Ad t

Transkrypt

Ad t
Analiza dynamiki
Zadanie 1
Dynamikę produkcji samochodów osobowych przez pewną fabrykę w latach 2007-2013 opisuje następujący ciąg indeksów łańcuchowych:
1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 0,8; 0,9.
a) Jak zmieniała się wielkość produkcji w poszczególnych latach w stosunku do roku 2009?
b) O ile średnio zmieniała się sprzedaż tego artykułu z roku na rok w badanym okresie?
c) Jeżeli sprzedaż tych samochodów w 2009r. wyniosła 50 tys. sztuk, to jakiej wielkości produkcji należy spodziewać się w 2014 roku?
Zadanie 2
Ceny akcji spółki "Green" dla 9 kolejnych sesji przedstawia tabela.
Dokonaj wyczerpującej oceny zmian cen akcji spółki "Green" w rozważanym okresie.
Sesja
Cena akcji
1
2
3
4
5
6
7
8
9
42,9
41,3
40
41,5
41,6
42
41,7
43
42,5
Zadanie 3
Miesięczną sprzedaż tygodnika studenckiego dla pasjonatów statystyki „Z NEYMANEM ZA PAN BRAT” (w tys. sztuk) przedstawiono w tabeli.
a) Jakie były zmiany sprzedaży tego czasopisma z miesiąca na miesiąc?
b) Jakie były zmiany sprzedaży tego czasopisma w badanych miesiącach w porównaniu z czerwcem?
c) Jakie były średnie zmiany sprzedaży tego czasopisma z miesiąca na miesiąc w badanym okresie?
Miesiąc
Ilość
sprzedanych
sztuk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
10
16
14
16
12
10
12
16
12
12
14
Zadanie 4
Tabela przedstawia wartości indeksów łańcuchowych wyznaczonych dla kolejnych średnich kursów euro.
a) Jak zmieniał się średnio kurs euro w badanym okresie?
b) Jak zmieniał się kurs euro względem okresu trzeciego?
Nr okresu
Indeks
1
2
3
4
5
6
7
0,99
1,06
1,04
1,02
1
0,97
Zadanie 5
Porównać średnie roczne zmiany sprzedaży w latach 2006-2013 dysponując informacjami:
Firma A (indeksy łańcuchowe sprzedaży): 1,04; 0,99; 1,03; 1,06; 1,01; 0,99; 0,95;
Firma B (sprzedaż w kolejnych latach w mln zł): 64, 61, 65, 63, 64; 67; 65; 60.
Zadanie 6
W pewnym przedsiębiorstwie wielkość produkcji i ceny produkowanych wyrobów w latach 2012 – 2013 przedstawiono w tabeli.
Określ dynamikę wartości produkcji w tym przedsiębiorstwie raz w jakim stopniu zmiany w wartości produkowanych wyrobów zaszły na wskutek zmian
cen.
Artykuł
A
B
C
D
Wielkość produkcji
Cena jednostkowa
2012 rok
2013 rok
2012 rok
2013 rok
100
300
150
400
200
250
250
380
100
20
60
125
110
18
65
150
Zadanie 7
Informacje liczbowe dotyczące sprzedaży trzech typów wyrobów w roku 2003 i 2013 zostały zawarte w tabeli.
Dodatkowo wiadomo, że wartość tych wyrobów łącznie w roku 2013 wynosiła 1100 mln zł.
Dokonać wszechstronnej analizy zmian wartości, ilości i cen tych wyrobów w rozważanym okresie.
Typ
zmiana cen
Wartość
wyrobów w
sprzedaży w
2013 r. w
mln zł w
porównaniu
2003 roku
z 2003 r.
I
350
II
III
310
460
spadek o 5%
wzrost o
10%
bez zmian
Zadanie 8
W przedsiębiorstwie produkującym trzy rodzaje artykułów zebrano informacje dotyczące produkcji (w tys. szt.)
oraz cen jednostkowych (w zł) w latach 2013 i 2014. Jak zmieniła się wartość produkcji w porównywanych latach?
Jaki wpływ na zmianę wartości sprzedaży miała dynamika cen, a jaki dynamika ilości produkowanych wyrobów?
Artykuł
A
B
C
2013
produkcja
30
10
50
cena
30
12
55
2014
produkcja
20
40
30
cena
22
40
33
Zadanie 9
Na podstawie 16 obserwacji kwartalnych w latach 2010-2013 wyznaczono funkcję trendu y^= 0,12t + 4,6 wartości sprzedaży pewnego produktu (w tys.
zł). Wskaźniki addytywne wahań sezonowych wyniosły odpowiednio c1=-2,6; c2=1,8; c3=3,6; c4=-2,8.
Jakiej wartości sprzedaży można się spodziewać w czwartym kwartale 2014 roku, a jakiej w drugim kwartale 2015?
Zadanie 10
W pewnej firmie ogrodniczej przedstawiono informacje o liczbie sprzedanych cebulek tulipanów w latach 1998-2005 (w mln szt.)
tj.: 24; 26; 22; 26; 28; 20, 28; 28.
a) Jak zmieniała się sprzedaż cebulek z roku na rok? Podaj interpretację dwóch ostatnich indeksów łańcuchowych.
b) Jak zmieniała się sprzedaż cebulek w poszczególnych latach w porównaniu z rokiem 1998? Podaj interpretację wybranego indeksu.
c) Jak zmieniała się średnio sprzedaży cebulek z roku na rok w badanym okresie? Podaj interpretację otrzymanego wyniku.
Zadanie 11
Wiadomo, że wartość sprzedaży telewizorów w poszczególnych kwartałach 2012 i 2013 roku może być przedstawiona
za pomocą funkcji trendu y=1,57 t+3,68. Dane przedstawia tabela.
Zakładając, że amplituda wahań sezonowych sprzedaży jest niezależna do trendu, oceń działanie czynników sezonowych w poszczególnych
kwartałach.
Wyznacz prognozy sprzedaży na trzeci i czwarty kwartał roku 2014 uwzględniając wpływ czynników sezonowych.
rok
kwartal
yt
yt^
I
5
4,5
II
9
6
III
7
9
I\/
I
II
10
9
15
10
11
13,5
III
14
15
I\/
17
16
2012
2013
Zadanie 12
Tabela zawiera dane dotyczące miesięcznych dochodów pewnej firmy budowlanej. Przedstaw graficznie poniższe dane.
Wyodrębnij trend za pomocą metody mechanicznej i metody analitycznej.
Rok
Miesiąc
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
2012
2013
11,5
15
13,5
16
17
21
22
25
19
18
15
9
10
13
12,5
16,5
17,8
22
23
24,5
20,5
19
14
10
13
13
14,6
17,5
20
24
25
26,5
23
19,5
16
11