Oferta zatrudnienia pracownika w Rolniczym Zakładzie

Transkrypt

Oferta zatrudnienia pracownika w Rolniczym Zakładzie
Oferta zatrudnienia pracownika
w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Minikowie
na stanowisku Dyrektora RZD
Kandydat winien spełniać następujące warunki:
− wykształcenie wyższe rolnicze,
− minimum 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w gospodarstwie/przedsiębiorstwie
rolnym lub w instytucji obsługi rolnictwa,
− pożądane doświadczenie zawodowe w obszarze rolnictwa,
− znajomość funkcjonowania rynku rolnego oraz zagadnień ekonomiczno-prawnych branży
rolniczej
− pożądana znajomość zagadnień z obszaru dotacji unijnych dla rolnictwa oraz pozyskiwania
środków krajowych na produkcję rolniczą.
Predyspozycje:
− wysoki poziom kultury osobistej,
− umiejętności interpersonalne
Cel zatrudnienia:
− zarządzanie gospodarstwem rolnym (RZD w Minikowie) funkcjonującym w strukturze
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy,
− prowadzenie działalności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej,
− zapewnienie bazy dla realizacji badań naukowych i dydaktyki Uczelni w zakresie produkcji
rolniczej,
− zapewnienie warunków dla prowadzenia ćwiczeń terenowych, odbywania praktyk studenckich,
realizacji prac magisterskich, doktorskich itp.
Ostateczny termin składania ofert:
Do 29.12.2016 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs RZD Minikowo”, w Dziale Spraw
Pracowniczych i Płac, Bydgoszcz Al. prof. S. Kaliskiego 7, budynek 2.1, pokój nr 27.
Oferty powinny zawierać: CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające kwalifikacje
zawodowe, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
postępowania konkursowego, adres do korespondencji,
Przewidywany termin rozpatrzenia ofert:
30.12.2016 r.

Podobne dokumenty