aktualna ulotka OIK 2014

Transkrypt

aktualna ulotka OIK 2014
MAPKA DOJAZDOWA
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Czynny
jest
siedem
dni
w
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
tygodniu,
w godzinach od 8.00 do 20.00.
Można zgłaszać się osobiście lub umawiać
telefonicznie.
W uzasadnionych sytuacjach udzielamy pomocy
poza siedzibą Ośrodka (np. w domu klienta,
w instytucji).
Pomoc
adresowana
jest
do
mieszkańców
Rudy Śląskiej i udzielana jest bezpłatnie.
ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska
tel. 0 32 344 03 26
0 503 060 016
e-mail: [email protected]
www.oikrsl.org
Interwencja
kryzysowa
interdyscyplinarnych
działań
to
ZAKRES POMOCY
zespół
FORMY POMOCY
podejmowanych
na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu.
Pomoc w Ośrodku mogą znaleźć osoby
•
Interwencja kryzysowa
Celem jej jest przywrócenie równowagi psychicznej
przeżywające wszelkiego rodzaju kryzysy:
•
Konsultacje, poradnictwo
osoby
fizycznej,
•
Terapia indywidualna, małżeństw i par
(zapewniamy
•
Grupy
i umiejętności samodzielnego radzenia sobie.
•
doznające
przemocy
Kryzys jest to stan psychiczny, w którym osoba
psychicznej,
spostrzega jakieś wydarzenie lub sytuację jako zbyt
schronienie w placówce wskazanej przez
doświadczających
trudne i jednocześnie przekraczające jej możliwości
Ośrodek Interwencji Kryzysowej)
zajęcia edukacyjno- korekcyjne dla osób
i sposoby radzenia sobie. Jest to okres załamania,
nieudanych
prób
przezwyciężenia
•
problemu,
osoby,
które
seksualnej
utraciły
kogoś
bliskiego
•
osoby przeżywające kryzys małżeński
wyjątkowo trudne lub wręcz niemożliwe jest
•
osoby, które podjęły próbę samobójczą
świadome kontrolowanie własnego życia. Kryzys
lub noszą się z zamiarem dokonania
powoduje niekorzystne zmiany w myśleniu, emocjach
samobójstwa;
i zachowaniu.
•
wsparcia
dla
przemocy
w
kobiet
rodzinie,
stosujących przemoc w rodzinie, trening
lub żyjące w zagrożeniu jego odejściem
gwałtownych, trudnych emocji. W tym stanie
(grupa
radzenia sobie z agresją )
•
Możliwość wdrożenia procedury
Niebieskiej Karty
•
Pomoc w pisaniu wniosków o leczenie
odwykowe
osoby przeżywające nagłą, niekorzystną
Kryzys to normalna ludzka reakcja na niecodzienne,
zmianę w życiu ( np.: utratę pracy, zdradę
skrajnie urazowe doświadczenie.
współmałżonka lub partnera, zagrożenie
W
Kryzys może być także szansą, ponieważ człowiek
ciężką chorobą );
psycholodzy, terapeuci, pedagog i pracownik socjalny.
doznając
KADRA
Ośrodku
Interwencji
Kryzysowej
przyjmują
cierpienia w ekstremalnej sytuacji,
•
osoby żyjące w stanie przewlekłego stresu
W Ośrodku dyżuruje prawnik, który udziela porad
zmuszony zostaje do szukania profesjonalnej
•
osoby, które doświadczyły traumatycznego
klientom OIK.
pomocy i jeżeli z niej skorzysta, to interwencja
może przynieść poprawę jakości jego życia i
zdarzenia (gwałtu, napadu, wypadku)
•
nauczyć go nowych sposobów radzenia sobie
w trudnościach życiowych.
osoby
poszkodowane
w
wypadkach
masowych, katastrofach
•
rodziny z problemem alkoholowym

Podobne dokumenty