NOVUM Wyposażenie placów zabaw Stanisław Chmieliński, Grom

Transkrypt

NOVUM Wyposażenie placów zabaw Stanisław Chmieliński, Grom
Chudek, dnia 30-08-2012r.
Znak sprawy ZS-01/2012
Dotyczy:
post powania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o warto ci ni szej od kwot okre lonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, ustawy pzp na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:
„Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szko a przy Zespole Szkó
im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku” og oszonym w biuletynie publicznym
Nr 298604-2012 z dnia 13 sierpnia 2012r.
Uczestnicy post powania
(wszyscy)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dzia aj c na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie
publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z pó n zm.) zawiadamiamy, e w w/w
post powaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego za najkorzystniejsz zosta a uznana
oferta Firmy NOVUM Wyposa enie placów zabaw Stanis aw Chmieli ski, Grom 36, 12-130 Pasym
Uzasadnienie wyboru: oferta spe nia wymogi okre lone w SIWZ, a cena nie przekracza kwoty, jak
zamierzamy przeznaczy na sfinansowanie zamówienia.
Jedynym kryterium oceny ofert by a cena. Oferta w/w Firmy zawiera najni sz cen wykonania
zamówienia i dlatego otrzyma a najwi ksz ilo punktów.
Ponadto Zamawiaj cy przekazuje nast puj ce informacje:
Informujemy, e w niniejszym post powaniu oferty z yli nast puj cy Wykonawcy:
Nr
Nazwa, adres i siedziba wykonawcy
oferty
1
2
3
4
5
NOVUM Wyposa enie placów zabaw Stanis aw Chmieli ski,
Grom 36
12-130 Pasym
MAJA Ewelina Piotrowska
ul. Kopernika 10
07-320 Ma kinia Górna
SATERNUS Sp. z o. o.
ul. Ko ciuszki 63
41-503 Chorzów
PHU „RAKOCZY” s.c. Jolanta, Marek Józef, Arkadiusz Rakoczy,
ul. Kili skiego 29
07-410 Ostro ka
Firma Budowlano – Handlowa „FINBUD” M ka Czes aw,
ul. Pi sudskiego 35
07-420 Kadzid o
Porównania z
Nr
oferty
1
2
3
4
5
onych ofert
Nazwa, adres i siedziba wykonawcy
Liczba punktów
w kryterium cena
NOVUM Wyposa enie placów zabaw Stanis aw Chmieli ski,
Grom 36
12-130 Pasym
MAJA Ewelina Piotrowska
ul. Kopernika 10
07-320 Ma kinia Górna
SATERNUS Sp. z o. o.
ul. Ko ciuszki 63
41-503 Chorzów
PHU „RAKOCZY” s.c. Jolanta, Marek Józef, Arkadiusz
Rakoczy,
ul. Kili skiego 29
07-410 Ostro ka
Firma Budowlano – Handlowa „FINBUD” M ka Czes aw,
ul. Pi sudskiego 35
07-420 Kadzid o
100
92
93
96
97
Wykonawcy, których oferty zosta y odrzucone – 0
Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z post powania o zamówienie publiczne – 0
Jednocze nie informujemy, e umowa w sprawie zamówienia publicznego mo e by zawarta przed
up ywem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówie publicznych, poniewa
post powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego i nie wykluczono z post powania
adnego wykonawcy.
Otrzymuj :
1. wszyscy uczestnicy post powania
2. a/a

Podobne dokumenty