Zał. nr . 9 OŚWIADCZENIE O BADANIACH LEKARSKICH Nazwa

Transkrypt

Zał. nr . 9 OŚWIADCZENIE O BADANIACH LEKARSKICH Nazwa
Zał. nr . 9
OŚWIADCZENIE O BADANIACH LEKARSKICH
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy
.................................................................................................
Miejscowość ................................................
Data .............................
Oświadczam, że pracownicy, którzy będą wykonywali usługę pralniczą posiadają
aktualne badania lekarskie na dzień składania ofert.
......................................................
( podpis i pieczęć wykonawcy)

Podobne dokumenty