Jan Nowak - BIP Domaszowice

Transkrypt

Jan Nowak - BIP Domaszowice
OpolskiUrz4dWoj€w6dzki
WydzialNadzorui Kontroli
-04-17
wpr.20.0i
{l:lrlisa:wc5g;
jesi io :?ccnego
; prawd4, *arannego i e.roeinego w'Tpeinie-
nia i<aicej : ilbrlk.
'arcisac.rie icr,Z...le::!i pos==--€cine rubr/ki nie =aicuia'J..lkonkietnym sr=lpacku =stcsowanja. naie:Y
:. Cscba sk:aciaiqc=oi.wiaic:?rie coo.n/ia-na jesi okraSiic pr:lnalei:rcic pcs:=egiin'7c:l sk:acnikow maiat'
ko,;ryc:.:.cocitci.,v i:cbcwia:-.n co i;ala-tku oirgbnego iffialqiku objqrego m6'i:enskq',vscoincsaqmaja*owq.
j. Cs.wiacic:--nie
c sianie maiqi:<owYm6ci/c:/ maiqtku'ar k;aju i:: granicq.
'wier:;telnoSci pieniqi::e.
:. Cslviaic:Enie o r.;nie maia-rkowymobeimuie rdwnie=
6. W *Eici A oj.wiacc=enia:3waris sq iniorrnacielawne, w e.--ici E z:: lniormacje nieiawne doqc:ace aire'
su :amieszkania skiacaiacegcos'wiacc:gnieora: mieisca pciczenia nierucncmosci-
c7!sc A
. , 1 an,i : e i o c c i o i s a n . , , i a ) ,
..81-'.z{
\)rcc7any\a)
*/(rc-.z..=-
tz-/2
(firieisc: ::qucnieltia. siEncwisro luo funkca)
( g z .U . : 2 0 0 i r . N r i ' ! ? .
gr":iinnym
r. o sa,-nor::-c;ie
p c : a c c a : l a n i us ; q : p c e c i s a n i u s i a l , ^ l Yc:n i a e m e r c a i - o - o 0
c c - . .i 5 . i o r a i z 2 0 0 2 r . N r 2 : . : c ; . Z : C ,N r a : . p c ; . : : a , N r i i 3 , p c z - 9 8 . 1 ,N r i : : , F c z .i 2 7 i i N r l i . l , o c : . i e C 6 i ,
: ; c c n i e : " ; - 2 r h : e j . j s : a w vc s " v i a c : : : n , : : p c s i a c a n / v c : l c c : = c - :w s k : a c n a i : 3 a s r : e j , n r s c c l r ' : c smca: j a : : < c w e i
! u c s r a n c w i a - c-ec i m a i a - t ec<c ; q c r i Y :
J-sc:y pienie:re'.
r
. /r
,,/
j: .4.t.-C..--pf.--.2-/.3-4-{/'m"
- s;:cki:ienrq:ne:3rcr:ac:.ne'rv.var'.,:cie
ccrs<ie
- s;ccki oienig=e :-. io rii ac:a ne 'l'r'r'{aluc:e
ccc3l:
:acierT,,vanoscic,re:
iia k',vci9:
tZ
't?
il.,
-2
1 . O o mo
F ui prawny:
2. ivlies:kanieo p
ryftr p
a.
^2
ier:chni:
Gcscocarsarorolne:
rcc:aj goscccars;,nra:
wangici:15
ta
r7"G2,
,?,kJ
eLr\
o war.ilsci:
'rhzz,
?
4t?h
powie:zc;lni
'r?e3 / /
24b1-/
o',vancsc::
2-'-r??.
?.(e
l/t',J1 :ra\ivny:
r- :3ga t,/tutu csia-g:ia_isr]i(
ele|iiI'n/ :cku u Ciegr/rii c rrTc:.:ic i a"."'".'"'
: , n n c: i e a : c : c r i c s c : :
'rtt
:c',1/re-::nla..
ryscx==ci:
Q
'er,
z
...................2.
i'lll
'i
_.:\^,6\/'
l .
P:siacan uc::ai'7',',r
sciikacr ha,rclc,,vyc::
: uc:iaien grninnyc:.:oaoa " rar"r:r,,c:ilub ocecsiecrcrc3w, 17k:crrc;: uc::sinic::- igyT csccy - r,eis'i/ pccagJic:rq i eirirenG uczia,cw:
'109i
uciraiy ie siaic\^,ia_pakie:.rviessiT
nii
uc:iatow w soiice:
Z:e-cc,-r4:r.:
iu csie-gna-iern(giam
) w icku ubieglvmcociod w w/sokcsci:
aiY ,rv In
I::cc
:: hanciowyci -
.,vrcku
:7tr:iu :sie__c:le-(emr
Etai:rj
n a l e i p o c a c l i c a q i e r i i r e n i au c z i a i i w :
cochac_grrwysc
:asiacam akc:e,rysccikac:.1
hanclcw./c:.1
z uc:ja.len g m i n n y c n c s i b prawnyc:l
n7c;rucesinic:a- iarie csc cy _ r:a,14:7
pocac lic:p i e m l l g n r a a k c i i :
:cecsiqaicrcaw,,/v
k:c-
atc:e ia stancwie.cekier,ariqkslrilii jO9,oakc:i w
scoice:
l:egc :ytt:tu cs;agnale.r{piarii),rufcku uCiegt/cn
cjoc:lci ,nr'wr/sckcsc::
r- ::s:acam axc;e,,,rinnrTc:isciik€c:i i.,tanclcwyc:t_
nale:7 pccac iic_9 i er:.:itenia:kc;i:
a i3co ryrutuosia-gnaienr(qiarn)
w rcku ubiegrymcoc:roc
w wvsokosea:
prelnare:nego
cioje€omaia&uocr?cneso)
oc Skari;?:."::"J.,,"':"1yffi,:^::":::.::{:.="i:11i"_1la
bu
Fansi/va.
innejpanstwcwejoscby
prawnej,
jecncs:ak;J;;;;"*;il;#:_;::::;,11_E;lia"tli;l,l:
narneicsccy prawnejnasiecuiz-c"
rile,
n r eI c a i 3 n a b y c : a , k c g o :
r<iate
'p-aI$io
oc
i::,,',rac:9c::alaiccsc gcscc
| .: 2ic.-
| -^.=F
+F
uw
pr:etirgu -narelT pccac cois mie_
-25r7c: irocze
e :rawna. i cr:3al.;.iicrczi:;aincsc:i:
- , r ' v s c o l n i ez - i n n y f i o s c e a m i
ncScl(na-
22,
- c s ob i S c : e
,4
- wspoiniez innymioscbami
-?*
Z iago.:4uiucs:e-gna-ien:(giam
) w rcku uOiegiymCoc:rccw wysoKcsci:
vll.
W sccikac:rhancjlcw.Tc::
(naa/e, siea:iba scclki):
-
jesierrl c_::icnkjefi :acqcu (oc k;ecvt:
- lesiam *icnkjen
racy naczcrcej (od klecv):
- lesi=.nc:onk:eri kcr,risiire,ruieTjnej
(oc k:ecy):
:;e-cc t/tultl csia-gr:a.teniqtarn
) ,arrCku uCiegiyrnCcc:.lic ,a ,ar.zscr
vllt.
kwotue/lub zajec'z podaniem
zarobkcwei
lub inne!dzialalnosci
osia-gane
z trulu zatrucinienia
rne dochody
rKiwanycilz
,//"i
'/a
't/P
u/J
,a?t/
4-.
nale:'/
Skiacnikirnienia ruchomego o,,vanoici povrrTiei10 OOOdotyc:l {w prnlpacku polazaow mechanic:nYcn
m
o
d
e
j
i
r
o
k
icc6c markq,
t3
krecyryi poiYc:kiorazwarunki'
Zcbowia:ania cienieine o wancScr pc'ivyiei jO 000ziotych,v,/rym zac:a--onigte
Nia.:ku),jarim zdar:eniem. w jarie; v7'75oko€cii:
?3{"?h
F
e<l^
.4
a
.t
-J
z'- \dnia 08 marca 1990r'
ustawY
Lrsr'dvvv
1
I
usl'
ust.
24i
z4l.
aft.
z
=
Zgodnie
1591
?l
(Dz'U'= 29011-,I' ^
gmrnnym
o samorzeclzre
1,!,'
:2?i;
"-Hl3s"JIil
zawlrte
; #;l ffi:i''rX,'""i"inio'*"?i
9'yii*::,:
Y
" "d::,:,:"i"':?::t::i:
""';&i;;;"n"
:Jfi;#:''iil;;;;L'
l?rili[;r'"
o'"i o miejscuporozenia
nieruchomoSci.
F : w y : s : e c s ' , v i a i c : : s i es K : a c a i i S
: ' , v i a c c n i , / i ai):, i : a c c c s : a w i e a r : - l l 3 S i K a c 3 k s uk a r r e g c : : : c c : c i e ; i e grawc.r lub :alaienre :rawc.r crczj kai: cci:awienia '.vclnosc:.
(mreiscawosa.
oatal

Podobne dokumenty