrzeba wielu
zapaleńców oraz pasjonatów sportu, aby tego typu imprezy przeprowadzić. W dzisiejszą sportową
sobotę zaangażowało się wielu ludzi m.in. pracowników urzędu, domu kultury, nauczycieli i
pracowników szkół. – podkreślał Burmistrz Andrzej Grabowski. – życzę zawodnikom
bezpiecznego przejazdu i wspaniałych chwil w Kowalewie.
Dystans 8km. ze startu indywidualnego.
Odcinek 8km. na trasie Kowalewo -Bielsk – Chełmonie – Bielsk - Kowalewo, wiódł po bardzo
górzystych i krętych drogach. 80 kolarzy ścigało się jedynie ze swoimi słabościami. Zawodnicy w
odstępach 30-sekundowych opuszczali linię startu. Liczył się czas z jakim przekroczyli linię mety.
Pierwszą zawodniczkę Paulinę Sara (kat. młodziczka) honorowo wypuścił Michał Gołaś, który
powołany został do kadry narodowej i uczestniczył w Tour De Pologne 2010. Za nią wyjeżdżali
następni. Michał Gołaś podkreślał, fakt zaangażowania samorządu w imprezy masowe i wręczył
Burmistrzowi Miasta plakat z ostatniego Tour de Pologne.
Wyniki przejazdu:
Kat. Młodziczka: I Karolina Żurawska z LUKS Jeżewo 14:01,82 II Martyna Szeflińska z LUKS
Jeżewo 14:03,57 III Karolina Pizoń UKS Robakowo 14:43,71. W tej kategorii brak było
reprezentantów z gminy Kowalewo
Kat. Juniorka Młodsza I Anna Kosmecka Romet Bydgoszcz 13:04,78. W tej kategorii brak było
reprezentantów z gminy Kowalewo
Kat. Młodzik I Mariusz Gąsiorowski UKS Świecie n.Osą. 12:01,12 II Łukasz Sacharuk UKS Iskra
Mała Nieszawka 12:03,17 III Artur Krasnodębski UKS Grudziądz 12:07,75. Kowalewiacy
UKS Sokół Wielkie Rychnowo: Marek Dąbrowski 7m, Jakub Plewa 19m
Kat Żak I Dawid Staśkiewicz Iskra Ciechocin 13:54,74 II Tomasz Jach UKS Grudziądz 14:11,15
III Jarosław Kaczyński UKS Sokół Wielkie Rychnowo 14:32,60. Kowalewiacy UKS Sokół
Wielkie Rychnowo: Piotr Klimkowski 7m, Adrian Brzozowski 20m, Damian Mądrzejewski
26, Szymon Kliniewski 29, Mateusz Michalski 31m.
Wyścig ze startu indywidualnego jest najbardziej niebezpiecznym przejazdem kolarskim.
Zawodnicy wiedząc, że nie mają na drodze żadnego przeciwnika nie patrzą na jezdnię i przed
siebie. Dlatego bardzo ważne jest w tym momencie zabezpieczenie trasy, aby żaden pojazd nie
pojawił się na drodze. Na czas wyścigu droga była zamknięta dla ruchu kołowego. - podkreśla
główny organizator Marian Krych. – bardzo ważną rolę spełniła tu policja oraz druhowie
ochotnicy z OSP Pluskowęsy, Chełmonie i Kiełpiny, którzy obstawili trasę. Każdy zawodnik
bezpiecznie wrócił na metę.
Biegali po raz piętnasty
Najpierw ulicami miasta biegały dzieci i młodzież szkolna. Zawodnicy reprezentowali nie tylko
kowalewskie szkoły, ale również sąsiednie powiaty, a nawet województwa.
Rocznik 2003 i młodsi biegał na 200m. Tu najlepsi byli: dziewczęta Im Zosia Jeżowska, IIm
Ala Olszewska, IIIm Marysia Jeżowska. Chłopcy: Im Wiktor Górny, IIm Wiktor Wrona, IIIm Edi
Włodarski.
Rocznik 2001- 2002 na 300m: Im. Wiktoria Szymańska, IIm Agata Zrada, IIIm Marysia Kudrej,
Im. Piotr Mejgier, IIm Paweł Falkowski, IIIm Mikołaj Kudrej.
Rocznik 1999-2000 na 500m: Im. Kamila Pawłowska, IIm Milena Krap, IIIm Gabriela Klecka, Im
Marcin Kopecki, IIm Wojtek Żurawski, IIIm Hubert Sobiechowski
Rocznik 1997-1998 na 500m: Im. Agnieszka Gurtowska, IIm Magdalena Suwała, IIm Kasia
Suwała, Im. Rafał Bułaj, IIm Łukasz Szyjkowski, IIIm Filip Kamiński.
Rocznik 1994- 1996 na 1000m: Im. Anna Wronkowska, IIm Ola Broździńska, IIIm Izabela
Broździńska, Im. Radosław Poczwardowski, IIm Wojciech Dobrowolski, IIIm Kamil
Szyjkowski,
Rocznik 1991- 1993 na 1000m: Im Alicja Nowicka, IIm Marta Brzykcy, IIIm Monika Rodowska,
– 20 –
Im. Przemek Surmiak.
W maratonie na 10km. na linii startu stanęło 173 zawodników. Najmłodszy miał 15 lat, zaś
najstarszy 73. Przybyli nie tylko z Polski, ale również z Afryki i Białorusi. Po raz pierwszy w grupie
było tak dużo pań (30). Wszyscy biegacze ukończyli dystans. Na mecie niektórzy padali ze
zmęczenia, a z jednym zawodnikiem biegł pies.
W kat. OPEN (ogólnej) wszystkie nagrody
zgarnęli obcokrajowcy. Najszybciej
dystans pokonał Kenijczyk Cosmas
Kyeva (29min.56s.). Za nim na
podium stanął jego rodak James Mbiti.
Na IIIm Alexei Korchov a IVm
Genadz Verkhavodkin – obaj z
Białorusi.
W kat. K1- (rocznik 1978 i młodsze)
uczestniczyło 16 kobiet: Im Agnieszka
Zrada LKS Promień Kowalewo, IIm
Marta Szenk Zawisza Bydgoszcz, IIIm
Weronika Wójcik KKB Kolincz.
Kowalewianki: Monika Siergiej 12m,
Anna Rozwadowska 15m.
W kat. K2- (rocznik 1977 i starsze)
uczestniczyło 14 kobiet: Im. Wioletta
Kryza Olsztyn, IIm Elżbieta Nagórska
Łochowice, Ewa Kowalska Toruń. W tej kat. brak Kowalewianek.
W kat. M1 (rocznik 1991-1995) uczestniczyło 7 mężczyzn: Im. Krystian Domżalski, IIm
Krzysztof Chmielarz, IIIm Kamil Leśniak. Kowalewiak: Damian Olkowski na 6m
W kat. M2 (rocznik 1981-1990) uczestniczyło 40 mężczyzn: Im. Cosmas Kyeva Kenia, IIm James
Mbiti Kenia, III Alexei Korchov Białoruś, IVm Genadz Verkhavodkin Białoruś. Kowalewiacy:
Piotr Czajkowski 26m, Grzegorz Górny 30m, Mikołaj Tuszyński 40m.
W kat. M3 (rocznik 1971-1980) uczestniczyło 35 mężczyzn: Im. Artur Kamiński z Płocka, IIm
Mariusz Pawłowski z Bratuszewa, IIIm Piotr Zienkiewicz z Pasłęki.
W kat. M4 (rocznik 1961-1970) uczestniczyło 22 mężczyzn: Im Dariusz Malich Olsztyn, IIm
Cezary Radowski Bydgoszcz,, IIIm Bogdan Cebula Sztum. Kowalewiacy: Paweł Górny 20m,
W kat. M5 (rocznik 1951-1960) uczestniczyło w28 mężczyzn: Im. Zbigniew Gapski z Stargardu,
IIm Henryk Kuciejczyk Ciechanów, IIIm Jan Bodnar Toruń. Kowalewiacy: Klaus Migga 15m,
W kat. M6 (rocznik 1941-1950) uczestniczyło 8 mężczyzn: Im Jan Opałka Płońsk, IIm Henryk
Witt Toruń, IIIm Jerzy Szymański Kurzętnik.
W kat. M7 (rocznik do 1940) uczestniczyło 3 mężczyzn: Im Mieczysław Dobrenko Sztum, IIm
Edward Staniszewski Ciechanów, IIIm Roman Skiba Grudziądz.
Trener Bogdan Oskwarek razem z biegaczami z LKS Promień gorąco podziękował firmie EPM
Poland oraz Pizzeria DaNoi, którzy w ubiegłym sezonie sponsorowali zawodników. Głównym
sponsorem tegorocznego biegu jest firma TZMO, producent marki kosmetyków KANION. W
imieniu fundatorów nagrody wręczał przedstawiciel zarządu spółki Roman Grzymowicz.
Z okazji XV biegów wręczono upominki zawodnikom, którzy brali udział we wszystkich
edycjach. Kowalewo sobie upodobali: Janusz Majcher i Sławomir Szumski.
W dniu 29 sierpnia w czasie uroczystości dożynkowych nasi sportowcy mieli swoje chwile
radości. Drużyna UKS Sokół Wielkie Rychnowo w składzie: Jarosław Kaczyński, Piotr
Klimkowski, Adrian Brzozowski i Damian Mądrzejewski za zajecie w tegorocznym Nutella Mini
Tour de Pologne pierwszego miejsca otrzymała rower wyścigowy, którego fundatorem był
samorząd gminy. Sołtys sołectwa Wielkie Rychnowo w imieniu wszystkich mieszkańców
ufundował zawodnikom jednorazowe stypendium. Trener i zawodnicy dziękowali fundatorom oraz
swojej pani Dyrektor Elżbiecie Arbart za opiekę i wsparcie.
Pogratulowano również Kowalewiakom biorącym udział w wyścigu na 10km: Monice Siergiej,
Annie Rozwadowskiej, Piotrowi Czajkowskiemu, Damianowi Olkowskiemu i Grzegorzowi
Górnemu. Po podsumowaniu zawodów okazało się, że proporcjonalnie do liczby uczniów najwięcej
biegaczy wystawiła Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim i ona otrzymała Puchar
Burmistrza.
Karolina Kowalska
– 21 –
ROLNICY MLEWA DZIĘKUJĄ ZA PLONY
Święto plonów to szczególna tradycja. W Kowalewie Pomorskim oprócz gminnego święta
wiele sołectw indywidualnie spotyka się, aby podsumować żniwa i podziękować za to co udało się
zebrać. Organizatorzy rada sołecka i Sołtys Wsi Maria Jolanta Wiśniewska Staszak zaprosili nie
tylko wszystkich rolników, ale również Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego i
Przewodniczącego Rady Zygmunta Szczepańskiego. Starostowie Małgorzata Bazanowska i Piotr
Dąbrowski na ręce Sołtysa przekazali chleb z tegorocznej mąki. Zaprezentowano również wieniec,
który będzie reprezentował sołectwo na dożynkach gminnych.
Można by powiedzieć, że obecne żniwa nie są trudne. Nowoczesny sprzęt wyklucza praktycznie
prace ręczne na polu. Ceny skupu płodów rolnych nie są niskie, chociaż zawsze mogłyby być lepsze.
Niestety największą bezradnością dla nas jest aura. Jesteśmy wobec niej bezsilni. Nasz region co
prawda ominęły powodzie, jednak kilka wsi przeżyło poważne gradobicie i huragany. – podkreślał
Burmistrz Andrzej Grabowski składając rolnikom życzenia.- samorząd z mieszkańcami wspiera
regiony pokrzywdzone przez powodzie.
Wspólne spotkanie to również okazja do złożenia życzeń z okazji 60 rocznicy pożycia
małżeńskiego państwu Barbarze i Stanisławowi Kasprzak. Jubilaci w świetnej kondycji i z
uśmiechem przyjmowali gratulacje.
Były również podziękowania dla sponsorów, dzięki którym ten dożynkowy stół był bardziej
obfity, a do tańca mógł przygrywać zespół LEMAR.
Karolina Kowalska
1 WRZEŚNIA 2010R. - 71 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
Kowalewiacy w rocznicę wybuchu wojny spotkali się w
parku im. 730-lecia Miasta, aby uczcić pamięć poległych.
Tradycyjnie symboliczną wiązankę kwiatów pod
Pomnikiem Ku Czci Poległych złożyli w imieniu
społeczeństwa Burmistrz Andrzej Grabowski, Zastępca
Burmistrza Barbara Stosio i Przewodniczący Rady Zygmunt
Szczepański. Pozostali w kopertach przekazali datki na
modernizację tego miejsca pamięci. Odpowiednią oprawę
uroczystości
nadał
udział
sztandaru
gminnego,
kombatanckiego i szkolnych: Gimnazjum oraz Szkoły
Podstawowej. Hołd poległym oddały delegacje z organizacji
społecznych, zakładów pracy i szkół.
Na zakończenie Przewodniczący Komitetu Renowacji
Pomnika p. Joachim Kupski przypomniał zebranym historię pierwszych dni wojny skupiając się
tym razem na przedstawieniu postaci hitlerowskich oprawców i oraz podziękował darczyńcom za
przekazane datki.
Prace modernizacyjne pomnika jak i jego otoczenia już zostały zakończone. Pochłonęły one
łącznie kwotę 40tyś., za którą wykonano renowację pomnika (nowy obelisk orła, wyłożenie
kolumny płytami granitowymi, odnowienie tablic): wyłożono deptak kostką granitową, ustawiono
nowe ławeczki i kwietniki oraz zainstalowano znicz. Do spłaty pozostaje jeszcze ok. 10tyś.
Pod przewodnictwem Komitetu Renowacji Pomnika już po raz 30 w ten sposób zbierane są
fundusze. Tym razem zebrano kwotę 685zł.
Karolina Kowalska
JUŻ JEST JASNO
Kolejny etap ustawiania lamp hybrydowych w gminie Kowalewo Pomorskie
zakończono. Przy trasie pieszo-rowerowej Kowalewo- Sierakowo wzdłuż drogi
wojewódzkiej ustawiono 32 lampy z ekranami słonecznymi i śmigłami
wiatrakowymi do ładowania akumulatorów. Jest to drugi etap prac. Pierwsze 9
lamp stoi już przy ul. Sienkiewicza na oś. Jana Kochanowskiego. Teraz
wykonawca przeniesie się na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi krajowej,
gdzie na odcinku Frydrychowo- Pluskowęsy ustawi 43 okazałe i cieszące oko
lampy.
Miejsca ustawienia lamp zostały bardzo dokładnie przemyślane. Trasy te są
bardzo mocno uczęszczane przez mieszkańców udających się do sklepu,
kościoła i szkoły. Ekologiczne rozwiązanie problemu oświetlenia zyskało
wysokie uznanie wśród służb marszałkowskich. W ogłoszonym w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla
– 22 –
gospodarki i ludności wiejskiej” konkursie gmina Kowalewo Pomorskie jako jedyna otrzymała 75%
dofinansowanie na ten cel i jako pierwsza w Polsce, na taką skalę oświetlimy część swoich dróg
latarniami zasilanymi przez słońce i wiatr. – informuje Burmistrz Andrzej Grabowski- już
widzimy, że ten system oświetlenia zdał egzamin. Będziemy ubiegać się o dofinansowanie na kolejne
lampy. Zakończyliśmy budowę 3,3km. odcinka chodnika Frydrychowo- Napole. Wypadałoby go
także doświetlić.
Przypomnijmy, że cała inwestycja to kwota ponad 1mln. 200tys. zł z czego samorząd otrzymał
75% dofinansowanie.
Karolina Kowalska
POŻEGNALI ZASŁUŻONEGO STRAŻAKA
Święty Florian wezwał do swojej
niebiańskiej jednostki strażackiej druha
ochotnika z OSP Kiełpiny. W dniu 28
sierpnia na miejsce wiecznego spoczynku
odprowadziliśmy
śp.
Władysława
Kowalskiego. W tej drodze towarzyszyła mu
nie tylko rodzina i przyjaciele. Swojego
druha pożegnała cała jednostka OSP
Kiełpiny oraz delegacje z sąsiednich
jednostek. Zarząd MG OSP reprezentował
prezes Burmistrz Andrzej Grabowski,
naczelnik MG Janusz Kalinowski oraz
druhna Irena Kulińska.
Śp. Władysław ponad 50 lat działał
aktywnie w kiełpińskie straży. Był
naczelnikiem, a później prezesem. Aktywnie
angażował się remont starej remizy, a później w budowę nowej. Kiedy stan zdrowia spowodował
konieczność oddania berła w młodsze ręce druhowie natychmiast nadali mu tytuł honorowego
prezesa- żegnał w imieniu jednostki dh Ryszard Świętalski.
Druhowie ochotnicy z OSP Kiełpiny spełnili ostatnią wolę swojego prezesa i w ostatnią drogę
śp. Władysław Kowalski udał się w mundurze strażackim.
Był strażakiem całym sobą i przez całe życie. Lata działalności w jednostce zaowocowały
wieloma odznaczeniami: brązowym, srebrnym i złotym krzyżem oraz najwyższą strażacką odznaką
jakim jest Medal Chomicza nadawany tylko tym najlepszym. – w swoim pożegnalnym kazaniu
podkreślał ks. kanonik Bernard Kowalewski- dawał przykład młodszym i wychował sobie wielu
następców.
Karolina Kowalska
Wyrazy głębokiego współczucia
Pani
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ewie Strom
druha z Ochotniczej Straży Pożarnej z Kiełpin.
działacza gminnego związku OSP w Kowalewie Pom.
z powodu śmierci
męża
składają
Koleżanki i koledzy
z Urzędu Miejskiego
w Kowalewie Pomorskim
Władysława Kowalskiego
Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie składają
Burmistrz Miasta Prezes Zarządu MG Zw. OSP
Andrzej Grabowski druhowie ochotnicy oraz
pracownicy Urzędu Miejskiego
w Kowalewie Pomorskim
PRZYGOTOWANIA DO WIOSENNEGO SEZONU
Lato w pełni, a przygotowania do wiosny już trwają. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim panie pod okiem Barbary Kwiatkowskiej sieją bratki. Do
zimy muszą się one bardzo dobrze ukorzenić i rozrosnąć, co zapewni im odpowiednie przetrwanie
zimowych mrozów, aby wiosną pięknie zakwitnąć. Różnokolorowe sadzonki wiosną trafią na
rabatki, zieleńce i ozdobne donice. Będą cieszyć mieszkańców i przejezdnych.
Karolina Karolina
– 23 –
POŻEGNALI SWOJEGO KAPŁANA
Kowalewiacy z parafii p.w. Św. Mikołaja pożegnali 22 sierpnia swojego kapłana. Po sześciu
latach pracy odszedł na kolejną placówkę do Torunia ks. wikariusz Andrzej Jakielski. Pożegnalna
msza miała bardzo osobisty i przyjacielski charakter. W wielu oczach zaświeciły się łzy.
Delegacjom z kwiatami nie było końca. Dziełem ks. Andrzeja jest powstanie w tej parafii Kościoła
Domowego, który skupia już 5 rodzin. Żegnając swojego duchownego wierni podkreślali, że był im
opoką, podporą w chwilach zwątpienia i doradcą w problemach. Umiał wysłuchać, zawsze znalazł
czas i pomagał w trudnych wyborach.
Żegnając wiernych i przyjaciół ks. Andrzej nie pominął nikogo. Ciepło zwracał się do
młodzieży, dyrektorów szkół w których pracował, przedstawicieli organizacji społecznych oraz
pozostałych kapłanów i siostry zakonne. Podkreślał także bardzo dobrą współpracę z władzami
świeckimi.
Cieszę się, że mogłem pracować w
mieście, które ma tak wspaniałego
gospodarza dbającego o czystość i porządek.
Każda uroczystość organizowana wspólnie z
Burmistrzem Andrzejem Grabowskim miała
odpowiednią oprawę oraz charakter. Byłem
świadkiem wielu pięknych chwil tego miasta
m.in. jego 730 urodzin, nadania patrona
gimnazjum oraz zespołowi szkół. Można
tylko cytując papieża Jana Pawła II
powiedzieć „Aż żal odjeżdżać”- podkreślał
wikary.
Burmistrz Andrzej Grabowski dziękując
za możliwość współpracy i przyjaźń wręczył
odchodzącemu wikaremu Akt Nadania
Herbu Miasta. Podkreślał jak wiele dla niego
znaczyły codzienne spotkania.
Każdego dnia mijaliśmy się w drodze udając się ku swoim obowiązkom. Ja do pracy, ks.
Andrzej do kościoła. Te nasze pozdrowienia i ciepłe gesty przyjaźni na zawsze pozostaną mi w
pamięci. W imieniu wszystkich mieszkańców jak i pracowników urzędu dziękuję za współpracę i
zapraszam do częstego odwiedzania swojej dawnej parafii. - podkreślał Burmistrz Andrzej
Grabowski. - życzę, aby nowa placówka była równie przyjazna, a pamięć o Kowalewie Pomorskim
nigdy nie wyblakła.
Wyjątkowe i ciepłe było pożegnanie ks. Andrzeja ze swoim współpracownikiem wikarym ks.
Piotrem. Jak podkreślali obaj duchowni Piotr i Andrzej byli biblijnymi braćmi. Tak i w tym
wypadku obaj wikariusze byli dla siebie jak rodzina. Wspierali się i pomagali. Wierni podkreślali,
że był to dobrany duet.
Karolina Kowalska
MIAŁY CZAS DLA SIEBIE
Pionierski program Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim
„Czas dla siebie” uzyskał bardzo wysoką ocenę nie tylko u służb marszałkowskich, ale przede
wszystkim u kowalewskich matek.
Najważniejszy był pomysł i jego odpowiednie opisanie. Wdrażaliśmy już programy dla osób
bezrobotnych, osób niepełnosprawnych i dzieci z rodzin z problemami. Analizując potrzeby
stwierdziliśmy, że teraz powinniśmy pomóc mamom, które cały swój czas poświęciły opiece nad
niepełnosprawnymi dziećmi. Przez 4 miesiące 10 chętnych mam realizowało program, dzięki
któremu miały możliwość choć na chwilę zapomnieć o problemach dnia codziennego i poznać coś
nowego. Pomysłowość i innowacja programu zaowocowały dofinansowaniem w wys. 40tys.zł. z
Europejskiego Funduszu Społecznego. - informuje Kierownik MGOPS Zyta Szymańska- dziękuję
organizacjom, które wspólnie z nami realizowały program: młodzieży z gimnazjum, członkom Koła
Kobiet Kreatywnych i Związku Emerytów i Rencistów, pracownikom WTZ oraz pracownikom Domu
Kultury.
Pomysł był prosty i dlatego świetnie się udał. W czasie 4 miesięcy zapewniono dzieciom
niepełnosprawnym fachową opiekę psychologów i pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Kowalewie Pom. W tym czasie ich mamy, które przez wiele lat każdą chwilę w życiu poświęcały
dzieciom miały zagospodarowany czas w inny sposób.
Młodzież z koła Caritas uczyła je obsługi internetu, panie z Koła Kobiet Kreatywnych oraz
– 24 –
Związku Emerytów i Rencistów zabrały mamy na wspólny wyjazd do kręgielni i kina. Natomiast
wszyscy już wspólnie z dziećmi brali udział w pikniku rodzinnym oraz wyjeździe nad jezioro do
Zalesia. Mamy uczęszczały na zajęcia z psychologiem, który rozmawiał z nimi o problemach dnia
codziennego, zmaganiach z chorobą, a przede wszystkim o umiejętności szukania pomocy i
dzielenia się obowiązkami.
W czasie podsumowania programu uczestniczki prosiły tylko o jedno, czyli o jego kontynuację.
Oglądając film z minionych chwil wymieniały się uśmiechami i ciepłymi gestami.
Przez kilkanaście lat byłam odcięta od świata. Każdą chwilę spędzałam z dzieckiem Bałam się
tego programu. Jak zareaguje dziecko na obce otoczenie, jak ja się w nim odnajdę. Było wspaniale.
Cieszę się, że mogłam spotkać się z kobietami i stwierdzić, że nie jestem osamotniona z problemami,
że mogłam z kimś porozmawiać, wymienić się wiedzą na temat choroby, ponarzekać i pośmiać się.
Teraz moje dziecko samo dopytuje się kiedy ja wyjadę, a ono pójdzie do „swojej pani Ewy”. Nie
wiem co mu mam mówić.- zwierzała się uczestniczka programu, a wszystkie mamy przyłączyły się
do jej prośby.
Koordynatorka i główna pomysłodawczyni, a jednocześnie pracownik MGOPS p. Małgorzata
Fryc zapewniała, że będą szukać kolejnych tego typu możliwości. Natomiast Kierownik WTZ
Daniel Brożek zaproponował kontynuowanie spotkań z zatrudnionym u niego psychologiem.
Cieszę się, że mogliśmy pomóc mamom w trudnych chwilach jakimi jest walka z chorobą
dziecka. Bardzo dziękuję pracownikom Ośrodka pomocy społecznej za pomysł i jego wdrożenie w
życie, a pozostałym organizacjom za współpracę. Widać po efektach, że ten program był bardzo
potrzebny i będziemy szukać innych źródeł finansowania. -podkreślał na spotkaniu Burmistrz
Andrzej Grabowski.
Karolina Kowalska
SPOKOJNIE- TO NIE NASZE KOWALEWO
Od kilku dni media bardzo szeroko rozpisują się o problemach z przebiegiem trasy S5 będącej
jednocześnie obwodnicą miasta Kowalewo. Z całą stanowczością informuję, że chodzi tu o
Kowalewo k. Szubina a nie nasze miasto. Jednocześnie dziękuję za zainteresowanie oraz pytania
jakie w tym temacie otrzymałem. Cieszę się, że mieszkańcy żyją tematem obwodnicy równie
intensywnie jak ja. Nadal nie ma decyzji co do wyboru wariantu przebiegu trasy. Zapewniam, że jak
tylko otrzymam taką informację przekażę ją społeczeństwu.
Burmistrz Miasta
.Andrzej Grabowski
BIELSK POTRAFI DZIĘKOWAĆ
W sołectwie Bielsk zakończono właśnie remont 1200m odcinka drogi gminnej. Drogę
wyprofilowano i utwardzono destruktem. Bielszczanie znani są ze swojej gościnności i w dniu 27
sierpnia podziękowali firmie Zakład Drogowo Budowlany K. Wilczyński i M. Wilczyński Rogowo
smacznym poczęstunkiem. Sołtys wsi oraz mieszkańcy mieszkający przy tej drodze zaprosili nie
tylko ekipę, która w szybkim tempie wykonała zadanie. Byli także właściciele firmy oraz Burmistrz
miasta Andrzej Grabowski, Przewodniczący Rady Zygmunt Szczepański, opiekun sołectwa
Magdalena Górna i pracownicy urzędu koordynujący zadanie. Wartym podkreślenia jest fakt, że
mieszkańcy sami sfinansowali to spotkanie.
W gminie Kowalewo Pom. jest ponad 200km. dróg
gminnych nieutwardzonych. W tym roku wybudujemy 3,6km.
drogi asfaltowej. Jest to jak dotychczas największe,
jednorazowe przedsięwzięcie. Bardzo dziękuję mieszkańcom
Bielska za docenienie naszego wysiłku, zaś wykonawcy za
tempo pracy- podkreśla Burmistrz Andrzej Grabowski.
Teraz ekipa przeniesie się na kolejną drogę KowalewoBorek- Napole, gdzie czeka na nią dwukilometrowy
odcinek.
Prace trwały tydzień i mamy wyremontowany już cały
odcinek należący do sołectwa Bielsk. Cieszą się nie tylko
mieszkańcy mający nieruchomości przy tej drodze. Powstała
mała obwodnica, dzięki której udający się do Torunia oszczędzają nawet 3km, nie muszą
przejeżdżać przez zatłoczone centrum miasta. Dziękuję Burmistrzowi i radnym za to, że inwestycja
trafiła właśnie do Bielska. – informuje Sołtys Henryk Dębski- teraz na najbliższym zebraniu
będziemy ustalać kolejną drogę do trwałego utwardzania.
Karolina Kowalska
– 25 –
XIX BŁYSKAWICZNY TURNIEJ SOŁECKI O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POM
W kolejnej edycji Turnieju na boisku Orlik 2012 w dniu 22 sierpnia br. spotkało się 16 drużyn
piłkarskich reprezentujących 14 sołectw i 2 osiedla. Grać mogli wszyscy, bez względu na wiek i
płeć. Warunkiem było tylko miejsce zameldowania.
Drużynom towarzyszyli sołtysi, którzy w napięciu śledzili swoich przedstawicieli oraz
umiejętności konkurencji. Kibice, a w śród nich Burmistrz Miasta, dyrektorzy szkół, działacze
klubu LKS Promień życzyli uczestnikom wspaniałej zabawy.
Zawodnikom nikt nie odmówi zapału do gry. Nie obyło się bez ofiar. Były naderwane ścięgna,
zbite kończyny, siniaki i zadrapania. Największe emocje wzbudziły mecze finałowe. Walka o
puchar drużyn z sołectw Kowalewa i Bielska to starcie gigantów. Na koniec zaś były uściski dłoni i
gratulacje. W ostateczności najlepsi to:
I miejsce + 600zł -drużyna
reprezentująca sołectwo Frydrychowo,
II miejsce + 500zł- piłkarze z oś.
Brodnickiego, III miejsce + 400złdrużyna z sołectwa Kowalewo, a IVm
+ 300zł z Borówna.
Była to typowo rodzinna impreza.
Zawodnikom towarzyszyły nie tylko
rodziny,
ale
i
mieszkańcy
poszczególnych wsi. Pogoda w ostatnie
dni wakacji dopisała.
Organizatorem
imprezy
był
Burmistrz Miasta, który dziękuje za
pomoc Gimnazjum Publicznemu w
Kowalewie Pomorskim.
Bardzo dziękuję zawodnikom za
sportowe emocje i godną postawę. Nie
było wulgarnego zachowania, chociaż
często emocje były bardzo odczuwalne.
Dziękuję również policji za zadbanie o bezpieczeństwo kibiców. - podkreślał organizator Burmistrz
Andrzej Grabowski
Karolina Kowalska
BRĄZOWE MISTRZYNIE POLSKI
W dniu 22 sierpnia nasze piłkarki ręczne zdobyły brązowy medal na Mistrzostwach Polski w
Piłkę Ręczną Plażową w Starych Jabłonkach k. Olsztyna.
Szczypiornistkom i ich trenerowi Robertowi Bejgier w imieniu swoim jak i wszystkich
Kowalewiaków gratuluję wspaniałej lokaty. Życzę kolejnych tak spektakularnych zwycięstw w II
lidze i dziękuję za promowanie i rozsławianie gminy.
Andrzej Grabowski
Burmistrz Kowalewa Pomorskiego
„EKOBIESIADA 2010”
W dniu 17 września 2010 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie
Pomorskim zorganizowano już po raz ósmy „Ekobiesiadę 2010” w ramach kampanii „Sprzątanie
Świata- Polska”. Z uwagi na niesprzyjającą pogodę impreza odbyła się w sali widowiskowej Domu
Kultury.
Ekobiesiada składała się z trzech konkursów:
• kulinarny- polegał na przygotowaniu potraw na bazie produktów naturalnych, oceniano
walory smakowe oraz sposób podania poszczególnych potraw i dekorację stołu;
• plastyczny- wykonanie wizerunku zwierząt chronionych naturalnych rozmiarów -jury
oceniało sposób wykonania, różnorodność użytych materiałów, podobieństwo wykonanych
zwierząt do oryginału;
• pokaz mody ekologicznej- tu liczyła się fantazyjność stroju jak również sposób wykonania i
użycie materiałów naturalnych.
W w/w konkursach udział wzięło 125 uczestników (SP Kowalewo Pomorskie, SP Wielkie
Rychnowo, SP Wielka Łąka, SP Pluskowęsy, Publiczne Gimnazjum, Świetlica Socjoterapeutyczna,
Przedszkole Publiczne, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim i Zespół Szkół w
– 26 –
Kowalewie Pomorskim.
Wszystkie konkursy oceniało powołane Jury w składzie:
1. Joachim Kupski- Przewodniczący Komisji (Prezes Towarzystwa Miłośników Kowalewa),
2. Zofia Marchewka- Wojciechowska (Dyrektor M-GOK w Kowalewie Pomorskim),
3. Edyta Jasińska- Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Ewidencji Gospodarczej w Urzędzie
Miejskim w Kowalewie Pomorskim,
4. Joanna Piasecka- Dyrektor Przedszkola
Publicznego w Kowalewie Pomorskim,
5. Monika Ciechanowska- instruktor MGOK,
6. Krystyna Nowak- nauczyciel Zespołu
Szkół w Kowalewie Pomorskim,
7. Siostra Monika- Zakon Elżbietanek,
8. Daniel Brożek- Prezes Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Toruniu,
9. Barbara Niewidział- instruktor plastyk
M-GOK.
WYNIKI KONKURSÓW:
KULINARNY
–
GRUPA
MŁODSZA
(SZKOŁY PODSTAWOWE):
I miejsce SP Kowalewo Pomorskie(stolik nr 7) Agata Nowak, Kornelia Kaszubowska, Laura
Żary, Klaudia Jastrzębska,
II miejsce SP Kowalewo Pomorskie (stolik nr3) Marta Molendowska, Weronika Miazga,
Marta Dębska, Katarzyna Niżnik,
III miejsce SP Wielkie Rychnowo (stolik nr 1) Natalia Fryc, Julia Nadarzewska, Piotr
Klimkowski, Dominik Midura,
KULINARNY– GRUPA STARSZA (GIMNAZJUM, ŚWIETLICA SOCJTERAPEUTYCZNA):
I miejsce Świetlica Socjoterapeutyczna (stolik nr 2) Weronika Zrada, Małgorzata Ćwiklińska,
Roksana Czarnecka, Krystyna Dąbrowska,
II miejsce Publiczne Gimnazjum (stolik nr 15 i 20) Kamila Musiał, Martyna Rychel, Miłosz
Jastrzębski, Jakub Ciesielski,
III miejsce Publiczne Gimnazjum (stolik nr 16) Milena Ernest, Edyta Blunkowska, Agata Rak,
Bartłomiej Skorski, Mariusz Grzybowski.
KULINARNY –DOROŚLI:
I miejsce Warsztaty Terapii Zajęc,
II miejsce Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim,
KONKURS PLASTYCZNY:
I miejsce Beata Buchholz i Laura Żary (SP Kowalewo
Pomorskie),
II miejsce Weronika Miazga (SP Kowalewo Pomorskie),
III miejsce Adrian Garkowski (Publiczne Gimnazjum),
oraz wyróżnienia: Przemysław Kołaczyński (SP Wielkie
Rychnowo), Kornelia Kaszubowska (SP Kowalewo
Pomorskie)
POKAZ MODY EKOLOGICZNEJ:
I miejsce Klaudia Jastrzębska (SP Kowalewo Pomorskie),
II miejsce Szymon Nowakowski (SP Wielkie Rychnowo),
III miejsce Julia Reda (Przedszkole Publiczne) oraz Sandra Napiórkowska (Publiczne
Gimnazjum),
wyróżnienie: Amelia Żuławska (Przedszkole Publiczne).
Fundatorami nagród dla zwycięzców konkursów byli: Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego, MiejskoGminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pom., Firma PLASTICA Sp. z o.o. Frydrychowo, Klub
Radnych „Nasza Gmina”, p. Jacek Boluk-Sobolewski.
Barbara Niewidział
– 27 –
„TYDZIEŃ Z KSIĄŻKĄ I PRZYGODĄ 2010” - WAKACYJNE SPOTKANIA W BIBLIOTECE
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim już po raz kolejny wzięła udział w
projekcie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Otwarty konkurs nosił
nazwę – „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji letnich”.
Biblioteka spełniła oczekiwane wymagania i otrzymała dofinansowanie w kwocie 4.000zł z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu.
Przedsięwzięcie nosiło cykliczną nazwę - Tydzień z Książka i Przygodą. W zajęciach, które
trwały od 26 – 31 lipca 2010 r. brali udział czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie
Pomorskim oraz filii w Pluskowęsach, Wielkiej Łące i Wielkim Rychnowie w wieku od 7 – 12 lat.
Łącznie w spotkaniach wzięło udział 30 dzieci.
Dzięki wspomnianej dotacji, w każdy dzień na uczestników czekało wiele atrakcji – bowiem
wycieczki wyjazdowe, a co za tym szło, zapoznanie ciekawych i urokliwych zakątków pobliskich
miejscowości, to główny cel realizowanego projektu.
Spotkania rozpoczynały się zbiórką o godzinie 9.00 w Miejskiej Bibliotece w Kowalewie
Pomorskim i trwały do godziny 15.00.
Pierwszy dzień upłynął na
zwiedzaniu Zoo i przejażdżce
bryczką w Osadzie Karbówko
w Elgiszewie. Główną atrakcją
okazały się zorganizowane
podchody
i
poszukiwanie
skarbu pełnego słodyczy. Przed
odjazdem dzieci posiliły się
kiełbasą z grilla.
Drugiego
dnia
dzieci
zwiedziły
klasztor
i
Sanktuarium Matki Bolesnej w
Oborach oraz uczestniczyły
wraz z zakonnikiem w drodze
krzyżowej, gdzie niosły krzyż,
a stacje usytuowane były w
przepięknym,
urokliwym
parku. Na zakończenie wizyty,
dzięki
uprzejmości
ojców
Karmelitów
dzieci
zjadły
ciepły posiłek w klasztorze.
Następnego dnia zwiedziły
Izbę
Pamięci
poświęconą
pisarce Marii Dąbrowskiej w
Płonnem oraz kościół św. Jakuba, gdzie krótką ale ciekawą historię owego kościółka przedstawił
ksiądz Proboszcz Leszek Błaszczak. Dodatkowo tegoż dnia uczestnicy mieli okazję wysłuchać
koncertu w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni. Tu również zaplanowany był posiłek – ciastko i
sok w Szafarni oraz zapiekanki w kowalewskiej restauracji.
W kolejnym dniu grupa wyruszyła do Torunia, gdzie zwiedziła Ośrodek Czytelnictwa Chorych i
Niepełnosprawnych. Tam dzieci miały okazję zapoznać się z pracą z osobami niepełnosprawnymi –
książki w języku Braile’a, dźwiękowe czy oddziaływujące na dotyk, rodziły w uczestnikach
pozytywne, empatyczne uczucia. W dzień ten uczestnicy odbyły także seans w Planetarium, który
przebiegł pn. „Lato pod gwiazdami”. Przed powrotem do domu grupa odwiedziła także
McDonald’s. Pamiątką wyjazdu była wspólna fotografia przy fontannie „pod flisakiem”- zdjęcie to
ukazało się następnego dnia na łamach gazety Nowości.
Piątego dnia dzieci wraz z opiekunami wyruszyły do Golubia-Dobrzynia, gdzie zwiedziły
Powiatową Bibliotekę oraz zabytkowy Zamek. Uczestnicy po zapoznaniu się z historią tegoż
miejsca, zmagały się w zawodach strzeleckich. Strzelanie z łuku, rzucanie toporkiem, zwiedzanie
lochów wywoływały w dzieciach wiele emocji.
Zakończenie tygodniowych spotkań miało miejsce w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Kowalewie Pomorskim dnia 31. 07. 2010r. Uczestnicy przybyli na nie z rodzicami i
rodzeństwem. Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie p. Andrzej
Grabowski, sekretarz Gminy Miasta Kowalewo Pomorskie p. Donata Pilarska-Mądry,
Przewodniczący Rady Miasta Kowalewo Pomorskie p. Zygmunt Szczepański oraz Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Wielkiej Łące p. Danuta Drożdża.
– 28 –
Były występy artystyczne przygotowane przez uczestników, pokaz slajdów z przebiegu
spotkań, podziękowania, podarunki, poczęstunek dla dzieci i gości.
Organizowane zajęcia integrowały uczestników, umożliwiły im ciekawe spędzenie czasu,
poszerzały ich wiedzę. Mamy nadzieję, że wakacyjne spotkania w bibliotece zachęcą dzieci do
czytania książek, dzięki czemu biblioteki pozyskają nowych czytelników.
Miejska Biblioteka w Kowalewie Pomorskim
GMINA O „TRZEŹWYM UMYŚLE” I ARTYSTYCZNYM ZACIĘCIU
Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł" to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja
podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie
konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań
prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania
narkotyków oraz stosowania przemocy. Istotą tego długofalowego projektu jest współpraca z
samorządami lokalnymi w całym kraju. Średnio każdego roku w akcji uczestniczy blisko 930 gmin.
Szczególnym atutem kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł" są znani polscy sportowcy. Dotychczas
swym autorytetem wspierali ją m. in. Robert Korzeniowski, Jerzy Dudek, Adam Małysz, Maciej
Żurawski, Małgorzata Dydek, Monika Pyrek, Marek Kamiński i Maja Włoszczowska. Ważną
częścią kampanii są badanie ankietowe „Młodzi Polacy o zachowaniach ryzykownych". Wzięło w
nim udział ponad 70 tys. uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów. Na podstawie ich
odpowiedzi sporządzono ogólnopolski raport dotyczący stosunku młodzieży do alkoholu,
narkotyków oraz przemocy. Powstały też setki raportów lokalnych, które trafiły do samorządów
uczestniczących w badaniu.
Gmina Kowalewo Pomorskie od początku uczestniczy w akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”.
Oprócz badań ankietowych przeprowadzono szereg konkursów plastycznych wśród WSZYSTKICH
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
W ramach prowadzonej akcji zakupiono pakiet materiałów edukacyjnych niezbędnych do jej
przeprowadzenia, które rozprowadzone zostały proporcjonalnie pomiędzy zainteresowanymi
szkołami.
W tegorocznej, X jubileuszowej edycji (1 kwietnia do 30 listopada 2010 r.) konkursu
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” udział wzięły: Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskiem,
Pluskowęsach, Wielkiej Łące, Wielkim Rychnowie i Mlewie oraz Gimnazjum Publiczne. W ramach
pierwszego etapu kampanii odbyło się 5 konkursów indywidualnych: Życzę sobie” (plastyczny dla
uczniów szkół podstawowych), -„Życzę Tobie” (plastyczny dla gimnazjalistów), „Dwa kółka”
(ulotkowy dla uczniów szkoły podstawowej), ”Na dwóch kółkach” (ulotkowy dla gimnazjalistów),
Szukamy Młodych Mistrzów” (dla gimnazjalistów)
Do biura kampanii napłynęły tysiące prac. Wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele Naszej
Gminy:
1. Konrad Fidler ze Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie w konkursie „Dwa kółka”,
2. Jeremiasz Klecki ze Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie w konkursie „Dwa kółka”
3. Jakub Ostrowski ze Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie w konkursie „Życzę sobie”
4. Weronika Dynderz ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące w konkursie „Dwa kółka”
5. Arek Ciesielski ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące w konkursie „Dwa kółka”
6. Wiktoria Drozdowska ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące w konkursie „Życzę sobie”
7. Katarzyna Stefańska ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące w konkursie „Życzę sobie”
8. Filip Jagielski ze Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach w konkursie „Życzę sobie”
9. Anna Wiśniewska ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące w konkursie „Życzę sobie”
10.Klaudia Sztejnhagen z Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w konkursie „Życzę
Tobie”
11.Daria Kościelska z Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w konkursie „Życzę Tobie”
Gratuluję młodzieży zaangażowania w kampanię walki z patologiami. Bardzo ważne, aby jak
najszybciej potrafili powiedzieć NIE, umieli mówić o problemach i wiedzieli, gdzie się zwrócić o
pomoc. Dzieci najbardziej odczuwają problemy alkoholowe dorosłych są ich bezbronnymi ofiaramipodkreśla Burmistrz Andrzej Grabowski.
Burmistrz Andrzej Grabowski, Samorząd Gminy oraz Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych otrzymały Certyfikaty potwierdzające zaangażowanie w kampanię
Zachowaj Trzeźwy Umysł.
Tegoroczna kampania jeszcze się nie kończy. Jesienią swojej siły w konkursie „Pozytywnie
nakręceni” mogą sprawdzić zespoły klasowe i grupy świetlicowe.
Karolina Kowalska
– 29 –
SPECJALISTYCZNA-LOGOPEDYCZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
w Kowalewie Pomorskim
ul. Jana Pawła II 2
tel.0-56 6840185 wew.24
e-mail: [email protected]
Jesteśmy publiczną placówką oświatową, finansowaną przez Samorząd Kowalewa
Pomorskiego. Udzielamy nieodpłatnej, profesjonalnej pomocy logopedycznej, psychologicznej oraz
pedagogicznej wszystkim zainteresowanym.
W swojej pracy kierujemy się zasadami etyki i poszanowania praw oraz godności każdego
człowieka.
Staramy się bronić praw dziecka, szukać najlepszych rozwiązań aby skutecznie pomagać
zakresie:
•
terapii i konsultacji logopedycznej,
•
udzielania pomocy pedagogicznej i psychologicznej,
•
prowadzenia działalności profilaktycznej, doradczej, terapeutycznej,
•
wspomagania zespołów wychowawczych w szkołach,
•
współpracy z innymi placówkami i instytucjami wspierającymi rodzinę.
Poradnia czynna w godzinach: Poniedziałek 8.00 -17.00, Wtorek 8.00 -15.00, Środa 8.00
-15.10, Czwartek 10.00 -15.30, Piątek 8.00 -14.00.
Przyjdź do nas ! Nie jesteś sam!
OFERTA SPRZEDAŻY
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim
organizuje wyprzedaż niżej wymienionych pojazdów i sprzętu:
1. Ursus K162 (Ostrówek) nr rej. CGD X652, rok prod.1978
2. Myjka ciśnieniowa KARCHER 720 MXS tech. niesprawna
3. Zagęszczarka G x 160 tech. niesprawna
4. Betoniarka 70 l.
5. Okno rozbiórkowe 3-skrzydłowe wym.150 x 205 – szt. 1
6. Okna inwentarskie – szt. 7 nowe
7. Skrzydła drzwiowe rozbiórkowe wym. 70 – 90 - szt. 12
8. Niwelator (niesprawny) – szt. 1
9. Elektronarzędzia tech. niesprawne – 22 szt.
10. Waga dziesiętna bez legalizacji – szt. 1
11. Kółka pojemników SM 1100 używane – szt. 30
12. Umywalki używane – szt. 3
13. Szafka zlewozmywaka używana – szt. 1
14. Szafka zlewozmywaka + zlewozmywak żeliwny używane
15. Wanna żeliwna używana – szt. 1
16. Krata z pręta zbrojeniowego Ø 8 - szt. 2
17. Kabina natryskowa - uszkodzona szyba – szt. 1
18. Kosiarka do trawy niesprawna – szt. 1
19. Kosa spalinowa niesprawna – szt. 2
W/w sprzęty można oglądać na terenie bazy zakładu od 04.10.2010 r. w godzinach 8:00 –
14:00.
Wyprzedaż odbędzie się w dniach 6-7 października 2010 r. od 8:00 do 14:00.
Ponadto posiadamy do sprzedaży ciągnik Ursus C-330M nr rej. CGD 041L, rok prod.1991 +
pług odśnieżny, który będzie wystawiony na licytacji ustnej w dniu 07.10.2010 r. o godz. 10:00.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Transportu pod numerem telefonu: 56
684 15 17.
Prezes ZGKiM Sp. z o.o.
Ireneusz Górka
– 30 –
PODZIĘKOWANIE
Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Kowalewie Pom. Dziękuje: Firmie Multimer spółka z.o.o, p. Piotrowi Pęczak oraz p. p. Zofii i
Józefowi Wojciechowskim za wsparcie finansowe naszego Związku.
Serdecznie dziękujemy.
Sekretarz – Danuta Maciejewska
Ośrodek Szkolenia Kierowców „MOTO-OR” Ryszard Ośka
ul. Wodna 13, 87-400 Golub-Dobrzyń,
www.moto-or.pl
ZAPRASZA
n a k u r s y k i e r o w c ó w k a t e g o r i i : A 1 , A , B , B + E , T, C , C + E , D
Do siedziby w Kowalewie Pomorskim przy ul. Plac Wolności 13
(Miejsko Gminny Ośrodek Kultury).
Informacji udziela biuro ośrodka czynne w poniedziałki, środy i piątki od 13:00 do 17:00
oraz telefonicznie pod nr (56) 683 53 66 lub 607 389 644.
KAT. „B” - 1100zł + gratisy!
Zapewniamy:
•
ratalną odpłatność za szkolenie
•
możliwość skorzystania z kredytu bankowego
•
doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę instruktorów
•
aktualne, nowoczesne materiały szkoleniowe,
•
pojazdy szkoleniowe identyczne jak w WORD
OGŁOSZENIE PŁATNE
OGŁOSZENIE PŁATNE
Otwarcie kursu w każdy poniedziałek o godz. 16:00
SZKOLIMY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH
Prowadzimy kwalifikację wstępną oraz szkolenia okresowe
SZKOLIMY PROFESJONALNIE
NOWOCZEŚNIE I UCZCIWIE
– 31 –
BAROMETR UCZUĆ
21.03. – 20.04.
Baran – To będzie bardzo udany
miesiąc, jeśli rozpoczniesz go ze
spokojem i wiarą we własne siły.
W pierwszej dekadzie października
gwiazdy sprzyjają Ci w miłosnych
podbojach. Nie oczekuj zbyt wiele
od kogoś, kogo dobrze nie znasz.
24.09. – 23.10.
Waga – Do 15 października będziesz
miała dużo energii, sił i wiary
w sukces. Doskonale będziesz sobie
radzić z niemal każdym problemem,
każdą pracą lub intelektualnym
wyzwaniem.
Zdecydowanie
i pewność siebie przełoży się również
na Twoje życie uczuciowe.
21.04. – 21.05.
Byk – Doskonałe samopoczucie,
świetny nastrój i humor. To, zatem
dobry czas na to, by zacząć
wprowadzać
w życie
swoje
ambitne plany i cele zawodowe, ale
to też dobra okazja, by się zabrać
za coś, co wymaga siły, odporności
psychicznej i fizycznej, zatem
doskonałego zdrowia.
24.10. – 22.11.
Skorpion – Październik rozpoczniesz
w doskonałym
stylu,
sprawnie
i szybko
przestroisz
się
z wakacyjnego rytmu na normalny,
codzienny tryb działania, pracy
i zajęć. Będziesz czarująca, zmysłowo
uwodzicielska,
promieniująca
szczęściem.
Bez
najmniejszego
wysiłku owiniesz sobie wokół palca,
kogo tylko zechcesz.
22.05. – 21.06.
Bliźnięta – Dobroczynny wpływ
odczujesz
już
na
początku
miesiąca.
Nie
ominą
Cię
szczęśliwe zbiegi okoliczności,
nabierzesz też większego zaufania
do siebie i innych. Będziesz pełna
energii i z determinacją będziesz
przeć do przodu. Poczujesz się
kochana, doceniona i gotowa wiele
poświęcić dla miłości.
23.11. – 21.12.
Strzelec – Rozglądaj się uważnie, a z
łatwością dostrzeżesz drogowskazy.
Staraj się postępować ostrożnie i nie
przeceniaj swoich możliwości. Unikaj
wówczas pośpiechu, bo będziesz
żałował. Nie czekaj teraz na wielką
romantyczną miłość, postaraj się
docenić i ciesz się tym, co masz.
22.06. – 22.07.
Rak – Większość
decyzji
i
wyborów możesz podjąć pod
wpływem impulsu emocjonalnego,
lepiej zrobisz, jeśli ważne decyzje
przełożysz na inny czas. Zachowaj
zdrowy rozsądek, ale jednocześnie
słuchaj swojej intuicji. Nawet
Twoje nerwy okażą się jak ze stali.
22.12. – 20.01.
Koziorożec – Nie musisz się o nic
martwić. Właśnie zaczyna się
fantastyczny okres w Twoim życiu.
Teraz spełni się prawie wszystko,
o czym zamarzysz. Możesz teraz
mieć mętlik w sercu. Ktoś Cię
zauroczy, ale będzie zwodził i unikał
rozmów o wspólnej przyszłości.
23.07. – 23.08.
Lew – Teraz
twardo
i zdecydowanie stąpasz po ziemi.
Jeśli myślisz o rozpoczęciu własnej
działalności to jest to najlepszy
moment. W uczuciach bardzo
zmiennie. Pamiętaj kłopoty są
tylko
przejściowe,
a wspólną
rozmową możecie wiele osiągnąć.
21.01. – 18.02.
Wodnik – W pracy dobra passa, to
o co kiedyś musiałbyś bardzo
zabiegać i wyjątkowo się starać,
osiągniesz
teraz
z łatwością.
Wystarczy
niewielki
wysiłek,
a rezultaty mogą nawet przerosnąć
Twoje oczekiwania. Bez trudu
zaskarbisz
sobie
sympatię
zwierzchników.
24.08. – 23.09.
Panna – W pierwszej dekadzie
możesz liczyć na luz, swobodę,
dobrą zabawę i ciepłe kontakty
z otoczeniem.
W pracy
miła,
niczym nie skrępowana atmosfera.
Możesz spokojnie wystartować
z nowym pomysłem.
19.02. – 20.03.
Ryby – W pracy
walka
o awans
wejdzie w fazę decydującą, a sukces
będzie w zasięgu ręki. Wykorzystaj
wszystkie swoje atuty, ale unikaj
konfrontacji. W drugiej połowie
miesiąca możesz liczyć na przelotną
przygodę.
– 32 –

Podobne dokumenty

miesięcznik "Goniec Kowalewski" Czerwiec 2011

miesięcznik "Goniec Kowalewski" Czerwiec 2011 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE: 684 15 22; OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684 10 45; PROVITA: 684 13 99 Redagują: Redaktor Naczelny: Barbara Niewidział, Sekretariat redakcji – Donata Pilarska – Mądry t...

Bardziej szczegółowo

– 1 –

– 1 – Redagują: Redaktor Naczelny: Barbara Niewidział, Sekretariat redakcji – Donata Pilarska – Mądry tel. 56 684 16 67 w. 53, współpracują pracownicy Urzędu Miejskiego, pracownicy Miejsko – Gminnego Ośr...

Bardziej szczegółowo

Document 261219

Document 261219 ESKULAP: 684 - 10 - 45; PROVITA: 684 - 13 - 99 Redagują: Redaktor Naczelny: Zofia Marchewka - Wojciechowska, Sekretariat redakcji - Donata Pilarska - Mądry tel. 056 684 16 67 w. 53, Barbara Niewidz...

Bardziej szczegółowo

miesięcznik "Goniec Kowalewski" Lipiec 2013

miesięcznik "Goniec Kowalewski" Lipiec 2013 Redagują: Redaktor Naczelny: Barbara Niewidział, Sekretariat redakcji – Donata Pilarska – Mądry tel. 56 684 16 67 w. 53, współpracują pracownicy Urzędu Miejskiego, pracownicy Miejsko – Gminnego Ośr...

Bardziej szczegółowo

– 1 –

– 1 – Możliwe będzie również złożenie rocznych zeznań podatkowych. Magdalena Charczuk Redagują: Redaktor Naczelny: Barbara Niewidział, Sekretariat redakcji – Donata Pilarska – Mądry tel. 56 684 16 67 w. ...

Bardziej szczegółowo

– 1 –

– 1 – KGW p. Martę Pawlik-Śliwa , która później oddała głos i panowanie nad kuchnią panom. Były życzenia i wspólna modlitwa pod przewodnictwem Ks. Adama Lisa; życzenia i docenienie roli kobiet w życiu ro...

Bardziej szczegółowo