„II OGÓLNOPOLSKI HARCERSKI DZIEŃ ŚNIEGU” 4

Transkrypt

„II OGÓLNOPOLSKI HARCERSKI DZIEŃ ŚNIEGU” 4
Podczas uprawiania narciarstwa nasza
świadomość robi się czysta.
Trzeba koncentrować się tylko na nartach.
Znakomita odskocznia i relaks dla każdego,
tak bardzo potrzebny w obecnych czasach.
„II OGÓLNOPOLSKI HARCERSKI DZIEŃ ŚNIEGU”
4-6 marca2016
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
w ramach konkursu ofert w dziedzinie kultury fizycznej w 2016 roku w ramach
Upowszechniania kultury fizycznej – „Małopolska na sportowo’’
 XXIII HARCERSKIE MISTRZOSTWA POLSKI W NARCIARSTWIE
ZJAZDOWYM O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO ZHP hm.
DARIUSZA SUPEŁ
 HARCERSKIE MISTRZOSTWA W SNOWBOARDZIE
 ZJAZD „na byle czym”
 KONKURS RZEŹB NA ŚNIEGU
 KONKURS PLASTYCZNY pt. „Małopolska w śnieżnobiałej szacie –
jak to kiedyś ze śniegiem bywało.”
 W TRAKCIE WSZYSTKICH KONKURENCJI UCZESTNICY, KTÓRZY
NIE BIORĄ UDZIAŁU KIBICUJĄ SWOIM ZAWODNIKOM I BIORĄ
UDZIAŁ W ANIMACJACH – ZABAWACH NA ŚNIEGU
ORGANIZATOR
o ZHP Chorągiew Krakowska- Hufiec Nowy Sącz
o Harcerski Klub Narciarski w Krakowie
o Zawody odbywają się pod patronatem PZN- są wpisane do Kalendarza Zawodów
Powszechnych PZN 2015/2016 w narciarstwie zjazdowym
Informacji udzielają:
o phm. Maciej Hasslinger – HKN tel :604559030
o pwd. Bartłomiej Fila tel: 604 819347
o Ewa Bereś Delegat Techniczny PZN tel: 601 517677
I. CEL
o popularyzacja narciarstwa i snowboardu wśród zuchów, harcerek, harcerzy,
wędrowników i instruktorów harcerskich.
o integracja środowisk harcerskich
o zachęcanie do spędzania wolnego czasu i zabaw na śniegu
o korzyści zdrowotne – hartowanie organizmu podczas uprawiania sportów i zabaw
na śniegu
o klasyfikacja sportowa: zespołowa drużyn uczestniczących w II Ogólnopolskim Dniu
Śniegu
o wyłonienie harcerskiej Mistrzyni i Mistrza Polski w narciarstwie zjazdowym na rok
2016
o wybranie najlepszej harcerskiej drużyny narciarskiej – która zdobędzie PUCHAR
PRZEWODNICZĄCEGO ZHP
o ustalenie rankingu Harcerskich Klubów Narciarskich
II. MIEJSCE I TERMIN
o 4-6 marca 2016
o Nocleg, wyżywienie – Stanica Harcerska w Kosarzyskach
https://www.facebook.com/stanica.harcerska
o Zawody –Stacja Narciarska Ryterski Raj – Rytro
http://ryterskiraj.pl/.
III. KOSZTY
Za udział w dniach 4 – 6 marca 2016
- 75,00 (zuchy, harcerze, instruktorzy ZHP i innych organizacji harcerskich)
-80,00 (niezrzeszeni w ZHP i innych organizacjach harcerskich)
Cena obejmuje:
o Nocleg 4/5/6 marca 2016 w Stanicy Harcerskiej w Kosarzyskach (nocleg z własnymi
śpiworami). Uczestnicy będą przez organizatorów kwaterowani według kolejności
zgłoszeo w Stanicy, w kwaterach prywatnych w Kosarzyskach, na sali gimnastycznej
w szkole.
o Śniadanie 5 i 6 marca, Obiadokolacja 5 marca
o Transport uczestników ze Stanicy Harcerskiej w Kosarzyskach do stacji narciarskiej
Ryterski Raj
o Ciepły poczęstunek na stoku
o Uczestnictwo w zawodach narciarskich, zjeździe na byle czym, konkursie na rzeźbę w
śniegu, konkursie plastycznym
o Plakietka pamiątkowa
o Karnet na wyciąg w dniu zawodów
Za udział tylko 5 marca 2016
- 25,00 (zuchy, harcerze, instruktorzy ZHP i innych organizacji harcerskich
- 30,00 (niezrzeszeni w ZHP i innych organizacjach harcerskich)
Cena obejmuje:
o Ciepły poczęstunek na stoku
o Uczestnictwo w zawodach narciarskich, zjeździe na byle czym, konkursie na rzeźbę w
śniegu, konkursie plastycznym
o Plakietka pamiątkowa
o Karnet na wyciąg w dniu zawodów
Istnieje możliwośd wyjazdu z Krakowa autokarem (za dodatkową opłatą), dla zawodników,
startujących tylko w zawodach w sobotę 5 marca 2016 r. Zgłoszenia do 28 lutego 2016 do
phm Macieja Hasslinger 604 559 030
Wpłat należy dokonywad na konto: 72 1240 4748 1111 0000 4870 2216z dopiskiem
„II Ogólnopolski Harcerski Dzieo Śniegu” – nazwa środowiska harcerskiego do 28 lutego 2016
IV. Program
4marca 2016 (piątek)
 do godziny 17.00 – przyjazd i zakwaterowanie
 18.30 odprawa opiekunów drużyn/ zespołów
 18.50 losowanie numerów startowych
 19.00 kominek harcerski „Poznajmy się”, prezentacja środowisk harcerskich
 21.30 toaleta wieczorna
 22.00 cisza nocna
5 marca 2016 (sobota)
 7.30 śniadanie
 ok.8.00 wyjazd na stację narciarską
 8.30- 8.50 rozdawanie numerów startowych
 9.00 – uroczyste otwarcie zawodów
 9.30 – 10.00 oglądanie trasy
 10.15 - I przejazd narciarzy
 11.30– 12.00 oglądanie trasy /jeżeli będzie potrzebna korekta trasy /
 12 .15 – II przejazd narciarzy
 13.30 – I przejazd snowboardu
 około 14.00 zjazd ‘’na byle czym”
 około 15.30-16 .00 uroczyste zakooczenie Harcerskich Mistrzostw Polski - rozdanie
nagród: /szczegółowe godz. mogą ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych
zawodników, warunków pogodowych/
 przejazd do Stanicy Harcerskiej
 około 17.00 obiadokolacja
 19:00 niespodzianka
 21.30 toaleta wieczorna
 22.00 cisza nocna
6 marca 2016 (niedziela)
 9.00 śniadanie
 10.30 uroczysty apel podsumowujący II Harcerski Dzieo Śniegu - konkursu rzeźb
na śniegu, konkursu plastycznego, ‘’zjazdu na byle czym”
 12.00 wykwaterowanie
V. UDZIAŁ W ZAWODACH
Prawo startu mają:
o zuchy, harcerze/harcerki, harcerze starsi/ harcerski starsi, wędrownicy/wędrowniczki,
instruktorzy/instruktorki wszystkich organizacji harcerskich i skautowych
o osoby niezrzeszone w ZHP i innych organizacjach harcerskich od lat 7
W zawodach narciarskich mogą wziąd udział wszyscy jeżdżący na nartach Ci którzy dopiero
zaczynają, ale już samodzielnie jeżdżą …i Ci którzy już mocno ‘’ stoją na nartach’’
Prowadzona będzie punktacja indywidualna w każdej konkurencji i ogólna punktacja drużynowa
(patroli, zastępów ….) Każda drużyna może zgłosid dowolną ilośd zawodników do poszczególnej
konkurencji
VI. Nagrody :
- Wszyscy startujący w każdej konkurencji otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz pamiątkowe
plakietki
- Trzy pierwsze miejsca w każdej konkurencji - medale, dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.
Regulamin poszczególnych konkurencji i punktacja zespołowa w załączniku .
VII. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W ZAWODACH
Zgłoszenia wstępne należy przesład e-mailem do 15 lutego 2016r. (karta zgłoszenia w załączniku)
Zgłoszenie koocowe należy przesład e- mailem do 28 lutego 2016 r. lub pocztą do 24 lutego 2016
(decyduje data stempla)
Adres do zgłoszeo e- mail : [email protected], lub [email protected]
Adres do zgłoszeo pocztowych: Stanica Harcerska w Kosarzyskach 33-350 Piwniczna-Zdrój
W zgłoszeniu należy dokładnie podad ilu zawodników bierze udział w poszczególnych
konkurencjach – zawody narciarskie, zjazd „na byle czym”, konkurs rzeźb na śniegu.
 Prace plastyczne pt. „Małopolska w śnieżnobiałej szacie – jak to kiedyś ze śniegiem bywało.
”należy przywieźd gotowe do Kosarzysk lub można przygotowad na miejscu .

VIII.
UWAGI KOOCOWE
o Ilośd miejsc ograniczona (decyduje kolejnośd zgłoszeo)
o W przypadku nie stawienia się na „ II Ogólnopolski Harcerskim Dniu Śniegu” będzie
zwracane 25% opłaty startowej
o Zgłoszenie uczestnictwa w w/w imprezie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
zawodów oraz przestrzeganiem Prawa Harcerskiego
o Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i wprowadzenia zmian w regulaminie, a
także odwołanie imprezy z dwudniowym wyprzedzeniem!
Załącznik
REGULAMINY i PUNKTACJA :
Regulamin XXIII Harcerskich Mistrzostw Polski w narciarstwie zjazdowym
O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO ZHP
hm Dariusza Supeł
I. GRUPY WIEKOWE ZAWODNIKÓW
Grupa I
- zuchy - dziewczynki
Grupa II
- zuchy - chłopcy
Grupa III
- harcerki
Grupa IV
- harcerze
Grupa V
- harcerki starze
Grupa VI
- harcerze starsi
Grupa VII
- wędrowniczki i instruktorki
harcerskie
Grupa VIII - wędrownicy i instruktorzy
harcerscy
Grupa IX
- seniorki
Grupa X
- seniorzy
2010 - 2006
2010 - 2006
2005 - 2003
2005 - 2003
2002 - 2000
2002 - 2000
1999 - 1986
( 6 - 10 lat )
( 6 - 10 lat )
( 11 - 13 lat )
( 11 - 13 lat )
( 14 - 16 lat )
( 14 -16 lat )
( 17 - 30lat )
1999 - 1986 ( 17 -30 lat )
1985 i wcześniej
1985 i wcześniej
II. ZASADY PUNKTACJI
1/. Punktacja będzie prowadzona indywidualnie i zespołowo.
2/. W każdej grupie wiekowej będzie punktowanych 15 zawodników, w ten sposób, że
zwycięzca otrzyma 15 + 1 punktów, drugi 14, trzeci 13 itd. Zawodnik 15-y otrzyma 1
punkt
3/. Jeżeli w grupie wiekowej będzie mniej niż 15 zawodników, to zawodnik wygrywający
może uzyskad maksymalnie tyle punktów, ilu jest zawodników w grupie + 1 (np. przy 8
osobach zwycięzca otrzymuje 8+1, drugi 7, trzeci 6, itd., ostatni 1 punkt)
4/. Do punktacji zespołowej liczone będą punkty 5- najlepszych zawodników zgłoszonej
drużyny - po jednym z każdej grupy wiekowej. Duże reprezentacje dzielą się na
maksymalnie 12 os patrole, które będą brane do punktacji drużynowej jako osobne
drużyny.
5/. Warunkiem klasyfikacji grupy wiekowej będzie start co najmniej 3 osób
Jeżeli w danej grupie wiekowej będzie mniejsza ilośd zawodników, zostaną oni dołączeni
do grupy starszej (silniejszej).
6/. Tytuł Harcerskiego Mistrza i Mistrzyni Polski w narciarstwie zjazdowym na rok 2016
zostanie przyznany zawodnikowi – zawodniczce, którzy uzyskają najlepszą sumę czasów
przejazdów slalomów gigantów.
Osoby nie będące członkami organizacji harcerskich mogą startowad w zawodach, będą
klasyfikowani w swoich grupach wiekowych z wyłączeniem prawa ubiegania się o tytuł
Harcerskiego Mistrza i Mistrzyni Polski
7/. Dokładna interpretacja zasad punktacji zostanie przedstawiona przed na odprawie
kierowników reprezentacji.
III . NAGRODY
 Wszyscy startujący w Mistrzostwach otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz
pamiątkowe plakietki.
 Trzy pierwsze miejsca w grupie startowej - medale, dyplomy i drobne nagrody
rzeczowe.
 Harcerska Mistrzyni i Mistrz narciarski Polski w narciarstwie zjazdowym na rok 2016 –
otrzymują puchary.
 Reprezentacje jednostek harcerskich walczą o przechodni Puchar Przewodniczącego
ZHP. Puchar przechodzi na własnośd reprezentacji, która zdobędzie go trzykrotnie pod
rząd lub pięciokrotnie, nie w kolejności.
 Za drugie i trzecie miejsce puchary:, Komendanta ZHP Chorągwi Krakowskiej
IV.
SPOSÓB ROZGRYWANIA ZAWODÓW
1/. W ramach Mistrzostw zostaną przeprowadzone dwa przejazdy slalomu giganta
2/. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym Regulaminem i NRS-em
3/. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną lub opiekunów prawnych odpowiedzialnośd.
4/. Uczestnicy/rodzice uczestników do lat 18 (oświadczają że ich stan zdrowia pozwala na
udział w zawodach.).
5/. Każdy uczestnik zawodów musi posiadad ubezpieczenie NNW
6/. W czasie Mistrzostw za właściwą postawę i dyscyplinę odpowiada kierownik
reprezentacji.
7/. Zawodnicy muszą posiadad sprzęt sportowy – bezpieczny.
8/. Do startu dopuszczeni będą wyłącznie zawodnicy w kaskach (kaski zapewniają zawodnicy
we własnym zakresie) !
9/. Oglądanie trasy odbywa się ześlizgiem z góry w dół z założonymi, widocznymi numerami
startowymi.
10/. W przypadku wypadnięcia z trasy lub upadku zawodnik może kontynuowad przejazd,
jeśli to nie jest związane z zapinaniem obu nart.
11/. Interpretacja oraz zmiany niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie jury
Mistrzostw.
12/. Odwołanie i protesty przyjmuje organizator zawodów zgodnie z NRS - kaucją 200,00 zł
13/. W przypadku złych warunków atmosferycznych (śniegowych) i innych obiektywnych
przyczyn organizator ma prawo skrócenia zawodów do jednego przejazdu lub odwołania
zawodów w dniu poprzedzającym a nawet w dniu zawodów mając na uwadze
bezpieczeostwo. Decyzję podejmuje DT.
Regulamin Snowboardu
I. GRUPY WIEKOWE ZAWODNIKÓW
Snowboard – podziała kobiety, mężczyźni
I grupa do lat 18
II grupa powyżej 18 lat
II. SPOSÓB ROZGRYWANIA ZAWODÓW
 W ramach zawodów zostanie przeprowadzony 1 przejazd snowboardu.
 Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym Regulaminem, Wytycznymi
sportowymi PZNna rok 2015/2016 i Narciarskim Regulaminem Sportowym.
 Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną lub opiekunów prawnych odpowiedzialnośd.
 Wszyscy uczestnicy zawodów snowboardowych startują w kaskach . Kaski zapewniają
zawodnicy we własnym zakresie.
 Jednostki harcerskie wysyłające reprezentacje na zawody są zobowiązani do
ubezpieczenia od NNW swoich zawodniczek i zawodników.
 W czasie Mistrzostw za właściwą postawę i dyscyplinę odpowiada kierownik
reprezentacji.
Regulamin Zjazdu na Byle Czym :
POMYSŁ
BYLE CO
TWOJA OBECNOŚD
ŚWIETNA ZABAWA
Sprzęt zjazdowy zwany „ Byle czym ” – liczymy na Waszą kreatywnośd –bo ogranicza Was
tylko Wasza wyobraźnia więc budujcie, wymyślajcie, kombinujcie…..
Zapraszamy osoby z dużą wyobraźnią i poczuciem humoru :)
Liczy się prędkośd! Pomysłowośd i duże poczucie humoru :)
Wykonanie pojazdu:
 Pojazd musi byd skonstruowany własnoręcznie. Nie może to byd tylko
standardowy(niezmodyfikowany) sprzęt
 Pojazd powinien posiadad hamulec
 Pojazd powinien posiadad układ kierowniczy
 Pojazd może posiadad koła, narty lub inna powierzchnię ześlizgująca się po warstwie
śnieżnej
 Pojazd nie może posiadad żadnego mechanicznego układu napędowego
 Pojazd musi posiadad pełną, stabilną podłogę pozbawioną niebezpiecznych otworów
(możliwośd złamania kooczyny)
 Z pojazdu nie mogą wystawad żadne ostre krawędzie
 Poszycie pojazdu nie może byd wykonane z blachy bądź innego metalu. Dopuszcza się
tworzywo sztuczne, karton, folia, tkanina…
W zawodach mogą uczestniczyd osoby pojedyncze, lub w grupach kilkoosobowych
O wygranej decyduje:
 pomysłowośd konstrukcji pojazdu , oryginalnośd pojazdu
 czas , styl przejazdu
Przebieg imprezy:
Uczestnicy mogą poruszad się w swoich pojazdach stanowiąc jego załogę wyłącznie w strefach
do tego wyznaczonych.
 Pojazd musi pokonad trasę siłą rozpędu.)
 Każdy pojazd wraz z zawodnikiem lub zawodnikami stanowiącymi jego załogę poruszad
się będzie wyłącznie po torze wyznaczonym przez organizatorów
 Każdy uczestnik obowiązkowo musi posiadad kask
 Za miejsca od I do III – nagrody indywidualne
Punktacja :
Indywidualna :
punkty otrzymuje się za:
 czas przejazdu I m-ce 6 pkt , II m-ce 4 pkt , III m-ce 3 pkt …i każdy uczestnik 2 pkt za
udział
 za pomysłowośd konstrukcji I m-ce 6 pkt , II m-ce 4 pkt , III m-ce 3 pkt …i każdy
uczestnik 2 pkt za udział
wygrywa indywidualnie osoba która zdobędzie najwięcej punktów .
Punktacja zespołowa – do punktacji zespołowej będzie brany pod uwagę najlepszy wynik 1
uczestnika drużyny
Regulamin Konkursu plastycznego :
„Małopolska w śnieżnobiałej szacie - jak to kiedyś ze śniegiem bywało”. Autorzy prac
przedstawią jak wyobrażają sobie zimę na podstawie opowieści rodziców, dziadków, czy też
przeczytanych książek.
Technika prac plastycznych dowolna
Punktacja :
Indywidualna I m-ce 6 pkt , II m-ce 4 pkt , III m-ce 3 pkt ..i każdy uczestnik za udział
otrzymuje 2 pkt
Punktacja zespołowa – do punktacji zespołowej będzie brany pod uwagę najlepszy wynik 1
uczestnika drużyny
Regulamin konkursu rzeźby na śniegu :
Najlepiej wykonana rzeźba lub rysunek na śniegu
Punktacja :
Indywidualna I m-ce 6 pkt , II m-ce 4 pkt , III m-ce 3 pkt ..i każdy uczestnik za udział
otrzymuje 2 pkt
Punktacja zespołowa – do punktacji zespołowej będzie brany pod uwagę najlepszy wynik 1
uczestnika drużyny
OSTATECZNA PUKTACJA ZESPOŁOWA :
Każda drużyna może zgłosid dowolną ilośd zawodników do zawodów narciarskich, i zjazdu na
byle czym , konkursu prac plastycznych oraz konkursu rzeźb na śniegu .
Do punktacji zespołowej każdego patrolu/ drużyny/ zastępu ….. będą się liczyd punkty :
- z konkurencji zjazdowych punkty 1 najlepszego zawodnika drużyny
- punkty najlepszego uczestnika drużyny w zjedzie na byle czym
- punkty najlepszego uczestnika drużyny w konkursie plastycznym
- punkty najlepszego uczestnika drużyny w konkursie rzeźb na śniegu
Wygrywa drużyna która uzyska największą liczbę punktów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminów w zależności od ilości zgłoszonych
uczestników i drużyn, oraz innych okoliczności 
Z G Ł O S Z EN I E
REPREZENTACJI
do udziału w XXIII Harcerskich Mistrzostwach Polski w narciarstwie
zjazdowym – Rytro 05.03.2016 r.
L.
Nazwisko i imię
PESEL
grupa
startowa
p.
Przynależność
organizacyjna
( drużyna, szczep, hufiec )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Stwierdzam prawdziwość danych :
…………………………………..
………………………………………
( miejscowość, data ) (czytelny podpis kierownika reprezentacji)
Zgłoszenie zawodnika
Dane zawodnika:
Nazwisko, imię ……………………………………………………………………………………………………………..
Miejscezamieszkania ………………………………………………………………………………………………………
PESEL ……………………………………………… Data urodzenia………………………………………………………
Podczas„ II OgólnopolskiegoHarcerskiego Dnia Śniegu” będę brał udział w
następujących konkurencjach: *

Zjazd na byle czym

Konkurs plastyczny,

XXIII HMP w
narciarstwie
zjazdowym

Zawody snowbordowe
Wypełniają członkowie ZHP i innych organizacji harcerskich i skautowych – do jakiego
środowiska harcerskiego należysz (chorągiew, hufiec, drużyna..)?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
*zaznaczyd właściwe
ZGODA NA UDZIAŁ
W „ II OGÓLOPOLSKIM HARCERSKIM DNIU SNIEGU”
uczestnik do lat 18
Wyrażam
zgodę
na
udział
mojej
córce/
synowi
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
na udział w „Harcerskim Dniu Śniegu” 4 – 6 marca 2016 r.
Córka/syn
będzie
brał
(brała)
udział
konkurencjach:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że stan zdrowia dziecka zezwala na udział w/w imprezie.
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb
niezbędnych do przeprowadzenia II HDŚ i XXIII HMP (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)."
……………………………………………………………..
Miejscowośd, data
……………………………………………………………
czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych
ZGODA NA UDZIAŁ
W „ II OGÓLNOPOLSKIM HARCERSKIM DNIU ŚNIEGU”
uczestnik pełnoletni
Oświadczam, że stan zdrowie zezwala mi na udział w „ II Harcerskim Dniu Śniegu” w
konkurencjach:…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
organizowanych 4 -6 marca 2016r.
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb
niezbędnych do przeprowadzenia II HDŚ i XXIII HMP (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)."
……………………………………………………………..
Miejscowośd, data
………………………………………
czytelny podpis

Podobne dokumenty