Test-2

Transkrypt

Test-2
Test z Wytrzymałości Materiałów I dla studentów II roku sem..3 WIŚ
Y
1). Dla figury płaskiej jak na rysunku oblicz Jxy , Jx
Czym charakteryzują się momenty dewiacji figury
płaskiej wyznaczone względem osi głównych ?
R
X
R = 3 cm
3 cm
2). Płyta żelbetowa przylega ściśle do obu przyczółków. Zakładamy, że przyczółki są nieodkształcalne i nie
mogą ulec żadnym przemieszczeniom. Wyznacz nacisk H jaki wywiera płyta na przyczółki o szerokości 1m
przy wzroście temperatury o ∆t = 16 o C. Oblicz naprężenie normalne w przekroju płyty.
Dane: E = 2*107 kN/m2 , α t = 0,00001o C-1 , L = 10 m, d = 40 cm.
L
d
H
H
3). Oblicz wartość siły P , którą można obciążyć belkę jak na rysunku, tak aby naprężenie normalne w punkcie
K przekroju α−α belkι wynosiło σΚα−α ≤ 160 MPa
Narysuj wykresy M(x) i Q(x). Dla przekroju belki naszkicuj wykres naprężeń normalnych z odpowiednimi
znakami.
2
α
P
6
K
α
2m
1m
4
3m
6 cm
2 cm
4).Oblicz naprężenie styczne τKα−α w punkcie K przekroju α−α dla belki z zadania 3 oraz naszkicuj wykres
naprężeń stycznych.
5). Podaj definicję rdzenia przekroju.
6). Oblicz jeden charakterystyczny punkt rdzenia dla przekroju z zadania 3 i naszkicuj w odpowiedniej skali
rdzen przekroju. - opisz na rysunku punkty charakterystyczne rdzenia i odpowiadające im osie obojętne.
7). Oblicz w punkcie A i w środku ciężkości podstawy ściany zbiornika wodnego naprężenie w gruncie.
Oblicz mimośród „e” obciążenia. Napisz równanie osi obojętnej. Naszkicuj rdzeń przekroju . Naszkicuj rozkład
naprężeń w gruncie z odpowiednimi znakami.
1m
6m
A
4m
Y
2m
1m
Z

Podobne dokumenty