Podanie o wznowienie studiów - Witaj w Wirtualnej Uczelni Wyższej

Transkrypt

Podanie o wznowienie studiów - Witaj w Wirtualnej Uczelni Wyższej
ROZSTRZYGNIĘCIE DZIEKANA
Data
DZIEKAN WYDZIAŁU
BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Termin wznowienia:
Pan mł. insp. dr Krzysztof Łojek
Rok akademicki: _________/__________
Semestr ___________
Podanie o wznowienie studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
właściwe zakreślić:
forma studiów: stacjonarny
/ niestacjonarny; stopień: pierwszy / drugi
Nazwisko_______________________________________ nazwisko rodowe ___________________________________
Imiona 1. _______________________________________ 2. _______________________________________________
Seria i nr dowodu osobistego:
PESEL:
Adres ____________________________________________________________________________________________
Forma powiadomienia o rozstrzygnięciu sprawy: SMS numer tel. ____________________________________________
Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na wznowienie studiów w semestrze ____________
słownie ______________ roku akademickiego _______/_______ .
Oświadczam,
że
decyzją
Dziekana
Wydziału
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
nr
_____________ z dnia ____________ zostałem(am)* skreślony(a) z listy studentów w związku z:
1. niezłożeniem
pracy
dyplomowej
i
egzaminu
dyplomowego
w
roku
akademickim
_______/_______*;
2. nieuzyskaniem zaliczenia semestru/roku ___________ w roku akademickim _______/_______*
3. stwierdzeniem braku postępów nauce w semestrze ___________ w roku akademickim
_______/_______*;
4. ze złożeniem pisemnej rezygnacji ze studiów*.
Oświadczam, że dotychczas nie ubiegałem(am) / ubiegałem(am) się o wznowienie studiów
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie*.
Szczytno, dnia __________________________
___________________________________
czytelny podpis studenta
*niepotrzebne skreślić
WYPEŁNIA PRACOWNIK DZIEKANATU:
Student/ka został/a poinformowany/a: DATA _________________ PODPIS______________________________

Podobne dokumenty