miesięcznik "Goniec Kowalewski" Czerwiec 2011

Transkrypt

miesięcznik "Goniec Kowalewski" Czerwiec 2011
02.06.2011r.godz. 16.00
UROCZYSTE SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA MATKI W KLUBIE SENIORA
11.06.2011r. godz.10.00
XVII SPORTOWE SPOTKANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „BĄDŻMY
RAZEM” XI INTEGRACYJNE SPOTKANIA SPORTOWE OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Barbara Niewidział
Szanowni Absolwenci,
Uczestnicy spotkania z okazji 50-lecia ukoń czenia Szkoł y
Podstawowej w Kowalewie Pomorskim
Pół wieku minę ł o jak opuś ciliś cie mury swojej Szkoł y
Podstawowej. Dzisiaj nadszedł czas wspomnień i powrotu do tych
radosnych chwil. Patrzą c na są siada nie widzimy siwych wł osów
czy potę ż nego zakola. Stają nam przed oczami roześ miane buzie
kolegów i warkocze koleż anek. Zapominamy o niesprawiedliwych
dwójach czy niesł usznie wstawianych uwagach, a pamię tamy
przyjemne chwile wagarowania czy szkolnych wycieczek.
Ż yczę wszystkim samych pię knych chwil z pobytu w swojej rodzinnej miejscowoś ci.
Liczę , ż e zmiany usatysfakcjonował y i zachwycił y osoby, które przybył y na zjazd z
emigracji. Zapraszam do czę stszego odwiedzania rodzinnego Kowalewa Pomorskiego.
Andrzej Grabowski
Burmistrz Miasta
P O G O T O W I E
T E L E F O N I C Z N E
URZĄD MIEJSKI: 684 10 24; POSTERUNEK POLICJI: 682 33 10,
602 661 927; POGOTOWIE ENERGETYCZNE: 684 15 12; STRAŻ POŻARNA G-D:
683 22 45; ZUW OSTROWITE: 683 62 96, 663 949 960; ZAKŁAD GAZOWNICZY:
684 10 06; MGOK: 684 11 74; ZGKiM: 684 15 17; MGOPS: 684 11 30;
GIMNAZJUM: 684 01 85; S.P. KOWALEWO.: 684 10 58; S.P. W.ŁĄKA: 684 38 20;
S.P.W. RYCHNOWO: 684 21 11; S.P. PLUSKOWĘSY: 684 15 41;
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE: 684 15 22;
OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684 10 45; PROVITA: 684 13 99
Redagują: Redaktor Naczelny: Barbara Niewidział, Sekretariat redakcji – Donata Pilarska – Mądry tel. 056 684 16 67 w. 53,
współpracują pracownicy Urzędu Miejskiego, pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, szkół. Redakcja oczekuje na
artykuły do 20 każdego miesiąca (na adres [email protected]). Ogłoszenia przyjmowane są w M – GOK (cena 100, –
zł za stronę, część strony proporcjonalnie, nie mniej niż 20, – zł). Redakcja nie odpowiada za treść artykułów, reklam i ogłoszeń
płatnych. Druk: własny. Wydawca i kolportaż: M – GOK, Plac Wolności 13. Nakład: 300 egz. Numer zamknięto 24.05.2011r.
http://mgok.kowalewopomorskie.pl
ISSN 1505 – 098X
– 2 –
50-LECIE UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KOWALEWIE POMORSKIM
„Przeszłość - jest to dziś, tylko cokolwiek dalej.”
Cyprian Kamil Norwid
Komitet Organizacyjny Obchodów 50-Lecia Ukończenia Szkoły Podstawowej w Kowalewie
Pomorskim w roku 1961 pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego
w dniu 28 maja 2011r. zorganizował zjazd absolwentów.
W uroczystości uczestniczyli absolwenci, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele
grona pedagogicznego z tego okresu- Ryszard Parzęcki, Irena Stefańska, Urszula Łobodzińska,
Krystyna Kasińska oraz zaproszeni goście: Ksiądz Dziekan - Ryszard Kobierowski, Dyrektor Szkoły
Podstawowej – Benedykt Mroziński, Dyrektor Publicznego Gimnazjum – Renata Faluta-Kaszubowska.
Program spotkania obejmował: zwiedzanie Kowalewa i okolic, złożenie zniczy na grobach naszych
nauczycieli i kolegów, uczestniczenie we mszy świętej, występ Chóru 730-Lecia, spotkanie koleżeńskie
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury przy dźwiękach muzyki.
Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze.
Organizatorzy bardzo dziękują za udzieloną pomoc Burmistrzowi Miasta Kowalewa Pomorskiego,
Księdzu Dziekanowi- Proboszczowi Parafii Kowalewskiej, Dyrektorom: Szkoły Podstawowej,
Publicznego Gimnazjum i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim oraz
członkom Komitetu Organizacyjnego za olbrzymie osobiste zaangażowanie się w organizację tej
imprezy.
Komitet Organizacyjny w składzie: Jerzy Faluta, Ewa Szczepańska, Rajmund Zamorski, Antoni
Kamiński, Jerzy Wiącek, Zygmunt Rutkowski, Leszek Kułakowski, Józef Wierzbowski, Grzegorz
Demski i Andrzej Czajkowski.
Na zdjęciach: jeszcze piękni i młodzi z księdzem Dominikiem Prądzyńskim
Za Komitet Organizacyjny
Jerzy Faluta
Z okazji DNIA DZIECKA moc najserdeczniejszych ż yczeń
duż o szczę ś cia, uś miechu na twarzy,
samych sukcesów w nauce oraz
wspaniał ego wypoczynku na nadchodzą ce wakacje
wszystkim dzieciom ż yczy
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski
i Pracownicy Urzę du Miejskiego
PODZIĘKOWANIE
Zarząd klubu sportowego LKS „Promień” wraz z zawodnikami drużyny seniorskiej
sekcji piłki nożnej oraz Burmistrz Miasta p. Andrzej Grabowski serdecznie dziękują Państwu
Izabeli i Jackowi Dębskim za ufundowanie dresów dla wspomnianych zawodników.
Prezes LKS „Promień”
Jerzy Behrendt
Burmistrz Miasta
Andrzej Grabowski
– 3 –
J.J.
NASI AMATORZY SPORTU PRZED KAMERAMI
Kowalewo Pomorskie słynie z zamiłowania do sportu. Każdy, bez
względu na wiek i płeć znajdzie coś dla siebie. Widząc
zaangażowanie sportowców amatorów władze samorządowe
wspierają działalność trzech uczniowskich klubów sportowych, gdzie
młodzież może uprawiać kolarstwo, łucznictwo, unihokej, szachy,
piłkę ręczną, nożną, siatkówkę, koszykówkę oraz lekkoatletykę.
Natomiast pełnoletni mogą uprawiać dwubój siłowy, grać w nogę,
ręczną (męską i żeńską), biegać, a nawet zagrać w brydża. Jest nie
tylko CO uprawiać, ale również GDZIE. Dwa kompleksy boisk Orlik
2012 są już do dyspozycji sportowców lubiących przebywać na
świeżym powietrzu. Na miłośników sportu wywołującego większą
adrenalinę czeka „mocno wypasiony” skate park. Ku końcowi ma się
również budowa Centrum Sportu i Rekreacji. Jesienią mieszkańcy
będą mogli korzystać z pełnowymiarowego boiska oraz 4-torowej
bieżni.
Doceniając nasze wysiłki w ubiegłym roku Marszałek Piotr
Calbecki wręczał w kowalewskiej hali sportowej stypendia 150 sportowcom z naszego województwa.
Pod wrażaniem zaangażowania w rozwój lokalnego sportu byli również przedstawiciele Telewizji
Polskiej z Bydgoszczy. W dniu 8 maja do Kowalewa zawitali dziennikarze Magazynu Sportowego
TVB. Redaktor Hubert Malinowski wraz z współpracownikami zbierał u nas materiały do kolejnego
wydania programu pt. „Kujawsko- Pomorski Magazyn Sportowy” [ http://goo.gl/p2E8N ].
O finansowym zaangażowaniu przed kamerami wypowiadał się burmistrz Andrzej Grabowski.
Oczywiście nie mógł nie wspomnieć o planach dalszego rozwoju infrastruktury sportowej. Przed nami
dalsza rozbudowa Centrum, gdzie powstaną m.in. boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka, piłka
ręczna i tenis), ściana wspinaczkowa, boisko do piłki plażowej oraz plac zabaw dla dzieci. Ostatnią
inwestycją będzie budowa pływalni. Teren już jest, czekamy na środki z urzędu marszałkowskiego.
Dyrektor Renata Faluta Kaszubowska pochwaliła się sukcesami uczennic Publicznego Gimnazjum,
natomiast Koordynator Sportu Dariusz Rozwadowski podzielił się z telewidzami wrażeniami
z rozgrywek prowadzonych na boiskach Orlika.
Dziennikarze nie ukrywali zachwytu nad skate parkiem, a młodzi miłośnicy rolek, deskorolek
i BMX-ów chętnie odpowiadali na ich pytania.
Dziennikarze skorzystali z okazji, że w tym dniu na hali sportowej odbywał się koncert Stanisława
Soyki z okazji beatyfikacji Jana Pawła II (Honorowego Obywatela Kowalewa i patrona gimnazjum),
aby pokazać, że piękne obiekty sportowe mogą służyć również innym celom.
Karolina Kowalska
ZNOWU DOSTALIŚMY PIENIĄDZE
Kolejne dwa wnioski gminy Kowalewo Pomorskie otrzymały
dofinansowanie ze środków unijnych. Uchwałą Zarządu
Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 maja 2011 roku
została zatwierdzona lista operacji zakwalifikowanych do
współfinansowania dla Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój
wsi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. W ramach naboru wyłoniono ranking 156 wniosków o
przyznanie pomocy Łączna kwota pomocy 42.373.694,00 złotych.
Nasze wnioski uplasowały się na wysokiej 11 i 12 pozycji z
liczbą po 6 pkt. (na 7 możliwych). Z otrzymanego łącznego
dofinansowania w wys. 600 tys. sfinansujemy w 50% dwa wnioski
pt. „Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pom. -III
etap centrum”, oraz „Przebudowa i rozbudowa istniejącej
świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w miejscowości Lipienica gm.
Kowalewo Pomorskie” – informuje burmistrz Andrzej Grabowski- Dzięki dofinansowaniu będziemy
mogli już w tym roku zakończyć budowę centrum, gdzie ma jeszcze powstać boisko wielofunkcyjne (tenis
ziemny, ręczna, siatkówka i koszykówka), boisko do piłki plażowej oraz olbrzymi plac zabaw. W naszej
strategii zaplanowaliśmy zakończenie budowy Centrum Sportu i Rekreacji w 2012. Natomiast
modernizacja świetlicy w Lipienicy już trwa i powinna zakończyć się w sierpniu br.
Karolina Kowalska
– 4 –
TOTUS TUUS MÓWILI
KOWALEWIACY
W bardzo wyjątkowy i niecodzienny sposób
mieszkańcy gminy Kowalewo Pomorskie oddali
hołd swojemu Honorowemu Obywatelowi Miasta
Papieżowi Janowi
Pawłowi II i
podziękowali za
Jego beatyfikację.
Wyjątkowo,
bo nie w dniu
samej beatyfikacji
czyli 1 maja, ale 8
maja odbyły się
uroczystości, które na długo zostaną w naszej pamięci. Najpierw mszę
świętą dziękczynną odprawił ks. dziekan Ryszard Kobierowski, gdzie
odmówiono po raz pierwszy litanię do Ojca Świętego. Nastąpiło
również błogosławieństwo wiernych ewangeliarzem. Wyjątkowości
mszy nadal udział Chóru 730-lecia Miasta pod batutą Anny Kuc oraz
sztandarów: gminnego, kombatanckiego i gimnazjalnego. Wierni mogli podziwiać medal Papieski oraz
przekazany z Watykanu przez kardynała Dziwisza fragment pasa Papieża.
Niecodzienna była również druga część uroczystości. Pond 800 osób uczestniczyło w koncercie
dziękczynnym, gdzie na hali Publicznego Gimnazjum wspaniały artysta Stanisław Soyka wykonał
„Tryptyk Rzymski”. Do wierszy, których autorem jest sam papież Jan Paweł II, ten wybitny polski
artysta napisał muzykę. Wcześniej uczestników koncertu przywitały słowa błogosławieństwa Ojca
Świętego, a w imieniu społeczeństwa burmistrz Andrzej Grabowski wręczył Stanisławowi Soyce
płaskorzeźbę Jana Pawła II wykonaną przez kowalewskiego rzeźbiarza Włodzimierza Hassa.
Treść pieśni jak i
ekspresja wykonania
przez artystę zrobiła na
słuchaczach kolosalne
wrażenie. Każdy utwór
nagradzany
był
oklaskami, często na
stojąco. Zachwycony
żywiołową
reakcją
Kowalewiaków artysta
nie dał się długo prosić
i ukoronował swój
występ utworami z
innych
płyt
m.in.
Modlitwą
Bułaty
Okudżawy, muzyczną
aranżacją
wiersza
Norwida Ojczyzna czy
swoją własna bardzo
popularną piosenką pt.
„Tolerancja”.
W
kuluarach
artysta
rozdawał autografy i
wymieniał
się
wrażeniami z pobytu w
Kowalewie
Pomorskim. Maestro
podkreślał, że miasto
jak i jego mieszkańcy wywarli na nim bardzo pozytywne wrażenie.
Wśród podziwiających koncert można było zauważyć m.in. dziekana Ryszarda Kobierowskiego,
siostry elżbietanki Gabrielę i Honoratę, wojewodę Ewę Mes, wiceprzewodniczącego sejmiku Ryszarda
Bobera, wiceministra Zbigniewa Sosnowskiego, oraz radnych rady miejskiej i sponsorów. Na widowni
zasiedli również „obcokrajowcy”. Informacja o niebiletowanym koncercie bardzo szybko rozeszła się
wśród fanów artysty. Przyjechali do nas m.in. z Poznania, Grudziądza, Torunia czy Barcina.
Bardzo ascetyczna dekoracja, złożona praktycznie tylko z olbrzymiego portretu Jana Pawła II
skąpanego w promieniach zachodzącego słońca w wielu nasuwała stwierdzenie TOTUS TUUS Ojcze
Święty.
– 5 –
Koncert był dla nas poważnym przedsięwzięciem.
Chcieliśmy oddać hołd nie tylko Papieżowi, ale przede
wszystkim „naszemu Obywatelowi”. Bardzo dziękuję tym
wszystkim, którzy zaangażowali się osobiście lub wsparli nas
finansowo.
Dziękuję
ks.
dziekanowi
Ryszardowi
Kobierowskiemu, dyrektorowi publicznego gimnazjum Renacie
Falucie Kaszubowskiej oraz jej pracownikom, dziękuję
dyrektorowi Domu Kultury oraz załodze tej placówki.
Szczególnie dziękuję sponsorom, którymi byli: Andrzej
Wiśniewski, Tomasz Matusewicz, Małgorzata i Bernard
Łabich, Janusz Marciniak i Mirosław Piątkowski, firma
TYTAN, Sławomir Wiewiór, Jacek Dębski, Marek Uszok, Adam
Lipiński, Roman Mientki, Leszek Mul, Ryszard Ośka, Tomasz
Curyło, Zbigniew Krasicki Bank Spółdzielczy, Andrzej Linetty,
Tadeusz Czarnecki ZUW Ostrowite, Cezary Siwik, firma Pakos, Firma Conkret W. Rychnowo. Ich
otwartość i zrozumienie pozwoliły na zorganizowanie otwartego i dostępnego dla wszystkich koncertu. –
podkreśla burmistrz Andrzej Grabowski- Jeszcze raz dziękuję.
Karolina Kowalska
„ICH PIERWSZY BAL........”
Najstarszy rocznik gimnazjalistów z Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim już
niedługo przystąpi do końcowych egzaminów. Nim przystąpią do wzmożonej nauki Rada Rodziców
zorganizowała im pierwszy bal. Młodzież wzorem maturzystów chciała zamknąć pewien rozdział
w swoim życiu, jeszcze wspólnie zaszaleć, podziękować rodzicom i nauczycielom.
W dniu 12 maja br. ubrani w odświętne suknie
wzorem najpopularniejszych kolekcji (modne kolory
jak i niezawodna czerń) oraz eleganckie garnitury
zatańczyli poloneza, a później szaleli na parkiecie.
Życzenia wspaniałej zabawy, ale i dobrze
zdanych testów i dostania się do wymarzonej szkoły
składali: dyrektor gimnazjum Renata Faluta
Kaszubowska, burmistrz Andrzej Grabowski,
przewodnicząca
rady
rodziców
Justyna
Wontorowska i wiceprzewodniczący Jarosław
Chamski.
Na swoim pierwszym w życiu balu młodzież ze
zdenerwowaniem wyczekiwała jak to będzie. Z boku
obserwowali ich nauczyciele oraz rodzice. Początki
były trudne. Jeszcze w małych grupach dziewczęta i chłopcy zerkali w swoją stronę. Szybko jednak
przełamano lody i już w parach ruszono na parkiet.
GimBal w gm. Kowalewo Pom. stał się już tradycją. Pierwszy zorganizowany z inicjatywy sp.
Elżbiety Liczkowskiej odbył się na zakończenie pierwszego rocznika w 2002r. W innych gimnazjach
organizowane są raczej inauguracyjne dyskoteki. Chociaż nazwy są inne to idea ta sama. Wspólna
zabawa przed nauką.
Karolina Kowalska
PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy Panu Andrzejowi Grabowskiemu Burmistrzowi Miasta,
Radnym Rady Miejskiej oraz pracownikom
Urzędu Miejskiego
w Kowalewie Pomorskim
za pamięć, złożone kwiaty i zapalenie symbolicznego znicza
na grobie naszego ojca i dziadka
śp. Stanisława Dąbkowskiego
Honorowego Obywatela Gminy Kowalewo Pomorskie w XV rocznicę jego
śmierci.
Córka i Synowie
z rodzinami
OGŁOSZENIE PŁATNE
– 6 –
„ŚWIĘTO ZWIERZAT KOWALEWO POMORSKIE 2011”- 02.05.2011
Stowarzyszenie Artystów Amatorów ARS w Kowalewie Pomorskim dzięki pozyskanym
środkom finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Toruniu zorganizowało konkursy dla dzieci i młodzieży
z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.
Współorganizatorem „Święta zwierząt” był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Kowalewie Pomorskim.
Dotacja przeznaczona była w całości na
zakup nagród dla zwycięzców konkursów.
Głównym celem zorganizowanej imprezy było
zwrócenie baczniejszej uwagi na los zwierząt,
nie tylko domowych, ale również żyjących
dziko, propagowanie poczucia harmonii
z innymi żyjącymi istotami i okazywaniem im
szacunku. Konkursy przeprowadzone zostały
w ramach festynu majowego na placu za
budynkiem M-GOK w Kowalewie Pomorskim,
a były to: konkurs plastyczny „Mój najlepszy
zwierzęcy przyjaciel”, konkurs fotograficzny
na temat ciekawych i zabawnych sytuacji
dotyczących naszych zwierząt oraz konkurs
prezentacji umiejętności „mojego pupila”. Do
konkursów zgłosiły się dzieci i młodzież
z terenu całej gminy i miasta. Komisja
konkursowa w składzie: p. Roman Stawicki-Prezes Stowarzyszenia ARS,p. Marlena Witkowska-Rypina
–Dyrektor M-GOK, p. Joachim Kupski – Prezes Towarzystwa Miłośników Kowalewa, p. Marek
Mielczarski – Przedstawiciel Firmy „Agrowet”, p. Barbara Niewidział –M-GOK przyznało
w poszczególnych konkursach następujące nagrody:
KONKURS PLASTYCZNY
Kat. przedszkola:
I miejsce Julia Skowrońska i Zuzanna Brzezińska (Oddział Przedszkolny w Wielkiej Łace)
oraz wyróżnienia: Agata Kowalska, Laura Cyrklaf, Szymon Lewandowski, Paweł Lewandowski,
Michał Brzeziński(Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim)
Kat. Szkoły Podstawowe –grupa młodsza:
I miejsce Damian Jaskulski – SP Wielka Łąka
II miejsce Kacper Piątek – SP Wielka Łaka
III miejsce Karolina Kolasa SP Wielka Łaka
oraz wyróżnienia: Natalia Nagórka, Oskar Gutowski,
Kacper Lewandowski, Ewa Nagórka, Olga Ciesielska ,
Bartek Betkier, Kacper Chromczak (SP Wielka Łąka);
Marcel Rak, Paulina Zegarska (SP Pluskowęsy)
Kat. Szkoły Podstawowe – grupa starsza:
I miejsce Natalia Chrząszcz i Dominika Chrząszcz (SP
Kowalewo Pomorskie)
II miejsce Malwina Filińska i Maciej Olkowski (SP
Kowalewo Pomorskie)
III miejsce Przemysław Kujaczyński(SP Kowalewo
Pomorskie) i Weronika Barańska (SP Wielka Łaka)
oraz wyróżnienie: Karolina Kołodziej (SP Kowalewo Pomorskie)
KONKURS FOTOGRAFICZNY
I miejsce Kornelia Kaszubowska (SP Kowalewo Pomorskie)
oraz wyróżnienia: Bartosz Małkiewicz, Klara Żurawska, Daria Haidka (SP Kowalewo
Pomorskie), Katarzyna Kozera (SP Pluskowęsy)
PREZENTACJA UMIEJĘTNOŚCI „MOJEGO PUPILA”
I miejsce Beata Buchholz i pies Max ( Kowalewo Pomorskie)
oraz wyróżnienia: Kornelia Kaszubowska i pies Lex, Natalia Oszmian i pies Baster (Kowalewo
Pomorskie)
Barbara Niewidział
– 7 –
– 8 –
MAJÓWKA 2011
Blokiem imprez pod wspólnym hasłem MAJÓWKA 2011 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
zainaugurował sezon plenerowych imprez kulturalno-rozrywkowych.
Przygotowano wiele atrakcji dla dzieci i ich rodziców.
Pogoda dopisała i na pewno możemy być zadowoleni z przebiegu i liczby uczestników imprezy.
Na początek organizatorzy zaproponowali mieszkańcom
Kowalewa wystawę owadów, którą przygotował p. Piotr
Olszewski. Wszystkie przedstawione na wystawie okazy są
częścią jego prywatnej, bogatej kolekcji. Edukacyjny charakter
wystawy był z pewnością interesującą alternatywą dla lekcji
biologii w ławce szkolnej.
Pomysłodawca wystawy
zachęcał
do
jej
zwiedzania, a także z
ogromną pasją opowiadał
o swoich najcenniejszych
zbiorach.
W tym dniu plac za
budynkiem M-GOK stał
się bardzo kolorowy.
Dmuchane
zjeżdżalnie, zamek i
trampolina, to jest to, co
lubi każde dziecko. Radosne buzie nabrały dodatkowych barw
a to za sprawą p. Marzeny Niewidział, która podjęła się zadania
malowania twarzy uczestnikom festynu.
Panie z Koła Kobiet Kreatywnych upiekły ciasto
i zorganizowały słodki poczęstunek.
Ciekawostką dla wszystkich było stoisko „Carving - Fantazje z owoców i warzyw" przygotowane
przez Justynę Kalinowską i Sylwię Falkiewicz.
Program artystyczny z udziałem aktorów Teatru Vaśka z Torunia pt."Jak to w rodzinie" wzbudził
wiele pozytywnych emocji i zebrał burzę oklasków.
Najmłodszym uczestnikom MAJÓWKI najwięcej radości dostarczyła zabawa z maskotkami MIKI
i MINI, które chętnie pozowały do zdjęć i rozdawały cukierki.
Podczas „Majówki 2011" uczciliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Od 2004 roku 2 maja jest świętem państwowym, ale nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
Z tej okazji organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje patriotyczne, które mają być wyrazem
patriotyzmu oraz podkreślać więź z własnym krajem.
Mieszkańcy Kowalewa w tym dniu wzięli
udział w tworzeniu najdłuższej flagi w gminie. Z
100m wstęgi utworzyli biało-czerwoną flagę
państwową. Do akcji włączyli wszyscy uczestnicy
imprezy.
Na scenie wystąpił dziecięcy zespół taneczny
FAN ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie
Pomorskim pod kierunek p. Katarzyny Grabowskiej
i Jolanty Zarembskiej, a także Młodzieżowy Zespół
Wokalno-Instrumentalny działający przy M-GOK w
Kowalewie Pomorskim, którego opiekunem jest p.
Magdalena Mytlewska.
Kolejnym punktem i zarazem ogromną atrakcją
przygotowaną dla uczestników Majówki był
Koncert „Muzyka Filmowa i Musicalowa" zespołu pod kierownictwem p. Bogdana Ciesielskiego.
Interpretacje utworów przeplatane anegdotami o życiu codziennym bawił zgromadzoną publiczność.
„Kiedy znów zakwitną białe bzy", „New York", „Noce i dnie" to tylko niektóre z zaprezentowanych
przez artystów utworów muzyki filmowej i musicalowej. Wspaniała oprawa muzyczna i poczucie
humoru wykonawców rozgrzały publiczność do czerwoności, za co zespół został nagrodzony gromkimi
brawami.
„Majówka 2011" zakończyła się zabawą taneczną przy muzyce zespołu „Eryk Company"
Ewa Dąbkowska
– 9 –
66 ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ
Tradycyjnie Dzień Zwycięstwa (8 maja br.) w gminie
Kowalewo Pomorskie uczczono składając wiązanki kwiatów pod
Pomnikiem Ku Czci Poległych w Parku 730-lecia Miasta.
66 rocznicy obchodom splendoru nadał udział sztandarów:
gminnego, kombatanckiego oraz szkolnego z Publicznego
Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim.
W imieniu społeczeństwa symboliczną wiązankę kwiatów
złożył Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wraz z Sekretarzem
Gminy Ewą Bąk. Wiązanki kwiatów złożyli także dyrektorzy szkół,
przedstawiciele Zw. Kombatanckiego oraz Polskiego Zw.
Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Już teraz zapraszamy na kolejne spotkania pod pomnikiem
w dniu 1 września oraz 11 listopada.
Karolina Kowalska
TRUDNA SYTUACJA W POCZCIE POLSKIEJ
Tematem posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 10 maja br. była trudna
sytuacja pracowników poczty w województwie kujawsko-pomorskim. Regulaminowo posiedzeniu
przewodniczyła Wojewoda Ewa Mes.
W spotkaniu, obok członków Komisji, udział wzięli parlamentarzyści z regionu kujawskopomorskiego, przedstawiciele samorządów oraz związków zawodowych działających w Poczcie
Polskiej.
Uczestnicy spotkania bardzo mocno skrytykowali nieobecność przedstawiciela Zarządu Poczty
Polskiej – prezesa Jerzego Jóźkowiaka. W jego imieniu odpowiedzi na pytania udzielała Dyrektor
Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Bydgoszczy Elżbieta Rzeźnikowska.
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie
Andrzej
Grabowski
jako
przedstawiciel
Konwentu Burmistrzów podkreślał fakt spadku
jakości świadczonych usług przez tę instytucję.
Zwalnianie listonoszy powoduje zwłoki w
dostarczaniu przesyłek i gazet. Mieszkańcy skarżą
się na długie kolejki przy okienkach.
Restrukturyzacja tej placówki jest konieczna, ale
powinna być rozważna i przemyślana. Nie powinna
opierać się jedynie na zamykaniu placówek i
wyprzedaży
mienia.
Jako
samorządowiec
występowałem do byłego już prezesa Poczty
Polskiej o zaprzestanie likwidacji placówek na
terenach wiejskich jak i w małych miastach.
Mówienie, że na jedną placówkę powinno
przypadać min. 7000 mieszkańców jest
nieodpowiednie na terenach mało zaludnionych
(miasta do 5tys).
Dyrektor oddz. Toruńskiego Poczty Polskiej Lech Grzywacz poinformował, że placówka
obsługująca teren Kowalewa Pomorskiego należy do najlepszych w jego jurysdykcji.
Podczas debaty wypracowane zostały następujące stanowiska:
1. Zorganizowanie kolejnego posiedzenia WKDS z udziałem przedstawiciela Zarządu Spółki, który
przedstawi informację nt. planu restrukturyzacji Poczty Polskiej, celu i skutków ekonomicznych
jakie przyniosą działania restrukturyzacyjne, liczby pracowników, którzy stracą pracę
w województwie kujawsko-pomorskim.
2. Przedstawienie przez Zarząd Poczty Polskiej na piśmie odpowiedzi na pytania sformułowane przez
stronę związkową: ile jest urzędów pocztowych w regionie, ile powstało agencji pocztowych
w regionie w latach 2005-2010, a ile z nich zaprzestało działalności, jaka jest ilość filii urzędów
pocztowych i jakie są z tego tytułu oszczędności, plany zmian w sieci placówek pocztowych 20112015, plany związane z centralizacją służby doręczeń, ile będzie urzędów ze służbą doręczeń, jakie
będą koszty adaptacji pomieszczeń dla tej służby, o ile zwiększą się koszty związane z dojazdem w
rejony doręczeń, co z budynkami obiektów pocztowych, jakimi kryteriami kierowano się przy
przenoszeniu centrów logistycznych do innych miast np.: Gdańska, Łodzi, Warszawy.
3. Wstrzymanie przenoszenia centrów Poczty Polskiej poza obszar województwa kujawskopomorskiego, jako sprzeciw przeciwko marginalizacji województwa kujawsko-pomorskiego. W ich
opinii należy zadbać o właściwą pozycję regionu oraz o miejsca pracy. Związki zawodowe zgłosiły
postulat o konieczności utrzymania dotychczasowej liczby urzędów pocztowych w województwie.
Podkreślili, że nie należy przeprowadzać restrukturyzacji urzędów i sieci agencji pocztowych,
szczególnie w ośrodkach gminnych. Mając na uwadze wysokie bezrobocie w regionie, związkowcy
wskazali na potrzebę zabezpieczenia cennego kapitału ludzkiego jakim są pracownicy Poczty
Polskiej podkreślając, że likwidacja wielu placówek utrudni dostęp do usług dziś społecznie
potrzebnych, a także przyczyni się do redukcji miejsc pracy, które w regionie kujawsko-pomorskim
będzie niezwykle trudno odbudować.
Karolina Kowalska
– 10 –
PRACOWNIA MULTIMEDIALNA DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W
KOWALEWIE POMORSKIM
Kolejnym sukcesem zakończyło się ubieganie się o środki
unijne przez Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim.
Projekt na wyposażenie pracowni multimedialnej w 25
laptopów, 1 komputer stacjonarny, oprogramowanie, drukarkę,
tablicę interaktywną + 8 plansz interaktywnych oraz serwer o
łącznej wartości 99.999,98zł zyskał wysokie 65%
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013.
Realizacja projektu musi nastąpić do IX 2011r.
W dniu 5 maja dokonano uroczystego podpisania i
przekazania umów na dofinansowanie. Marszałek Piotr
Całbecki wraz z wicemarszałkiem Dariuszem Kurzawą z
zadowoleniem podkreślali aktywność beneficjentów. W
imieniu gminy umowę podpisał burmistrz Andrzej Grabowski.
Kowalewskie Gimnazjum jest bardzo dobrze wyposażone. Nowoczesny sprzęt do pracowni
multimedialnej podniesie jeszcze jakość nauczania w tej szkole. Gimnazjum co prawda posiada kilka
pracowni informatycznych. Pozyskany sprzęt nie tylko ułatwi pracę uczniom, ale również pozwoli na
realizację kilku nowych programów np. „e-Akademia Przyszłości”, gdzie młodzież poprzez platformę elearningową będzie mogła zgłębiać tajniki matematyczno- przyrodnicze czy technologie informacyjnokomunikacyjne. Gratuluję dyrekcji szkoły pomysłu na wniosek, a uczniom życzę przyjemności w czasie
korzystania z zakupionego sprzętu - podkreśla burmistrz Andrzej Grabowski.
Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim jako jedyne z powiatu znalazło się w grupie 11 samorządów
naszego województwa (200 w skali kraju) realizujące program „e-Akademia Przyszłości”. Aby w pełni
skorzystać z tej innowacyjnej formy nauczania placówka potrzebuje sprzętu komputerowego, aby
podczas zajęć każdy uczeń miał swój komputer i kształcił tzw. kompetencje kluczowe.
Karolina Kowalska
GMINA DBAJĄCA O FINANSE SAMORZĄDOWE
Gmina Kowalewo Pomorskie w roku 2009 przystąpiła do Programu Ochrony Finansów
Samorządów, który kładzie nacisk na precyzyjne, skuteczne rozwiązywanie problemów finansowych
i bezpieczeństwo funkcjonowania gminy. Program wdrażany przez InforMonitor (Biuro Informacji
Gospodarczej), Związek Banków Polskich oraz Biuro Informacji Kredytowej zapewnia dostęp do
największych baz dłużników i sam prowadzi także rejestr dłużników. Kowalewski samorząd wdraża
z sukcesem program „Dłużnik Alimentacyjny” skierowany przeciwko osobom unikającym alimentacji
na rzecz swoich dzieci, rodziców lub współmałżonków.
W dniu 5 maja przedstawiciele Centrum Informacji
Gospodarczej: Kierownik Regionalny Piotr Bochenek oraz
Kierownik ds. Kluczowych Klientów Jagoda Duma
przekazali na ręce Skarbnika Gminy Marii Kiżewskiej
wyróżnienie i tytuł „Gmina Dbająca o Finanse
Mieszkańców 2010”.
Wspólnie z nami program Dłużnik Alimentacyjny”
realizuje 1500 gmin. Jest on bardzo skuteczny, gdyż tylko w
okresie maj 2009- luty 2010 samorządy odzyskały łącznie
275mln.zł., a w bazie danych jest 74tys. dłużników.
Wdrażanie nowych zapisów projektu ustawy o udostępnianiu
informacji gospodarczej wkrótce pozwoli na wzmocnienie
pozycji samorządów poprzez skuteczne odzyskiwanie
zaległych zobowiązań. Samorządy mają ułatwioną analizę i
ocenę sytuacji ekonomiczno- finansowej firm własnych czy
obcych startujących w przetargach. – informuje burmistrz
Andrzej Grabowski- cieszy mnie otrzymane wyróżnienie,
gdyż potwierdza słuszność naszego działania.
Wypłaty należności z Funduszu Alimentacyjnego prowadzi lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Ściąga on również należności od dłużników na rzecz Funduszu przekazując do biura informacji
gospodarczej dane o zobowiązaniach dłużników przekraczających okres zadłużenia ponad 6 miesięcy.
Za symboliczną złotówkę informacja o nieuregulowanych zobowiązaniach zostaje upubliczniona biurze
informacji gospodarczej. Dłużnik ma zablokowane możliwości korzystania z kredytów, banków,
podpisywania umów abonamentowych na telefony czy stacje telewizyjne. Traci on wiarygodność na 10
lat, bo tak długo przechowywane są dane w bazie.
Obecnie Kowalewski MGOPS ma zgłoszonych 79 dłużników. W 2010r. wypłacono osobom
uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę w wys. 428tys. zł. Dłużnicy zwrócili
natomiast kwotę 66tys. zł.
Karolina Kowalska
– 11 –
BRĄZOWA MISTRZYNI POLSKI
Wychowanka trenera Mirosława Borkowskiego z sekcji
siłowej kowalewskiego LKS Promień Magdalena Błach
przywiozła brązowy medal Mistrzostw Polski. Nasza młoda
zawodniczka uczestniczyła w dniach 13-15 maja br.
w Mistrzostwach Pucharu Polski Kobiet i Mężczyzn w Kielcach.
W kategorii seniorskiej (najwyższej) zajęła III miejsce
z wynikiem 355kg. W przysiadzie podniosła 150kg, wycisnęła
leżąc 75kg, a w martwym ciągu uzyskała 130kg.
Jestem usatysfakcjonowana osiągniętym rezultatem – 355kg,
gdyż jest to jak do tej pory mój najwyższy wynik- informuje
Magdalena Błach, zapowiadając, że będzie walczyć
o podniesienie rekordu życiowego..
Tymczasem trener Mirosław Borkowski aktywnie
przygotowuje kolejną zawodniczkę Annę Zubko do Mistrzostw
Polski Juniorów do lat 20 w wyciskaniu leżąc, które odbędą się 20-22 maja w Giżycku. Przypomnijmy,
że Magdalena Błach z tych mistrzostw, tylko że wcześniej również przywiozła Brązowy Medal Polski.
Karolina Kowalska
LIPIENICA – ŚWIETLICA NA UKOŃCZENIU
Mieszkańcy Lipienicy bardzo się cieszą, bo ich
świetlica wiejska z dnia na dzień zyskuje piękniejsze
oblicze. Przez lata obiekt o kształcie baraku ulegał
stopniowej dewastacji. Podłoga się zapadła, dach zaczął się
niebezpiecznie obniżać, a okna wypadać. Samorząd po
złożeniu wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych
w ramach działania 3.3 Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich
„Odnowa
i
Rozwój
Wsi”
uzyskał
dofinansowanie w wys. 75% kosztów kwalifikowanych
inwestycji, która po przetargu wyniosła 485 tys. zł.
Wykonawca firma Constans z Golubia Dobrzynia
w terminie do 31 sierpnia br. dokona kompleksowej
modernizacji obiektu poprzez dobudowę pomieszczeń
gospodarczych, ułożenie nowej instalacji energetycznej
oraz wodno- kanalizacyjnej, podniesienie dachu, instalację
szamba oraz utwardzenie kostką polbrukową placu wokół budynku, na którym powstanie parking. Cała
posesja zostanie również ogrodzona.
Ze starej świetlicy pozostały jedynie 4 ściany zewnętrzne. Pozostałe elementy są nowe. W ramach
pozyskanych środków uzyskaliśmy również zgodę na doposażenie świetlicy w stoły i krzesła. – informuje
burmistrz Andrzej Grabowski.
Karolina Kowalska
MODERNIZACJA ULIC TRWA
Na ulicach Kowalewa Pomorskiego ruch i to nie
spowodowany przez przejeżdżające pojazdy. Trwają
właśnie modernizacje kilku ulic miejskich. Do końca X
zyskają one polbrukową nawierzchnię. Zgodnie z
podpisana umową, firma Murabet zmierza ku końcowi
z utwardzaniem ulic na osiedlu Jana Kochanowskiego.
Wcześniej utwardziła 7 ulic na Os. Brodnickim oraz 2
ulice na Os. Kochanowskiego. Modernizacja ostatnich
dwóch to już tylko kwestia czasu. Na remont tych 11
ulic samorząd otrzymał bardzo preferencyjny 1%
kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego. Całość
inwestycji to ponad 2mln.zł.
W czasie trwania modernizacji ulic likwidowane są
stare chodniki, a w ich miejscu powstają przepiękne
zieleńce. Mieszkańcy sami zadeklarowali ich założenie i utrzymanie. Samorząd przekazał
zainteresowanym ziemię i krzewy. Zieleńce będą nie tylko cieszyć oko, ale i pozytywnie wpływać na
samopoczucie.
Przetarg na modernizację ulicy Św. Józefa i ul. Działkowej wygrała firma DROBUD Chełmża.
Dotychczasowe wapienne drogi zyskają trwałą nawierzchnię. Inwestycja o wartości 815tys.zł w 50%
została dofinansowana ze środków unijnych.
Karolina Kowalska
– 12 –
„REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA SZANSĄ NA LEPSZE ŻYCIE
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
Pod takim hasłem przebiegał tegoroczny Światowy Dzień Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych
obchodzony w gminie Kowalewo Pomorskie. Tego dnia było głośno i radośnie. W dniu 5 maja br.
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz członkowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów w przyjacielskiej atmosferze wspólnie świętowali i bawili się. Nie mogło zabraknąć
również podziękowań darczyńcom i sponsorom za wsparcie finansowe i poparcie dla działań.
Były tez popisy artystyczne. Wystąpiły 5latki ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie
Pom., 6-latki z Przedszkola Publicznego,
Chór Seniora oraz członkowie WTZ-ów.
Widzowie byli pod dużym wrażeniem
umiejętności
tanecznych
osób
niepełnosprawnych.
Wśród zaproszonych gości byli: ks.
dziekan Ryszard Kobierowski, burmistrz
miasta Andrzej Grabowski, przewodniczący
rady Jerzy Orłowski, wicestarosta powiatu
Jacek Boluk Sobolewski, Zyta Szymańska
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,
Marlena Witkowska Rypina dyr. Domu
Kultury
oraz
przedstawiciel
okręgu
wojewódzkiego Związku. Razem z gośćmi
bawiło się 150 osób.
Gospodarze uroczystości podziękowali
burmistrzowi oraz przewodniczącemu rady za
systematyczne finansowe wspieranie obu
organizacji.
Składając życzenia na ręce prezesa PZERiI Marii Nowatki i kierownika WTZ Daniela Brożka
Burmistrz Andrzej Grabowski podkreślił jak ważne jest integrowanie się różnych grup społecznych.
Należy pamiętać, aby patrzeć na każdą chwilę z optymizmem. Zadeklarował, że nadal będzie wspierał
obie organizacje.
Dziękuję, za aktywne uczestniczenie w życiu społecznym i kulturalnym gminy- podkreślał burmistrzPrzed nami Olimpiada Osób Niepełnosprawnych i Spotkania Integracyjno- Sportowe. Będzie to okazja
do wspólnej zabawy.
Wszyscy wspaniale się bawili, były tańce i śpiewy.
Karolina Kowalska
SEZON LOTOWY ROZPOCZĘTY
Hodowcy gołębi skupieni w wąbrzeskim oddziale Polskiego Związku Hodowców Gołębi
Pocztowych rozpoczęli swój sezon lotowy. W dniu 3 maja z okazji Święta Konstytucji jak i z okazji
VII rocznicy wejścia Polski do unii europejskiej dokonali uroczystego poświęcenia nowego samochodu
do transportu gołębi oraz wypuścili po raz pierwszy w tym roku te królewskie ptaki.
W uroczystości, która miała miejsce w
Jarantowicach pojazd poświęcił ks. dr Jan
Kalinowski. Oczywiście nie mogło zabraknąć
sztandaru, którym szczycą się hodowcy od lat.
Oprócz pasjonatów gołębi w otwarciu klatek
towarzyszyli również: wiceprzewodniczący
sejmiku
województwa
kujawskopomorskiego
Ryszard
Bober
oraz
zaprzyjaźnieni
włodarze:
burmistrz
Wąbrzeźna Leszek Kawski, burmistrz
Kowalewa Andrzej Grabowski oraz wójt
Wąbrzeźna Władysław Łukasik.
Po poświęceniu hodowcy modlili się o
szczęśliwe wyloty i bezpieczne powroty
swoich podopiecznych.
W wąbrzeskim oddziale działają hodowcy
z koła Wąbrzeźno, Kowalewo Pomorskie,
oraz koło PTTK Golub Dobrzyń. Wąbrzeźnem
zawiaduje Tadeusz Klimek, a Kowalewem
Tomasz Rachubiński. Oddział silnie współpracuje z hodowcami z niemieckiego Syke. Wspólne wyjazdy
pozwalają na sprawdzenie orientacji gołębi.
Karolina Kowalska
– 13 –
II TURNIEJ SPŁAWIKOWY
O PUCHAR BURMISTRZA KOWALEWA POMORSKIEGO
W dniu 8 maja br. członkowie kowalewskiego Koła Polskiego Zw. Wędkarskiego zorganizowali II
Zawody Spławikowe o Puchar Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie. Od 7.00 rano 16 pasjonatów
kija walczyło o puchar i cenne nagrody. Wśród nich byli m.in. emeryci, nauczyciele oraz juniorzy- 1112 letni. Wielu w tych zmaganiach wspierały małżonki i dzieci. Były to iście rodzinne zawody. Po 4
godzinnej rywalizacji największym połowem mógł poszczycić się w kat. seniorów: Bogdan Szczekocki,
za nim na pudle stanęli: Zenon Wilk i Dawid Besty. W kat. juniorów: Im. Bartek Pakuła, IIm
Szymon Pakuła, IIIm. Jacek Żółtowski.
Nad prawidłowością zwodów czuwali sędziowie: Wojciech Małkiewicz, Jerzy Raciniewski,
Czesław Wybraniec i Marian Marcinkowski (specjalista w wędzeniu ryb o czym zaświadczyć może
autorka tego artykułu). Wręczając zwycięzcom nagrody i dyplomy burmistrz miasta Andrzej Grabowski
podziękował za promowanie aktywnego trybu życia oraz dbanie o środowisko naturalne.
Jestem pod wrażeniem cierpliwości i spontaniczności wędkarzy. Obcowanie z przyrodą nie tylko
relaksuje i poprawia samopoczucie, ale również pozytywnie wpływa na stan zdrowia. W obecnych
czasach jest to bardzo ważne – podkreślał burmistrz. Do gratulacji przyłączył się również
przedstawiciel Okręgu Toruńskiego Witold Hołubek.
W zawodach nie uczestniczyli niektórzy członkowie koła m.in. prezes Tomasz Zwoliński,
wiceprezes Andrzej Zakrzewski, skarbnik i specjalista od kulinarnego przygotowywania ryb Jerzy
Dajczak oraz szef społecznej straży rybackiej Józef Chromczak. Dbali oni o podniebienie i przyjemną
atmosferę zawodów. To, że były one udane świadczyły miny wędkarzy i worki wypełnione rybami.
Już niedługo przed pasjonatami moczenia kija Zawody o Mistrzostwo Koła (12.06) oraz Zawody
Spiningowe (05.06.).
Wczesną wiosną (II) koło założyło szkółkę wędkarską. Z własnych środków zakupili wędki dla
młodych ludzi (8-10 latków), których już jest 12. Pod czujnym okiem Wojciecha Małkiewicza i Zenona
Wilka zaczęli od treningu we wiadrach, gdzie uczyli się zakłada przynętę i zarzucać spławik.
Kowalewskie koło Polskiego Związku Wędkarskiego liczy 160 członków (w tym 4 panie) i działa
już ponad 60 lat. Gospodaruje na jeziorze Gajewo (Oszczywilk), gdzie członkowie sami pobudowali
stanicę wędkarską „U Olka”, nazwaną tak na cześć swojego członka śp. Aleksandra Raczyńskiego.
Godnym podkreślenia jest fakt, że zarząd i wszyscy członkowie działają społecznie. Wszystkie
prace remontowe przy stanicy, pomostach, naprawie dróg dojazdowych oraz zarybianie prowadzą
z prywatnych środków. Jezioro Gajewo, zarządzane przez Polski Zw. Wędkarski Koło Kowalewo jest
bardzo zadbane. To naturalne środowisko, gdzie znajduje się rezerwat kurki wodnej i jastrzębia oraz
można spotkać stanowiska chronionego grzybienia białego i grążela żółtego. Na środku powstała
malownicza wyspa, a w trudno dostępnych zaroślach swoje siedliska mają łabędzie. Jest to bardzo
urokliwe miejsce.
Karolina Kowalska
– 14 –
KOMITET MONITORUJĄCY OBRADOWAŁ PO RAZ XXIV
Działający przy Urzędzie Marszałkowskim Komitet Monitorujący jest ciałem opiniującym
i nadzorującym wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007- 2013, czyli krótko mówiąc decyduje o potrzebach i priorytetach naszego
regionu przy podziale środków unijnych.
W dniu 28 kwietnia na kolejnym, już XXIV posiedzeniu członkowie komitetu, którzy są
reprezentantami konwentu burmistrzów, konwentu wójtów, konwentu starostów, miast prezydenckich,
uczelni wyższych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, związków pracodawców oraz instytucji
kultury zapoznali się z informacją na temat bieżącego wdrażania RPO przedstawioną przez naczelnika
z Departamentu Wdrażania RPO p. Pawła Krawańskiego.
Przewodnicząc Komitetowi Marszałek
Piotr Całbecki poinformował o konieczności
poważnej modyfikacji RPO. Przy jego
tworzeniu w 2007r. przyjęto bardzo wysokie
wskaźniki zaplanowanych do osiągnięcia
rezultatów. Nikt nie przewidywał kryzysu
finansowego polskiej gospodarki, który trwa
od 2010r. Szczególnie mocno obniżono
wskaźniki związane z powstawaniem nowych
podmiotów gospodarczych, a co się z tym
wiąże nowych miejsc pracy i w efekcie
rozwoju regionu. Zmiany wskaźników
przedstawione i omówione przez naczelnika z
Dep. Polityki Regionalnej p. Monikę Walecką
Gołasz zostały przyjęte przez członków
Komitetu.
Reprezentujący Konwent Burmistrzów
Andrzej Grabowski (burmistrz Kowalewa
Pomorskiego) przedstawił omówiony dzień
wcześniej w czasie posiedzenia konwentu
temat budowy przyszkolnych obiektów sportowych. Podkreślał, że w założeniach środki z tego działania
miały być wykorzystane do budowy obiektów sportowych przeznaczonych dla uczniów. Podmiotem
zawiadującym i gospodarzem terenu, na którym taki obiekt byłby usadowiony powinna być szkoła.
Duże zainteresowanie obecnych wzbudził także przedstawiony przez p. Hannę Wygocką z Kuj.Pom. Zw. Pracodawców i Przedsiębiorców pilotażowy program „Voucher badawczy”. Jest on
skierowany do mikro i małych przedsiębiorstw, których nie stać na prowadzenie własnych badań
technologicznych, zatrudniania specjalistów i utrzymywania laboratoriów. Firma będzie mogła ubiegać
się o dofinansowanie zlecenia przeprowadzenia badań na specjalistycznych uczelniach oraz na
wdrożenie tych innowacyjności w swojej produkcji.
Karolina Kowalska
DBAJĄ O SWOJĄ MAŁĄ SPOŁECZNOŚĆ
Blok przy ul. Kościuszki 3 w Kowalewie Pomorskim przekazano najemcom w ostatnich dniach
lutego. Minął kwartał, który poświęcili lokatorzy na dopieszczanie swoich mieszkań i przeprowadzki.
W dniu 23 maja br. nastąpiło pierwsze zebranie całej wspólnoty, które zorganizował zarządca
nieruchomości czyli Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Prezes RTBS Lech Szalkowski zaprosił także wykonawcę budynku właściciela firmy ROMEW
Romana Talkiewicza oraz współudziałowca RTBS burmistrza miasta Kowalewo Pomorskie Andrzeja
Grabowskiego.
Lokatorzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Największą troską otoczono dach.
Obawy wzbudzała płaska konstrukcja, zimą narażona na ciężar śniegu. Podkreślano, że przy obiekcie
jest za mało miejsc parkingowych oraz przydałoby się utwardzić skrót, który mieszkańcy sami sobie
„wydeptali" .
Prezes Lech Szalkowski zapewnił, że budynek przez najbliższe pięć lat jest na pełnej gwarancji. Jest
również ubezpieczony. O jego wygląd zewnętrzny (zieleńce, wywóz śmieci, zamiatanie) dbać będzie
zarządca, natomiast o sprzątanie na klatkach schodowych mają zadecydować lokatorzy. Wykonawca
dodał, że konstrukcja dachu jest tak zaplanowana, że udźwignie każdą ilość i każdy ciężar śniegu. Zimą
dachy wszystkich kilkunastu budynków należących do RTBS są ściśle monitorowane. RTBS również
planuje wykorzystać na miejsca parkingowe sąsiednią, niezabudowaną działkę.
Ustalono, że uwagi techniczne co do budynku zostaną spisane na zaplanowanym w czerwcu
przeglądzie gwarancyjnym.
Samorząd przystępując do RTBS wniósł aportem działkę, na której zlokalizowano obecny budynek.
Kolejna, przyległa działka także należy już do RTBS. Zabiegamy, aby jak najszybciej przystąpić do
budowy kolejnego bloku. Również dalsze działki są własnością gminy, a w planie zagospodarowania
przeznaczone są pod budowę bloków jak i domków jednorodzinnych.- informuje burmistrz Andrzej
Grabowski- planujemy, aby cały ten teren przeznaczyć pod potrzeby mieszkaniowe.
Karolina Kowalska
– 15 –
POŻEGNAMY BOISKO -POWITAMY CENTRUM
Budowa Centrum Rekreacji i Sportu jest już na ukończeniu. Jak tylko nowy obiekt od jesieni będzie
mógł być eksploatowany przez piłkarzy dotychczasowe boisko zostanie przekazane parafii i po ponad
65 latach odpocznie i „przejdzie na zasłużoną emeryturę”. Wspólnie z terenem przyległym
wykorzystane zostanie przez parafię na powiększenie cmentarza.
Najstarsi Kowalewiacy wspominają, że pierwszy mecz na boisku zlokalizowanym pomiędzy ul. Św.
Mikołaja a Chopina rozegrano, gdy wokół były powojenne zgliszcza, a w tle przejeżdżały czołgi. Co
roku organizowano Turniej o Puchar Miasta. Do tej pory odbyły się aż 63 jego edycje. Tylko
wydarzenia polityczne (m.in. stan wojenny, atak na Czechosłowację) przeszkodziły organizacji turnieju.
Boisko ma swoją długą i piękną historię, jednak bardzo skromnie udokumentowaną. Zwracam się do
pasjonatów sportu (zawodników i kibiców) o wypożyczenie nam swoich pamiątek m.in. zdjęć, medali
wycinków prasowych, które zaprezentujemy na wystawie z okazji zamknięcia boiska. Szczególnie zależy
nam na spisanych historiach i anegdotach. Cenne i unikatowe przedmioty można przekazywać do tut.
Urzędu do p. Katarzyny Koteckiej, pokój nr 4. – informuje burmistrz Andrzej Grabowski- zapewniam,
że wrócą one do swoich właścicieli. O terminie i szczegółach pożegnania boiska poinformujemy już
wkrótce.
Karolina Kowalska
Z WIATREM W ZAWODY
Już po raz XVI pasjonaci biegów przełajowych spotkali się w Mlewie, aby powalczyć o puchar rady
sołeckiej. W dniu 30 kwietnia na linii startu stanęło 400 młodych biegaczy z 4 szkół podstawowych oraz
2 małych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia. Tradycyjnie także oprócz zawodników i gości na
trasie wyścigu hulał wiatr. Od lat w dniu biegów zawodnikom oprócz wyśmienitych humorów
towarzyszy wiatr i słońce.
Organizatorzy:
dyrekcja,
rada
pedagogiczna, rada rodziców, Wiejskie
Stowarzyszenie Edukacyjno- Kulturalne
TRIO, rada sołecka oraz strażacy z OSP
Mlewo zadbali nie tylko o bezpieczne trasy
biegowe. Było również wiele atrakcji
towarzyszących,
bezpłatnych
dla
uczestników m.in. zjeżdżalnie, trampoliny,
przejażdżki konno, wata cukrowa, lody
i wspólne pieczenie kiełbasek. Chętnych do
wzniesienia się ponad tłumy na podnośniku
strażacki z PSP Golub-Dobrzyń oraz do
udzielania pierwszej pomocy nie zabrakło.
Gospodarz obiektu p.o. dyrektora szkoły
Iwona Moszkowicz dbała, aby każdy
z uczestników
czuł
się
wspaniale
w gościnnym Mlewie.
Młodym biegaczom kibicowali m.in.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski,
radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, nauczyciele
i rodzice. W imprezę zaangażowało się wielu nauczycieli w-f, sędziowali, prowadzili konferansjerkę i
pomagali biegaczom ukończyć zmagania.
W ostatecznym bilansie w kategorii zespołowej dużych szkół: I Kowalewo, II Pluskowęsy, III W.
Rychnowo, IV W. Łąka. W kategorii małych szkół Mlewo pokonało Bronchnówko. Dla ciekawości
należy zauważyć że jest to identyczny wynik jak w roku 2010.
Indywidualnie:
Rocznik 2004 i młodsze
Dziewczęta: I Julia Rutkowska, II Agata Jabłońska, III Patrycja Kamińska,
Chłopcy: I Dawid Kwiatkowski, II Tymoteusz Śliwka, III Jakub Witkowski,
Rocznik 2002-2003
Dziewczęta: I Patrycja Klecka, II Agata Zrada, III Marcelina Borowiec,
Chłopcy: I Adrian Kwiatkowski, II Wojciech Cebula, III Bartosz Małkiewicz
Rocznik 2000- 2001
Dziewczęta: I Wiktoria Szymańska, II Weronika Drozdowska, III Donata Szwesta,
Chłopcy: I Krzysztof Karaś, II Daniel Śliwka, III Radosław Maciołek,
Rocznik 1998-1999
Dziewczęta: I Karolina Grabowska, II Paulina Szymańska, III Natalia Lazer,
Chłopcy: I Mateusz Regulski, II Patryk Jagła, III Michał Pruski.
Podsumowując XVI bieg burmistrz pogratulował organizatorom wspaniałej imprezy i życzył
młodym uczestnikom wielu sukcesów na innych trasach.
Karolina Kowalska
– 16 –
ŚW. FLORIAN W GMINIE KOWALEWO POMORSKIE
Tradycyjnie strażacy z gminy Kowalewo Pomorskie święto swojego patrona - Św. Floriana
obchodzili w dniu 3 maja. Obchody zainaugurowała msza święta w intencji druhów strażaków
koncelebrowana przez ks. dziekana Ryszarda Kobierowskiego oraz ks. wikarego Adama Lisa. Powagi
uroczystości nadał udział sztandaru gminnego oraz 9 sztandarów korporacyjnych – strażackich.
Wystąpiła także strażacka orkiestra dęta działająca przy OSP W. Rychnowo.
Po mszy świętej
uczestnicy
zwartą
kolumną przeszli na
plac przy remizie OSP
Kowalewo, gdzie pod
figurą Św. Floriana
złożyli
kwiaty.
Natomiast
apel
strażacki odbył się na
placu
za
domem
kultury.
Zabierając
głos
prezes
zarządu
MiejskoGminnego
OSP druh Andrzej
Grabowski
podziękował
wszystkim strażakom
za narażanie swojego
życia w walce o mienie
i zdrowie innych.
Cywilizacja, ciągły
pośpiech niosą za sobą wzrost zagrożeń, wymagają wiedzy i umiejętności, nowoczesnego sprzętu, często
czynią służbę niebezpieczną dla ratowników. Życzę nade wszystko bezpiecznej służby i szczęśliwych
powrotów oraz zdrowia i szczęścia osobistego. -podkreślał prezes Grabowski- Jednocześnie dziękuję za
wierność ideałom naszych przodków, za działalność ratowniczą, za aktywność w młodzieżowych
i kobiecych drużynach pożarniczych, orkiestrach i zespołach artystycznych.
Były życzenia dla mundurowców od mundurowców, od radnych, społeczeństwa oraz m.in. od
wicepremiera prezesa zarządu głównego OSP Waldemara Pawlaka. Goście nie zawiedli. W imieniu
komendanta PSP życzenia ochotnikom składał kapitan Mieczysław Gutmański.
Społeczeństwo mogło obejrzeć pojazdy jakie posiadają jednostki OSP w gminie Kowalewo
Pomorskie. Na okolicznościowym spotkaniu młodzież ubrana w strażackie mundury napawała dumą ich
starszych kolegów oraz rodziców, również strażaków. Szczególnie tatusiowie prężyli dumnie pierś
chwaląc się swoimi własnymi druhenkami.
Karolina Kowalska
3-MAJOWY KONCERT CHÓRU 730-LECIA KOWALEWA POMORSKIEGO
No i zaśpiewaliśmy - trzeci raz pod kierownictwem naszej Pani Dyrygent Ani Kuc. Chcieliśmy dać
z siebie wszystko, ale jak było - ocenić mogą Państwo, którzy nas słuchali, a sala MGOK była pełna.
Obecne były władze miasta, powiatu, księża, radni, dyrektorzy szkół i instytucji, oraz wszyscy ci, którzy
kochają muzykę.
Koncert poświęcony był Matce Boskiej - Królowej Polski, oraz 220 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Pieśni przeplatane były słowem, według pięknie opracowanego scenariusza Ewy
Żuławskiej. Czytali Panowie - Laudański, Kupski, Brożek i Skotarczak. Chór zaśpiewał 10 pieśni,
począwszy od hymnu koronacyjnego Królów Polskich „Gaude Mater Polonia", pieśni poświęconej 500leciu zwycięstwa w bitwie pod Grunwaldem - to jest „Roty", poprzez współczesnej „Modlitwy
o Pokój"- skomponowanej po atakach terrorystycznych na World Trade Center w Nowym Jorku, do
polskiej klasyki operowej - modlitwy z IV aktu opery „Halka" Stanisława Moniuszki.
Potem nastąpiła sekwencja pieśni poświęconych Konstytucji 3 Maja, emigracji po jej upadku
i rozbiorach i tęsknoty za ojczyzną - między innymi „Mazurek 3-go Maja". „Cześć polskiej ziemi",
„Cichy wieczór", po „Taniec"- do mazurka F-dur Fryderyka Chopina. Były też piękne wiersze Cypriana
Kamila Norwida, Wisławy Szymborskiej, Marii Konopnickiej i Antoniego Słonimskiego.
Koncert zakończyliśmy Hymnem Państwowym - zaśpiewanym z werwą ! Publiczność domagała się
jeszcze bisu - powtórzyliśmy więc jeszcze raz „Taniec" - mazurek F-dur Fryderyka Chopina.
Joachim Kupski
– 17 –
W DOBOROWYM TOWARZYSTWIE
W dniu 28 kwietnia br. Burmistrz Miasta zaprosił członków Towarzystwa Miłośników Kowalewa
do świetlicy wiejskiej w Pruskiej Łące na ósme, tradycyjnie spotkanie, aby podzielić się planami na
bieżący rok i podsumować mijający. W spotkaniu uczestniczył także Przewodniczący Rady i sołtys
Pruskiej Łąki Jerzy Orłowski oraz rada sołecka tej wsi.
Wśród istotnych informacji przekazanych przez gospodarza gminy nie mogło zabraknąć
przeprowadzonych w 2010. i trwających już w 2011 inwestycji m.in. budowa świetlicy w Pruskiej Łące
i w Lipienicy, montaż lamp solarowych, chodnik do Napola, pływalnia i centrum sportowe.
W inwestycjach przyszłościowych nadal
I miejsce zajmuje budowa obwodnicy. Burmistrz
przedstawił stan prac i poprosił o poparcie
i pomoc w dalszej realizacji zadania, szczególnie
o przekonywanie tych nielicznych do
konieczności budowy objazdu miasta. W 2011
członkowie ToMiKo będą mogli zorganizować
jeszcze więcej pięknych wycieczek po naszej
gminie np. do zmodernizowanych świetlic
w Chełmońcu,
Chełmoniu,
Pluskowęsach
i Sierakowie.
Burmistrz podziękował za prowadzenie
konkursu „Na najpiękniejszy balkon”. Była to
już XVIII edycja oraz za udział w imprezach
gminnych, organizacjach i komisjach oraz za
promowanie
walorów
kulturalnoprzyrodniczych gminy.
Członek ToMiKo, urodzona mieszkanka
Pruskiej Łąki Maria Nowatka przedstawiła
gościom historię tej wsi.
Przy okazji Prezes Towarzystwa p. Joachim Kupski pokusił się na podsumowanie gdzie do tej pory
członkowie byli i co zwiedzili, a gdzie jeszcze powinni zawitać. Zebrani potępiali wyprowadzanie psów
na ulice i skwerki oraz plagę gawronów w parku miejskim. Niestety jest to walka z wiatrakami. Tylko
od kultury właścicieli psów zależy stan naszych deptaków.
Na zakończenie tradycyjnie były wspólne śpiewy.
Działające od 1975r. Towarzystwo Miłośników Kowalewa powstało z przekształcenia Komitetu
Obchodów 700-lecia Miasta. Obecnie liczy 50 członków, którzy aktywnie włączają się w jego
działalność. Nie tylko promują nasz region, biorąc udział w imprezach. Są organizatorami Konkursu na
najpiękniejszy balkon i wielu wycieczek krajoznawczych. Zadbali też o lokalne zabytki, oznakowując je
tablicami informacyjnymi.
Karolina Kowalska
WSZYSTKO Z MYŚLĄ O
MŁODZIEŻY
Rada Rodziców, pedagodzy, dyrekcja
szkoły oraz organ prowadzący spotkali się
w dniu 27 kwietnia br., aby omówić
nadchodzące dwa miesiące w Gimnazjum
Publicznym w Kowalewie Pomorskim.
Maj i czerwiec to zawsze gorący okres w
szkole. Zbliżający się koniec roku, a
przede wszystkim egzaminy gimnazjalne
przeplatają się z imprezami szkolnymi.
Trzeba wszystko ogarnąć, aby młodzież
miała zapewniony spokój do nauki oraz
rozrywkę i relaks dla wypoczynku.
Podsumowując Bal Rady Rodziców
przewodnicząca Justyna Wontorowska
poinformowała, że zebrana kwota w wys.
2711 zł. zostanie w całości przekazana na
organizację imprez dla uczniów, w tym
m.in.
Dnia
Dziecka.
Kwiatami
podziękowała w imieniu rodziców burmistrzowi za pomoc przy organizacji balu. W samo
przygotowanie tej zabawy zaangażowanych było 29 rodziców.
Szkoła prowadzi obecnie akcję Komórki do Zbiórki, gdzie młodzież zbiera stare telefony
komórkowe, które przekaże do recyklingu celem wydobycia z nich metali szlachetnych. Zbierane są
także plastikowe nakrętki od butelek z których dochód przekazany będzie na leczenie chorego na
białaczkę dziecka.
– 18 –
W czasie dyskusji nad oceną jakości edukacji, jaką w ramach oświatowego programu prowadzą
nauczyciele rodzice podkreślali, że szkołą spełnia ich oczekiwania. Wiedzą, że dzieci są w niej
bezpieczne i mają zapewniony odpowiedni poziom nauczania. Mając porównanie z innymi placówkami
gimnazjalnymi z naszego regionu zdecydowanie stawiają na Kowalewo.
Najważniejsze wydarzenia w szkole w tym roku szkolnym to jeszcze m.in. wieczornica z okazji
beatyfikacji JPII (06.05. 16.30.) oraz festyn rodzinny (22.06).
W dniu 28.04. młodzież wraz ze swoją opiekunką Anna Górną zaprezentowała radnym rady
miejskiej swój program Komórki do Zbiórki. Przewodniczący rady Jerzy Orłowski oraz radny Jarosław
Lewandowski w imieniu rady jak i burmistrza przekazali młodzieży 5szt. zebranych aparatów
telefonicznych. W zamian za to otrzymali pamiątkowe długopisy.
Karolina Kowalska
DEBATA NAD SYTUACJĄ W REGIONIE
Kolejnym miejscem w którym obradował Konwent Burmistrzów Województwa KujawskoPomorskiego był urząd wojewódzki. To tu w dniu 27 kwietnia burmistrzowie spotkali się, aby omówić
kilka palących problemów. Gospodarzem spotkania była wojewoda Ewa Mes, która jako przedstawiciel
rządu w regionie wysłuchała uwag włodarzy co do obecnej sytuacji w kraju. Potwierdziła, że
możliwości finansowe rządu są bardzo ograniczone. W 2011r. nie przewiduje się wzrostu nakładów na
oświatę, opiekę społeczną czy przeciwdziałanie bezrobociu.
Bardzo dziękuję pani Wojewodzie za
zaproszenie 47 włodarzy z województwa i
wysłuchanie ich problemów. Największą
bolączką samorządów jest przekazywanie im
kolejnych zadań bez zwiększania dotacji. –
podkreślał
Przewodniczący
Konwentu
Burmistrz Kowalewa Pomorskiego Andrzej
Grabowski.
Burmistrzowie poruszyli kilka istotnych
tematów. Sytuację na rynku pracy przedstawił
dyrektor wojewódzkiego Urzędu Pracy
Adam Horbulewicz. Środki przeznaczone
przez rząd na aktywizację bezrobotnych to
30% środków ubiegłorocznych. Już w
pierwszym kwartale 2011r. przybyło prawie
11tys. bezrobotnych. Krajowa stopa bezrobocia
wynosi 13%, wojewódzka 17%, natomiast w
poszczególnych powiatach waha się ona od 9%
(miasto Toruń i Bydgoszcz) do 29% powiat
Lipnowski. (prezentacja nr 1)
Sytuację w oświacie omówiła p.o. Kuratora Oświaty Anna Łukaszewska. Burmistrzów
najbardziej zainteresował temat likwidacji szkół oraz subwencjonowanie przedszkoli. Rządowa
propozycja wdrożenia programu pt. „Radosna szkoła” spotkała się z poważnymi zastrzeżeniami.
Obwarowania jakie postawiono przy ubieganiu się o środki na zakup pomocy dydaktycznych oraz
modernizację lub budowę placów zabaw są bardzo kosztowne.
Nakłady na specjalistyczne podłoże do zabawy dla dzieci wynoszą ok. 50% wartości całego
wyposażenia placu zabaw. Jest to zbędne, nieekonomiczne i może powodować nadużycia finansowepodkreślali burmistrzowie porównując ten program do rządowego programu Orlik 2012, gdzie ściśle
określone parametry sztucznej trawy spowodowały zawyżenie wartości projektu, wykluczenie
z przetargów wielu podmiotów, a nawet wszczęcie postępowań korupcyjnych.
Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Jagodziński omówił
podstawowe dokumenty potrzebne do planowania przestrzennego miast i gmin: studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Powtarzalne w nich błędy powodują wydłużanie się procedur i przedłużanie terminów realizacji
inwestycji przez podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne.
O Funduszu Solidarnościowym Samorządów oraz o nowych założeniach do Fundusz Wsparcia
mówił przedstawiciel marszałka Naczelnik Departamentu Planowania Strategicznego
i Gospodarczego Andrzej Potoczek. Fundusz Solidarnościowy miałby na celu wspieranie samorządów
pokrzywdzonych przez anomalie pogodowe przez inne gminy. Obecnie zbierane są deklaracje
o przystąpieniu do stowarzyszenia. Działający od 4 lat Fundusz Wsparcia najbiedniejszych samorządów
ulega właśnie poważnej rewolucji. Zasady układania list rankingowych opierać się będą na innych
parametrach, które oddadzą obiektywną sytuację poszczególnych samorządów.
Stali goście konwentu czyli przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z dyrektorem
Piotrem Stolarczykiem na czele omówili trwający w całym kraju spis powszechny.
Do odwiedzenia Zamku Golubskiego namawiał zebranych dyrektor Piotr Kwiatkowski, natomiast
przedstawiciele TVP Bydgoszcz przedstawili wiosenna ramówkę telewizji regionalnej.
Karolina Kowalska
– 19 –
PODZIĘKOWANIA
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału
Rejonowego w Kowalewie Pomorskim serdecznie dziękuje Jadwidze
i Kazimierzowi Tokarskim za wsparcie naszego Związku.
Serdecznie dziękujemy.
Sekretarz-Danuta Maciejewska
JESZCZE TYLKO ……….. MATURA I JUŻ WAKACJE
„Tylko matura” dzieli uczniów Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim przed
wejściem w prawdziwe, dorosłe życie. W dniu 29 kwietnia br. absolwenci technikum o profilu
ekonomicznym i rolniczym oraz absolwenci liceum uzupełniającego odbierali świadectwa ukończenia
nauki w tej placówce. W tym ważnym wydarzeniu towarzyszyli im nauczyciele, rodzice, młodsze
koleżeństwo oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, ks. Wikary Adam Lis oraz
wicestarosta powiatu.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski pogratulował dyrektorowi Halinie Dąbrowskiej wspaniałego
rocznika opuszczającego mury tej szacownej placówki, która liczy już sobie 103 lata. Uhonorował
również dwoje absolwentów: Joannę Szczepańską i Pawła Miszałowskiego za wyniki w nauce
i zaangażowanie w życie szkoły. Życzył wszystkim zdania matury i osiągnięcia postawionych sobie
celów. Doradzał im oraz rodzicom spokoju, który jest w tym okresie najbardziej pożądany. Przecież
wszyscy muszą zdać.
Wychowawcy: Magdalena Śliwińska, Halina Dąbrowska i Bartłomiej Ciemniak dziękowali za
wspólne chwile nauki i zabawy oraz życzyli swoim wychowankom zdania matury i wspaniałego startu
w dorosłe życie. Przy wręczaniu kwiatów nie zabrakło łez wzruszeń i ciepłych słów. Młodzież
z radością, ale i obawą patrzyła w swoją przyszłość.
Zwyczajowo wyróżnieni zostali także najlepsi uczniowie. Najwyższą średnią połączoną
z wzorowym zachowaniem i godnym reprezentowaniem szkoły mogli poszczycić się: Monika
Lewandowska, Damian Falkowski, Dawid Rumiński, Natalia Zarzecka, Iwona Jankowska, Marta
Wilczewska, Mariola Sznurowska i Mateusz Gębka. Wręczono także podziękowania trójce
lekkoatletów, którzy rozsławili swoją szkołę oraz gminę Kowalewo Pomorskie zdobywając medalowe
miejsca w mistrzostwach Polski i reprezentując kraj w międzynarodowych olimpiadach. Są to: Sandra
Czerwińska, Dawid Rumiński i Damian Falkowski.
Rodzice najlepszych otrzymali listy gratulacyjne. Mogą być dumni ze swoich pociech.
Na otarcie łez był program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy III, którzy za rok będą
nerwowo ściskać świadectwa i poluźniać krawaty. W czasie występów ujawniły się nieznane talenty
artystyczne u wielu młodych ludzi.
Były to ostatnie chwile wspólnego śmiechu. Przed absolwentami egzamin dojrzałości i wkroczenie
w dorosłe życie. POWODZENIA.
Karolina Kowalska
– 20 –
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA-SZANSĄ NA LEPSZE ŻYCIE
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
To hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych. Często
nie jesteśmy w pełni świadomi ile trudu kosztuje osób niepełnosprawnych borykanie się
z codziennością. Ile potrzeba wyobraźni by zrozumieć, że wiele barier sami nie pokonają. Dlatego
potrzebne są działania, które ograniczą skutki niepełnosprawności. Uroczystości te, mają za zadanie
nagłośnić i zwrócić uwagę społeczeństwa na trudne życie osób niepełnosprawnych. Z tej okazji w dniu
5 maja br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury o godzinie 11:00 odbyło się uroczyste spotkanie.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie PZERiI, uczestnicy i pracownicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej oraz zaproszeni goście. Dziękujemy gościom zaproszonym za przybycie na naszą
uroczystość. Dziękujemy naszym współorganizatorom: Dyrektor M-GOK p. Marlenie WitkowskiejRypina, p.Danielowi Brożkowi-kierownikowi WTZ. Podczas uroczystości z pięknym programem
wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego. Taneczny pokaz przedstawili
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wystąpił także zespół wokalno-muzyczny seniorów,,Retro”
z prowadzącym Erykiem Kołodziejem. Dla uczestników spotkania był przygotowany wspólny
poczęstunek, za którego przygotowanie dziękujemy pracownikom M-GOK, WTZ i komisji
gospodarczej PZERi I. Były także tańce, zabawy i konkursy. Dziękujemy za bardzo liczne przybycie na
naszą uroczystość.
Sekretarz-Danuta Maciejewska
„BARDZO KULTURALNA MAJÓWKA”
W sobotę 21 maja pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława St.
Reymonta
oraz
Biblioteki
Publicznej
wraz
z mieszkańcami miasta i gminy Kowalewo Pomorskie
świętowali „Dzień Działacza Kultury i Bibliotekarza".
Impreza rozpoczęła się o godzinie 15:30 otwarciem
wernisażu pracowni plastycznej MGOK pod
kierunkiem Pani Barbary Niewidział. Osoby
odwiedzające wystawę były pod wrażeniem impresji
młodych artystów.
O godzinie 16:00 rozpoczęła się plenerowa część „bardzo Kulturalnej majówki". Zgromadzoną
publiczność powitał zespół „De Bobers", grając covery największych rockowych hitów polskich
i zagranicznych.
Po energetycznym koncercie ‘Bobrów' z programem Karaoke na scenie zagościł działający przy
M-GOK Młodzieżowy Zespół Wokalno - Instrumentalny pod kierunkiem Pani Magdaleny
Mytlewskiej. Każdy chętny mógł zaśpiewać wraz z chórkiem zespołu, i wiele osób skorzystało z tej
wyjątkowej możliwości. W czasie trwania karaoke powstał również „bardzo Kulturalny pociąg", który
połączył pokolenia w
wyprawie po terenie
Miejsko - Gminnego
Ośrodka Kultury.
O godzinie 18:00
zamiast końca Świata
nastąpiło dla młodzieży
bardziej emocjonujące
wydarzenie - koncert
grupy Czaqu, podczas
którego usłyszeliśmy
zarówno dobrze znane
utwory tego zespołu,
jak i materiał z nowej
płyty
„Pachnie
Powietrze".
Grupa
wiernych
fanów
wsparła również Czaqu
swoimi głosami w
staraniach o udział w
Orange
Warsaw
Festival.
W
przerwie
koncertu
Dyrektor
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury Pani Marlena Witkowska-Rypina w imieniu swoim oraz swoich
współpracowników podziękowała Panu Andrzejowi Grabowskiemu Burmistrzowi Miasta za wieloletnią
troskę i działalność dla rozwoju kultury oraz na ręce Pana Jerzego Koralewskiego - Przewodniczącego
– 21 –
Komisji Oswiaty, Kultury i Zdrowia Radnym Miasta wszystkich kadencji.
Po koncercie Czaqu na scenie zawitał klimat południowego USA, a wszystko to za sprawą zespołu
Drink Bar, grającego muzykę country & bluegrass. Zespół zaprezentował najpopularniejsze utwory tego
nurtu muzycznego, jak i własne kompozycje. Banjo, dobro, skrzypce, akordeon, a wszystko to w rękach
najlepszego zespołu bluegrass w tej części Europy.
Po koncertach na scenie zagościł Dj Ulver, który poprowadził zabawę taneczną do późnych godzin
nocnych.
W sobotę 21 maja Biblioteka Miejska przygotowała Kiermasz Książek, a „bardzo Kulturalna
skrzynka pocztowa" oczekiwała na nadawców. Wysyłaliśmy również za pośrednictwem „Poczty
balonowej" nasze marzenia prosto do nieba; z tej okazji skorzystało kilkuset mieszkańców miasta
i gminy. Wszystkim Państwu, którzy przyjęli nasze zaproszenie i świetowali z nami serdecznie
dziękujemy.
Artur Działdowski
FESTYN PLASTYCZNY Z OKAZJI
OBCHODÓW „DNIA ZIEMI”
- konkurs plastyczny i fotograficzny
W dniu 28 kwietnia 2011 roku w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim zorganizowany
został konkurs plastyczny i fotograficzny w ramach festynu
z okazji obchodów „Dnia ziemi”.
Podczas festynu przeprowadzony został konkurs
plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy
Kowalewo Pomorskie oraz wcześniej ogłoszony konkurs
fotograficzny.
Celem organizowanych konkursów jest rozwijanie
wrażliwości ekologicznej i artystycznej, przybliżenie
uczestnikom problematyki ochrony środowiska oraz kształtowanie świadomości ekologicznej
W konkursie udział wzięli uczniowie: Szkół Podstawowych z: Wielkiej Łąki, Kowalewa
Pomorskiego, Pluaskowęs oraz Publicznego Gimnazjum i Świetlicy Socjoterapeutycznej.
Konkurs fotograficzny polegał na wykonaniu zdjęć techniką fotografii cyfrowej „pierwszych
oznak wiosny w mojej okolicy”.
Uczestnicy konkursu wykonali zdjęcia
w formacie A4.
Konkurs plastyczny odbył się na
miejscu,
zadaniem
uczestników
konkursu
było
wykonanie
w
pomniejszonej
skali
projektu
domowego pojemnika do segregacji
odpadów z użyciem oczywiście
materiałów odpadowych takich jak
m.in.: kartony, plastic, plexi. Wysoko
oceniana była oryginalność i estetyka
wykonania.
Jury
w
składzie:Marlena
Witkowska-Rypina
–
Dyrektor
M-GOK, Joanna Piasecka - Dyrektor
Przedszkola
Publicznego
w Kowalewie Pomorskim, Daniel
Brożek – Prezes Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Toruniu, Barbara
Niewidział – plastyk M-GOK
dokonało
oceny
następujących
konkursów:
KONKURS FOTOGRAFICZNY
I miejsce – Anita Górska – Publiczne Gimnazjum
II miejsce- Martyna Rychel – Publiczne Gimnazjum i Patrycja Czapla – Publiczne Gimnazjum
III miejsce – Oliwia Walczak – Publiczne Gimnazjum
oraz wyróżnienia: Paulina Putz Martyna Zdziarska, Natalia Pokorska, Marta Molendowska,
Faustyna Orłowska( Publiczne Gimnazjum), Marta Dębska, Dominika Zawadzka(SP
Kowalewo Pomorskie), Katarzyna Kozera, Natalia Rysiewska (SP Pluskowęsy)
KONKURS PLASTYCZNY
I miejsce Martin Redman-SP Kowalewo Pomorskie
II miejsce Karolina Kałon – SP Pluskowęsy
III miejsce Marta Tocka i Patrycja Kołakowska- SP Kowalewo Pomorskie
– 22 –
IV miejsce Weronika Barańska i Anna Legan – SP Wielka Łąka
oraz wyróżnienia: Anna Wiśniewska, Paulina Zegarska, Paulina Konrad, Karolina Wojtunik(SP
Pluskowęsy), Rafał Karnowski(SP Wielka Łąka), Karolina Nowatka (SP Kowalewo
Pomorskie), Karina Rożyńska, Weronika Zrada (Świetlica Socjoterapeutyczna)
Fundatorem nagród dla zwycięzców konkursów był: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Nagrody zwycięzcom konkursów wręczyli: p. Jerzy Orłowski Przewodniczący Rady Miejskiej
i p. Marlena Witkowska-Rypina Dyrektor M-GOK.
Barbara Niewidział
WIZYTA W STRAŻY POŻARNEJ
Dnia 13.05.2011 roku dzieci z oddziału przedszkolnego działającego w ramach projektu
„Przedszkole otwiera świat III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przedszkolaki z oddziału zerowego ze Szkoły Podstawowej
w Pluskowęsach korzystając z zaproszenia, zawitały do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie
Pomorskim. A wszystko to w ramach poznawania zawodów swoich rodziców. Po przyjeździe na
miejsce, czekało na dzieci moc atrakcji. Na początku przywitali nas strażacy, opowiedzieli o trudzie tego
zawodu i przypomnieli numery alarmowe. Grupa dowiedziała się, że praca strażaka to nie tylko gaszenie
pożaru, ale również ratowanie kotów z drzew, czy pomoc przy wypadkach samochodowych. Następnie
odbyły się zawody na małego strażaka. Dzieci miały możliwość sprawdzenia swoich umiejętności
ruchowych i manualnych.
Potem strażacy pokazali
nam całe wyposażenie wozu
strażackiego, łącznie z torbami
medycznymi i różnymi typami
gaśnic. Dzieci znały tylko
podstawowe
wyposażenie
wozu strażackiego, takie jak
drabina, węże i wielki zbiornik
z wodą. Z wielką ciekawością
przyglądały się wszystkim
innym sprzętom, których dotąd
nie
widziały.
Zadawały
pytania do czego one służą.
Następnie
dzieci
w
bezpiecznej
odległości
przyglądały się ze zdumieniem
jak wygląda cała procedura
gaszenia pożaru. Od telefonu
alarmowego ze zgłoszeniem
pożaru, po dźwięk syreny,
przyjazd straży, rozwinięcie
węży i gaszenie pożaru. A na
końcu, sprawdzenie czy już
wszystko ugaszone. Jednak
największą atrakcją dla dzieci okazała się przejażdżka wozem strażackim. Po tak emocjonujących
chwilach, nastąpiła przerwa na posiłek. Maluchy zjadły kiełbaski z grilla i pyszne słodkości
przygotowane przez mamę jednego z przedszkolaków. Posilone miały możliwość przymierzenia stroju
strażaka i hełmu. Każde z nich przymierzyło i poczuło się przez chwilę prawdziwym strażakiem. Na
koniec zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie ze strażakami przy kapliczce św. Floriana. Ze smutkiem
żegnaliśmy się i nikt nie chciał jeszcze odjeżdżać.
Dzieciom bardzo podobał się wyjazd, który był pełen wrażeń. Po powrocie z radością i uśmiechem
na twarzy opowiadały swoim rodzicom o wszystkich atrakcjach, w których uczestniczyły. Wspominają
ten wyjazd do dnia dzisiejszego.
Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do tak udanej wycieczki. Pani Dyrektor
Renacie Kałuży za zorganizowanie środka transportu, Pani Małgorzacie Gutowskiej i rodzicom za
opiekę, Państwu Ernest za zaproszenie oraz przygotowanie pysznego poczęstunku oraz strażakom
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie Pomorskim za przygotowanie wszystkich atrakcji.
Dziękujemy!
Joanna Majewska
Anna Wieczerzak
– 23 –
XVII SPORTOWE SPOTKANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie wspólnie z Kierownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Kierownikiem Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim oraz Kujawsko-Pomorskim Zrzeszeniem LZS w Toruniu
są organizatorami tradycyjnych, już XVII Sportowych Spotkań Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy
Razem” połączonych z XI Integracyjnymi Spotkaniami Sportowymi Osób Niepełnosprawnych.
Impreza odbędzie się
w dniu 11 czerwca 2011 roku o godz. 10:00
na placu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Kowalewie Pomorskim.
W sportowej rywalizacji będą brać udział zarówno osoby sprawne fizycznie reprezentujące szkoły
podstawowe jak i osoby niepełnosprawne reprezentujące Warsztaty Terapii Zajęciowej z całego
województwa kujawsko-pomorskiego, Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Społecznej, Szkoły
Specjalne, Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, a także Stowarzyszenia Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym.
Zawodnicy startować będą w konkurencjach indywidualnych i zespołowych, w dwóch kategoriach
wiekowych: do 15 lat i powyżej 15 lat.
Imprezie towarzyszyć będą między innymi: koło fortuny, konkursy plastyczne, sprzedaż i aukcje
prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, występy zespołów muzycznych z udziałem osób
niepełnosprawnych, gry i zabawy.
Równolegle do trwających konkurencji XVII Sportowych Spotkań Osób Niepełnosprawnych
odbędzie się blok integracyjny dla połączonych zespołów wózkowiczów i uczniów szkoły podstawowej.
Celem imprezy jest integrowanie osób niepełnosprawnych oraz popularyzacja kultury fizycznej
wśród osób niepełnosprawnych.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy
XVII GMINNY KONKURS HISTORYCZNY
ŚREDNIOWIECZNA KULTURA RYCERSKA W KOWALEWIE
Dnia 09.05.2011 roku odbył się XVII Gminny Konkurs Historyczny pt. „Średniowieczna
kultura rycerska w Kowalewie”. Organizatorem rozgrywek był Miejsko-Gminny Ośrodek KulturyMiejska Biblioteka oraz Publiczne Gimnazjum-Biblioteka szkolna w Kowalewie Pomorskim.
Umysłowe zmagania rozpoczął występ Bractwa Rycerskiego z Torunia, który wywołał niemałe emocje.
Motywem spektaklu były czasy średniowieczne. Niektórzy uczestnicy mieli okazję wziąć udział
w przedstawieniu, bądź zapraszani na scenę, odpowiadali na pytania historyczne – za dobrą odpowiedź
przewidziana była nagroda w postaci pamiątkowych, wybijanych własnoręcznie, w przenośnej mennicy
– 24 –
– monet.
Uczestnikami zmagań konkursowych byli uczniowie klas pierwszych Publicznego Gimnazjum
w Kowalewie Pomorskim.
Dziesięć drużyn przedstawiło się w czteroosobowym składzie. Zadania konkursowe składały się
z siedmiu zestawów. W tym:
1. Konkurencja plastyczna - reprezentanci poszczególnych drużyn wykonali rysunek rycerza;
2. Prezentacja elementów uzbrojenia rycerza (tarcza+miecz)
3. Pytania ustne – o tematyce - Dzieje Kowalewa w czasach krzyżackich oraz Dzieje Ziemi
Chełmińskiej;
4. Na drużyny czekała również krzyżówka;
5. Kolejna konkurencją było rozpoznanie zabytkowych miejsc gminy Kowalewo Pomorskie;
6. Dodatkową konkurencją były tzw. pytania niespodzianki, które zadecydowały o wynikach
konkursu.
Komisja w składzie: Przewodniczący p. Joachim Kupski – Prezes TOMIKO, Dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim p. Marlena Witkowska-Rypina, Dyrektor
Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim p. Renata Faluta-Kaszubowska, p. Mieczysław
Domarecki, p. Barbara Niewidział oraz członek Bractwa Rycerskiego z Torunia, przyznała następujące
miejsca:
I miejsce:
(kl. I F Publicznego Gimnazjum)
Faustyna Orłowska,
Sara Biziorek,
Kinga Burak
Oliwia Walczak
II miejsce:
(kl. I E Publicznego Gimnazjum)
Maciej Ławniczak,
Mateusz Nowak,
Adrian Garkowski
Marcin Dunajski
III miejsce:
(kl. I A Publicznego Gimnazjum)
Agnieszka Surmiak,
Piotr Dębowski,
Michał Puczyński
Mateusz Graman
Osoby wyróżnione otrzymały piękne nagrody książkowe i dyplomy z rąk Komisji oraz w imieniu
Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego, Sekretarz Gminy p. Ewy Bąk oraz Przewodniczącego Rady
Miejskiej p. Jerzego Orłowskiego.
Wszystkie osoby otrzymały dyplomy za udział oraz książki o Kowalewie Pomorskim.
Dziękujemy gościom za przybycie oraz gratulujemy uczestnikom!
Kamila Wojciechowska
MIEJSKA BIBLIOTEKA
- MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA
W KOWALEWIE POMORSKIM
ogłasza: z okazji VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek
Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie własnej karty czytelnika.
Konkurs będzie trwał od maja 2011 do kwietnia 2012 roku
Zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach: Młodzież, Dorośli.
Chętni do udziału w konkursie powinni zgłosić swoje uczestnictwo w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Kowalewie Pomorskim oraz jej filiach w Pluskowęsach,
Wielkiej Łące i Wielkim Rychnowie
do dnia 30 CZERWCA 2011 r.
Dla najlepszych czytelników przewidziano atrakcyjne nagrody.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w maju 2012r.
podczas IX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek
Kamila Wojciechowska
– 25 –
BALKONY 2011
Szanowni Państwo – Zarząd Towarzystwa Miłośników Kowalewa Pom. informuje, że w bieżącym
roku już po raz XVIII przeprowadzi konkurs „Na najpiękniejszy balkon w mieście”.
Komisja konkursowa w okresie od 1czerwca do 1 września br., dokona dwukrotnie przeglądu
ukwieconych przez Państwa balkonów.
Dla informacji podajemy, że dla zwycięzców Burmistrz Miasta ufunduje nagrody, które będą
wręczone podczas sesji w I kwartale 2012 roku.
Prezes Zarządu ToMiKo
Joachim Kupski
Anna Grabowska
ZMIANY GODZIN PRACY W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH
OD MIESIĄCA MAJA 2011R.
Od miesiąca MAJA 2011 w filiach bibliotecznych w Pluskowęsach, Wielkiej Łące i Wielkim
Rychnowie nastąpiły zmiany odnośnie godzin funkcjonowania bibliotek.
Godziny pracy Miejskiej Biblioteki w Kowalewie Pomorskim pozostają bez zmian.
Filia Pluskowęsy
poniedziałek
środa
piątek
8.00-15.00
8.00-15.00
8.00-16.00
Filia Wielka Łąka
wtorek
czwartek
7.30-15.30
7.30-15.00
Filia Wielkie Rychnowo
poniedziałek
środa
piątek
7.00-15.00
7.30-15.30
7.00-15.30
Miejska Biblioteka Publiczna
Kowalewo Pomorskie
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
Sobota (druga w m-cu)
8.00-16.00
9.00-17.00
10.00-18.00
9.00-17.00
10.00-18.00
10.00-13.00
UWAGA!!! - SCONTRUM W BIBLIOTECE
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kowalewie Pomorskim
od 27 czerwca do 29 lipca 2011 roku
przeprowadzone zostanie skontrum.
W związku z inwentaryzacją w tym okresie Biblioteka będzie nieczynna
Kamila Wojciechowska
GMINNY KONKURS MATEMATYK NA MEDAL
Dnia 11 maja 2011r. w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pom. odbył się XVI Gminny Konkurs
Matematyk na medal dla klas drugich i trzecich. W szranki stanęli reprezentanci szkół podstawowych
z Wielkiego Rychnowa, Wielkiej Łąki i Kowalewa Pom.
Zadania konkursowe rozwiązywało 22 uczniów z klas drugich i trzecich. Komisja konkursowa w
składzie: p. Jadwiga Olejnik, p. Ewa Putz-Miształ p. Katarzyna Łobodzińska oraz Katarzyna
Grabowska dokonała oceny prac i wyłoniła laureatów.
Na poziomie klas drugich konkurs wygrał uczeń SP w Kowalewie Pom., Damian Wardziński,
II miejsce zajął Mikołaj Terliński (SP Kowalewo Pom), a III Kacper Osmański z Wielkiego
Rychnowa. Wyróżnienie otrzymał Dawid Opaliński, uczeń SP w Kowalewie Pom.
Matematykiem na medal w klasach trzecich została Agata Kwiatkowska (SP Kowalewo Pom.).Na
drugim miejscu uplasowała się Kinga Derewecka, uczennica SP w Wielkim Rychnowie. Trzecią lokatę
uzyskała Klaudia Waćkowska ze SP w Kowalewie Pom. Komisja konkursowa przyznała wyróżnienie
dla Radosława Młodzińskiego (SP Wielkie Rychnowo).
Laureatom, ich rodzicom i nauczycielkom: J. Olejnik, T. Grzelak, A. Jareckiej, K. Łobodzińskiej,
M. Łobodzińskiej, K. Grabowskiej należą się gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pom. p. Benedykt Mroziński ufundował dla małych
matematyków nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki i słodycze
ufundowane przez firmę POLO MARKET, wieloletniego sponsora Gminnego Konkursu Matematyk na
medal. Bardzo dziękujemy.
Prowadząca konkurs Katarzyna Grabowska
– 26 –
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY
28 kwietnia 2011r. z okazji Światowego Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim
odbył się VI Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy dla uczniów klas trzecich pod nazwą
„PRZYJACIELE PRZYRODY”. Konkurs ma na celu przede wszystkim rozwijanie wśród dzieci
zainteresowań przyrodniczych, uświadomienie znaczenia przyrody w życiu człowieka, a także
popularyzację postaw proekologicznych. W tym roku wzięło w nim udział 6 trzyosobowych zespołów
ze szkół naszej gminy. W różnych konkurencjach rywalizowały ze sobą dzieci z Pluskowęs, Wielkiego
Rychnowa, Wielkiej Łąki oraz Kowalewa. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja
w składzie: p. Teresa Grzelak, p. Dorota Wardeńska, p. Ewa Putz-Misztal, p. Małgorzata Łobodzińska
oraz p. Katarzyna Łobodzińska.
Drużyny musiały wykazać się dużą wiedzą przyrodniczą i dobrą pamięcią rozwiązując różnego
rodzaju zadania. Zacięta rywalizacja sprawiła, że różnice w ilości zdobytych punktów były niewielkie.
Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce - Majka Kamińska, Marta Sadowska i Tomasz Brodziński SP Kowalewo (opiekun
p. Katarzyna Łobodzińska)
II miejsce - Natalia Oleś, Zuzanna Tałanda i Klaudia Waćkowska SP Kowalewo (opiekun
p. Małgorzata Łobodzińska)
III miejsce - Julia Preuss, Julia Nowacka i Julia Ornowska SP Wielka Łąka (opiekun p. Ewa
Putz-Misztal)
IV miejsce - Joanna Barczyńska, Krystian Kuzior i Paweł Bartoszyński SP Kowalewo (opiekun
p. Małgorzata Czarnecka)
V miejsce - Jakub Kamiński, Filip Kołaczyński i Radosław Młodziński SP Wielkie Rychnowo
(opiekun p. Teresa Grzelak)
VI miejsce - Jakub Chlebowski, Patryk Jaros i Mateusz Kwiatkowski SP Pluskowęsy (opiekun
p. Dorota Wardeńska)
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe oraz słodki poczęstunek. Konkurs
można było zorganizować dzięki bezinteresownej pomocy sponsorów. Byli to: Dyrektor Szkoły
Podstawowej pan Benedykt Mroziński, pp. Izabela i Jacek Dębscy oraz pp. Halina i Sławomir Wiewiór.
Serdeczne podziękowania należą się członkom komisji za współpracę oraz wszystkim sponsorom,
bez których zakup nagród byłby niemożliwy.
Tych, którzy są przyjaciółmi przyrody i lubią się bawić zapraszamy do udziału w kolejnej edycji
konkursu już za rok.
Organizatorki konkursu
Katarzyna Łobodzińska
Małgorzata Łobodzińska
– 27 –
SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY,,KRÓL ORTOGRAFII"
Szkolny konkurs ortograficzny,,Król Ortografii" w roku szkolnym 2010/2011 w klasach drugich
odbywał się w czterech etapach. Składał się z trzech testów z lukami i dyktanda. Brało w nim udział 18
dzieci. W klasach trzecich odbyło się pięć etapów – trzy testy z lukami i dwa dyktanda. W konkursie
trzecioklasistów uczestniczyło 20 uczniów.
Zwycięzcą Szkolnego konkursu ortograficznego klas drugich został Mikołaj Skorasiński z kl. IIc.
Na drugim miejscu uplasowała się Sandra Waćkowska z kl. IIb. Trzecie miejsce zajął Mikołaj
Terliński z kl. IIa. Każda z klas drugich ma swojego „Króla ortografii”, a różnica między nimi w ilości
zdobytych punktów jest naprawdę niewielka. W klasach drugich przyznano również wyróżnienieotrzymała je Natalia Zielińska z kl. IIa.
Laureatkami klas trzecich zostały same dziewczynki: Julia Bąk z klasy IIIa - I miejsce, Natalia
Oleś z klasy III b –II miejsce oraz Agata Kwiatkowska i Klaudia Waćkowska z kl. IIIa – III miejsce.
Jest to zasłużone zwycięstwo, ponieważ od pierwszego do ostatniego etapu konkursu zdobywały
najwięcej punktów.
GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY,,KRÓL ORTOGRAFII"
Dnia 13.05.2008 r. odbył się XVI Gminny konkurs ortograficzny,,Król Ortografii". Wzięło
w nim udział 13 uczniów z klas drugich i 15 uczniów z klas trzecich. Reprezentowali oni cztery szkoły
podstawowe naszej gminy: Pluskowęsy, Wielką Łąkę, Wielkie Rychnowo i Kowalewo Pomorskie.
W klasach drugich laureatami konkursu zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie
Pomorskim. Na I miejscu uplasował się Mikołaj Skorasiński, II miejsce zajęła Sandra Waćkowska,
a IlI miejsce – Daria Rosik. Wyróżnienia przyznano Klaudii Budzińskiej i Mikołajowi Terlińskiemu
również z Kowalewa Pomorskiego.
Zwycięzcami konkursu klas trzecich zostali również reprezentanci ze Szkoły Podstawowej
w Kowalewie Pomorskim. „Kró1em Ortografii” klas trzecich została Klaudia Waćkowska, na
II miejscu uplasował się Tomasz Brodziński, a III miejsce przypadło Julii Bąk i Agacie
Kwiatkowskiej. W tej grupie przyznano także wyróżnienia. Otrzymały je Natalia Oleś ze Szkoły
Podstawowej w Kowalewie Pom. i Radosław Młodziński ze Szkoły Podstawowej w Wielkim
Rychnowie.
Gratuluję wszystkim laureatom zwycięstwa w „potyczkach ortograficznych”. Życzę dalszych
sukcesów w zgłębianiu zasad poprawnej pisowni języka polskiego. Gratuluję nauczycielom i rodzicom
nagrodzonych dzieci. Składam serdeczne podziękowania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej
w Kowalewie Pom. panu Benedyktowi Mrozińskiemu za ufundowanie nagród dla zwycięzców oraz
Firmie „Conkret” Sp.J Z.R. Trejderowskim” z Wielkiego Rychnowa i Bankowi Spółdzielczemu
w Kowalewie Pom. za sponsorowanie upominków, słodyczy oraz dyplomów dla każdego uczestnika
konkursu.
Organizator konkursów - Grażyna Zacharek
– 28 –
ZNALEŹLIŚMY EKOLOGIĘ W WARSZAWIE
Podróże kształcą! Przekonali się o tym uczniowie klasy czwartej, piątej i szóstej Szkoły
Podstawowej w Pluskowęsach, którzy w dniach 06.05 - 08.05. 2011 r. wzięli udział w wycieczce
ekologicznej do Warszawy. Organizatorem wycieczki były p. Magdalena Kosk i Katarzyna
Lewandowska. Opiekę nad uczniami sprawowały także panie – Elżbieta Dędza i Małgorzata Gutowska.
Uczniowie w tym roku całe trzy dni spędzili w stolicy Polski – w Warszawie. Przywieźli oni
mnóstwo pięknych wrażeń, których szybko nie zapomną. Celem wyprawy było poszerzenie wiedzy
o historii Warszawy, a także pokazanie w jaki sposób propagowana jest ekologia w wielkim mieście.
W wycieczce tej wzięło udział 40 uczniów dzięki wsparciu przyjaciół szkoły.
Pragniemy serdecznie podziękować za wsparcie finansowe i rzeczowe: Burmistrzowi Kowalewa
Pom. – p. Andrzejowi Grabowskiemu, Prezesowi Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pom., panu
Józefowi Gołębiewskiemu oraz kierownikowi Apteki Kowalewskiej w Kowalewie Pom.
Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa... wtedy proste –DZIĘKUJEMY - zawiera wszystko,
co chcemy wyrazić.
Przygotowała: Magdalena Kosk
Katarzyna Lewandowska
KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „SPRING”
Gminny konkurs z języka angielskiego „SPRING” odbył się po raz drugi - 20 maja 2011r. w Szkole
Podstawowej w Pluskowęsach. Oprawą merytoryczną zajęła się Katarzyna Lewandowska i Katarzyna
Bendkowska. W konkursie wzięli udział uczniowie klas V ze szkół podstawowych z Pluskowęs,
Kowalewa Pomorskiego, Wielkiej Łąki i Wielkiego Rychnowa.
Rywalizacja była wyrównana. Oto wyniki
I miejsce: Filip Cierniakowski (SP Kowalewo Pom.)
II miejsce: Bogumiła Grzegórska ( SP Kowalewo Pom.)
III miejsce: Karolina Kałon ( SP Pluskowęsy)
Pozostali uczestnicy konkursu to: Laura Żary, Katarzyna Kozera,
Sebastian Zawistowski, Natalia Sztandara, Aleksandra Nowacka,
Szymon Lisewski, Jakub Ostrowski, Julia Nadarzewska, Natalia Fryc.
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe a pozostali dyplomy i
gadżety, a także drobny poczęstunek ufundowane przez SP Pluskowęsy i
wydawnictwo Macmillan.
Dziękuję nauczycielom: pani Izabeli Górskiej, pani Danucie Molenda,
pani Agnieszce Rudnickiej za przygotowanie uczniów do konkursu i udział w pracach jury.
Podziękowanie składam także dyrektorom szkół, którzy umożliwili swoim uczniom i ich opiekunom
udział w naszym konkursie. Mam nadzieję, że w kolejnej edycji Gminnego Konkursu spotkamy się
z uczniami i ich opiekunami w równie naukowej atmosferze.
Katarzyna Lewandowska
– 29 –
„NAJPOPULARNIEJSZY CZŁOWIEK”
Zgodnie z decyzją Komisji Budżetowej i Samorządu RM w Kowalewie Pom. z uwagi na to, że
w ostatnich latach było mało zgłoszeń do udziału w konkursie na „Najpopularniejszego człowieka
w Gminie Kowalewo Pomorskie” przeprowadzono rozeznanie co do zasadności ogłoszenia konkursu
w 2011r.
Niestety nie wytypowano potencjalnych kandydatów do udziału w konkursie na
„Najpopularniejszego człowieka w Gminie Kowalewo Pom., w roku 2011”, wobec czego konkurs nie
zostanie ogłoszony.
Głównym celem tego konkursu jest promowanie postaw społecznie akceptowanych, których
działanie wpływa na życie kulturalno-rozrywkowe naszej gminy, popularyzacja środowisk działających
na terenie miasta i gminy. Konkurs składa się z trzech etapów i kończy się uroczystym wręczeniem
nagrody pieniężnej.
Organizatorzy – Burmistrz Miasta i Komisja Budżetowa i Samorządu zachęcają wszystkich
mieszkańców i organizacje z terenu miasta i gminy Kowalewa Pom., do zgłaszania kandydatów
w przypadku ogłoszenia konkursu w 2012r.
Donata Pilarska-Mądry
OGŁOSZENIE PŁATNE
OGŁOSZENIE PŁATNE
– 30 –
Ośrodek Szkolenia Kierowców „MOTO-OR” Ryszard Ośka
ul. Wodna 13, 87-400 Golub-Dobrzyń,
www.moto-or.pl
ZAPRASZA
n a k u r s y k i e r o w c ó w k a t e g o r i i : A 1 , A , B , B + E , T, C , C + E , D
Do siedziby w Kowalewie Pomorskim przy ul. Plac Wolności 13
(Miejsko Gminny Ośrodek Kultury).
Informacji udziela biuro ośrodka czynne w poniedziałki, środy i piątki od 13:00 do 17:00
oraz telefonicznie pod nr (56) 683 53 66 lub 607 389 644.
KAT. „B” - 1100zł + gratisy!
Zapewniamy:
• ratalną odpłatność za szkolenie
• możliwość skorzystania z kredytu bankowego
• doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę instruktorów
• aktualne, nowoczesne materiały szkoleniowe,
• pojazdy szkoleniowe identyczne jak w WORD
Otwarcie kursu w każdy poniedziałek o godz. 16:00
SZKOLIMY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH
Prowadzimy kwalifikację wstępną oraz szkolenia okresowe
SZKOLIMY PROFESJONALNIE
NOWOCZEŚNIE I UCZCIWIE
OGŁOSZENIE PŁATNE
Uprzejmie informujemy, iż
REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
W BYDGOSZCZY
serdecznie zaprasza
do ambulansu poboru krwi
w dniu 16 czerwca 2011 r.
w godzinach 11:00 – 16:00
przy Remizie OSP na ulicy Strażackiej
Zachęcamy mieszkańców do oddania krwi, ponieważ
z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na krew – lek,
którego nie można niczym zastąpić.
Kamila Gajewska
– 31 –
21.03. – 20.04.
BAROMETR UCZUĆ
Baran – Baran
Będziesz
wyjątkowo aktywny zarówno w
sprawach
prywatnych
i towarzyskich.
Spotkasz
interesujące osoby, być może
powróci ktoś, kogo dawno nie
widziałaś. Spodziewaj się wielu
gorących momentów w sprawach
towarzyskich,
sercowych
oraz
zawodowych.
24.09. – 23.10.
Waga – Fatalny
w sprawach
uczuciowych i prywatnych czas już się
kończy. Uwaga! W połowie miesiąca
możesz spotkać oszusta albo złodzieja,
na dodatek możesz się w ogóle nie
zorientować, że osoba z widzenia tak
sympatyczna w bezczelny sposób
nabija Cię w butelkę.
21.04. – 21.05.
Byk – Byk – Zapowiada się
rewelacyjny
i bardzo
tłusty
finansowo miesiąc. Gwiazdy mówią,
że potrafisz świetnie jeździć na
rolkach, a jeśli jeszcze tego nie
robisz, to nauczysz się w pięć minut,
pomoże
Ci
w tym
Twoja
inteligencja.
Zażywaj
wiele
świeżego powietrza:)
24.10. – 22.11.
Skorpion – Jeśli się jeszcze nie
zakochałeś, a bardzo tego chcesz zrób
to koniecznie przed 10 czerwca. Znajdź
kogoś wspaniałego i zdobądź go/ją.
Przyciągasz do siebie ludzi niczym
magnes,
a Twoja
atrakcyjność
osiągnęła zenitu. Korzystaj z uroku
lata.
22.05. – 21.06.
Bliźnięta – Wprawdzie będziesz żył
w atmosferze
ożywienia
i towarzyskich spotkań, ale ogólna
sytuacja będzie przypominać napiętą
strunę. Jeśli chcesz uniknąć awantur
- wyjedź gdzieś na dłużej, a jeśli nie
możesz opuścić domu zajmij się
przede
wszystkim
swoimi
problemami.
23.11. – 21.12.
Strzelec – Jeśli popadniesz w jakieś
konflikty z osobami, od których
z jakiegokolwiek
powodu
zależy
Twoja finansowa przyszłość radzę Ci,
idź na ustępstwa. Wszystko, cokolwiek
podpiszesz lub do czego się
zobowiążesz, może obrócić się
przeciwko Tobie. Uważaj na portfel –
złodzieje nie śpią…
22.06. – 22.07.
Rak – Ten czas przeżyj bardzo
ostrożnie i cierpliwie. Nie wolno Ci
ryzykować. Wszelkie ważniejsze
decyzje zawodowe i finansowe
odłóż najlepiej -na sam koniec
miesiąca. Pilnuj też portfela!!! W
drugiej
dekadzie
złowrogie
prognozy kompletnie nie będą
dotyczyć Twojej osoby – staniesz się
wybrańcem losu..
22.12. – 20.01.
Koziorożec – Udzielaj się towarzysko,
bo teraz możesz tylko zyskać. Nie
będziesz
w niczym
przypominać
osoby, jaką Cię widzą na co dzień:
powściągliwej i opanowanej. Teraz
zaskoczysz nie jednego swoimi
pomysłami, inicjatywą
i
wręcz
tryskającą energią. Łap pierwsze
promienie słońca:)
23.07. – 23.08.
Lew – Może
w tym
miesiącu
wymyślisz sobie jakieś ciekawe
zajęcie albo spotkasz nowych ludzi.
Życie upłynie pod znakiem spraw
znajomych Ci osób i chęci zdobycia
szerszej wiedzy w dziedzinach, które
Cię interesują. W ten ciepłym
okresie wykorzystaj dni urlopowe…
Zabierz rodzinę i wyjedź np.: pod
namiot.
21.01. – 18.02.
Wodnik – Będziesz obdarzony teraz
wspaniałym gustem, planuj więc
wszelkie
przemeblowania
i małe
remonty. W dziedzinie dekoratorstwa
wnętrz wykażesz się nie lada sprytem
i pomysłowością - za małe pieniądze,
praktycznie bez niczyjej pomocy jeśli
tylko zechcesz zmienisz swoje
mieszkanie, bądź pokój.
24.08. – 23.09.
Panna – Sprawy dotyczące Twoich
pieniędzy będą się układały dobrze
przez cały miesiąc. Niewykluczone
krótkie podróże, a z pewnością
jakieś nowe kontrakty, które
w przyszłości
zaowocują
stałą
współpracą i na pewno dadzą
dodatkowe pieniądze.
19.02. – 20.03.
Ryby – Ten miesiąc podziel na dwie
równe części: pierwsza nie będzie
najlepsza a druga, wręcz przeciwnie.
Uważaj
na
straty
finansowe.
Powstrzymaj się ze zobowiązaniami
i wszelkimi działaniami w interesach.
Niczego nie rozpoczynaj!
– 32 –

Podobne dokumenty

Document 261219

Document 261219 URZĄD MIEJSKI: 684 - 10 - 24; POSTERUNEK POLICJI: 682 - 33 10, 602 - 661 - 927; POGOTOWIE ENERGETYCZNE: 684 - 15 - 12; Straż POŻARNA GD: 683 - 22 - 45; ZUW OSTROWITE: 683 - 62 - 96, 663 - 949 960; ...

Bardziej szczegółowo

– 1 –

– 1 – przychylność starosty i całego zarządu, który rozumie potrzeby rolników tworzących spółkę wodną. Dzięki silnej współpracy gminy i starosta wniosek ponownie procedowano. Wojewoda kujawsko- pomorski ...

Bardziej szczegółowo

– 1 –

– 1 – Możliwe będzie również złożenie rocznych zeznań podatkowych. Magdalena Charczuk Redagują: Redaktor Naczelny: Barbara Niewidział, Sekretariat redakcji – Donata Pilarska – Mądry tel. 56 684 16 67 w. ...

Bardziej szczegółowo