Lista obecności na stażu - Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej

Transkrypt

Lista obecności na stażu - Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej
Powiatowy Urząd Pracy
w Białej Podlaskiej
Projekt „Akcja - Praca” Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
………………………………………
………………………………………………………….
(pieczątka zakładu pracy)
(podpis i pieczątka
osoby zatwierdzającej listę obecności)
2009 rok
LISTA OBECNOŚCI ZA MIESIĄC……………………………………………….
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Oznaczenia na liście obecności:
W- dzień wolny przysługujący na podstawie umowy podpisanej z Powiatowym Urzędem Pracy
C- zwolnienie lekarskie
N- nieobecność nieusprawiedliwiona
6
7
8
9
10

Podobne dokumenty