Mamy nadzieję, że spodoba się państwu ta wycieczka i

Transkrypt

Mamy nadzieję, że spodoba się państwu ta wycieczka i
ETAPY:
Eliminacje szkolne - 4 marca 2010 r.
na podstawie dyktanda i testu
przygotowanego przez organizatorów.
Zadania konkursowe można
odebrać 2 marca 2010 r.
w godz. 8:00–14:00
w Publicznym Gimnazjum w Bełżcu
lub 3 marca 2010 r.
w Bibliotece Pedagogicznej
w Tomaszowie Lub. w godz. 13:00-16:00.
Kopertę z zadaniami należy otworzyć
komisyjnie w dniu
konkursu ortograficznego.
Do etapu powiatowego kwalifikujemy
uczniów, którzy uzyskali co najmniej
80% ogólnej sumy punktów.
Protokół z eliminacji szkolnych
należy dostarczyć do 10 marca 2010 r.
do organizatora.
Finał powiatowy - 20 marca 2010 r.
w Publicznym Gimnazjum w Bełżcu
o godz. 10:00.
Zadania etapu powiatowego oceni jury
powołane przez organizatora.
ORGANIZACJA KONKURSU:
Do 1 marca 2010 r. należy zgłosić chęć
przystąpienia szkoły do konkursu.
Sposób zgłoszenia:
fax. (084) 6652332; tel. 506 200 057;
e-mail [email protected]
Laureaci konkursu
otrzymają nagrody
sponsorowane
przez
Publiczne
Gimnazjum
w Bełżcu.
POWIATOWY KONKURS
ORTOGRAFICZNY
dla uczniów gimnazjów
POWIATU TOMASZOWSKIEGO
ŻAK 2010
I edycja
W sprawach organizacyjnych
prosimy o kontakt:
Barbara Jaszak
e-mail: [email protected]
tel. kom. 506 200 057
Publiczne Gimnazjum w Bełżcu
ul. Świerczewskiego 75
22 - 670 Bełżec
tel./ fax 0 84 6652332
ORGANIZATORZY:
Publiczne Gimnazjum w Bełżcu
doradcy metodyczni
języka polskiego: Barbara Jaszak,
Jolanta Wojciechowska
nauczyciele języka polskiego:
Marzena Świątek, Alicja Malec
CELE KONKURSU:
 Rozwijanie szacunku
dla ojczystego języka.
 Utrwalanie nawyku poprawnego
pisania, stosowania reguł
ortograficznych.
 Podniesienie poziomu
kompetencji ortograficznych
i gramatycznych uczniów.
 Wspomaganie umiejętności
wykorzystywania wiedzy
w praktycznym działaniu.
 Rozwijanie dociekliwości
intelektualnej, samodzielności
w myśleniu i działaniu.
 Wdrażanie uczniów do
samokontroli i samokształcenia
w zakresie pisowni.
 Integracja środowisk
gimnazjalnych i wymiana
doświadczeń.
Jest tylko jeden sposób nauki poprzez działanie.
Paulo Coelho
ZAKRES WYMAGAŃ:
 Pisownia wyrazów wielką i małą
literą.
 Pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, h, ch.
 Pisownia wyrazów z ę, ą, om, on,
em, en.
 Pisownia wyrazów z utratą
dźwięczności.
 Pisownia partykuł bądź, bodaj, byle,
chyba, niech, niechaj, no, oby, -że,
-ż, -li.
 Pisownia cząstek – bym, -byś, -by,
-byśmy, - byście.
 Pisownia rzeczowników
zakończonych na -dztwo, -stwo,
-ctwo.
 Pisownia przymiotników
zakończonych na –dzki, -cki, -ski,
-wski.
 Pisownia imiesłowów.
 Odmiana nazwisk i nazw
miejscowych.
 Pisownia wyrazów złożonych
i wyrazów z przedrostkami rodzimymi
oraz obcymi.
 Użycie łącznika.
 Pisownia skrótów i skrótowców.
 Pisownia partykuły nie z różnymi
częściami mowy.
 Synonimy, antonimy, homonimy.
 Pisownia i odmiana liczebników .
 Interpunkcja w zdaniach
pojedynczych i złożonych.
 Pisownia połączeń z liczebnikiem pół.
 Pisownia przymiotników w stopniu
wyższym i najwyższym
oraz przymiotników złożonych.
 Pisownia wyrażeń przyimkowych
i przyimków złożonych.
 Pisownia dopełniacza rzeczowników
zakończonych na -ja, -ia.
 Związki frazeologiczne.