Oświadczam, że podane dane są prawdziwe, i

Transkrypt

Oświadczam, że podane dane są prawdziwe, i
LISTA ZBIORCZA PRZEKAZAŃ 1% PODATKU NA RZECZ
Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”
KRS 0000031762
Ze wskazaniem na
Nazwa Partnera:........................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….
Nr identyfikacyjny: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
„Oświadczam, że podane dane są prawdziwe, i że są mi znane przepisy
Kodeksu karnego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z
rzeczywistością”
Lp.
Imię
Nazwisko
Kwota 1%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SUMA
Pieczątka Partnera
Podpis i pieczątka
Reprezentanta
………………….
…………………...

Podobne dokumenty