potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej na

Transkrypt

potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej na
innogy Polska S.A.
adres do korespondencji:
ul. Włodarzewska 68
02-384 Warszawa
T +48 22 821 46 46
F +48 22 821 46 47
E [email protected]
I www.innogy.pl
I moje.innogy.pl
POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
NA WARUNKACH PRODUKTU "FIRMA + DOM" DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
innogy Polska S.A. dziękuje za okazane zaufanie jako sprzedawcy energii elektrycznej. Jesteśmy przekonani, że będziecie Państwo zadowoleni z jakości naszej obsługi
i świadczonych usług.
Potwierdzam zawarcie w dniu
r. Umowy sprzedaży energii elektrycznej dla Klientów indywidualnych poza siecią innogy Stoen Operator
Sp. z.o.o, na warunkach produktu „Firma+Dom”, której treść znajduje się w załączniku do niniejszego potwierdzenia. Umowa została zawarta pomiędzy innogy Polska S.A.
z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011733, NIP 525-00-00-794
a Wypełnia KLIENT
Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI literami:
Klient 1
imię i nazwisko
imię i nazwisko
ulica, numer domu, mieszkania
ulica, numer domu, mieszkania
kod pocztowy
kod pocztowy
miejscowość
PESEL
miejscowość
PESEL
Otrzymałem w dniu
Przekazałem w dniu
CZYTELNY PODPIS KLIENTA
PODPIS innogy Polska S.A.
DATA. . . . . . . . . . . . . . . . . PODPIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATA. . . . . . . . . . . . . . . . . PODPIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATA. . . . . . . . . . . . . . . . . PODPIS1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wersja z dnia 20161123
Klient 21
1 proszę wypełnić gdy umowę podpisały dwie osoby
Wersja z dnia 20161123

Podobne dokumenty