3. Program i harmonogram warsztatów

Transkrypt

3. Program i harmonogram warsztatów
X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Użytkowników
Systemu [email protected]
- WARSZTATY KOMPUTEROWE TOWARZYSZĄCE KONFERENCJI
Szanowni Państwo,
X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Użytkowników Systemu [email protected] odbędzie się tym razem pod nazwą
„System [email protected] w obliczu najnowszych zmian przepisów dot. Wieloletnich Prognoz Finansowych i sprawozdawczości
budżetowej”. W ramach konferencji po zakończeniu cyklu wykładów zapraszamy Państwa na warsztaty komputerowe
poświęcone wybranym obszarom obsługi programu [email protected]
Warsztaty z programu [email protected] odbędą się z następujących tematów:
•
•
•
•
•
Zajęcia
„Uchwały” - budżet , zmiany, plany finansowe
„Uchwały” - obsługa WPF,
„Sprawozdania”,
„Raporty”.
odbywają się w grupach do 16 osób pod okiem doświadczonych trenerów.
Warsztaty odbędą się również w Hotelu GALAXY, w tym samym obiekcie, co konferencja.
Warsztaty skierowane są do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za wprowadzanie
danych do systemu [email protected]
Termin warsztatów: 12 - 13.03.2014 r.
Miejsce warsztatów: Hotel GALAXY, Kraków ul. Gęsia 22A
Ramowy harmonogram warsztatów
12 marca
13 marca
15:3018:00
Pierwsza część warsztatów
10:0013:00
Druga część warsztatów
18:00
Kolacja
13:00
Zakończenie warsztatów, obiad
Kontakt z organizatorem
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Centrum Wspierania Administracji „Pro Publico”:
tel. 61 661 32 42, e-mail: [email protected]
Przedstawiciele firmy udzielą wszelkich niezbędnych informacji. Szczegóły dotyczące warsztatów znajdą Państwo także na
stronie www.propublico.cwa.pl.
Zapisy
Zapisy odbywają się poprzez portal zgłoszeniowy pod adresem: www.edukacja.cwa.pl
Programy poszczególnych warsztatów:
• Uchwały – budżet, zmiany, plany finansowe
W programie przewidziane jest omówienie i przekazanie praktycznej wiedzy nt.:
1. Podstawowych zasad pracy z modułem „Uchwały”
o
planowanie od ogółu do szczegółu (stopniowe uszczegółowianie planu od projektu budżetu poprzez
uchwały do planu finansowego);
o
planowanie od szczegółu do ogółu (zmiany w planach finansowych – jako źródło danych dla uchwal
zmieniających).
2. Konfiguracji załączników do dokumentów planistycznych. Wskazanie kolumn jakie muszą zawierać załączniki
a jakie mogą być dodane jako dodatkowe.
3. Słowników używanych w module "Uchwały" - wykaz zadań inwestycyjnych, źródła finansowania inwestycji
(które będą widoczne na wydruku), źródła przychodów i rozchodów.
4. Planowania podstawowych wielkości budżetowych w pełnej szczegółowości
o
wprowadzania zmian w budżecie;
o
zarządzenia zmieniające budżet na podstawie zmian w planach finansowych:
o
możliwości wykorzystania planów finansowych jednostek budżetowych do usprawnienia prac
planistycznych. Wprowadzanie ręcznie do systemu planów finansowych oraz ich wczytywanie z plików
XML.
5. Zależności między słownikami, załącznikami a konfiguracja kolumn w załącznikach planistycznych. Jakie kolumny
można/nie można zmienić w trakcie roku budżetowego, aby nie utracić dokumentów wprowadzonych już do
systemu [email protected]
Przypomniane zostaną także podstawowe funkcjonalności systemu [email protected]:
•
obsługa interfejsu systemu (listy, przyciski w menu kontekstowym)
•
•
likwidacja jednostki, zmiany w danych o jednostce, w tym REGON
używania przydatnych funkcji usprawniających prace (przyciski: „podgląd wydruku”, „kreatory”, „słowniki”)
Uczestnik warsztatów będzie miał możliwość przećwiczenia:
•
szybkiej weryfikacji i analizy błędów w dokumentach planistycznych,
•
analizy danych planistycznych w szczególności wprowadzanych do budżetu zmian,
•
użycia kreatorów usprawniających prace z modułem „Uchwały”.
•
funkcji umożlwiających przyspieszenie i poprawę jakości współpracy w zakresie planowania z podległymi
jednostkami budżetowymi
• Uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa
W programie przewidziane jest omówienie i przekazanie praktycznej wiedzy nt.:
1) Wprowadzania danych do wieloletniej prognozy finansowej zawierającej prognozę kwoty długu
o utworzenie dokumentu „Wieloletnia prognoza finansowa” na 2014 rok w systemie [email protected],
o korzystanie z kreatorów przenoszących dane z już utworzonych dokumentów,
o zasady wypełniania załącznika „Wieloletnia prognoza finansowa”,
o prezentacja załącznika „Wieloletnia prognoza finansowa”.
2) Wprowadzania załącznika przedsięwzięć
o przygotowanie odpowiednich słowników przedsięwzięć do pracy z WPF,
o wypełnianie załącznika „Przedsięwzięcia WPF” w WPF,
o dodawanie nowych przedsięwzięć po sporządzeniu WPF,
o prezentacja załącznika przedsięwzięć.
3) Wysyłki WPF do RIO
o obsługa e-podpisu w systemie [email protected]
o weryfikacja e-podpisu
o co uniemożliwia wysyłkę dokumentów do RIO? (omówienie błędów krytycznych i statusów dokumentu)
o co zrobić w sytuacji, gdy niewłaściwa osoba złoży podpis?
4) Dokonywania zmian w wieloletnich prognozach finansowych
o uchwały i zarządzenia w sprawie zmian WPF
- kiedy i jak można dokonać zmian w kwotach,
- kiedy i jak można dokonać zmian w nazwie przedsięwzięcia,
- kiedy i jak można zmienić limity.
5) Dokument elektroniczny
o ustawianie parametrów wydruku dokumentu elektronicznego w zależności od treści uchwały/zarządzenia
Uczestnik warsztatów będzie miał możliwość przećwiczenia:
•
szybkiej weryfikacji i analizy błędów w dokumencie Wieloletnia Prognoza Finansowa,
•
pracy z załącznikiem przedsięwzięcia, a w szczególności dokonywania w nim zmian
•
różnych sposobów prezentacji załącznika WPF oraz załącznika przedsięwzięć dla Radnych
•
metod pracy z WPF ograniczających do minimum możliwość popełnienia błędu w dokumencie wysyłanym do
nadzoru
• Sprawozdawczość w systemie [email protected]
W programie przewidziane jest omówienie i przekazanie praktycznej wiedzy nt:
1. Sprawozdawczość zbiorcza
2. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa:
o
sprawozdawczość jednostkowa (z systemów FK lub z systemu SJO [email protected])
- jak wykorzystać w
systemie [email protected] dane wprowadzone już w innych systemach;
o
szybkie tworzenie sprawozdań zbiorczych i łącznych (agregacja sprawozdań jednostkowych do
sprawozdań zbiorczych);
3. sprawozdawczość miesięczna – jak dodać nowy okres sprawozdawczy (miesięczny);
4. stosowanie podpisu elektronicznego w sprawozdawczości
o
spełnienie wymagań nowego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości (Dz.U. 2014 poz. 119);
5. podstawy użytkowania modułu Komunikacja (jak odebrać wiadomość, jak ją przetworzyć) i Administracja
(jak dodać/usunąć jednostkę, sprawdzić kwoty subwencji) w systemie [email protected]
Przypomniane zostaną także:
•
znaczenie i funkcje poszczególnych statusów w sprawozdaniach zbiorczych i jednostkowych
•
sposoby wysyłki sprawozdań
•
metody poprawiania sprawozdań, np. po zrobieniu już agregacji
•
metody ułatwiające analizę sprawozdań:
o
o
obsługa list, przyciski w menu kontekstowym,
funkcje „podgląd wydruku”, „kreatory”.
Uczestnik warsztatów będzie miał możliwość przećwiczenia:
•
importu plików ze sprawozdaniami,
•
szybkiej weryfikacji sprawozdań i analizy błędów,
•
metod uzyskiwania sprawozdań zbiorczych na podstawie sprawozdań jednostkowych,
•
analizy danych sprawozdawczych,
•
•
użycia kreatorów usprawniających pracę ze sprawozdawczością
obsługi sprawozdania Rb-Z z wykazem REGON jednostek objętych sprawozdaniem
• Raporty w systemie [email protected]
W programie warsztatów przewidziane jest omówienie i przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy nt.:
•
Podstawowych funkcji modułu,
•
Sposobów prezentacji wyników raportu,
•
Elementów składowych definicji szablonu raportu,
•
Podstaw tworzenia własnego raportu z wybranego sprawozdania przy użyciu funkcji zdefiniowanych w
systemie [email protected]
•
Stosowania w definicji własnego raportu użytkownika warunków i kolumn wyliczanych
•
Tworzenie szablonów raportów w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel
Po odbyciu warsztatów uczestnik powinien posiadać wiedzę umożliwiającą m.in.:
•
zestawienia wyliczane z jednego sprawozdania (np. wykonanie planu wydatków w wybranych podziałkach
klasyfikacji)
•
zestawienia wyliczane z wielu sprawozdań z jednego okresu sprawozdawczego (obliczenie nadwyżki operacyjnej,
wskaźnika długu)
•
zestawienia wyliczane z kilku okresów sprawozdawczych (np. analiza dynamiki wybranych źródeł dochodów
budżetowych, analiza dynamiki wydatków inwestycyjnych)