KLIKNIJ POBIERZ PDF (ok. 5MB)

Komentarze

Transkrypt

KLIKNIJ POBIERZ PDF (ok. 5MB)
r
e
k
l
a
m
ISSN 2082-2553 • wydanie 3/2016 (118) • 11 lutego 2016 r.
O b i e k t y w n e
s t r o n y
p o w i a t u
Na stare lata
muszą chodzić
po sądach
- Jeżeli wyrok sądu będzie nadal niekorzystny,
podpalę się i tak zakończę swoje życie - mówi Jerzy Listopadzki.
Na stare lata państwo Listopadzcy z Tomisławia zamiast żyć
spokojnie toczą liczne sprawy
w sądach powszechnych dotyczące zerwania umowy o dożywocie.
W 2001 roku Jerzy i Teresa
Listopadzcy aktem notarialnym
przenieśli na rzecz swojego chrześniaka własność zabudowanego
domem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi gospodarstwa
rolnego o łącznej powierzchni
22,35ha, położonego we wsi Tomisław, gmina Osiecznica w zamian
za dożywocie.
Chrześniak wyraził zgodę na
przeniesienie przedmiotowego
gospodarstwa rolnego i zobowiązał się zapewnić Jerzemu i Teresie
dożywocie stosownie do postanowień art. 908 kodeksu cywilnego
tj. przyjąć ich jako domowników,
dostarczyć im wyżywienie, ubranie, światło i opał oraz mieszkanie,
jak również zapewnić odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie i sprawić im własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym, przy czym
oświadczył, że jest stanu wolnego
oraz, iż nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne.
cd na stronie 5
r
r
b o l e s ł a w i e c k i e g o
e
k
l
a
Co z tą
Szczytnicą?
str. 7
Warto wspierać
młodych
str. 9
e
k
a
l
a
m
m
a
a
2
www.bolec.info • wydanie 3/2016 (118) • 11 lutego 2016
BolecInformacje
Dolny Śląsk
się dusi
P
rezentujemy treść listu otwartego skierowanego do Marszałka i Radnych Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego.
„Jesień i zima to
trudny okres dla mieszkańców
i mieszkanek Dolnego Śląska.
Zanieczyszczenie
powietrza
szkodliwymi dla zdrowia pyłami
przekracza we Wrocławiu normy aż 70 dni w roku, głównie
w sezonie grzewczym. W innych
miastach, takich jak Legnica,
Szczawno-Zdrój czy Nowa Ruda, jest jeszcze gorzej. Rocznie
w samym tylko Wrocławiu aż
500 osób umiera przedwcześnie
z powodu schorzeń wywołanych
lub pogłębionych przez smog.
Oddychanie czystym
powietrzem jest naszym prawem
i będziemy o nie walczyć!
Dlatego żądamy jak
najszybszego przyjęcia uchwały
antysmogowej dla całego Województwa Dolnośląskiego wprowadzającej normy emisyjne dla
kotłów na węgiel i drewno oraz
tam gdzie to konieczne, w tym
w śródmieściach miast i uzdrowiskach, zakazów stosowania
tych paliw.Regulacje takie nie
mogą być wprowadzone z dnia
na dzień. Dlatego też postulujemy określenie pięcioletniego
okresu przejściowego na dostosowanie się do nowych wymagań. W tym czasie powinno się
uruchomić programy wsparcia
Apelują o dotrzymanie
obietnic wyborczych
O
dpowiedzialna
polityka
powinna reagować na to co dzieje się na
świecie, a nie być oderwana od procesów
globalnych.
Jedną z najważniejszych uchwał podjętych podczas ostatniego posiedzenia
Sejmiku Dolnośląskiego był
apel Sejmiku do Sejmu i Rządu
RP dotyczącego zawieszenia lub
obniżenia podatku od wydobycia niektórych kopalin, obciążający fiskalnie KGHM Polska
Miedź S.A., największy podmiot
gospodarczy Dolnego Śląska,
globalnego producenta miedzi
i srebra.
- Sytuacja na rynku
miedzi sprawia, że podatek od
kopalin nadmiernie obciąża
KGHM. Będzie to miało negatywny wpływ na budżet województwa, dlatego apelujemy
do Pani Premier Beaty Szydło
o przynajmniej częściowe dotrzymanie obietnicy wyborczej
i zawieszenie podatku od kopalin do czasu poprawy sytuacji na
r
e
rynku miedzi. - mówi marszałek Cezary Przybylski.
- Podatek od kopalin
nałożony na KGHM PM S.A.
został wprowadzony przez rząd
na początku 2012 roku, kiedy
ceny miedzi na rynku globalnym były dwukrotnie wyższe od
obecnych. KGHM nie znajdowało się w tak trudnej jak dzisiaj
sytuacji rynkowej. Odpowiedzialna polityka powinna reagować na to co dzieje się na świecie,
a nie być oderwana od procesów
globalnych. To co było dobre
w 2012 roku, nie sprawdza się
w 2016 roku - dodaje marszałek
Cezary Przybylski.
Wydobycie i przetwórstwo surowców naturalnych, szczególnie rud miedzi
i innych metali nieżelaznych, to
wiodąca inteligentna specjalizacja Dolnego Śląska. Od pomyślk
l
a
dla ocieplania domów i wymiany
instalacji grzewczych, a także system dopłat do kosztów ogrzewania dla osób najuboższych.
W Krakowie uchwała
antysmogowa już jest. Teraz czas
na Wrocław i Dolny Śląsk.”
Kampania jest wspólną inicjatywą Akcji Demokracji
i Dolnośląskiego Alarmu Smogowego. Każdy zainteresowany
mieszkaniec może podpisać petycję, która następnie zostanie
przekazana Marszałkowi Województwa oraz Radnym. Petycję
można podpisać stronie internetowej www.dzialaj.akcjademokracja.pl.
(Bolec.Info/autorzylistu)
ności wiodącego w tej branży
KGHM Polska Miedź SA zależy
pomyślność naszego województwa. Pełne uruchomienie taniej
eksploatacji
odkrywkowych
złóż miedzi, złota i molibdenu
pozwoli obniżyć średni jednostkowy koszt produkcji miedzi
i innych metali przez KGHM
Polska Miedź SA.
Dzięki temu wzrosną
możliwości eksploatacji złoża
Głogów Głęboki-Przemysłowy
i być może realnym stanie się
powrót do wydobycia w Starym
Zagłębiu Miedziowym w rejonie
Bolesławca, co byłoby znaczącym impulsem rozwojowym dla
zachodniej części naszego Województwa, rozumianym również jako wzrost zatrudnienia
i miejsc pracy.
Przypominamy, że
Beata Szydło w czasie kampanii
wyborczej, na wiecu w Lubinie
w dniu 6 października 2015 roku deklarowała, że jak PiS dojdzie do władzy to natychmiast
zniesie podatek od wydobycia
kopalin. Zgromadzonym pokazywała przygotowaną Ustawę
w tej sprawie.
Nie jesteś sam - wstąp do
Bolesławieckiej
Spółdzielni Socjalnej
S
półdzielnia Socjalna przyczynia się do
przywrócenia na rynek pracy ludzi zaliczanych do grup wykluczonych.
W Bolesławcu powstała Spółdzielnia Socjalna.
W piątek, 5 lutego 2016 w siedzibie Bolesławieckiej Spółdzielni
Socjalnej przy ul. Dolne Młyny
23 odbyło się spotkanie członków Spółdzielni ze wspierającymi to działanie przedstawicielami
lokalnych samorządów, Powiatowego Urzędu Pracy, miejskich
spółek i innych przedsiębiorstw.
Był okolicznościowy
tort i nieoficjalne otwarcie. Prezes
Zarządu Spółdzielni Zbigniew
Herbut podziękował wszystkim
za pomoc w założeniu spółdzielni oraz omówił cele działalności
Bolesławieckiej Spółdzielni Socjalnej.
Celem działania Spółdzielni Socjalnej jest przywrócenie na rynek pracy jej członków
( szczególnie osób bezrobotnych,
bezdomnych i niepełnospraw-
C
elem projektu pod nazwą „MINT – Kits
for Kids” jest rozbudzanie zainteresowań
techniką uczniów, głównie dziewcząt.
Przysięga
wojskowa
W dniu 5 lutego 2016 roku
w Bolesławcu na placu Piłsudskiego odbyła się uroczysta przysięga wojskowa 233 elewów I turnusu służby przygotowawczej do
Narodowych Sił Rezerwowych.
Bolec.Info – Obiektywne strony powiatu bolesławieckiego.
ISSN 2082-2553
Redaktor naczelna: Katarzyna Bodzioch-Marczewska
Współpraca: Angelika Krzemińska, Krzysztof Krzemiński, Kazimierz Marczewski
Wydawca: K atarzyna Bodzioch-Marczewska, ul. Radzikowskiego 106B/61, 31-315 Kraków
Reklama w Gazecie i/lub Portalu: tel. +48 693 375 590, [email protected]
Skład: LENDO Andrzej Skrętowski, ul. Kościuszki 20, 59-700 Bolesławiec
Druk: Polskapresse Poligrafia o/Wrocław, ul.Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wrocławskie
Kontakt z Redakcją Bolec.Info: :
tel.+48 693 375 790, +48 693 375 799, [email protected]
Pielęgnacja terenów
zielonych w tym: prace porządkowe i pielęgnacja ogrodów,
ogródkowe prace sezonowe, koszenie i pielęgnacja trawników,
trakty komunikacyjne,układanie
kostki brukowej, wykaszanie
nieużytków,grabienie liści wraz
z wywozem,utrzymanie dróg,
chodników,mostów i rowów,
oraz drobne remonty, roznoszenie ulotek, przeprowadzki i przewóz mebli itp.
- Bezdomni, bezrobotni mieszkańcy domów socjalnych, niepełnosprawni to dobrze
wykonujący zadania pracownicy
- mówi Zbigniew Herbut.
- Cieszymy się, że możemy z nimi pracować, jestem
pewny, że przedsiębiorcy chętnie będą nam zlecać wykonanie
różnych prac. Chcemy na siebie
zarabiać i być konkurencyjni na
rynku, nasi pracownicy mają
umowy o pracę - dodaje.
Powstanie Bolesławieckiej Spółdzielni Socjalnej
jest olbrzymim sukcesem władz
samorządowych, Powiatowego
Urzędu Pracy i przyczynia się do
przywrócenia na rynek pracy ludzi zaliczanych do grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
nych) poprzez prowadzenie
wspólnego
przedsiębiorstwa
w oparciu o ich osobistą pracę.
Zadaniem członków
spółdzielni jest realizacja doniosłych społecznie celów, tworzenie
więzi międzyludzkich, zdobycie
umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej oraz do
nabycia zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku
pracy.
Bolesławiecka Spółdzielnia Socjalna na czele,której
stoi Zbigniew Herbut w przygotowanej ulotce oferuje: usługi dla
firm i osób prywatnych między
innymi: sprzątanie mieszkań,
domów i biur, prace porzątkowe
wokół obiektów, mycie okien,
sprzątanie po remontach, sprzątanie piwnic i strychów wraz
Gratulujemy pomysłu i jego
z wywozem odpadów,zimowe realizacji.
odśnieżanie,opieka nad grobami
(KazimierzMarczewski)
Odkrywamy Świat „MINT Kits for Kids”
W dniach 21 - 24
stycznia 2016r. w Zespole Szkół
Elektronicznych odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach
projektu Erasmus+ - Akcja 2 –
Edukacja Szkolna – Współpraca
na rzecz innowacji i dobrych
praktyk, którego realizację rozpoczęto we wrześniu 2015r.
Po pierwszym spotka(KazimierzMarczewski/UrządMarszałkowski niu organizacyjnym we wrzeWojewództwaDolnośląskiego) śniu w Anconie we Włoszech
tym razem Elektronik odwiedziło trzynastu gości z: Niemiec,
m
a Bułgarii, Węgier i Włoch.
Głównym celem projektu pod nazwą „MINT – Kits
for Kids” jest rozbudzanie zain-
itp.
będą mieli okazję poznać system kształcenia zawodowego
w innych,europejskich krajach
oraz doskonalić umiejętności
posługiwania się językiem angielskim.
Nie zabraknie również akcentów kulturalnych. Już
podczas wizyty w Bolesławcu
partnerzy projektu poznali najważniejsze zabytki Bolesławca,
zwiedzili zakłady ceramiczne
oraz zobaczyli zamek w Grodźcu.
Podczas spotkania
w szkole uczniom z zagranicy
pokazano pracownie specjalistyczne Goście zapoznali się także z ofertą kształcenia w Zespole
Szkół Elektronicznych. Uczennica klasy I Hanna Druzgała
przygotowała i zaprezentowała
własny program artystyczny.
Opiekunami projektu
są nauczyciele: Izabela Zdunek-Głowacka i Marcin Woźniak.
teresowań techniką uczniów,
głównie dziewcząt. W trakcie
realizacji zadania zespoły będą pracowały nad zaprojektowaniem i budową urządzenia
multimedialnego,które będzie
zachęcać do zabawy i nauki.
Zostanie także opracowane logo projektu. Powstaną prezentacje multimedialne dokumentujące przebieg projektu. Zespół
z Polski napisze oprogramowanie służące do rozpoznawania
kształtów, np. figur geometrycznych.
Podczas spotkań na- ((KazimierzMarczewski/IzabelaZdunek-Głowacka)
uczyciele i uczniowie z Elektronika biorący udział w projekcie
N
a placu Józefa Piłsudskiego w Bolesławcu
tłumy bolesławian oglądały niezwykłą
uroczystość wojskową.
Tłumy bolesławian oraz rodziny kową atrakcją był pokaz sprzętu
elewów obejrzały uroczysty apel wojskowego 23 Śląskiego Pułku
wojskowy, wysłuchały okoliczno- Artylerii..
ściowych przemówień, koncertu
orkiestry wojskowej oraz zoba(KazimierzMarczewski)
czyły defiladę wojskową. DodatBiuro Redakcji Bolec.Info: Bolesławiec, ul. Bohaterów Getta 2,
Dyżury redakcyjne:
poniedziałki - od 9:00 do 12:00, środa - od 16:00 do 18:00, piątki - od 9:00 do 12:00, soboty od 9:00 do 11:00.
Wszelką korespondencję do Wydawcy i Redakcji Bolec.Info należy kierować pod
adres korespondencyjny:
Bolec.Info Katarzyna Bodzioch-Marczewska, ul. Bohaterów Getta 2 , 59-700 Bolesławiec
www.bolec.info • wydanie 3/2016 (118) • 11 lutego 2016
r
e
BolecReklama
k
l
a
m
3
a
4
www.bolec.info • wydanie 3/2016 (118) • 11 lutego 2016
BolecInformacje
Na stare lata muszą
chodzić po sądach
Ciąg dalszy ze strony 1.
Jerzy mógł uzyskać rentę. Liczyli
także, że ich chrześniak w przyszłości
będzie wywiązywał się ze swoich zobowiązań. Ponieważ chrześniak był
studentem prawa przez dłuższy czas
pomagali mu finansowo, aby mógł
skończyć studia.
Przez prawie 10 lat nie żądali,
nie chcieli od niego żadnej pomocy.
Czas jednak leci szybko. Jerzy i Teresa
zaczęli chorować i z czasem zaczęło
brakować im pieniędzy na życie oraz
utrzymanie domu i gospodarstwa.
Wtedy zwrócili się do swojego chrześniaka o pomoc. Chrześniak jednak
nie pomagał im i nie zgodził się na
sprzedaż części gospodarstwa, kiedy
trafił się kupiec.
Wtedy Jerzy i Teresa Listopadzcy
zwrócili się do Sądu Rejonowego
w Bolesławcu o rozwiązanie umowy o dożywocie zawartej aktem
notarialnym z powodu niewywiązywania się chrześniaka z zawartej
umowy o dożywocie. Wyrok Sądu
Rejonowego był szokiem dla Jerzego
i Teresy Listopadzkich. Sąd oddalił
powództwo. Listopadzcy zostali
także obciążeni kosztami sądowymi.
A Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
apelację oddalił i również kosztami
obciążył Teresę i Jerzego. To samo
uczynił Sąd Najwyższy.
W uzasadnieniu Sądu Okręgowego czytamy między innymi:
negatywne nastawienie powodów
wobec pozwanego była przyczyną
wystąpienia przez nich z niniejszym
powództwem, a wobec tego jego
ewentualne uwzględnienie kolidowałoby z umownym charakterem
dożywocia, gdyż w ten sposób pozostawiono by jednej stronie tj. dożywotnikom pełną swobodę doprowadzenia do rozwiązania umowy,
co naruszałoby zasadę bezpieczeństwa obrotu, z tych też względów
powództwo należy oddalić.
- Wyroki sądów są dla mnie
niezrozumiałe i bardzo krzywdzące
- mówi Jerzy Listopadzki. - Wszyst-
ko ustalają według paragrafów, nie
biorą pod uwagę mojej sytuacji materialnej. Prawo w tym wieku nie powinno być przeciwko mnie, ja znam
paragraf ducha. Nie dam za wygraną, założę kolejną sprawę, a jak teraz
przegram, to pojadę do Warszawy,
podpalę się i tak zaprotestuję, przeciwko niesprawiedliwości - dodaje
z rozgoryczeniem.W ostatnim okresie Jerzemu i Teresie Listopadzkim
dwukrotnie wyłączono w domu
energię elektryczną. Redakcja Bolec.
Info skutecznie interweniowała w tej
sprawie. Jerzy i Teresa Listopadzcy
objęci byli także akcją Szlachetnej
Paczki. Liczymy jednak, że uda się
znaleźć sposób na ugodę, o co apelujemy do chrześniaka i Państwa Listopadzkich. Pisemnie zwróciliśmy
się chrześniaka, który mieszka k.
Tarnowskich Gór, o stanowisko w tej
sprawie, ale nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi (list polecony został
przez niego odebrany)
W materiale wideo, który znaleźć można na naszym portalu prezentujemy wywiad z Jerzym Listopadzkim..
K
W ostatni dzień stycznia 2016
roku na Balu Karnawałowym w Restauracji „Fantazja” bawiło się 125
członków i sympatyków Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Seniorzy jak zwykle bawili się po
mistrzowsku. Tym razem jednak
przy optymalnej frekwencji.
- Dzisiaj bawi się 125 osób,więcej tutaj nie zmieści się- mówi Jan
Doktor przewodniczący Związku.
- Cieszymy się, że znowu jesteśmy
razem, na 8 marca 2016 zapraszam
na uroczystą zabawę i Dzień Kobiet-
28
dodaje.
Emeryci dali kolejny raz czadu.
Ich tańce były bardzo dynamiczne i ekstrawaganckie. W czasie
krótkich przerw seniorzy mówili
o planach na przyszłość, o swoich
sukcesach i kłopotach, tak jak to jest
zawsze na tych spotkaniach integracyjnych...
kowa nowo wybudowanego budynku wynosi 2942 mkw., łączna
powierzchnia mieszkań – 2242
m kw. W budynku znajdują się
dwa mieszkania przeznaczone
dla osób niepełnosprawnych, 13
kawalerek, 11 mieszkań dwupokojowych, 6 trzypokojowych
oraz 9 mieszkań dwupoziomowych przeznaczonych do indywidualnej aranżacji. Powierzchnia mieszkań wynosi od 32 do 85
mkw. W garażach podziemnych
znajdują się 24 miejsca postojowe. Mieszkania są bez instalacji
gazowej, ogrzewane ciepłem
z sieci ZEC, wyposażone w instalację elektryczną, wodociągową
oraz TV. Wysokość czynszu wynosi 11,61 zł za mkw. Inwestycję
realizowano od lipca 2014 roku
do końca grudnia 2015 roku.
Wykonawcą prac jest firma ogólnobudowlana „Wojtek” z Nowogrodźca.
- Budowa nowych mieszkań
w systemie partycypacji wpisuje
się w kampanię „Przeprowadź
się do Bolesławca” – informuje
prezydent miasta Piotr Roman.
Wszystkie mieszkania w budynku przy ul. Gdańskiej znalazły
chętnych do zamieszkania. Budynek usytuowany jest w centrum miasta, przy ulicy dobrze
skomunikowanej, zrewitalizowanej zarówno przez miasto, jak
i inwestorów prywatnych.
W planach spółki TBS
jest budowa kolejnych mieszkań
w Bolesławcu.
(KazimierzMarczewski)
(Bolec.Info/UM Bolesławiec)
(Bolec.Info)
Emeryci na Balu Karnawałowym
olejna zabawa, tym razem przy optymalnej
frekwencji.
TBS oddało do użytku nowe mieszkania
stycznia TBS oddało do użytku 41
mieszkań w budynku wielorodzinny
przy ul. Gdańskiej 10 – 13.
Budynek został wybudowany
w systemie partycypacji, w którym prawo najmu mieszkania
uzyskuje się poprzez wpłatę 30%
wartości inwestycji za 1mkw. powierzchni użytkowej mieszkania.
- Mieszkania wykonano
w standardzie „pod klucz”, gotowe do zamieszkania – informuje
prezes TBS Emil Zając. Wartość
inwestycji wynosi 6.226.294 zł.
Udział miasta Bolesławiec poprzez przekazanie gruntu pod
budowę stanowi 218.079 zł.
Udział najemców - partycypacja w wysokości 30 % o łącznej
wartości 1.855.266 zł. W montaż
finansowy inwestycji wchodzą
również obligacje BGK o wartości 3.700.000 zł oraz udział własny TBS w wysokości 671.028 zł.
Powierzchnia użyt-
www.bolec.info • wydanie 3/2016 (118) • 11 lutego 2016
t
e
k
s
t
BolecInformacje
s
p
o
n
Spotkanie dotyczące rozstrzygnięcie konkursu ofert
s
o
r
o
w
a
n
5
y
6
t
www.bolec.info • wydanie 3/2016 (118) • 11 lutego 2016
BolecInformacje
e
k
s
t
s
p
o
n
s
o
r
o
w
a
n
y
Kreacja wizerunku w Kraśniku Dolnym
Ma przenikliwe spojrzenie,
bacznie obserwuje i może nie
zdając sobie dokońca z tego
sprawy - przygląda się dokładnie twarzy rozmówcy.Cierpliwie i umiejętnie podczas rozmowy wprowadza przyjacielski
nastrój.To specjalistka od twarzy i jej charakteryzatorskich
efektów specjalnych– Grażyna
Dwornik-Biały.
Jak ważny jest wizerunek dla
każdego człowieka, nie trzeba
nikogoprzekonywać. W piątkowy wieczór w Domu Ludowym
w Kraśniku Dolnym swoje„czarodziejskie sztuczki” zapre-
zentowała charakteryzatorka
filmowa iwizażystka, pracująca
z wieloma znanym i nieznanymi postaciami teatru ifilmu.
Jej przygoda z planem filmowym rozpoczęła się już
dawno temu, zaczynałaswoją
pracę jako pomocnik w perukarni, a potem wspinając się
poszczeblach kariery została
główną charakteryzatorką. Ma
w swoim dorobkuprace przy
filmach np. „Gniew”, „Śmierć
jak kromka chleba”, „Światwedług Kiepskich” oraz przy teleturniejach i programach reality-showm.in.: przy programie
„Bar”. Dobrze wspomina swoją
współpracę tak zKrzysztofem
Ibiszem, Katarzyną Figurą, jak
i z wychwalaną przez niąBeatą
Tyszkiewicz. Nie zliczy godzin
poświęconych na charakteryzację,malowanie nie tylko twarzy
w trudnych warunkach pogodowych i czasamiogromnego
stresu.
W piątek w Kraśniku Dolnym z jej zdolności, doświadczenia i wiedzy nietyle charakteryzatorki, co wizażystki mogli
skorzystać wszyscy obecni naspotkaniu. Po prezentacji pracy przy filmach i programach
Zimowe spotkania ze zwierzętami
N
zwierząt. Podczas takiej prezentacji
można dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat mieszkańców Naszego Zoo, a także spotkać się z nimi
bardzo blisko.
Zajrzyjcie więc do nas
można skorzystać z oferty jazdy i poznajcie wielbłąda, manula, panna wielbłądzie oraz osiołku. Od dę, jeżozwierza i wydrę!
środy do piątku natomiast o godz.
15:00 i 16:00 odwiedzając Nasze
(Bolec.Info/NaszeZoo)
Zoo można zajrzeć na prezentacje
asze Zoo Görlitz-Zgorzelec zaprasza
na prezentacje zwierząt oraz jazdę na
wielbłądzie i osiołku.
W Naszym Zoo Görlitz-Zgorzelec w okresie od 8 do 21
lutego 2016 w weekendy oraz
w poniedziałki i wtorki w godzinach od 14:30 do 15:30 będzie
r
rozpoczęła
sięwyczekiwana
przez Panie część „makijażowa”.
Metamorfozie na początkuzostała poddana Agnieszka, a po
niej ruszyła lawina pytań i rad.
I takkobiety dowiedziały się
w jaki sposób każda z nich ma
podkreślić swojewalory i skorygować bez skalpela, a tylko przy
pomocy makijażowychtrików
swoje niedoskonałości. Jednego
czego na tym spotkaniu brakowało,to był czas, ponieważ każda z pań miała niezliczoną licze
k
bę pytań natemat swojej twarzy.
Miłym akcentem były pyszne faworki przygotowane przez
Panie zmiejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, co dodatkowo czyniło ten wieczórudanym.
Następne spotkanie z Panią
Grażyną odbędzie się 4 marca
w Domu Ludowym wŁaziskach. Organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek
Kultury i Sportuw Bolesławcu
z/s w Kruszynie.
l
a
m
a
www.bolec.info • wydanie 3/2016 (118) • 11 lutego 2016
t
e
k
s
t
Szpital wśród najlepszych
W dorocznym ogólnopolskim rankingu szpitali publicznych Dziennika
Gazety Prawnej (wydanie
nr 18 z dnia 28.01.2016)
Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przy
ul. Jeleniogórskiej zajął 4
miejsce (a nawet ex aequo
3) w Polsce wśród średnich szpitali publicznych
(w grupie szpitali o kontraktach od 30 do 69 mln.
zł).
W tegorocznym rankingu partnerzy Dziennika Gazety Prawnej firmy
-Magellan oraz Deloitte
Polska ocenili efektywność aktywów szpitali,
rentowność
sprzedaży
oraz dynamikę kontrak-
tu. Autorem metodologii rankingu jest właśnie
Magellan, a weryfikację
danych
przeprowadziła
spółka Deloitte.
Przypomnijmy, że dobra pozycja szpitala powiatowego w Bolesławcuwiąże się ze sposobem
zarządzania
placówką
oraz jej planowym i ciągłym rozwojem. W 2009
r. szpital przyjął 10 letni
program naprawczy, w ramach którego dostosował
bazę łóżkową i zwiększył ilość wykonywanych
świadczeń.
Szpital na co dzień wykorzystuje system kontroli zarządczej oraz zarządzanie ryzykiem. Aby
Śmietnik w Starej Olesznej
O
bciach zatrzymać się na takim parkingu i
wstyd dla Powiatu i Gminy Bolesławiec napisał w liście do nas czytelnik.
Jak co roku wraz ze zbliżającą się
wiosną otrzymujemy lawinę informacji o nielegalnych wysypiskach
śmieci rozlokowanych w przeróżnych częściach naszego regionu.
Niestety zjawisko tworzenia się
takich miejsc wcale nie słabnie, mimo zmiany przepisów dotyczących
gospodarowania odpadami. Na
szczęście nagłośnienie sprawy zwykle kończy się likwidacją takiego
śmietniska. Po prostu zarządca tere-
BolecInformacje
s
p
o
uzupełnić ofertę szpitala,
a tym samym zwiększyć
dostępność
świadczeń
otwarto w ramach oddziału internistycznego
pododdział neurologiczny. Uruchomiono też gastroenterologię. Szpital
korzysta również z outsorcingu, dzięki czemu
zapewnia pacjentom dostęp do wyremontowanego laboratorium, nowych
urządzeń do tomografii
komputerowej,
badań
USG i RTG.
W szpitalu znalazła
również miejsce firma
prowadząca dializy, co
znacznie ułatwia pacjentom
funkcjonowanie.
Szpitalowi pomaga też
konsekwentne wsparcie
Powiatu Bolesławieckiego. W latach 2006 do 2015
nu w końcu ma motywację do tego,
by wykonać swoje zadanie. Jak się
okazuje czasem przynosi to jedynie
doraźny skutek. Przykładem takiej
sytuacji jest Stara Oleszna i list, który
w sprawie tej miejscowości otrzymaliśmy od naszego czytelnika.
„Witam! 24 kwietnia 2015 r.
ukazała się informacja o śmieciach
w przydrożnych rowach drogi
wojewódzkiej nr 297 na odcinku
między Bolesławcem a Kozłowem,
zwłaszcza wysypiska śmieci na parkingu przed Starą Oleszną. Prawdopodobnie w efekcie publikacji Starostwo Powiatowe odpowiedzialne
za utrzymanie czystości dróg w tym
rejonie zleciło oczyszczenie przydrożnych rowów i wspomnianego
wysypiska na parkingu gdzie ustawiono także tablice informujące
o zakazie wyrzucania śmieci.
Jak widać na załączonych fotografiach po kilku miesiącach śmietnisko się odrodziło. Obciach zatrzymać się na takim parkingu i wstyd
dla Powiatu i Gminy Bolesławiec.
Uważam, że na takim parkingu
przy bardzo ruchliwej drodze
oprócz tablic z zakazem śmiecenia
n
s
o
r. Powiat
Bolesławiecki
udzielił szpitalowi ponad 15
mln. zł. pomocy finansowej w różnych formach.
Zarząd Powiatu od lat
wspiera
konsekwentną
politykę Dyrektora ZOZ
Pana Adama Zdaniuka.
Starosta Bolesławiecki,
Dariusz Kwaśniewski :
„*Wysokie
miejsce
szpitala w rankingu potwierdza, że zarządzanie
szpitalem oraz konsekwentna polityka zarządu powiatu w stosunku
do szpitala dają rezultaty.
Działania dyrektora szpitala, jak i pomoc finansowa powiatu w dalszym
ciągu będą ukierunkowane na dobro pacjenta
i rozwój placówki. Fakt,
że pozytywne zmiany
r
o
w
w naszym szpitalu zostały
zauważone na zewnątrz,
cieszy, tym bardziej że
szpital poddany bywa
często
nieuzasadnionej
a jednocześnie ostrej krytyce podnoszonej przez
niektórych
przedstawicieli samorządów gminnych. To nie jest dobre.
I nam nie służy. I uderza
w ofiarną pracę personelu szpitala na rzecz podniesienia bezpieczeństwa
zdrowotnego mieszkańców. Ranking pokazuje
też, że pieniądze zainwestowane w szpital w Bolesławcu nie są marnowane
i przynoszą korzyści dla
nas wszystkich.
Pamiętajmy:
szpital
choć przypisany ustawowo powiatowi służy nam
wszystkim: mieszkańcom
Co z tą Szczytnicą?
- Czujemy się zagrożone i boimy się wychodzić z
domu - mówią mieszkanki Szczytnicy w gminie
Warta Bolesławiecka.
Do Redakcji Bolec.Info zgłosiły
się mieszkanki Szczytnicy, miejscowości w Gminie Warta Bolesławiecka i opowiedziały o problemach,
z którymi muszą się mierzyć każdego dnia. Według Danuty Lupy
i Ewy Załęckiej osiedle Szczytnica
to bardzo niebezpieczne miejsce do
życia i przebywania.
- Tutaj od rana można spotkać
mnóstwo pijanych i naćpanych
osób - mówi pani Danuta. - Boję się
wyjść z domu, bo mogę oberwać,
niektórzy czekają, aby coś ukraść
i komuś dołożyć. Pijacy dostają
z opieki pieniądze na życie, wydają
je na picie - dodaje.
Nasze rozmówczynie uważają, że poprawić bezpieczeństwo
w Szczytnicy może jedynie powstanie tam posterunku policji, który
dzień i noc pilnowałby porządku.
Inne rozwiązania są nieskuteczne,
a strach narasta z dnia na dzień.
Nasuwa się pytanie - Co z tą
Szczytnicą?
O komentarz do sprawy poprosiliśmy także wójta gminy
Warta Bolesławiecka Mirosława
Haniszewskiego. - Szczytnica to jedyne miejsce w gminie, w którym
przybywa mieszkańców. Osiedlają
się tutaj ludzie, z różnych stron Polski. Tu zawsze mieliśmy problemy,
powinny stać ładne pojemniki na
śmieci i ławeczki. Można również
zamknąć parking i po problemie.
Mieszkaniec Trzebienia”
Każda otrzymana przez nas
informacja o nielegalnym wysypisku śmieci, często poparta również
bardzo emocjonalną wypowiedzą,
mówi nam, że problem ten bulwersuje wielu czytelników. Kiedy, poczas spaceru swoją ulubioną trasą,
zamiast obcowania z naturą muszą
oglądać sterty śmieci, niejednemu
nóż sam otwiera się w kieszeni.
Sytuację można porównać do tej
opisywanej przez nas przy okazji
artykułów o smogu w Mieście Ceramiki. Ktoś zaoszczędził, a ucierpieli wszyscy w okolicy. Szczególnie
ci, którzy potrafią docenić piękno
naturalnego środowiska.
Apelujemy więc do władz Po-
a
n
7
y
sześciu gmin powiatu.
Ubolewam, że nie zawsze
i nie wszystkie gminy
chcą wspierać pozytywne
zmiany, które się w szpitalu dokonują.
Będziemy
przekonywać, że winien on być otoczony troską nas wszystkich, nie tylko zarządu
powiatu i radnych powiatu. Nasz szpital musi być
coraz lepszy. Gratuluję
wszystkim pracownikom
powiatowego
szpitala,
personelowi medycznemu
i dyrekcji szpitala. Proszę
- też w imieniu mieszkańców powiatu - o więcej.*”
Cały ranking na www.
gazetaprawna.pl/rankingszpitali2016
najpierw była tu armia radziecka,
potem puste bloki. Następnie obciążenia finansowe gminy, musieliśmy
poprawić infrastrukturę itp - mówi
wójt Warty Bolesławieckiej Mirosław Haniszewski.
- Wykupiliśmy dodatkowe patrole policyjne, aby mieszkańcy czuli się bezpieczniej, monitorujemy
sytuację, zapewniam mieszkańców,
że Szczytnica to bezpieczne miejsce,
warto tutaj mieszkać. My każdego,
kto osiedlił się w Szczytnicy traktujemy tak jak rodowitego mieszkańca gminy Warta Bolesławiecka
– dodaje.
Wywiady z mieszkankami
Szczytnicy oraz wójtem gminy
Warta Bolesławiecka znajdziecie
na naszym portalu pod artykułami
„Co z tą Szczytnicą” oraz „Ze Szczytnicą zawsze były problemy”
(KazimierzMarczewski)
wiatu Bolesławieckiego i wszystkich sześciu gmin wchodzących
w jego skład - wykorzystajcie, drodzy samorządowcy, łagodną w tym
roku zimę, i wiosenne porządki na
swoim terenie zróbcie już dziś.
Portal Bolec.Info jak co roku, przy
wsparciu czytelników, będzie wam
pomagał wskazują najbardziej zaśmiecone miejsca.
Wideorozmowa z mieszkankami Szczytnicy oraz wójtem Gminy
Warta Bolec.Info na stronach Portalu bolec.Info
(K.Krzemiński)
fot.Czytelnik
8
www.bolec.info • wydanie 3/2016 (118) • 11 lutego 2016
BolecInformacje
TO I OWO – światowa moda w świetnej cenach
U
brania najlepszych duńskich marek modowych znajdziesz w sklepie TO I OWO
znajdującym się przy ul. Grunwaldzkiej 14B.
Chcesz ubierać się
modnie, nie wydając
na nowe ciuchy majątku? Skorzystaj z oferty
outletu, czyli sklepu
o f e r u j ą c e g o t z w. „ k o ń cówki kolekcji” produktów wysokiej jakości w niskiej cenie.
Znajdziesz u nas szeroki asortyment ubrań,
od sukienek, spodni,
s p ó d n i c , s w e t r ó w, b l u zek, tuni k itp. p o kur tki, płaszcze i dodatki.
Oferujemy ubrania na
każdą okazję dla Pań
w rozmiarach od 38 do
50. Czekają na ciebie
również regularnie organizowane promocje
i wyprzedaże!
T O I O WO O u t l e t
ul. Grunwaldzka 14B
pn.-pt. 10:00 – 18:00
sb. 10:00-14:00
U WA G A ! S p e c j a l n a
promocja dla czytelników Bolec.Info – pokaż sprzedawcy podczas zakupów kupon
wycięty z naszej gazety i uzyskaj atrakc yjny
rabat!
Z nożem w ręku napadł na sklep i ukradł alkohol za 9 zł
Rok 2015 bardziej bezpieczny
W miniony piątek w ramach akcji „Alkohol i Narkotyki” bolesławieccy
funkcjonariusze przebadali aż 510 kierujących.
W dniu 5 lutego 2016r. zostały przeprowadzone działania krajowe pod kryptonimem Alkohol i Narkotyki. W trakcie prowadzonej akcji policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KPP Bolesławiec przebadali na
zawartość alkoholu aż 510 kierujących z których czterech znajdowało się na podwójnym gazie.
Prowadzone działania ukierunkowane są na skontrolowaniu maksymalnej ilości kierujących i wyeliminowywać tych którzy kierują pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Akcja ma na
celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym a szczególności zmniejszenia liczby wypadków drogowych
zwłaszcza z winy pianych kierujących.
W trakcie przeprowadzonej akcji bolesławiecka drogówka zatrzymała 3 kierujących zajmujących
się w stanie nietrzeźwości, oraz jednego będącego po użyciu alkoholu, w tym dwóm osobom zostały zatrzymane uprawnienia do kierowania pojazdami.
Ponadto funkcjonariusze zatrzymali:
- 3 osoby posiadające decyzję o cofnięciu nieuprawnień do kierowania.
- 18 kierujących zostało ukaranych mandatem karnym
- zatrzymane zostały 23 dowody rejestracyjne za zły stan techniczny pojazdów.
(Bolec.Info/KPPBolesławiec)
Policja poszukuje właściciela znalezionego roweru
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu poszukują właściciela młodzieżowego roweru typu górskiego.
Rower został znaleziony pod koniec ubiegłego roku na ul. Śluzowej w Bolesławcu. Rower m-ki TREX koloru
żółtego, posiadający amortyzator przedni, oraz czerwone obręcze kół.
Osoba, która rozpoznaje swoją własność proszona jest o kontakt telefoniczny pod numerem 75 649
63 24 lub jej odbiór osobisty w Komendzie Powiatowej Policji W Bolesławcu przy ul. Zygmunta Augusta 20.
(Bolec.Info/KPPBolesławiec)
Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dokonanie rozboju
z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
Do zdarzenia doszło w ostatni weekend stycznia br. na terenie gminy Warta Bolesławiecka. 33-letni bolesławianin wszedł do sklepu i używając przemocy z użyciem noża dokonał rozboju. Przedmiotem kradzieży
przestępcy padła butelka alkoholu o wartości 9 złotych.
W wyniku prowadzonych działań operacyjnych i analiz zapisów monitoringu policjanci wytypowali i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o ten czyn. Okazał się nim 33-letni mieszkaniec Bolesławca, który dodatkowo
był osobą poszukiwaną prze Sąd Rejonowy w Bolesławcu celem odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 10 miesięcy za kierowanie gróźb karalnych.
Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu. Na wniosek prokuratora, sąd orzekł już wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. O dalszym losie
podejrzanego zdecyduje sąd, za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi do 12 lat pozbawienia wolności, ale nie krócej niż 3 lata.
(Bolec.Info/KPPBolesławiec)
Policjant na urlopie zatrzymał poszukiwanego
Bolesławiecki policjant w czasie wolnym, przebywając na urlopie zatrzymał mężczyznę poszukiwanego 3 listami gończymi.
Do zdarzenia doszło w ostatni weekend stycznia br. na terenie gminy Warta Bolesławiecka. 33-letni bolesławia
Policjant Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej w Bolesławcu będąc na urlopie, na jednej z ulic miasta
zauważył poszukiwanego mężczyznę. Funkcjonariusz zatrzymał 44 -latka. Następnie o tym fakcie powiadomił
dyżurnego bolesławieckiej komendy, który na miejsce skierował patrol.
Zatrzymany to 44-letni bolesławianin poszukiwany 3 listami gończymi przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu za dokonanie kradzieży z włamaniem oraz przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu za kradzież i niepowrócenie do zakładu karnego. Teraz mężczyznę czeka przynajmniej 13 miesięcy w zakładzie karnym.
Pożar na dachu
(Bolec.Info/KPPBolesławiec)
4 lutego ok. godziny 14:00 otrzymano zgłoszenie o palącym się poddaszu
w budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej.
Do pożaru zadysponowano zastępy z JRG Bolesławiec i OSP Nowogrodziec. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, że z dachu budynku wielorodzinnego wydobywa się gęsty dym, a także widoczne są płomienie
w okolicach komina. Wszyscy mieszkańcy ewakuowali się przed przybyciem zastępów JRG i OSP. Jednej
osobie strażacy udzielili pomocy medycznej. Przy pomocy kamery termowizyjnej sprawdzono poddasze, oraz
mieszkanie znajdujące się niżej. Dzięki sprawnym działaniom nie dopuszczono do rozprzestrzeniania się pożaru
na pozostałą część dachu, a zagrożenie zlikwidowano całkowicie w ciągu 2 godzin. Pożar gasiło 19 strażaków.
Po zakończonej akcji strażacy pomogli zabezpieczyć uszkodzoną część dachu, układając na niej plandekę dostarczoną przez przedstawiciela UM Bolesławiec.
(KPPSPwBolesławcu)
www.bolec.info • wydanie 3/2016 (118) • 11 lutego 2016
t
e
k
s
t
Warto wspierać młodych
-
Młodych ludzi w Bolesławcu po prostu się nie
docenia - pisze w swoim felietonie Kazimierz
Marczewski.
„Młodzi nie chcą mieszkać
w Bolesławcu”, „Młodzi wyjeżdzają na studia i już nie wracają
do Bolesławca”, „Młodzi uciekają za granicę i wolą tam żyć”
– takie hasła dość często słychać
na ulicach miasta ceramiki.
To prawda – oferta Bolesławca dla młodych ludzi (także
w kwestii ofert pracy) jest mocno ograniczona – w każdym
aspekcie. Ale skąd to się bierze?
Moim zdaniem młodych ludzi
po prostu się nie docenia – nie
BolecFelieton
s
p
o
tylko na szczeblu krajowym, ale
przede wszystkim lokalnie.
Z ust polityków obozu rządzącego nie tak dawno mogliśmy usłyszeć, jak to jest źle
z systemem edukacji. Po pierwsze rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował - co ciekawe bez
żadnych konsultacji ze społeczeństwem, mimo że w kampanii mówił co innego - że wycofa
reformę dotyczącą obowiązku szkolnego. Sześciolatki nie
muszą już iść do szkoły. Jest to
pewien problem dla bolesławieckich szkół - bo wszystkie
się przygotowywały i są gotowe
do przyjęcia sześciolatków. Ale
przede wszystkim jest to strata
dla samych sześciolatków, bo
ich szansa edukacyjna jest marnowana. Znów będą odstawać
od swoich rówieśników z zachodu Europy.
Po drugie ci sami politycy
stwierdzili, że jak najszybciej
należy zlikwidować gimnazja
(bo to samo zło) i przywrócić system edukacji sprzed 20
lat. Tak, jakby do gimnazjów
uczęszczały same głąby. Ci politycy – którym w większości już
blisko do emerytury – nie chcą
zauważyć, że dzisiejsi gimnazja-
n
s
o
liści i licealiści są dużo bardziej
rozgarnięci niż ich rówieśnicy
sprzed dwóch dekad, że wiedzą o świecie coraz więcej, że
w praktyce są o lata świetlne do
przodu. To jest bardzo dobrze
widoczne w Bolesławcu, gdzie
młodzi ludzie chcą swoje umiejętności rozwijać, kształcić się,
ale także dzielić się swoją wiedzą. Są po prostu mądrzejsi niż
starsze pokolenie. Dostrzegam
to za każdym razem, gdy odwiedzam bolesławieckie szkoły.
Problem w tym, że starsi cały czas próbują młodszym dać
do zrozumienia, że młodsi są
gorsi. Choć nie są. Gdy uczniowie uzyskują sukcesy, to wielu
stara się te sukcesy przedstawić
jako porażki. Nie tak dawno
pisaliśmy o sukcesie I Liceum
Ogólnokształcącego i dwóch
bolesławieckich
techników
i ich wysokiej w rankingu Perspektyw. Zamiast pogratulować
uczniom tych szkół sukcesu, to
wielu pisało o tym, że to porażka, bo I LO znalazło się na
niższej pozycji niż rok wcześniej. Gdy na łamach Bolec.
Info pokazaliśmy ekipę Urbex
zajmującą się eksploracją bunkrów i podobnych obiektów, to
r
o
w
niemal natychmiast pojawiły
się – także na Bolec.Info - komentarze, że ci młodzi ludzie
są beznajdziejni, bo wzięli złą
latarkę czy nakręcony przez
z nich obraz skakał. Niewielu
pokusiło się, aby pogratulowac
młodym, zdolnym ludziom pomysłu, wesprzeć ich w realizacji
ich hobby, docenić ich chęci
rozwijania własnych umiejętności i przezwyciążania trudności.
Wreszcie, młodzi ludzie
w żaden sposób nie są doceniani czy wysłuchiwani przez
lokalne władze. Ani starosta
Kwaśniewski ani prezydent
Roman nie jest zainteresowany wychowaniem i wykreowaniem przyszłych liderów, którzy mogliby się od nich uczyć
i w przyszłości rozwijać miasto
i powiat. W otoczeniu prezydenta czy starosty nie widać ani
jednej takiej osoby. Dlaczego?
Zapewne dlatego, że młodzi,
zdolni mogliby być bezpośrednim zagrożeniem dla obecnie
rządzących. Młodzi są po prostu lepsi i zdolniejsi.
Podsumowując mógłbym
pokusić się o wyliczankę ilu
młodych, zdolnych opuściło
a
n
9
y
Bolesławiec i osiągnęło sukces
poza miastem ceramiki - bo
gdy tu byli to mówiono im, że
są gorsi, gdy wyjechali to okazało się, że dla Bolesławca byli
zbyt dobrzy.
Nie będę wyliczał, ale już
dzisiaj chciałbym Was wszystkich zachęcić do prezentowania
swoich umiejętności i zainteresowań - na łamach Bolec.Info.
Dzisiaj internet daje olbrzymie możliwości dotarcia do
wielu osób – nie tych, którzy
twierdzą, że jesteście gorsi, ale
tych, którzy Wasze umiejętności docenią i pomogą Wam je
rozwinąć. Na Bolec.Info pisaliśmy już o wielu uzdolnionych
bolesławianach - m.in. o Darii
Ślusarczyk - wizażystce pracujacej w stolicach mody, lokalnych youtuberach z grup Urbex
(eksploracja) czy SBL (skoki,
akrobatyka), zespołach muzycznych czy młodzieży ze Bolesławieckiej Szkoły Filmowej.
Wkrótce na łamach Bolec.Info
przedstawimy Wam kolejnych
uzdolnionych bolesławian.
(Kazimierz Marczewski)
10
www.bolec.info • wydanie 3/2016 (118) • 11 lutego 2016
BolecKultura
Jak wydobyć piękno kobiety
W
Kraśniku Dolnym Panie brały udział
w niezwykłym spotkaniu ze stylistką z
Grażyną Dwornik - Biały.
W piątek, 5 lutego 2016
roku kilkadziesiąt kobiet i kilku
mężczyzn miało okazję spotkać się
w Kraśniku Dolnym z osobą, która po mistrzowsku wykonuje swój
niezwykły i trudny zawód. O swoim
dorobku, na spotkaniu w Kraśniku
Dolnym, mówiła Grażyna Dwornik
- Biały charakteryzatorka, wizażystka i stylistka. W swojej długoletniej
pracy miała okazję pracować przy:
produkcji wielu filmów, w teatrze
telewizji, serialach,spotach reklamowych i przy reality show( stylizacji).
Prelekcja, mistrzyni swojego zawodu, była niezwykle interesująca i wzbudziła duże wrażenie.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli
się jak prowadzi się charakteryzację
aktorów i rzeczy w czasie produkcji
filmów, występów w telewizji, w spotach reklamowych.
Grażyna Dwornik - Biały, mieszkanka Wrocławia, przygotowywała słynnych polskich i zagra-
nicznych aktorów do grania w wielu
filmach, wymieńmy kilka: Kogel
- mogel ( reż. R.Załucki), Śmierć jak
kromka chleba ( reż.K.Kutz), Snowball 9 reż. D. Meyer), Godzina
oficerów ( reż. Hans-Erich-Viet),
Frankenstein, serial Świat według
Kiepskich( reż. O. Ziembicki) i wiele,
wiele innych.
Grażyna Dwornik - Biały pokazała jak prawidłowo wykonać makijaż, kobiety uczestniczące
w spotkaniu były zachwycone i indywidualnie radziły się co powinny i w
jaki sposób robić, aby ich makijaż był
jedyny, niezapomniany i pokazywał
ich urodę, ulepszając ich wizerunek.
Pani Grażyna przez kilka
godzin pokazywała swój niezwykły
kunszt i znakomitą wiedzę praktyczną.
- Poprzez trafiony makijaż można w inny sposób pokazać piękną
twarz, oczy i udoskonalić wizerunek każdej osoby - mówi Grażyna
I LO dla małej Julki
1
9 lutego w Teatrze Starym odbędzie się, IX już
Koncert Walentynkowy, organizowany przez
społeczność I LO.
Już po raz IX organizujemy Koncert Walentynkowy, który jest przeglądem
utalentowanych artystycznie
uczniów. Odbędzie się 19 lutego w pięknym i klimatycznym
wnętrzu Teatru Starego i tradycyjnie dedykujemy go rodzicom i przyjaciołom szkoły,
ale, podobnie jak w ubiegłych
latach – będzie miał także wymiar charytatywny. Samorząd
Szkolny, który jest głównym
organizatorem przedsięwzięcia postanowił, że datki uzyskane w trakcie koncertu przeznaczymy na wsparcie 3-letniej Julki.
Dziewczynka mieszka w Sokołowcu (44 km od
Bolesławca) i zmaga się z ostrą
białaczką limfoblastyczną.
W tym roku do występów zaprosiliśmy także na-
Dwornik- Biały. - My kobiety lubimy
się malować, lubimy dobry makijaż,
ważne jest, aby to zrobić z gustem.
Zawsze spotykałam się z uznaniem
mojej pracy,miło jest wtedy, jak dziękują mi tylko znani ludzie. Kocham
swoją pracę- dodaje.
Jak wydobyć piękno
kobiety mogliśmy się przekonać na
spotkaniu w Kraśniku Dolnym. Nad
tym tematem pochyla się wiele osób.
Co czyni kobiety pięknymi? Nie ulega wątpliwości, że najpierw trzeba
sobie uświadomić, iż piękno tkwi
w nas. I trzeba je umieć wydobyć ze
siebie.
Bo najpiękniejszą kreację
możemy zniszczyć złym wyrazem
twarzy, dlatego tak ważny jest dobrany makijaż, o czym mogliśmy się
przekonać na spotkaniu z wizażystką. Spotkanie w Domu Ludowym
w Kraśniku trwało kilka godzin i zorganizowane zostało przez Gminy
Ośrodek Kultury i Sportu w Kruszynie.
Dowiedzieliśmy się, że
już wkrótce zostanie zorganizowane
kolejne spotkanie z naszą artystką.
O terminie i miejscu poinformujemy.
(KazimierzMarczewski)
uczycieli oraz utalentowanych
uczniów z innych szkół, którzy
zechcą uświetnić nasz koncert.
Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa przygotowywana
przez uczennicę szkoły, Basię
Szombarę, a nową oprawę graficzną opracował Kacper Kozłowski, uczeń klasy pierwszej.
Serdecznie dziękujemy pani Annie Idkowiak, Dyrektor Młodzieżowego Domu
Kultury – za wsparcie naszej
inicjatywy i udostępnienie Teatru Starego na ten piątkowy
wieczór.
Górale kolędowali i tańczyli w Wykrotach
N
iezwykłe Jasełka w wykonaniu Górali z Czarnego Boru zachwyciły mieszkańców Wykrot
W niedzielę, 31 stycznia
2016 roku na zaproszenie proboszcza Wykrot, Rady Sołeckiej i Koła
Gospodyń Wiejskich Górale z Czarnego Boru zaprezentowali mieszkańcom Wykrot znakomite przestawienie jasełkowe. Zainteresowanie
występem Górali przeszło wszystkie
oczekiwania,sala pękała w szwach,
wszyscy bawili się znakomicie.
Jasełka w wykonaniu
Kapeli Janicki były znakomicie przygotowane i zaaranżowane, a kolędy
pięknie wykonane. Górale w strojach
regionalnych prezentowali się rewelacyjnie. Zgromadzona publiczność
występem ich była oczarowana
i wzruszona. Wszyscy razem kolędowali i bawili się znakomicie.
Poziom jaki zaprezentowali Górale był z najwyższej półki. Górale
z Czarnego Boru przyjechali to do
proboszcza, który był ich księdzem
przez blisko 20 lat.
Górale obiecali, że wrócą do Wykrot 29 września 2016 na
imieniny Michała i zaprezentują nowy swój program. To będzie występ
z okazji dożynek w Wykrotach.
Góralska kapela “Janicki”
powstała w 1999 roku i tworzy ją rodzina Janików z Borówna. W 2003
Ząbkowice pokonane
W
sobotę, 6 lutego 2016 r. seniorska drużyna
BTS Elektros Bolesławiec pokonała w meczu wyjazdowym wicelidera rozgrywek.
Dzięki temu zwycięstwu miejsce w tabeli.
nasi seniorzy awansowali na trzecie
ZTS Ząbkowice Śląskie –
Bieg walentynkowy
S
erdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców
Bolesławca na Bieg Walentynkowy, który
odbędzie się 14.02.2016r.
Trasa biegu, to dwie
pętle po około 2km każda, a zakochani będą musieli przebyć trasę
w parach. Start biegu o godzinie
11:00, a limit uczestników ustalono
na 200 osób. Nie ma chwili do stracenia, bo miejsc ubywa. Chociaż
(Bolec.Info/I LO) w Biegu Walentynkowym liczy się
przede wszystkim dobra zabawa,
wszystkim
Wam również zmierzymy czas,
a najlepsi otrzymają wspaniałe nagrody ufundowane przez licznych
sponsorów. Nad bezpieczeństwem
biegaczy na trasie będą czuwać
strażacy z OSP Czerna, przeszkoleni przez TRS Artur Mądracki,
którzy zabezpieczą trasę od strony
medycznej.
Partnerami biegu są:
Stowarzyszenie byłych żołnierzy 62
KS Commando, OSP Czerna, TRS
roku do kapeli dołączył prawie 30
osobowy zespół “Janicki” utworzony
na bazie chóru Te Deum z Czarnego
Boru. Od 2010 roku zaczęła się również systematyczna praca z dziećmi
ze Szkoły Podstawowej w Czarnym
Borze. ”Janicki” pielęgnują tradycje
ojców swoich przybyłych za chlebem
na ziemię dolnośląską po II wojnie
światowej z tzw. Szerokiego Podhala.
Są
kontynuatorem
zespołu góralskiego działającego
w Czarnym Borze do lat 70-tych XX
wieku, a założonego przez Wincentego Kurnytę w 1946 roku. Prezentują
folklor góralski szerokiego Podhala:
zwyczaje, stroje, gawędy i gwarę,
specyficzny humor góralski, muzykę
i taniec..
(KazimierzMarczewski)
BTS Elektros Bolesławiec 0:3 (20:25,
18:25, 22:25)
BTS Elektros Bolesławiec: Sławnikowski, Wójtowicz,
Śliwiński, Kozłowski, Świerzewski,
Walkowiak, Biczak (L) oraz Nitecki,
Włoszczyński (K), Mesjasz i Filistyński.
(BTS)
Artur Mądracki, MOSiR Bolesławiec, GOSiR Osiecznica, Muzyczne Radio, portal Bolec Info i istotne.
pl
Sponsorami biegu są:
Restauracja Opałkowa Chata,
Pizzeria Pomodoro, Jazzva, Restauracja Antica, Restauracja Pod
Wiaduktem, Salon Kosmetyczny
„LOTOS” przy ul. Prusa 27.
Więcej informacji, regulamin, oraz zapisy na stronie
internetowej oraz profilu FB Klubu
Biegacza Bolesławiec.
Zapraszamy!
(KBB)
www.bolec.info • wydanie 3/2016 (118) • 11 lutego 2016
BolecOgłoszenia
11
BolecOgłoszenia
Dodaj ogłoszenie i wyróżnij je!
Jeśli chcesz, aby Twoje ogłoszenie dotarło do większej grupy osób? Zachęcamy do publikacji w kolejnym wydaniu Gazety Bolec.Info (nakład 10000) ogłoszenia wyróżnionego.
Twoje ogłoszenie ukaże się w całości (łącznie do 270 znaków z danymi kontaktowymi, bez zdjęć) w specjalnej, wyróżnionej ramce. Koszt emisji ogłoszenia w jednym wydaniu
to zaledwie 7,99 zł netto (9,83 zł z VAT).
•łóżko jednoosobowe stan b.dobry (nr: 617895),
tel. 731 647 866
•meble młodzieżowe (nr: 618527), tel. 516121422
•mega nowoczesne narozniki/ nowa dostawa (nr:
619981), tel. 883-783-222
•oddam meble za darmo (nr: 618665), tel.
502667431
•półka wisząca (nr: 619441), tel. 501008965
•sprzedam krzesło biurowe (nr: 620030), tel.
664354371
•sprzedam sofę (nr: 618380), tel. 502190134
•sprzedam szafę (od zamówienia była użytkowana
tylko 2 miesią (nr: 619435), tel. 663565770
•stare meble (nr: 618691), tel. 698995412
•stare meble do salonu (nr: 618213), tel.
794308510
•stare meble do salonu okazja tanio (nr: 618544),
tel. 794308510
•stolik dekoracyjny (nr: 620118), tel. 570032279
r
•stół do kuchni (nr: 619081), tel. 692425457
•wypoczynek 2+1 (nr: 618710), tel. 691753575
•zestaw duże łóżko drewniane plus lustro (nr:
617894), tel. 731 647 866
•Sprzedam (wyposażenie)
•sprzdam (nr: 619170), tel. 724507982
•sprzedam (nr: 618685), tel. 517289377
•sprzedam deskę trójwarstwową (nr: 618384),
tel. 502190134
•stylowe krzesła (nr: 617933), tel. 880-804-662
•zyrandol (nr: 618181), tel. 697 197 044
•Usługi
•anet-system instalacje elektryczne, alarmy cctv
(nr: 619223), tel. 601447951
•centralne ogrzewanie (nr: 618795), tel.
505750895
•czyszczenie tapicerki meblowej i dywanów!
Jak zlecić publikację ogłoszenia wyróżnione?
Wypełnij formularz na stronie www.ogloszenia.bolec.info lub prześlij treść ogłoszenia pod adres [email protected] lub adres Redakcji (w stopce) dokonaj płatności (przedpłata) na konto: 85 1140 2004 0000 3302 7134 7941, Bolec.Info Katarzyna Bodzioch, ul. Radzikowskiego 106B/61, 31-315 Krakow. W poleceniu przelewu podaj także numer
ogłoszenia, który zobaczysz po wysłaniu tego formularza na stronie. Wysyłając formularz zgadzasz się na przesłanie faktury VAT w wersji elektronicznej (e-faktura).
DKM -KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIE
MIESZKAŃ
OD POCZĄTKU DO KOŃCA JESTEŚMY NA
ROZPOCZĘTEJ BUDOWIE NIE PRZECHODZIMY NA INNE PODCZAS WYKONYWANIA USŁUGI WYCENA JEST BEZPŁATNA
PLANOWANYCH PRAC USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE OFEROWANE USŁUGI: WYKOŃCZENIE WEWNĄTRZ I ZEWNĄTRZ
BUDYNKÓW - KAPITALNE REMONTY DOMÓW, MIESZKAŃ - STAWIANIE/MUROWANIE OGRODZENIA - OCIEPLANIE PODDASZY I BUDYNKÓW - SUFITY PODWIESZANE
- UKŁADANIE PANELI PODŁOGOWYCH
I ŚCIENNYCH - PRACE MALARSKIE - PRACE Z PŁYT KARTONOWYCH(REGIPSY),
KONSTRUKCJE - ROZBIÓRKA - PRACE
MURARSKIE - TECHNOLOGIA GIPSOWA
- UKŁADANIE GLAZURY/PLYTEK - UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ I GRANITOWEJ
- WYKONUJEMY WIEKSZOSC PRAC ZWIAZANYCH Z WYKONCZENIEM MIESZKAN
I DOMOW TEL:726 706 581 / 725 496 498v
Ocieplanie
budynków,
tel. 881 507 760
AGD I RTV
Elektronika
•kolumny głośnikowe taga harmony 606 v.3 (nr:
620019), tel. 510107541
•laptop na sprzedaż tanio ! (nr: 619298), tel. 664
703 412
•maszyna do szycia (nr: 618799), tel. 75-731-05-09
•przepływowy ogrzewacz wody gazowy (nr:
619737), tel. 504241238
•przyjme niepotrzebne,zalegające rzeczy z garażu,piwnicy itp (nr: 620129), tel. 603471149
•sprzedam (nr: 618340), tel. 667310250
r
e
Sprzedam (zabawki)
•nowy jeżdzik-odpychacz,auto z klaksonem 50zł
(nr: 620049), tel. 603471149
•sprzedam krzesełko interaktywne afisher price
(nr: 618495), tel. 881777288
•sprzedam rowerek (nr: 619643), tel. 665849913
•sprzedam rowerek na 3 kolkach (nr: 613469),
tel. 601 944 080
•sprzedam traktor (nr: 618288), tel. 698517482
•Zamienię
•zamienie lub sprzedam w lubomierzu mieszkanie
własnościowe (nr: 618077), tel. 697276610
•sprzedam mleko bebiko 4r powyżej 2 roku życia
30zł (nr: 619076), tel. 6O3471149
•sprzedam czajnik elektryczny herbaciarka-kawiarka 15zł (nr: 620059), tel. 603471149
•sprzedam dysk przenośny firmy samsung (nr:
618431), tel. 881777288
•sprzedam telewizor (nr: 618716), tel. 570084149
•sprzedam tv 28”16:9 (nr: 618025), tel. 733203271
•telefon komórkowy (nr: 617188), tel. 516061-797
•wieża stereo pioneer xd-z64m (nr: 617865), tel.
608140189
Sprzęt AGD
•do sprzedania nowy, duży odkurzacz firmy zelmer (nr: 619492), tel. 515 693 330
•odbiore niepotrzebne,zalegające rzeczy z garażu,piwnicy itp (nr: 620145), tel. 603471149
•pralka premiere (nr: 616251), tel. 665897911
•pralki zmywarki suszarki (nr: 619837), tel.
721606240. 669381824
•przepływowy podgrzewacz wody 3.5 kw (nr:
619742), tel. 661048611
•zmywarka haier (nr: 619146), tel. 665897911
DOM I OGRÓD
Sprzedam (inne)
•drewno kominkowe-opałowe-tanio (nr: 619529),
tel. 511557659
•drewno opałowe, kominkowe, wielkowymiarowe,
transport drewna (nr: 619571), tel. 693 714 177
•duże akwarium (nr: 611661), tel. 883 857 711
lub 696 862 448
•kominki. (nr: 613044), tel. 512011265
•mazurski kamień polny cięty / stoły kamienne /
lampy ogrodowe (nr: 620190), tel. 514365065
•okna używane drewniane 120/87 10
sztuk.194/105-4 sztuki,129/ (nr: 618594), tel.
698995412
•oryginalne garnki royalty line rl-1231 (nr:
619220), tel. 605083104
DLA DZIECKA
Kupię
•rowerek biegowy (nr: 619332), tel. 698652848
•Sprzedam (akcesoria)
•fotelik 0-13 z budką 10zł-nosidełko,sprzedam,zamienie. (nr: 619368), tel. 603471149
•nowy jeżdzik-odpychacz,auto z klaksonem 50zł
(nr: 620053), tel. 603471149
•sprzedam fotelik samochodowy (nr: 619414),
tel. 608617236
•sprzedam fotelik samochodowy (nr: 618147),
tel. 608665569
•sprzedam krzesełko rowerowe dla dziecka (nr:
618148), tel. 608665569
•sprzedam mleko bebiko 4r powyżej 2 roku życia
30zł (nr: 619074), tel. 6O3471149
•sprzedam rożek dziecięcy (nr: 619403), tel.
517919957
•sprzedan nosidełko/fotelik (nr: 618146), tel.
608665569
Sprzedam (inne)
•buciki hello kitty (nr: 620044), tel. 697468105
•sprzedam mleko bebiko 4r powyżej 2 roku życia
30zł (nr: 619075), tel. 6O3471149
•sprzedam rowerek trójkołowy błękitny (nr:
620166), tel. 663 565 780
•zestaw zimowy do chrztu dla dziewczynki (nr:
618283), tel. 698652848
Sprzedam (odzież)
•ciuszki dla chłopca 0-4 miesiące (nr: 619540),
tel. 662287683
•kurtki na wiosnę 148 cm (nr: 619440), tel.
501008965
•paka dla dziewczynki (nr: 619052), tel.
500737382
•paka dziewczynka 4-7 lat okazja (nr: 618150),
tel. 608665569
•sukieneczka do chrztu z dodatkami, (nr: 618432),
tel. 508177483
•sukienka komunijna (nr: 618350), tel. 600415594
•sukienka-alba komunijna (nr: 618542), tel.
501008965
•super paka dziewczynka 4-7 lat okazja (nr:
619434), tel. 608665569
•śliczne ubranko do chrztu (nr: 619400), tel.
517919957
•zimowe ubranko do chrztu dla chłopca (nr:
619402), tel. 517919957
Sprzedam (wózki)
•sprzedam spacerowke (nr: 618339), tel.
794786267
•sprzedam wozek spacerowy (nr: 613467), tel.
601 944 080
•wózek 2 funkcyjny (nr: 618707), tel. 691753575
•wózek 3w1 espiro vector (nr: 620100), tel.
883722025
•wózek x-lander gondola, spacerówka (nr:
620120), tel. 533196111
k
r
e
k
l
•podnośnik elektryczny bramy garażowej (nr:
616326), tel. 605 357 210
•przepływowy ogrzewacz wody elektryczny 230 v
(nr: 619745), tel. 504241238
•przepływowy ogrzewacz wody elektryczny 230 v
firmy junkers (nr: 619747), tel. 504 241 238
•przepływowy ogrzewacz wody gazowy (nr:
619736), tel. 504241238
•przyjme niepotrzebne,zalegające rzeczy z garażu,piwnicy itp (nr: 620130), tel. 603471149
•przyjmie opał (nr: 619353), tel. 533973653
•rusztowanie 221 metrów (nr: 618493), tel.
660058634
•rusztowanie plettac 81,25 m / lub 172 m 2 (nr:
618231), tel. 660059634
•rusztowanie plettac 81,25 m / lub 172 m 2 podest
2,5m (nr: 620146), tel. 660059634 - 668407563
•sprzedam dom do remontu z barem 2 garaże (nr:
617213), tel. 787238918
•sprzedam działkę ogrodowo-warzywna (nr:
619318), tel. 881416862
•sprzedam projekt domu” zacisze 2”f (nr: 619050),
tel. 795 011 944
•tralki betonowe - figury ogrodowe, fontanny,
wazony (nr: 618688), tel. 516593101
•Sprzedam (meble)
•komoda z litego drewna stan idealny (nr:
617893), tel. 731 647 866
•ławeczka ludwik bardzo ładna (nr: 619213), tel.
509056737
•łóżko bukowe (nr: 619706), tel. 509056737
a
m
a
Zarządzanie Wspólnotami
Mieszkaniowymi
r
e
k
l
a
m
e
k
l
a
m
a
a
SKUP AUT 788-345-470
KUPIĘ KAŻDE AUTO
OSOBOWE DOSTAWCZE CIĘŻAROWE
CAŁE USZKODZONE STARE NOWE
PROFESJONALNA WYCENA, LEGALNIE!
UMOWA I GOTÓWKA OD RĘKI
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Gryf" z Gryfowa Śląskiego to firma o wieloletnim
doświadczeniu w administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami.
Spółdzielnia "Gryf" działa na rynku nieruchomości już od 1995 roku. Dysponuje fachową, wykwalifikowaną kadrą pracowników, mającą duże doświadczenie w branży oraz w kontaktach i współdziałaniu z mieszkańcami. Zespół
pracowników kierowany jest przez osobę o wieloletniej praktyce w zarządzaniu nieruchomościami – inżyniera budownictwa; absolwenta Politechniki
Poznańskiej i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie; licencja zarządcy nieruchomości nr 3637; bogate doświadczenie w dziedzinie mieszkalnictwa, gospodarki mieszkaniowej i komunalnej
nabyte dzięki pracy w jednostkach administracji samorządowej, zakładzie
budżetowym, spółdzielni mieszkaniowej oraz wspólnotach mieszkaniowych.
Wykwalifikowana i wykształcona kadra finansowo-księgowa jest gwarantem
solidnego, zgodnego z prawem rozliczenia nieruchomości i właścicieli nieruchomości. Profesjonalne zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi obejmuje m.in. nadzór nad pracami remontowymi, przeglądy budowlane oraz utrzymanie wszystkich obiektów na nieruchomości w pełnej sprawności technicznej. Spółdzielnia dysponuje specjalistyczną, fachową obsługą prawną. Wszystkie te cechy predysponują Nas do złożenia oferty na zarządzanie nieruchomością, której jesteście Państwo włascicielami.
Szukacie Państwo profesjonalnego zarządcy ?
Jesteście zainteresowani współpracą z nami ?
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie
Spółdzielni Mieszkaniowej " Gryf " w Gryfowie Śląskim ul. Kolejowa 64,
lub pod nr telefonu ( 75 )78 13 440 lub (75 )78 13 411
e-mail: [email protected]
l
a
m
a
OKNA I DRZWI
PCV, drewno, stalowe, aluminiowe, zewnętrzne, wewnętrzne, techniczne
59-700 Bolesławiec, ul. Wróblewskiego 7,
tel./fax 75 736 07 35, [email protected]
OKNA DACHOWE, ROLETY, MOSKITIERY, ROLETKI
BRAMY GARAŻOWE, AUTOMATYKA
PARAPETY, DASZKI, AKCESORIA
RATY !!!
Pracownik Produkcji / Ceramik (m/k)
Zebra Ceramika Bolesławiec https://www.
facebook.com/Ceramika Zebra Zebra Ceramika
to firma z ponad 25 letnim doświadczeniem.
Chcąc rozwijać zespół rozpoczęliśmy rekrutację
na stanowisko: Pracownik Produkcji - Ceramik
Miejsce pracy: Bolesławiec Opis stanowiska: praca fizyczna (ręczna obróbka) przy produkcji
artykułów ceramicznych - wsparcie produkcji
w całym procesie przygotowania produktu
- przygotowanie surowców, formowanie, wypalanie, osuszanie Wymagania: - Zdolności manualne - Samodzielność i systematyczność - Dobra
organizacja pracy własnej - Umiejętność pracy
w zespole - Odpowiedzialność i zaangażowanie
- Doświadczenie w produkcji ceramiki i przygotowanie do zawodu ceramika mile widziane
Oferujemy: - Umowę o pracę - Stabilne warunki
zatrudnienia - Szkolenie zawodowe - Pracę
w zgranym zespole Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji wraz z CV na adres:
[email protected] Prosimy o dopisanie
następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926,
ze zm.), prowadzonych przez Ceramikę Zebra
z siedzibą w Bolesławcu.”
-505662261 (nr: 618574), tel. 505662261
•dkm -kompleksowe wykończenie mieszkań (nr:
619178), tel. 726 706 581
•drewno opałowe, kominkowe, wielkowymiarowe,
transport drewna (nr: 619572), tel. 693 714 177
•ekskluzywne posadzki dekoracyjne (nr: 619858),
tel. 662 369 297
•kierownik budowy - nadzory. (nr: 619010), tel.
539 931 512
•kominki. (nr: 605117), tel. 512-011-265
•kompleksowe remonty wnętrz kuchni, pokoi,
łazienek 661487007 (nr: 620126), tel. 661487007
/757346119
•ładny garaż na wiosnę ? (nr: 618589), tel. 662
369 297
•nowa wanna bez przeróbek w łazience (nr:
618626), tel. 513593593
•perfekcyjne sprzatanie , pranie tapicerek !!1 (nr:
12
r
www.bolec.info • wydanie 3/2016 (118) • 11 lutego 2016
BolecReklama
e
k
l
a
m
a