Plakat studenci.cdr

Transkrypt

Plakat studenci.cdr
PRACA
WAKACYJNA
W NIEMCZECH
Od 1 grudnia 2016 r. do 18 stycznia 2017 r.
Wojewódzki Urz¹d Pracy w Toruniu prowadzi zapisy
studentów i uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych
zainteresowanych podjêciem pracy wakacyjnej
w Niemczech.
Szczegó³y oferty s¹ dostêpne na stronie:
https://tujestpraca.eu/oferty/42397/Praca-wakacyjna-dla-student%C3%B3w/
KOD QR poni¿ej
Zainteresowane osoby mog¹ sk³adaæ komplety
dokumentów, osobiœcie lub poczt¹, w Wojewódzkim
Urzêdzie Pracy w Toruniu (ul. Szosa Che³miñska 30/32,

Podobne dokumenty