Poznaj swobodę komunikacji, zawsze i wszędzie! Dzięki

Transkrypt

Poznaj swobodę komunikacji, zawsze i wszędzie! Dzięki
Tani hosting | Us³ugi hostingowe - IKAR.PL
E-Fax
Poznaj swobodê komunikacji, zawsze i wszêdzie! Dziêki innowacyjnej us³udze wirtualnego faksu ju¿ nigdy nie
bêdziesz musia³ wracaæ do biura, aby odebraæ lub wys³aæ faks! Obs³uguj korespondencjê faksow± wprost z
komputera! Ka¿dy faks wys³any na przydzielony numer otrzymasz wprost do swojej skrzynki e-mail, w postaci
elektronicznej. Oszczêdzasz na linii faksowej, papierze i urz±dzeniu faksowym!Po aktywacji us³ugi wysy³asz faksy
przy pomocy poczty email – tak jakby¶ wysy³a³ normaln± korespondencjê, podaj±c w adresie nadawcy numer faksu,
na który chcesz przes³aæ wiadomo¶æ. Jeszcze ³atwiejsze jest odbieranie - nie musisz robiæ nic, bo ka¿dy faks przyjdzie
do Ciebie w postaci e-maila! Â Â
http://ikar.pl/html
Kreator PDF
Utworzono 7 March, 2017, 07:06