Oświadczenie - Wiktor Kuzior

Transkrypt

Oświadczenie - Wiktor Kuzior
MAJATKOWE
OSWIADCZENIE
radnegogminV
'1.Csobask,'aCaiqca
obowiqzanaiest do :godnego z pr
oSwiadc?enie
ffi[g:J.*y.;*"
starannegoi zupelnegowyq):l
nia ka2dejz rubryk.
2. Jeieli posz.:eg6lnerubrykinie znaiduiaw konkretnyrnprzypadku zasto
d^ia U
v{
'f-/rero
owanra,
-A:'
nalezYwprsac 4!l€_g
o3wiadc:enie
obowiazana
3. Osobaskladaiaca
iestokresliiprzYnale:noai
kolvych,dochoddw izobowiaza6do maietku odrgbnego i majqtku obj
4.06wiadeenie o sianie maja]kowymdot/czy maiatku w ktaiu i za granica.
5. O6wiadc:enieo s-ianiemaiatkowymobejmuierownie: wierzytelnosci pienieixe.
6. !v czeaciA o5wiadczenia z3warte sa iniormacje iawne, w czeaci B za5 informacie nieia$rnedotyeace adresu zamieszkaniaskladaiecegooawiadc:enieoraz mieisca polo:enia nieruchomoscj.
, ^ . / /
-6. :;:e occj:.sary,a . ....../a-1.t.k..1.q..<. .....
uroczonyi6)
......
1.1.-a.2....,
1-.X.{.?..r.
t/. f,+>-.a.
.....
s.....'qo rnu.o../^ *. s/ru.
......
z'r.s7'=-.1.-"tL.1.t.
"2.p.s.1..1-................
q m:...
laon.
..:m^r_rrt-
a.-,--
-
_-
-.
; c : . i 5 ! - o r a zz : 0 0 2 \ r : : . : c 2 . 2 : l \ - a : . p o : . : ; 4 . N ' I 1 3 .p c z . 9 6 . !\ r 1 5 : . c o z 1 : - ' : \ - l - : p o i . ' 6 0 6
: c . c - r e 1 3 f t . 2 l n : e j u s i a \ , y) s : ! ' a c c : i - : . : eF c s , E C E w
mc h c o z e c e, v g L l a c- : ' : : r . s ' e ^ : : c , _ c s _ - : ' a l , i k J w e
lLrbsianowia-c-m6i maja-tek
ocrebny:
l.
23scbypienie:ne:
/.Q..c-aa-.PJ
-
.. .
w walucieobcel .....1.4r.'.a...72e.ir-a..akL................
srookipienieinezgromadzone
ea?y'-t...-3.J
2.Q.
e.3/:.
2.
3.
powierzch
nia:.!-.1-.t-.?.r'a.......
tyturpr3wny:
....t",,.1^.9-'n..^t-.i.........::=......2<.257:.*.(ao..r.
1, ez^I:*
4 g"1.ro
l.
Posiadamudziah/,r'/
gminnychosobprawnychlubpr?ecsieaiorccw,
scoikachhEnclcwycrz udziai€n1
w kio_a/ia .<.fv
_
_: c:.. -.dac
ic:be i
emitenlauc?ialow:
.........
....t h...(.....
/€.4J.t.1!..L.4.
Lrdzjaly
ie sianowiepakierwieksr/ niz 109/o
udaialoww spolce:
;;:; i,/;;i
2. Fcsiadamudzialyw lnnychspolk€c|1
hanClowych- nalezy pocjailic:c9 reiirfenta udztatow:
g)..t.......
.............
r*.cl.l".dt"
z iegc iytutucsiasnatem(Qt6m)
w rcku ubie-ctym
doch6dw *y.otos":'.......tr...1*.-.
..;1.;/;.;....
..
..
1 . Posi6darn
akciew spoikach
hanclowych
z udz!aiemgmrnnychos6bprawnyci ub plzaCsiebiorccw,
w kio-
takieosoby- nateiypooacliczbei emrrenlaakclt:
ryci uczgslnicza--*- -*..h i.J......tt. J t: t ..da..
Z tego Muiu osiagnQtem{eiarnl
w rcku ubiegiymdochod w wysokoici:..t.2.:1t..../e{a.r.r4...
.... .......
2. Pcsiadamakcjew innychsp6tkacnhandlowych- nalez./podac tic:be i emitenraakcji:.....,/4./.'f..*,:.J.,1.i.1,.
Z:ego iytulu osiqgna-lemieiam)
\,! roku ubiegtymdochod w wysoko6ci:......2,:i,/.(.-...
./^"..{r,...",*....._._-.....
(nabyrm6j maEonek,
NabyiemlamJ
z wyrEczeniem
mieniaprzynare2nego
do jegomaiatkuodre!nego)od skarbu Pansiwa,
innejpaisf"^/owej
osobyprawnei,iednosieksamorzEcu
r"ry,ronjln-"go,
cn z,rvia-zkdw
rubod komunalnejosobyprawnejnasiepujace
mienie,krorepootegqlozbyciuw oroi." prr"i"'rgu_ n"liiy poaai opis mien1aidaienabycia,odkcgo:'......,..,./41,!^t.....'l.a'J.,,./cnl........'
1. Prowadz?
gospodarcia
dzialalnoa6
{naieiypodacforrneprawnai przgdmiot
dziai:ncscj):...............-.............
+.....
- osobiscie...nrl -t.....,c2.
e..zta.J >
,
- ^e;olniez n.y-: os.oarn:...hr'..r...|.,.-*a./--.4
/
)
,,, .oku ubiegiymprzych6di docnodw w,/sckos.i.
z iegotyruiuosiaona,ieor(9rarr)
..nr.......Je./a..+:+<r-2 z r r : i o r a mc z : a r a r n c sEc o
i as c c c a - c zL3t e s : e - p r : g o s r a w i c : e rpee- , r , c m o c rer-. : a . i e , o : i aa r o s c , l r a .
lezypodecformeprawn6i prieamcr dzi6ialnosci):.-..........................................
'"
'
-1" {-"
Z iegotvtuluosi6,9nqiem(gtam)
w rokuubiegiymdochodw wysokos.ir....z?...'*..
. - . . . \ . . : . ! . . ? .3 . t 4 / . . . . . . . . . . . . . . . . .
v.
W scoikach
hanotcwych
lna.ra, sieizibasootxti:..........J:?.t.'.t...-f:*{-e.::2.
- jesiemc::lonkiem
:ar:adu{oo kieiy):........
.g.i.t.....}..<.d.2...".
) V
Z regot,tniu osi4gnqlemieiam)
w roku ubregiymdochod w wysof.olci:.....,/nrl-t..
....{.4..:..2.9.1>1
v l.
pojaziowmecianic:nych
nale2y
10000ziolYch(w przYpadku
mieni6rLrchornego
o wanoscipovryzei
Sklacniki
-node,
'oLprooL(clil:
..........J.t"'.<.....y':a.i.zq./.tt.^--.....-.---..rcoacinafqe.
X.
Zgodniez art.24i ust. 1 ustawyz dnia 08 marca1990r.o samorzadzie
gminnym(Dz.U.z 2001r.Nr '142,poz. 1591 z p62n.zm.) informacje
majqtkowymsa iawne,z wylqczenieminformacji
zawartew o6wiadczeniu
o adresie zamieszkaniaskladajacegooswiadczenieoraz o miejscu
polo2enianieruchomosci.
i: na podsiawiean. 233 ! 1 Kodeksukarnegoza pcianie niePowyiszeoS!./i6dczenie
Swiadomy(a),
skJadam
prawcylub aataienie
prawdygrozikarapozbawienia
wolnoSci.
.2- z m.os..z.ouz:.'
tz ...%...(:./- 2-QI 2.
Lflieisc.wosi, data)
/-'
- -.4'. ",Iu,......
h/..,../"

Podobne dokumenty