Wniosek o zatwierdzednie projektu podziału

Transkrypt

Wniosek o zatwierdzednie projektu podziału
…....................................................
(data)
…...............................................................................
(nazwisko o imię)
…..............................................................................
(adres zamieszkania)
….............................................................................
WÓJT GMINY
RĘCZNO
WNIOSEK
PROSZĘ O ZATWIERDZENIE:
Mapy projektu podziału nieruchomości położonej we wsi :
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................
…..................................................................................
(podpisy właścicieli)
ZAŁACZNIKI: art. 97 ust. 1A i 1b ustawy o gospodarce nieruchomościami
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
Wypis i wyrys z katastru nieruchomości
Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział,
obowiązująca w dniu złożenia wniosku
Wstępny projekt podziału (jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii to należy dołączyć opinię)
Protokół przyjęcia granic nieruchomości,
Wykaz zmian gruntowych
Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej
Mapa z projektem podziału
(Dokumenty pkt 5-8 powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)
Nie podlega opłacie skarbowej (Art.2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy o opłacie skarbowej)

Podobne dokumenty