Kraków, dnia 02.12.2015 REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego

Transkrypt

Kraków, dnia 02.12.2015 REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego
MAŁOPOLSKIE CENTRUM
BIOTECHNOLOGII
Adres siedziby: ul. Gronostajowa 7A,
30-387 Kraków
Kraków, dnia 02.12.2015
REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
ASYSTENT NAUKOWY
w Małopolskim Centrum Biotechnologii
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz następujące oczekiwania wobec kandydatów:
•
posiada stopień naukowy doktora nauk; w zakresie biologii molekularnej, biochemii, biotechnologii lub dziedzin pokrewnych - max do
5 lat po doktoracie
•
posiada odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz wysoko ocenionej pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje
opublikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, IF, liczba
cytowań);
•
charakteryzuje się samodzielnością, komunikatywnością, umiejętnością organizacji pracy w zespole, pracowitością, samodyscypliną;
•
predyspozycje do prowadzenia naukowych badań eksperymentalnych,
•
doświadczenie pracy w zagranicznym ośrodku badawczym (min. 9 miesięcy),
•
praktyczna znajomość następujących technik badawczych: izolacja kwasów nukleinowych (RNA, DNA), RT-PCR, qRT-PCR,
mutageneza ELISA, Western Blot, mikroskopia fluorescencyjna, doświadczenie w przygotowywaniu wektorów ekspresyjnych oraz
ekspresji i oczyszczaniu białek rekombinowanych w systemie E. coli, doświadczenie w pracy na zwierzętach laboratoryjnych,
doświadczenie w pracy z hodowlami komórkowymi (izolacja linii pierwotnych z tkanek zwierzęcych),
•
praktyczna znajomość następujących programów komputerowych: MS Word, MS Power Point, MS Excel, programy graficzne (np.
Corel Draw), Origin, SigmaPlot, Statistica,
•
•
Dodatkowo preferowane będzie:
wykazywać zainteresowanie i wysoką motywację do pracy naukowo-badawczej oraz posiadać umiejętność współpracy z innymi
członkami zespołu badawczego,
znajomość profilowania farmakogenomicznego oraz metod genomicznych
Inne informacje:
Planowany termin zatrudnienia: 01.02.2016
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesyłanie pisemnych zgłoszeń na adres: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ, ul.
Gronostajowa 7A, 30-387 Kraków z dopiskiem: konkurs na stanowisko asystenta lub elektronicznie na adres e-mail: [email protected] następujące
dokumenty:
1) list motywacyjny (w j. angielskim);
2) CV wraz z danymi adresowymi przeszłych opiekunów, promotorów lub innych osób mogących udzielić rekomendacji
3) kwestionariusz osobowy,
4) odpis dyplomu doktorskiego
5) wykaz publikacji (z podaniem tytułu, wszystkich autorów, czasopisma, tomu, stron oraz IF czasopisma),
6) ankietę dotyczącą działalności naukowej,
7) zaświadczenie o znajomości języka obcego na poziomie zaawansowanym,
8) oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
9) oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
10) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 26.01.2016 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.01.2016 roku.
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z
późniejszymi zmianami).
Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. Kazimierz Strzałka

Podobne dokumenty