Zasady posiadania i używania telefonów komórkowych w Szkole

Transkrypt

Zasady posiadania i używania telefonów komórkowych w Szkole
Zasady posiadania i używania
telefonów komórkowych
w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łowiczu
1. Na teren szkoły nie wnosi sie telefonów komórkowych i innych
urządzeń elektronicznych bez zgłoszenia z odpowiednim
uzasadnieniem.
2. W sytuacjach szczególnych dopuszcza sie posiadanie i używanie
telefonów komórkowych.
3. Posiadanie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego
urządzenia elektronicznego powinno zostać zgłoszone w formie
pisemnej wychowawcy klasy lub pedagogowi szkolnemu.
4. Uczeń wnosi jedynie wyłączony telefon komórkowy na teren
szkoły na własna odpowiedzialność.
5. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz używania kamery
oraz robienia zdjęć telefonem komórkowym oraz
innymi
urządzeniami elektronicznymi.
6. W przypadku konieczności pilnego kontaktu z rodzicami uczeń
może użyć telefonu komórkowego jedynie podczas przerwy
i po zgłoszeniu tego faktu oraz otrzymaniu zgody przez nauczyciela
szkoły (wychowawcy, pedagoga, nauczyciela dyżurującego).
7. W przypadku naruszenia powyższych zasad telefon
komórkowy zostaje uczniowi zatrzymany, zdeponowany
w zabezpieczonej i podpisanej kopercie w sejfie szkolnym.
8. Zdeponowane urządzenie może być zwrócone tylko rodzicom
(prawnym opiekunom) dziecka.
9. W przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonów
komórkowych uczeń zostaje ukarany zgodnie ze Statutem Szkoły.

Podobne dokumenty