Rozkład materiału, klasa 3

Transkrypt

Rozkład materiału, klasa 3
Wydawnictwo Szkolne PWN
M. Kozielski, Fizyka i astronomia
Rozkład materiału, klasa 3
Zakres rozszerzony
Liczba godzin (27+7)
1. Mechanika kwantowa i fizyka atomowa
1.1. Promieniowanie ciała doskonale czarnego
1.2. Zjawisko fotoelektryczne, fotony. Dualistyczna natura cząstek materii
1.3. Specyfika obiektów kwantowych. Relacje nieoznaczoności Heisenberga
1.4. Model Bohra atomu wodoru. Współczesny model atomu
1.5. Promieniowanie światła przez atomy
1.6. Lasery.
2. Fizyka ciała stałego
2.1. Przewodnictwo elektronowe metali
2.2. Przewodnictwo półprzewodników
2.3. Dioda, tranzystor i obwody scalone
2.4. Urządzenia elektroniczne — wideo i audio
3. Fizyka jądrowa i cząstki elementarne
3.1. Charakterystyka i skład jąder atomowych
3.2. Siły jądrowe. Model powłokowy jądra
3.3. Promieniowanie α, β i γ. Prawo rozpadu
3.4. Reaktor i bomba atomowa
3.5. Działanie biologiczne promieniowania radioaktywnego
3.6. Cząstki elementarne
4. Astrofizyka. Kosmos
4.1. Obserwacje nieba
4.2. Układ Słoneczny
4.3. Budowa Słońca i gwiazd. Ewolucja gwiazd
4.4. Egzotyczne obiekty astronomiczne
4.5. Droga Mleczna, galaktyki i kwazary
4.6. Wielki Wybuch. Geneza materii
Na rozkład materiału nauczania znaczny wpływ ma przydział godzin na fizykę w całym cyklu
kształcenia. MoŜe on być róŜny w róŜnych szkołach.
Właściwy przydział godzin to 3 godziny tygodniowo w zakresie rozszerzonym nauczania
fizyki oraz 2 godziny w zakresie podstawowym. JednakŜe nie we wszystkich szkołach będzie
to realne. Dlatego podziału materiału nauczania dokonano przy załoŜeniu, Ŝe w kaŜdej klasie
zostaną przydzielone na nauczanie fizyki 2 godziny tygodniowo w zakresie rozszerzonym i 1
godzina w zakresie podstawowym. Taki rozkład materiału jest moŜliwy przy uwzględnieniu
zwiększonego wysiłku uczniów polegającego na rozwiązywaniu zadań w domu.
Materiał został podzielony według powyŜszej specyfikacji. Zaproponowano liczbę godzin
lekcyjnych. Pierwsza liczba oznacza liczbę lekcji ujętych w wykazie, a druga – liczbę godzin
lekcyjnych przeznaczonych na lekcje pomocnicze: podsumowujące dany dział, ćwiczenia
rachunkowe i dodatkowe doświadczenia, sprawdziany, itp. Przy podziale godzin przyjęto, Ŝe
w trzeciej klasie (maturalnej) w roku szkolnym jest 17 tygodni.
Wydawnictwo Szkolne PWN
M. Kozielski, Fizyka i astronomia. Rozkład materiału, klasa 3
Przedstawiony podział materiału nauczania naleŜy traktować jako przykładową propozycję.
Nauczyciel moŜe dokonać modyfikacji w zaleŜności od konkretnych warunków
występujących w określonej szkole.
Wydawnictwo Szkolne PWN
M. Kozielski, Fizyka i astronomia. Rozkład materiału, klasa 3

Podobne dokumenty