W świecie muzyki. - Kompetentny e

Transkrypt

W świecie muzyki. - Kompetentny e
Autor: Sabina Ziebura - Kuduk
Gimnazjum
Przedmiot: język polski
Klasa: pierwsza
Czas trwania: 45 minut
W świecie muzyki.
Odniesienie do podstawy programowej: II.3.1
Cel ogólny:
 Poznanie elementów utworu muzycznego i gatunków muzycznych
Cele operacyjne:
Uczeń po zajęciach:
 Poda elementy, z jakich składa się utwór muzyczny
 Określi rolę muzyki w życiu człowieka
 Wymieni różne gatunki muzyczne i poda jego cechy
 Odgaduje różne gatunki muzyczne
Metody pracy: Ćwiczenia, pogadanka tematyczna
Formy pracy: Praca z cała klasą, indywidualna, w parach
Środki dydaktyczne: Podręcznik do kształcenia językowego „Słowa na czasie” kl. I wyd. Nowa era,
Zadania przygotowane przez n-la, tablica interaktywna
Przygotowanie nauczyciela pliki muzyczne z YT pobrane w celach dydaktycznych
Projekt "Kompetentny e-Nauczyciel" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1
Przebieg lekcji:
Część
Przebieg
Prolog (Opcjonalnie - jeśli np.
Uwagi
1. Sprawy organizacyjne – sprawdzenie obecności wprowadzenie
uczniowie mają już być
do nowego tematu – uczeń (który wcześniej zgłosił się na
przygotowani do lekcji)
ochotnika) w formie prezentacji multimedialnej prezentuje swój
ulubiony zespół/wykonawcę, z wzgl.. rodzaju muzyki,
charakterystycznych cech osobowościowych, podaniem fr.
utworów/teledysków
1.Wprowadzenie
5-10 min
2. Zapisanie tematu lekcji, podanie celów lekcji, omówienie
sposobu pracy na lekcji
3. Podanie przykładów w życiu człowieka, kiedy towarzyszy mu
muzyka:
Sposób porozumiewania się – tam tamy w Afryce
Uświetnienie świąt, wydarzeń – tańce plemienne
Ukazywanie uczuć wobec drugiej osoby – tańce „godowe”
2.Część zasadnicza
ok.35 min
4. Ćwiczenia z kartami pracy (folder I) – praca w parach
a.
Uczniowie czytają definicje gatunków a następnie słuchają
prezentowanych fr. utworów muzycznych i dopasowują
definicje, następnie dokonują prezentacji swojej pracy
b.
Podział gatunków muzycznych ze wzgl. na rodzaj – klasyczna
i rozrywkowa
Klasyczna – o ustalonej konwencji, niezmienna, lub małe
zmiany
Rozrywkowa – umilanie czasu, możliwość manipulowania
formą
5. Zgadywanka muzyczna: uczniowie słuchają miksu utworów
muzycznych i zapisują w kolejności, jakie potrafią wyróżnić
gatunki muzyczne - plik muzyczny
Projekt "Kompetentny e-Nauczyciel" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2
3.Ewaluacja/podsumowanie
6. Podsumowanie wiadomości z lekcji – technika niedokończonych
zdań
ok. 5 min
Dziś na lekcji poznałem…….
Muzykę można podzielić na dwa rodzaje…..
Do klasycznych gatunków należą…..
Do muzyki rozrywkowej zaliczamy…….
7. Podanie
zadania
domowego
–
wypisz
jak
najwięcej
frazeologizmów ze słowem MUZYKA (lub jej pochodne)
Adnotacja dotycząca praw autorskich
http://www.youtube.com/
http://www.nowaera.pl/
Nie naruszyłam praw autorskich ani dóbr osobistych osób trzecich,
udostępniam swoją pracę na zasadach uznania autorstwa lub uznania autorstwa na tych samych warunkach
Projekt "Kompetentny e-Nauczyciel" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3

Podobne dokumenty