W y k a z Lp. Marka samochodu Numer rejestracyjny

Transkrypt

W y k a z Lp. Marka samochodu Numer rejestracyjny
................................, dnia ... listopada 2012 roku
...........................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)
Sprawa nr 17/2012
Załącznik nr 4
(do specyfikacji)
W y k a z1
posiadanych środków transportu
złożony do postępowania o zamówienie publiczne
na usługę prania dla
Samodzielnego Publicznego ZOZ
Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Kołobrzegu
Lp.
Marka samochodu
Numer rejestracyjny
1.
2.
3.
4.
5.
............................................................
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)
1
Do wykazy należy dołączyć odpisy wymaganych dokumentów dopuszczających środek transportu do realizacji
zadań na rzecz zakładów opieki zdrowotnej.

Podobne dokumenty