Warsztaty dla analityków kredytowych: analiza ekonomiczno

Transkrypt

Warsztaty dla analityków kredytowych: analiza ekonomiczno
Warsztaty dla analityków kredytowych: analiza ekonomiczno-finansowa mikro i MSP
Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?
Przeanalizujesz działalność gospodarczą i finanse klientów z segmentu mikro i MSP, przy uwzględnieniu różnych form sprawozdawczości dla celów
podatkowych (szczególnie takich, w których jest mało "twardych" informacji) i w ten sposób dowiesz się, jaką mają kondycję finansową
Nauczysz się wykorzystywać wyniki takiej analizy w codziennej pracy, szczególnie w procesie podejmowania decyzji kredytowych
Dowiesz się, jak pozyskiwać i weryfikować informacje od klienta ("miękkie" i "twarde"): z dokumentacji, z informacji od doradcy, w terenie, a także
analizować plany działalności klienta i jego prognozy finansowe
Poznasz sposoby, jak szybko zidentyfikować kluczowe elementy działalności przedsiębiorcy i ich wpływ na zdolność kredytową i ryzyko działalności,
na podstawie pozyskanych informacji, w szczególności z opisu jego działalności, analizy rynku klienta, sprawozdań finansowych i ewentualnych
prognoz
Nauczysz się wykorzystywać związek pomiędzy analizami działalności przedsiębiorcy, procedurami i przepisami bankowymi a sprzedażą produktów
bankowych
Zrozumiesz biznes klienta, tak jakby to był Twój biznes, a także co to są informacje "miękkie" i "twarde", jaki jest związek między nimi i jakie jest ich
znaczenie
Zobacz video z trenerem >>>
Komu polecamy szkolenie?
Analitykom kredytowym, współpracującym z "front-linem"
Pracownikom i menedżerom, którzy pracują z doradcami i analitykami w zespole i opracowują procedury, scoring, rating, itp. (back-office, scoring,
koordynatorzy)
Doradcom finansowym klientów zamożnych, menedżerom/opiekunom klientów w segmencie bankowości prywatnej, w tym Certyfikowanym
Doradcom Finansowym EFA EFPA i Certyfikowanym Ekspertom Planowania Finansowego EFP EFPA.
Uwaga:
Szkolenie prowadzone jest na poziomie średniozaawansowanym. Nie wymaga wiedzy z zakresu finansów, marketingu i innych aspektów prowadzenia
działalności. Szkolenie dotyczy zasad prowadzenia działalności gospodarczej klienta banku z punktu widzenia możliwości spłat zobowiązań wobec banku.
Jak przebiegają zajęcia?
Zajęcia mają charakter praktyczny, warsztatowy. Elementy prezentacji pojawiają się na początku zajęć. Cele szkolenia realizowane są głównie w trakcie ćwiczeń i
zadań. Trener przeprowadza z uczestnikami 3 rzeczywiste studia przypadków. Uczestnicy pracują indywidualnie, w zespołach 2-3-osobowych, a także całą grupą
- zawsze pod opieką trenera. Każde ćwiczenie kończy się podsumowaniem i rekomendacją do wykorzystania w codziennej pracy.
Po szkoleniu możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy przez miesiąc od zakończenia szkolenia) oraz zaglądając
do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:
Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
Do posurfowania, czyli adresy www warte zainteresowania
Sprawdź się, czyli zadanie do samodzielnego rozwiązania
Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
Polecamy również, czyli rekomendowana ścieżka szkoleniowa
Kto prowadzi szkolenie?
Dariusz Pelc, Wzorowy Trener WIB 2004, Najlepszy Trener WIB 2005, 2008 oraz 2009, Supertrener WIB 2010-2015, Profesor WIB, Trener XX-lecia WIB,
wyróżniony Odznaką Honorową Związku Banków Polskich za wkład w rozwój kadr bankowości.
Uwaga: Poniższe zagadnienia programowe zostaną omówione w trakcie analizy studiów przypadków i ćwiczeń. Jedyny element w formie prezentacji na początku
zajęć będzie wprowadzeniem do szkolenia warsztatowego.
Wprowadzenie: spójność działania pracowników banku, cele działania, w szczególności analiz ekonomiczno- finansowych, procedury praktyka, mity związane z analizami
Ogólne informacje o sektorze mikro i MSP, charakterystyka klienta banku, model firmy, cechy charakterystyczne sektora MSP,
podobieństwa i różnice pomiędzy firmami prowadzącymi pełną i uproszczoną księgowość
Rozmiar prowadzonej działalności, formy organizacyjno-prawne, formy ewidencji księgowej
Źródła i zakres informacji podlegających ocenie, oświadczenia klienta
Omówienie, zrozumienie i interpretacja podstawowych sprawozdań finansowych
Rozumienie zawartości sprawozdań finansowych
Bilans
Rachunek zysków i strat
Rachunek przepływu środków pieniężnych
Informacje dodatkowe oraz pozostałe sprawozdania i raporty
Identyfikacja i prognozowanie wpływu typowych zdarzeń gospodarczych na bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływy środków
Strona 1 z 2
pieniężnych, wykorzystanie analizy wskaźnikowej do celów kredytowych
Zależności i powiązania sprawozdań finansowych
Analiza wskaźnikowa, interpretacje i wykorzystanie wyników
Metody oceny zdolności kredytowej, kondycji finansowej i wiarygodności przedsiębiorcy oraz weryfikacja przedstawionych przez firmę
informacji finansowych (ewidencjonowanych i nieewidencjonowanych) za okres ubiegły, aktualny i ocena prognoz:
Ocena realności przedstawionych przez firmę danych i prognoz finansowych
Zasady planowania
Kreatywna księgowość w sektorze mikro i MSP - wybrane elementy
Kredyty obrotowe, inwestycyjne i pozostałe
Elementy analizy inwestycyjnej
Gdzie: Warszawa
Jak długo trwa: 2 dni (16 godz. dydaktycznych)
Cena: 1840 zł zł netto netto VAT zwolniony (w tym koszt obiadów)
Cena: 10.04.2017 - 11.04.2017
Strona 2 z 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty