Załącznik Nr 6-Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy lub

Transkrypt

Załącznik Nr 6-Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy lub
Załącznik nr 6 do SIWZ
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE POSIADANIA UMOWY LUB PROMESY UMOWY
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………….
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………
Numer telefonu ……………………………………………………………………………….
Numer teleksu / fax …………………………………………………………………………..
NIP ………………………………………….. REGON …………………………………….
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.:
KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ENERGII
ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW
ZAMAWIAJĄCEGO
Oświadczamy , iż na dzień składania oferty posiadamy aktualną umowę lub promesę umowy z PGE
Dystrybucja umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja do obiektów Zamawiającego
Podpis Wykonawcy, pieczątka
Miejsce i data

Podobne dokumenty