FORMUL ARZ OF ERT OWY SKŁADAMY OFERTĘ NA: na

Transkrypt

FORMUL ARZ OF ERT OWY SKŁADAMY OFERTĘ NA: na
Załącznik nr 1
(Pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy
Nazwa:
Siedziba:
Adres poczty elektronicznej:
Strona internetowa:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Numer NIP:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
0 (.......) .............................................................
0 (.......) .............................................................
..........................................................................
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym: ………………………….
SKŁADAMY OFERTĘ NA:
na: Wynajem sal szkoleniowych w Warszawie wraz z usługą gastronomiczną
(cateringiem) oraz noclegami dla uczestniczek projektu: „Kobiecy kapitał”.
za CENĘ OFERTOWĄ:
L.p.
1.
2.
3.
4.
Nazwa
Sale szkoleniowe
(1 dzień szkoleniowy = 8 h zegarowych)
Nocleg (wraz ze śniadaniem i kolacją)
Obiad
Przerwy kawowe
Ilość
Cena
jednostkowa
brutto w PLN
64 h
60 osób
120 szt.
240
Razem:
Cena ofertowa
brutto w PLN
Termin świadczenia usługi:
- 27-30 września 2011 r. oraz 04-07 października 2011
Z terminem płatności: 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury lub rachunku
na adres Zamawiającego.
Opis doświadczenia Wykonawcy (zgodnie z wymogami zapytania ofertowego):
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Składając ofertę oświadczamy, że:



uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia
w oferowanym terminie;
zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi
w zapytaniu ofertowym;
uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego
w zapytaniu ofertowym tj. przez okres 10 dni od dnia otwarcia ofert;
Miejscowość ………………………. , dn. ………………………
…………….………………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy

Podobne dokumenty