grupowe ubezpieczenie na życie

Transkrypt

grupowe ubezpieczenie na życie
GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE W PZU Życie S.A.
dla Pracowników Spółek z GRUPY EUROCASH
Dlaczego warto...
Ubezpieczenia grupowe na życie gwarantują ochronę ubezpieczeniową w najtrudniejszych momentach naszego życia. Jak
wiemy, nie można przewidzieć jak potoczą się nasze dalsze losy i dlatego chcąc zapewnić wszystkim pracownikom GRUPY
EUROCASH możliwość skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej w ramach grupowego ubezpieczenia na życie, gorąco
namawiamy Państwa do zapoznania się z niniejszą ulotką i przystąpienia do ubezpieczenia.
Poniżej prezentujemy warunki nowego programu ubezpieczeniowego w PZU Życie wynegocjowanego przez mBroker NET brokera ubezpieczeniowego GRUPY EUROCASH.
UWAGA !!!
Nowe warunki ubezpieczenia obowiązują od: 01.06.2013 - wszyscy zainteresowani muszą przesłać nowe
deklaracje przystąpienia.
Wszystkie osoby, które bezpośrednio przed przystąpieniem do nowego programu były ubezpieczone grupowo w GRUPIE
EUROCASH, niezależnie od posiadanego ubezpieczenia, zwolnione są z wszelkich karencji w zakresie dotychczas
posiadanych świadczeń. Zostanie zatem zachowana ciągłość ich ubezpieczenia.
Pracownicy, dotychczas nieubezpieczeni, którzy przystąpią do ubezpieczenia z dniem: 01.06.2013 lub 01.07.2013 nie będą
objęci standardowymi okresami karencji (szczegóły na odwrocie).
Warunki ubezpieczenia w PZU Życie S.A.
Zdarzenia
Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3
Wariant 4
Zgon ubezpieczonego
50 050 zł
75 020 zł
95 000 zł
120 000 zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku NW
100 100 zł
150 040 zł
190 000 zł
240 000 zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku NW
komunikacyjnego
135 100 zł
200 040 zł
250 000 zł
320 000 zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku NW przy pracy
135 100 zł
200 040 zł
250 000 zł
320 000 zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku NW
komunikacyjnego przy pracy
170 100 zł
250 040 zł
310 000 zł
400 000 zł
Zgon wskutek zawału serca lub krwotoku
śródmózgowego
85 050 zł
120 020 zł
190 000 zł
240 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW
(za 1% uszczerbku)
350 zł
550 zł
650 zł
800 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału
serca lub krwotoku śródmózgowego
(za 1% uszczerbku)
210 zł
300 zł
400 zł
500 zł
5 500 zł
8 000 zł
10 500 zł
13 000 zł
-
2 500 zł
4 000 zł
4 000 zł
Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji
10 000 zł
15 000 zł
20 000 zł
50 000 zł
Zgon małżonka
10 010 zł
18 040 zł
23 000 zł
28 000 zł
Zgon małżonka w wyniku NW
24 010 zł
37 040 zł
50 000 zł
58 000 zł
Zgon dziecka
2 500 zł
4 000 zł
5 000 zł
7 000 zł
Zgon rodziców i teściów
1 650 zł
2 500 zł
3 400 zł
4 000 zł
Urodzenie się dziecka
1 600 zł
2 000 zł
2 400 zł
3 000 zł
Urodzenie martwego noworodka
3 200 zł
4 000 zł
4 800 zł
6 000 zł
Osierocenie dziecka
3 000 zł
5 000 zł
6 000 zł
7 000 zł
35 zł
105zł / 35zł
140zł / 35zł
140zł / 35zł
175zł / 35zł
122,5 zł / 35zł
350 zł
65 zł
195zł / 65zł
227,5 zł / 65zł
227,5 zł / 65zł
260zł / 65zł
195zł / 65zł
650 zł
75 zł
225zł / 75zł
262,5 zł / 75zł
262,5 zł / 75zł
300zł / 75zł
262,5 zł / 75zł
750 zł
100 zł
300zł / 100zł
350zł / 100zł
350zł / 100zł
400zł / 100zł
350zł / 100zł
1 000 zł
17,50 zł
dziennie
32,50 zł
dziennie
37,50 zł
dziennie
50 zł dziennie
-
-
300zł / 900zł/
1 500 zł
400zł / 1 200zł/
2 000 zł
33 zł
46 zł
60 zł
74 zł
Ciężka choroba ubezpieczonego
Ciężka choroba małżonka
Pobyt w szpitalu wskutek:
- choroby
- NW
- NW przy pracy
- NW komunikacyjnego
- NW komunikacyjnego w pracy
- zawału serca lub krwotoku śródmózgowego
OIT (jednorazowo)
Rekonwalescencja (zwolnienie lekarskie) po min.
14 dniowym pobycie w szpitalu (maks. 3 x 30 dni w
ciągu roku)
Operacje chirurgiczne – w zależności od klasy
operacji (odpowiedzialność za 500 operacji)
Składka miesięczna:
W przypadku leczenia szpitalnego zapis oznacza : pobyt do 14 dni/powyżej 14 dnia. Pobyt w szpitalu musi trwać min. 4 dni. Wypłata od 1 dnia pobytu, maks. za 90 dni.
Uwaga ! Niniejsza ulotka nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego
Najczęściej zadawane pytania:
Kto może przystąpić do ubezpieczenia na życie?
Do ubezpieczenia mogą przystąpić wszyscy Pracownicy spółek należących do GRUPY EUROCASH oraz ich
małżonkowie i pełnoletnie dzieci. W dniu zawarcia ubezpieczenia należy mieć od 18-stu do 69-ciu lat. Małżonkowie i
pełnoletnie dzieci przystępują do ubezpieczenia w tym samym wariancie co Pracownik. Zakres ubezpieczenia dla
małżonków i pełnoletnich dzieci jest taki sam jak dla Pracowników.
Jak przystąpić do ubezpieczenia grupowego w PZU Życie S.A.?
Wyłącznym warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia grupowego w PZU Życie S.A. jest wypełnienie i podpisanie
deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia (załączona do niniejszej ulotki) oraz przekazanie jej do Państwa działu kadr i płac.
Treść deklaracji dostępna jest także w Państwa dziale kadr i płac oraz na stronie www.pakietec.pl
Przystąpienie do nowego programu ubezpieczeń grupowych na życie skutkuje automatyczną rezygnacją z dotychczasowego
ubezpieczenia grupowego oferowanego przez GRUPĘ EUROCASH w PZU Życie S.A. lub w Compensa Towarzystwo
Ubezpieczeń na Życie S.A – nie ma więc konieczności przesyłania oświadczenia o rezygnacji z obecnego ubezpieczenia.
Czy mogę przystąpić do ubezpieczenia w PZU Życie S.A. będąc ubezpieczonym w innym Towarzystwie?
Tak. Można skorzystać w pełnym zakresie z wielu polis w różnych towarzystwach (poza GRUPĄ EUROCASH).
Czy będę objęty okresem karencji (czasowe zawieszenie ubezpieczenia)?





Wszystkie osoby, które bezpośrednio przed przystąpieniem do nowego programu były ubezpieczone grupowo w
GRUPIE EUROCASH, niezależnie od posiadanego ubezpieczenia, zwolnione są z wszelkich karencji w zakresie
dotychczas posiadanych świadczeń. Zostanie zatem zachowana ciągłość ich ubezpieczenia.
Pracownicy do tej pory nieubezpieczeni, przystępujący do ubezpieczenia z dniem 01.06.2013 lub 01.07.2013 nie będą
objęci standardowymi karencjami (obowiązywać będą jedynie karencje na: operacje chirurgiczne - 180 dni, poważne
zachorowanie małżonka – 180 dni oraz dla pracowników zatrudnionych dłużej niż 3 miesiące: na urodzenie się dziecka –
6 miesięcy), zatem już od pierwszego dnia, ubezpieczenie będzie działać praktycznie w pełnym zakresie.
W każdym innym przypadku, jeżeli pracownik przystąpi do ubezpieczenia w ciągu 4 miesięcy od daty zatrudnienia
karencja obejmuje tylko:
- operacje chirurgiczne – 180 dni,
- ciężka choroba współmałżonka – 180 dni,
- ciężka choroba ubezpieczonego – 90 dni,
- pobyt w szpitalu spowodowany chorobą – 30 dni.
Jeżeli pracownik przystąpi do ubezpieczenia po 4 miesiącach od daty zatrudnienia, stosuje się standardowe karencje
zgodnie z odpowiednimi OWU:
- operacje chirurgiczne – 180 dni,
- urodzenie się dziecka – 9 miesięcy,
- pobyt w szpitalu spowodowany chorobą – 30 dni,
- operacje chirurgiczne – 180 dni,
- ciężka choroba współmałżonka – 180 dni,
- ciężka choroba ubezpieczonego – 90 dni,
- pobyt w szpitalu spowodowany chorobą – 30 dni,
- pozostałe ryzyka niezwiązane z nieszczęśliwym wypadkiem – 6 miesięcy.
W odniesieniu do dotychczas nieubezpieczonych współmałżonków i pełnoletnich dzieci stosuje się analogiczne karencje
jak w przypadku pracowników, jedyna różnica to obowiązująca zawsze karencja na urodzenie się dziecka – 9 miesięcy.
UWAGA! Karencje nie mają zastosowania do następstw nieszczęśliwych wypadków.
Jakie ciężkie choroby objęte są ubezpieczeniem?
Katalog ciężkich chorób obejmuje: anemię aplastyczną, bąblowca mózgu, chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej by-pass,
chorobę Creuzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe
zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsę, tężec, udar, wściekliznę, zakażenie wirusem HIV, zawał serca, zgorzel gazową,
oparzenia*, transplantację organów*, utratę wzroku*, oponiaka*, chorobę Parkinsona*.
* - tylko w przypadku ciężkiej choroby ubezpieczonego
Kiedy mogę skorzystać z Indywidualnej kontynuacji?
Każdy z pracowników odchodzący z pracy ma prawo przystąpić do Programu Indywidualnej Kontynuacji Ubezpieczenia, pod
warunkiem, że pozostawał objęty ochroną w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie przez minimum 6 miesięcy.
Po ustaniu stosunku pracy osoba ubezpieczona otrzyma informacje odnośnie kontynuacji oraz odpowiedni wniosek o
kontynuację. Wniosek należy złożyć w placówce PZU Życie do końca miesiąca za który opłacona jest ostatnia składka za
Ubezpieczenia Grupowe. Warunki kontynuacji są odmienne od warunków obowiązujących w ubezpieczeniu grupowym.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia:
W sytuacjach nie opisanych w niniejszej ulotce mają zastosowanie Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia
Pracowniczego Typ P PLUS, zatwierdzone Uchwałą nr UZ/302/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie
SA z dnia 26 czerwca 2007 roku, ze zmianami zatwierdzonymi uchwałą nr UZ/145/2009 Zarządu Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 14 maja 2009 roku oraz uchwałą nr UZ/19/2011 Zarządu Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 24 stycznia 2011 roku, oraz odpowiednie Ogólne Warunki Dodatkowych Grupowych
Ubezpieczeń – pełna teść ogólnych warunków ubezpieczenia dostępna jest na stronie www.pakietec.pl.
Kontakt w sprawie szczegółów warunków ubezpieczenia:
mBroker NET Sp. z o.o., telefon: 61 64 67 007, e-mail: [email protected]
pełna treść warunków dostępna jest także na stronie: www.pakietec.pl
Uwaga ! Niniejsza ulotka nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego