Twoja Gmina Nr 7/2016

Komentarze

Transkrypt

Twoja Gmina Nr 7/2016
KOBYLA
| KORNOWAC |
ŁAŃCE
| POGRZEBIEŃ|
RZUCHÓW
TWOJAGmina
A K T U A L N O Ś C I Z G M I N Y K O R N O W A C • E G Z E M P L A R Z B E Z P Ł AT N Y
NR 7/2016 • ISSN: 2084–3704
Uporządkowanie gospodarki ściekowej
na terenie Gminy Kornowac – etap I
19. sierpnia podpisana została umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej o dofinansowaniu inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy
Kornowac – etap I”. Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Priorytet II – Ochrona środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
Projekt obejmuje budowę sieci
kanalizacji sanitarnej w sołectwach
Kornowac i Pogrzebień. Szacowane koszty całkowite inwestycji wynoszą 34 915 989,96 zł. Przyznane
dofinansowanie ze środków unij-
nych wynosi: 18 155 933,24 zł. Planowany termin rozpoczęcia robót
budowlanych to I kwartał 2017 r.
Zakończenie projektu zaplanowano na grudzień 2022 r., przy czym
zakończenie robót budowlanych
przewidziano na październik 2022
r. Same roboty budowlane zostały
podzielone na 3 etapy.
W pierwszej kolejności wykonane zostaną roboty na odcinku drogi
wojewódzkiej 935 od zajazdu Zło-
ta Iglica do najwyższego punktu na
ul. Pamiątki w Pogrzebieniu (w sąsiedztwie budynku nr 45). Planuje
się wykonanie tych robót w latach
2017 – 2018. Następnie wykonana
zostanie sieć w obrębie Kornowa-
ca (2018 – 2020). W ostatnim etapie zaplanowano realizację sieci
w Pogrzebieniu – od najwyższego
punktu na ul. Pamiątki do granicy
z Brzeziem (2020 – 2022).
Poza kosztami robót budowlanych
projekt obejmuje niezbędne koszty
towarzyszące, tj. usługi inżyniera
kontraktu, wykonującego nadzór inwestorski w imieniu Gminy, pomoc
techniczną, czyli wsparcie firmy
konsultingowej przy zarządzaniu
projektem, promocję projektu oraz
funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt, czyli wyodrębnionej
struktury w ramach Urzędu Gminy, zajmującej się zarządzaniem,
koordynowaniem i rozliczaniem
projektu.
W wyniku projektu powstanie
sieć kanalizacyjna grawitacyjna
i tłoczna o łącznej długości 17,83
km, 4 przepompownie sieciowe i
35 przepompowni przydomowych.
Zakłada się, że do nowo wybudowanej sieci przyłączonych zostanie co
najmniej 1315 mieszkańców naszej
gminy.
Projekt ma na celu poprawę stanu
środowiska poprzez ograniczenie
zanieczyszczenia wód powierzchniowych. W wyniku inwestycji
zwiększy się liczba osób korzystających z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.
Realizacja zadania przyczyni się
też do wypełnienia zobowiązań
akcesyjnych Polski w obszarze gospodarki ściekowej, a także zapewni osiągnięcie norm jakościowych
w zakresie odprowadzania ścieków
oczyszczonych zgodnie z wymogami unijnymi.

CO W NUMERZE
Hubertus DOŻYNKI
POWIATOWO-GMINNE
2016
Strona 3
strony 4-5
Dookoła
naszej Gminy
czytaj strona 7
2
TWOJA GMINA
NR 7/2016
Rowerem po obszarze LYSKOR-u
24 września około 30 rowerzystów wyruszyło na V
rajd rowerowy „Rowerem po obszarze LYSKOR-u”,
organizowany przez Lokalną Grupę Działania
Stowarzyszenie LYSKOR. Zbiórka uczestników odbyła
się na placu przy remizie OSP w Krzyżkowicach, gdzie
miłośników dwóch kółek przywitał Radosław Łuszcz, prezes
Stowarzyszenia. Kilka słów na temat przebiegu trasy dodał
Piotr Kowol, sekretarz Stowarzyszenia, który tego dnia
stał się przewodnikiem rajdu. Po zrobieniu pamiątkowego
wspólnego zdjęcia, rozdaniu wody, kamizelek odblaskowych
i gadżetów, grupa wyruszyła w trasę.
Szlak przebiegał przez
malownicze tereny gmin
członkowskich LGD. Odwiedziliśmy m.in. Bazylikę
Narodzenia Najświętszej Marii Panny i Kalwarię w Pszowie, gdzie podczas postojów
Piotr Kowol opowiadał historię tych miejsc, a inni uczestnicy służyli ciekawostkami
na temat mijanych punktów.
Część trasy przebiegała przez
tereny leśne. Przejeżdżaliśmy
również obok nieczynnej już
kopalni „Anna”, ścieżkami
rowerowymi Krzyżkowic,
Pstrążnej, Łańc i Kornowaca, by w końcu dotrzeć znowu do Krzyżkowic na metę.
W tym dniu pogoda oraz humory uczestników dopisały.
Celem imprezy była integracja mieszkańców obszaru LGD i nie tylko, promocja
działalności LGD i obszaru
objętego LSR, popularyzacja turystyki rowerowej, terenów rekreacyjnych oraz tras
rowerowych gmin zrzeszonych w LGD, a także wiedzy
na temat przyrody, zabytków
oraz historii gmin.
Wszystkim uczestnikom
rajdu dziękujemy za aktywne uczestnictwo. Piotrowi
Kowolowi za przygotowanie
trasy i poprowadzenie rajdu
oraz za ciekawe opowieści.
Serdeczne podziękowania
składamy także Straży Gminnej z Lysek, Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzuchowie
i w Krzyżkowicach za pomoc
przy zabezpieczeniu imprezy. Strażakom z Krzyżkowic
również za pomoc przy or-
ganizacji imprezy i życzliwe
ugoszczenie. Podziękowania
kierujemy także firmie AMB
z Pszowa za bezpłatną obsługę serwisową rajdu.

RAJD WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020.
Rusza wsparcie dla rolników którzy zdecydują się przekazać swoje gospodarstwa
Od 12 września do 11 października 2016 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
6.5 „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali
swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”.
TWOJAGmina
WYDAWCA:
Urząd Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac
tel.32 430 10 37 w.121
e-mail: [email protected]
REDAKTOR NACZELNY: Ewa Goło�t
DRUK: Drukarnia Polskapresse SP. Z O.O.
SKŁAD: Wydawnictwo Nowiny SP. Z O.O.
NAKŁAD: 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych materiałów
i zmiany tytułów, a także nie zwraca materiałów niezamówionych.
Jest to zupełnie nowy rodzaj wsparcia finansowanego w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Pomoc taka może być
przyznana rolnikowi – osobie fizycznej, który spełnia
następujące warunki:
 jest wpisany do
ewidencji producentów;
 jest pełnoletni;
 uczestniczy w systemie
dla małych gospodarstw,
który jest częścią
płatności bezpośrednich;
 przekaże w sposób
trwały gospodarstwo
rolne innemu rolnikowi,
który jest osobą fizyczną,
osobą prawną lub
jednostką organizacyjną
nieposiadającą
osobowości prawnej,
prowadzącą na własny
rachunek działalność
rolniczą na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej i który
zobowiąże się
do prowadzenia
działalności rolniczej
w gospodarstwie
utworzonym w wyniku
powiększenia przez
okres co najmniej 5 lat;
 nie będzie prowadził
działalności rolniczej
przez co najmniej
5 lat, licząc od
dnia przekazania
gospodarstwa rolnego;
 po przekazaniu
gospodarstwa rolnego
nie będzie podlegał
ubezpieczeniu
społecznemu rolników
w Kasie Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną
osobę w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym
ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek można również wysłać
listem poleconym.
Więcej informacji znajduje się na stronie Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

TWOJA GMINA
NR 7/2016
3
HUBERTUS 2016
1 października o godz. 13.00
z boiska KS Kornowac wyruszył po raz drugi korowód Św.
Huberta, zwany popularnie
Hubertusem. W korowodzie
wzięło udział 17 jeźdźców
oraz 21 wozów. Korowód podążył polnymi drogami Kornowaca gdzie na uprzednio
przygotowanej łące odbyła
się gonitwa za lisem.
„Lisem” był jadący wierzchem Rafał Gruner. Po kil-
kunastominutowej gonitwie i
kilku upadkach, lisią kitę złapał Mateusz Fiołka z Brzezia,
tym samym zostając zwycięzcą Hubertusa w Kornowacu.
Po zmaganiach cały korowód powrócił na boisko w
Kornowacu, gdzie wręczono nagrody ufundowane
przez organizatora imprezy
– Wójta Gminy Kornowac
Grzegorza Niestroja.
Święty Hubert jest patro-
nem myśliwych, leśników i
hodowców koni. To z inicjatywy tych ostatnich na czele z
Panem Szymonem Kampką z
Kornowaca oraz samorządem
Sołectwa Kornowac na czele
z sołtysem Piotrem Tomalą i
Stowarzyszeniem Prężny Kornowac zorganizowano tę imprezę, która na stale wpisała
się w kalendarz imprez Gminy Kornowac.

4
TWOJA GMINA
NR 7/2016
DOŻYNKI Powiatowo-G
Gospodarzem tegorocznych Dożynek Powiatowych była gmina Kornowac.
Dożynki rozpoczęły się 11
września mszą w intencji
rolników w kościele pw.
Św. Bartłomieja w Pogrzebieniu, której przewodniczył ks. Tadeusz Augustyn.
O godz. 12.30 wyruszył
korowód dożynkowy składający się z mobilnych przedstawicieli sołectw gminy i
powiatu. Starostami dożynek byli Iwona i Szymon
Kampka, którzy na ręce starosty raciborskiego – Ryszarda Winiarskiego oraz wójta
gminy Kornowac – Grzegorza Niestroja przekazali
chleb dożynkowy.
W programie artystycznym wystąpili: młodzież z
Gimnazjum w Kornowacu,
zespół
„Rzuchowianki”,
dzieci i młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury w
Kornowacu oraz Młodzieżowego Domu Kultury w
Raciborzu. Atrakcją wieczoru był występ Duetu Sempre,
zespołu Jambo Africa, Mirka
Jędrowskiego oraz zespołu
BOYS, po którym uczestników dożynek do późnych
godzin wieczornych bawił
zespół Adler.
Ponadto podczas trwania
dożynek zostały wręczone
statuetki dla „Zasłużonych
dla Gminy Kornowac” – Reginy Niestrój, Jadwigi Kabut,
Janiny Hałas, Jan Bernackiego, Franciszka Szkatuły, Henryka Gorywody, Alojzego
Knury, Ryszarda Wałacha,
Bolesława Wyszkowskiego
oraz Zygfryda Nawrata.
W konkursie na najładniej
przystrojoną posesję na trasie korowodu dożynkowego nagrody otrzymali: Anna
Niedbała, Alina Nojek i Mirosława Kocha. Natomiast
za najlepiej przystrojony pojazd biorący udział w korowodzie: Klaudia Maciaszek,
rodzina Błaszczok, rodzina
Pytlik oraz wyróżnienia dla
Roberta i Partyka Kampków
wraz z Marią Musiolik.

TWOJA GMINA
NR 7/2016
5
Gminne Kornowac 2016
6
TWOJA GMINA
NR 7/2016
ZAKOŃCZONO
MODERNIZACJĘ DROGI
TRANSPORTU ROLNEGO
W KORNOWACU I KOBYLI
Dobiegła końca modernizacja drogi transportu
rolnego od ul. Wojska Polskiego w Kornowacu do ul.
Willowej w Kobyli.
Wykonawcą tej drogi było
Przedsiębiorstwo
Robót
Drogowych w Raciborzu po
przedstawieniu najkorzystniejszej oferty w wyniku
przeprowadzonego przetar-
gu nieograniczonego.
Zadanie zostało wykonane
w wyznaczonym terminie,
po czym dokonano odbioru końcowego i przekazano
drogę do użytkowania.
Modernizacja polegała na
wykonaniu korytowania na
całej długości tj. 1200 mb i
szerokości 3,00 m. Następnie w kolejności od podłoża
gruntowego wykonano warstwę odsączającą z pospółki
piaskowej grubości 10 cm,
podbudowę z tłucznia kamiennego niesortowanego
grubości 10 cm, podbudowę z tłucznia kamiennego
sortowanego grubości 10
cm, a następnie całą podbudowę uwałowano i nałożono
dwie warstwy nawierzchni
z mieszanki mineralno-bitumicznej (asfaltu) wiążącą
grubości 4 cm i ścieralną
grubości 3 cm. Dodatkowo
wykonano pobocza z kamienia szerokości 30 cm, dwie
zatoczki mijankowe oraz
wykonano nowy zjazd z tej
drogi na drogę powiatową
– ul. Wojska Polskiego.
Jak już wcześniej informowaliśmy, Gmina Kornowac
skorzystała z współfinansowania zadania przez Urząd
Marszałkowski w Katowicach z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych.
Do tej pory, korzystając z
tego współfinansowania,
udało nam się już zmodernizować ul. Łąkową i łącznik pomiędzy ul. Karola
Miarki a ul. Krzyżkowicką
w Rzuchowie, łącznik pomiędzy ul. Kornowacką a
ul. Pamiątki w Pogrzebieniu, przedłużenie ul. Strażackiej w Łańcach, łącznik
pomiędzy ul. Kolonia a ul.
Górną w Kornowacu, łącznik pomiędzy ul. Budzińską
a ul. Markowicką (w tym
ul. Sosnowa) w Kobyli oraz
obecnie łącznik pomiędzy
ul. Wojska Polskiego w Kornowacu a ul. Willową w Kobyli (1,2 km).
Obecnie Gmina czyni już
starania do kolejnej modernizacji drogi transportu rolnego, współfinansowanej z
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Mamy zamiar
pozyskać środki na modernizację łącznika pomiędzy
ul. Strażacką a ul. Borek w
Łańcach.
Geodetom zlecono podziały nieruchomości celem poszerzenia tego łącznika i
wykonanie mapy do celów
projektowych, po czym zlecone zostanie wykonanie
dokumentacji technicznej
wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem. 
PODZIĘKOWANIA ZA POMOC
W ORGANIZACJI DOŻYNEK
POWIATOWO-GMINNYCH
KORNOWAC 2016
Składam serdeczne podziękowania dla wszystkich
uczestników
korowodu
za udział i pomysłowość
w dekoracjach. Wyrazy
wdzięczności kieruję do
mieszkańców, którzy na
trasie przejazdu korowodu
zechcieli tak pięknie udekorować swoje posesje.
Za bezpieczeństwo i porządek podczas korowodu i
całych obchodów dożynkowych pragnę podziękować
członkom Ochotniczych
Straży Pożarnych, Straży
Miejskiej oraz Policji.
Dziękuję ks. proboszczowi Tadeuszowi Augustynowi za sprawowanie mszy
świętej dożynkowej, pocztom sztandarowym. Słowa
podziękowania kieruję do
tych, bez których to święto nie miałoby tak pięknej
oprawy, czyli starostów
dożynek: Państwa Iwony i
Szymona Kampka oraz de-
Uprzejmie informujemy, że projekt „Biblioteka – miejscem dla młodego człowieka!”
został oceniony pozytywnie i będzie realizowany w naszej bibliotece od 1 września do 31 grudnia.
Powiatowo-Gminnych Kornowac 2016
 GAZ SYSTEM
 D-Art Damian Ogrodowski
 ZAPAMET – Piotr Ziętek
 SPAR
 ALAS UTEX
 Materiały Budowlane
– Andrzej Iksal
 BOBO Edward Szebera
 Zygmunt i Krystian Błaszczok
 AGROMAX Racibórz
 Kwiaciarnia ORCHIDEA
 Ernestyn Janeta
 Anita i Mariusz Dąbrowscy
 Sylwia i Jarosław Dąbrowscy
 Bronisław Jóźwicki
 Międzynarodowy
Lunapark SLOWAKIA
 BIOCHEM Kietrz
 Bank Spółdzielczy Racibórz
 Zajazd „Złota Iglica”
 ARMAX Bielsko-Biała
 Bank Spółdzielczy Gorzyce
 PROFIM S.C. M.A. Michalaszek
Umowa dotacji nr 9/02/DL-0DL/
2016 została zawarta 1 lipca 2016
r pomiędzy Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych, realizującym
Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
na mocy umowy zawartej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i
Gminą Biblioteką Publiczną w Kornowacu, działającą w imieniu grupy
nieformalnej „Kobiety Aktywne”.
W projekcie zostało zaplanowane
pięć działań których uczestnikami
będą dzieci i młodzież gminy Kornowac. W ramach projektu zostanie
zorganizowane spotkanie z podróż-
nikiem, autorem książek dla dzieci,
teatrem interaktywnym oraz spotkanie integracyjne z udziałem postaci
bajkowych i warsztaty artystyczne.
Celem projektu jest rozwój kompetencji kulturalnych i artystycznych
młodego pokolenia.
Kwota umowy to 5100,00 zł.
 BLUMAR
 Rafał Święty
 AGROS Krzanowice Wincenty
Franica
 Małgorzata Mika
 AGRO-Dor Ostrowicz
 Adrian Buczek
 Pogotowie krawieckie
– Małgorzata Pieła
 ROMBUD – Roman Pieła
Dofinansowano ze środków Programu „Działaj lokalnie”, IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Centrum Inicjatyw Społecznych CRIS.
Wójt Gminy Kornowac
Grzegorz Niestrój
SPONSORZY DOŻYNEK
 Janusz Szlapański
Biblioteka – miejscem dla młodego człowieka
legacji niosących korony.
Zorganizowanie takiej
uroczystości wymaga dużego nakładu pracy, dlatego
też pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim
mieszkańcom Gminy Kornowac, którzy społecznie
w sposób bezinteresowny
angażowali się w przygotowania do dożynek. Dziękuję Sołtysom, członkom
Stowarzyszenia
Prężny
Kornowac. Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy,
Pani dyrektor oraz pracownikom Gminnego Ośrodka
Kultury w Kornowacu.
Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do organizacji tych dożynek. Szczególne wyrazy podziękowania
kieruję do sponsorów, którzy finansowo i materialnie
wsparli tą uroczystość.
 USŁUGI BUDOWLANE
Mariusz Krajczok
 ZAKŁAD FRYZJERSKI
Teresa Glenc
 SALON FRYZJERSKI
Elwira Odrozek
 SALON FRYZJERSKI
Martyna Mazurek
 RAMETA MAXI HOME
 RAMETA – Zakład Pracy
Chronionej
 STO FARB Hurtownia Farb
 EGG POL Damian Koczy
 FOTO OPTYKA Leonarda
Szewczyk
 SKLEP ODZIEŻOWY „TEXAS”
Larysa Boberek
 USŁUGI BUDOWLANE
Arkadiusz Kapuścik
 Centrum Ogrodnicze
MAGNOLIA Katarzyna Machil
 SKLEP FIRMOWY
R-Walecka sp. z.o.o
 SKLEP WIELOBRANŻOWY
Róża Knura
 RABAN Tanie Ubieranie
Teresa Psota
 Daniela Widota
 Aleksandra Pytlik
 Restauracja TRIO
 AGRO OAZA
 AUTO CENTRUM Opolony
 Monika i Jan Śliwa
 Zygmunt Kozielski
 EXIM A. Korus
 Piotr Tomala
 ALMAR
 Sklep LIVIO
 PIEKARNIA Marian Krzemień
 SZKÓŁKA DRZEWEK „Holdek”
 „RYBACZÓWKA” Ilona Wałach
 FIRMA BAJER
 „DWOREK ŚLĄSKI”
Ireneusz Opolony
 MONEX 1 Chorzów
 „DANMAR” – Daniel Krzykała
 ŚLĄSKA IZBA ROLNICZA
 Sklep ABC Joanna Piątek
 „TELKOM SERWIS”
Robert Zaczyk
 BUCZEK SERWIS
Adrian Buczek
 PIZZERIA „U Krisa”
 Piekarnia – Andrzej Kijonka
 Bronisława Trybisz
 CHEMPEST
 Marcin Staniek ALUMETIG
 MIGREX
 EL-BIS Hurtownia elektryczna
TWOJA GMINA
NR 7/2016
Dookoła naszej Gminy
Z górki i pod
górkę,
asfaltem
i szutrem – takimi
drogami pod przewodnictwem doświadczonych
przewodników PTTK Oddział w Raciborzu poruszali
się uczestnicy sobotniego rajdu rowerowego Dookoła Gminy
Kornowac. Dodatkowych atrakcji
dostarczyła deszczowa aura. Jednak, jak zwykle, mieszkańcy naszej
Gminy nie zawiedli. Razem z przyjaciółmi z partnerskiej gminy Vresina (CZ) oraz innymi zapaleńcami
pokonali 22-kilometrową trasę w
trzy godziny. Zainteresowanie
rajdem sprawiło, że impreza
ta prawdopodobnie na stałe zagości w kalendarzu
wydarzeń gminy Kornowac.
Organizatorzy
rajdu pragną podziękować wszystkim
osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się
do realizacji tego przedsięwzięcia.
Szczególne podziękowania składamy Strażakom z OSP Pogrzebień za pilotowanie uczestników i
zabezpieczenie trasy, dyrekcji Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu za udostępnienie terenu szkoły i pomoc personelu szkoły, Stowarzyszeniu „Prężny Kornowac” za
udostępnienie namiotu, dyrekcji
Gminnego Ośrodka Kultury w
Kornowacu za przygotowanie
punktów postojowych oraz
Straży Miejskiej za zabezpieczenie newralgicznych przejazdów. 
7
8
TWOJA GMINA
NR 7/2016
Gimnazjaliści na podium
22 września w Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Raciborzu odbył się Konkurs Wiedzy o Ruchu
Drogowym organizowany przez Miejską i Powiatową
Bibliotekę Publiczną i Urząd Miasta Raciborza pod
patronatem Prezydenta Miasta Racibórz.
W konkursie wzięli udział nasi uczniowie
– laureaci Wewnątrzszkolnego Konkursu
Wiedzy o Ruchu Drogowym: Łukasz Ziental, Martyna Stencel i Kacper Śliwa. O godzinie 9.30 wszyscy gimnazjaliści – uczestnicy
konkursu przystąpili do pisania testu składającego się z 30 pytań z zakresu wiedzy o
ruch drogowym.
Nasi reprezentanci wykazali się znakomitą wiedzą zdobywając drużynowo II
miejsce, natomiast indywidualnie Łukasz
Ziental zdobył II miejsce, Martyna Stencel
V a Kacper Śliwa znalazł się w pierwszej
dziesiątce.
Wszyscy bardzo się cieszymy z sukcesów
naszych uczniów i gratulujemy im oraz życzymy powodzenia w innych konkursach,
zarówno na szczeblu szkolnym jak i powiatowym.

NARODOWE CZYTANIE
TRADYCJĄ SZKOŁY W KOBYLI
GOŚCIE CZYTALI
gimnazjalistom „Qvo vadis”
21 września w Gimnazjum
im. Jana Pawła II w ramach
akcji Narodowego Czytania rozbrzmiewały słowa z
powieści Henryka Sienkiewicza „Qvo vadis”. Odpowiednie dekoracje imitujące
dawną arenę, postać lektorki
jako Ligii w wykonaniu Julii
Zimermann, wyświetlana
w tle ekranizacja dzieła, piosenka Michała Bajora „Qvo
vadis domine”, a przede
wszystkim sam utwór przeniosły słuchających do
Siódmego września, w
szkole w Kobyli odbyło się
„Narodowe Czytanie” fragmentów powieści Henryka
Sienkiewicza – polskiego
noblisty. Tegoroczna edycja
została zainaugurowana
przez parę prezydencką lekturą „Quo Vadis” 3 września
w Ogrodzie Saskim w Warszawie.
W szkole postanowiono
jednak zamienić powieść historyczną, na powieść przygodowo-podróżniczą, która
jest zdecydowanie łatwiejsza w odbiorze i znajduje się
w kanonie lektur. Zatem na
apelu odczytano fragment
z „W pustyni i w puszczy”
Henryka Sienkiewicza, który opowiadał o przygodzie
bohaterów w murzyńskiej
wiosce.
Narodowe czytanie rozpoczęło się powitaniem gości,
zaproszonych do wzięcia
udziału w lekturze powieści
na forum szkoły. Ze względu
na uchwałę ustanawiającą
rok 2016 Rokiem Henryka
Sienkiewicza, prowadzący
apel przybliżyli uczniom postać tego pisarza, a także
Rzymu w czasy panowania
Nerona i początki chrześcijaństwa. Wybrane fragmenty utworu czytali zaproszeni
goście: wójt Grzegorz Niestrój, przewodniczący Rady
Gminy Eugeniusz Kura, sołtys Kornowaca Piotr Tomala,
ksiądz proboszcz z parafii w
Pogrzebieniu Tadeusz Augustyn, Mirosława Granieczny
dyrektor Gminnej Biblioteki, rodzice: panie Joanna
Twardzik i Iwona Kornas,
byli pracownicy gimnazjum
dyrektor Jan Bugdol oraz bibliotekarka Krystyna Kura,
Teresa Szyra i pani dyrektor
Jolanta Błaszczok reprezentantki grona pedagogicznego,
a także uczennica Wiktoria
Gensty. Akcja Narodowego Czytania, w którym jako
szkoła wzięliśmy udział, odbyła się u nas w gimnazjum
po raz trzeci. Jej celem było
zachęcenie młodzieży do
czytania.
Biblioteka gimnazjum
pokrótce nakreślili fabułę powieści poprzez krótkie, filmowe migawki. W apelu wzięli
udział zarówno najmłodsi
uczniowie, jak również starsi, z klas 4 – 6.
Celem akcji było zachęcenie uczniów do sięgania po
książki Wielkiego Polaka, bo
jak mawiał sam Sienkiewicz:
„Gdy się ktoś zaczyta, zawsze
albo się czegoś nauczy, albo
zapomni, co mu dolega, albo
zaśnie – w każdym razie wygra”.
Monika Hartman
II MIEJSCE NA POWIATOWYM
TURNIEJU WIEDZY O RUCHU DROGOWYM
22 września w Miejskiej Bibliotece
im. Ryszarda Kincla w Raciborzu odbył się Powiatowy Turniej Wiedzy o
Ruchu Drogowym, w którym wzięło
udział trzydziestu uczestników z dzie-
sięciu szkół podstawowych powiatu
raciborskiego. Nasza szkoła, którą reprezentowały Kinga Błaszczok, Daria
Poprawka oraz Jolanta Krasek wywalczyła drugie miejsce drużynowo, nato-
miast Daria Poprawka odniosła swój
pierwszy sukces w tego typu turnieju
zajmując indywidualnie III miejsce.
Dziewczynom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

GMINA KORNOWAC, UL. RACIBORSKA 48, 44–285 KORNOWAC • TEL. +48 324301037, FAX +48 324301333 • E–MAIL: [email protected] • NIP: 639–19–79–757 • REGON: 276258411