NAUKA ORTOGRAFII W KLASACH I-III

Transkrypt

NAUKA ORTOGRAFII W KLASACH I-III
REGULAMIN KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
DLA KLAS I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
- Piszę poprawnie W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
CELE OGÓLNE KONKURSU:
 Rozbudzanie zainteresowań pięknem naszego języka ojczystego.
 Wdrażanie do dbałości o poprawność językową uczniów w codziennym życiu.
 Przestrzeganie poprawności ortograficznej w zakresie poznanych zasad i
opracowanego słownictwa.
 Wykształcenie samodzielności i umiejętności rozwiązywania problemów
ortograficznych.
 Wyrabianie czujności ortograficznej uczniów.
 Popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i
uzdolnień u uczniów.
 Zachęcanie uczniów do zdrowej rywalizacji.
CELE OPERACYJNE:











uczeń potrafi stosować na co dzień poznane wyrazy z: ż, rz, h, ch, u, ó i ze
zmiękczeniami,
zna zasady i reguły ortograficzne i stosuje je w praktyce
uczeń umie uzasadnić pisownię wyrazów z: „ó”, „rz” wymiennym i
niewymiennym,
zna omawiane wyrazy z h i ch,
rozumie, że są rodziny wyrazów, które mają wspólną cząstkę,
wie, po których spółgłoskach piszemy „rz”,
umie kojarzyć tematycznie słowa z opracowaną trudnością ortograficzną,
zna regułę stosowania zmiękczeń,
wyjaśni ciekawostki ortograficzne
rozumie, po co się uczy pisać bezbłędnie,
wie, że znajomość ortografii jest tylko częścią umiejętności wykształconego
Polaka.
REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów klas I-III.
2. Uczniowie klas I uczestniczą w konkursie od II semestru roku szkolnego lub
z chwilą poznania wszystkich liter alfabetu.
3. Konkurs odbywa się od października 2015 r do czerwca 2016 r roku według
podanego harmonogramu.
Temat bloku
Termin
realizacji
1. Mieszkańcy
ogrodów
X
2. Z głową w
chmurach
XI
3. Polskie święta
Boże
Narodzenie
4. Dzień Babci i
Dzień
Dziadka w
naszej szkole
5.
Od źródła
do morza
XII
I
II
-
6.
7.
W świecie
lektur
III
Nadejście
wiosny
IV
Tematyczny zestaw ortograficzny
Zwierzęta z ogrodów ZOO i nie tylko.
- pisownia „ż” w większości nazw zwierząt w
Polsce: żaba, żuk, żyrafa, żubr, żbik, żmija, żółw,
piżmak, jeż, bażant , wąż, czyżyk, wyżeł, nosorożec,
Pamiętamy te cztery wyrazy, które nie mają „ż”:
tchórz, nietoperz, orzeł, węgorz.
Marzę – układam melodię, piszę wiersze – co nam
wpada do ucha!
- pisownia „rz” po spółgłoskach: b, d, g, j, k, p, t, w,
ch
Be – de – gie – jot – ka
Pe – te – wu – cha – wpadają nam do ucha po nich
„rz” – pisze się o tym każda druga klasa wie.
Tradycje świąt Bożego Narodzenia – ozdoby
choinkowe
- Pisownia wyrazów z ch
Ach, ten hałas w mojej szkole.
- pisownia głośnych wyrazów z „h”: hałas, hałaśliwy,
huk, zahuczało, harmider, huknęło.
- pisownia imion w języku polskim z literą „H”:
Helenka, Hubert, Henryk, Henryka, Hilary, Halina,
Hania, Horacy, oprócz: Chryzostoma, Chrystiana.
Pisownia Babcia i Dziadek
- opracowanie zmiękczeń: cia, cie, cio, ciu, nia, nie,
nio, niu, sia, sie, sio, siu, zia, zie, zio, ziu, dzia, dzie,
dzio, dziu, z utrwaleniem zasady, że przez „i”
zmiękczamy przed samogłoską.
Źródło – skąd wypływają rzeki
- opracowanie niektórych wyrazów z „ó”
niewymiennym:
źródło, próba
późno, skóra
córka, Józef
Polskie góry
- pisownia rodziny wyrazów: góra, góral, góralka,
góreczka, górski, górzysty, pagórek wzgórek.
Świat baśni
- wyrazy z „ó” niewymiennym – rodzina wyrazów ze
świata baśni: królewna, król, królowa, królewicz,
królestwo, królewski.
Śpiew ptaków na wiosnę
- małe i duże ptaki z „ó”: wróbel, jaskółka, sójka,
przepiórka, mysikrólik, sokół, myszołów
Na wiosenne porządki zakładam fartuszek
- pisownia wyrazów z końcówką – uszek: fartuszek,
garnuszek, kożuszek, świntuszek, jabłuszek,
Tadeuszek, Mateuszek, itp.
2
8.
9.
Na dnie
morza
V
Na górskim
szlaku
VI
- pisownia wyrazów z zakończeniem –uje, -uję, ujesz,
Krajobraz nadmorski
- wyrazy z „rz” wymiennym: morze – morski,
jeziorze – jezioro, wierzę – wiara, itp.
- pisownia cząstki nie
Piszczące krótkie wyrazy z „ż”:
- że, iż ,już, aż, chociaż, może, gdyż, ponieważ,
również, też, a także każde przecież Przypomnienie
znanych zasad uczonych przez cały rok.
Np. wierszyki typu:
Pif – paf
Szedł paw
Padł wśród traw
Co za traf
- pisownia wielką literą,
4. Na starcie uczeń otrzymuje 0 pkt. Za błędy I stopnia odejmowany jest 1punkt, za
błędy II stopnia 0,5 pkt. Punkty ujemne sumuje się.
5. W każdym miesiącu i na każdym poziomie edukacyjnym podyktowane zostanie
dyktando sprawdzające umiejętność zastosowania danej trudności
ortograficznej
6. Po każdym etapie punkty są sumowane.
7. O wynikach konkursu uczniowie są informowani podczas apelu szkolnego.
8. Dyktando na danym poziomie edukacyjnym przeprowadza oraz sprawdza
nauczyciel klas I-III, który nie uczy w danej klasie zgodnie z przyjętymi zasadami
kontroli i oceny prac pisemnych oraz ustaloną punktacją
9. Mistrzem Ortografii na poszczególnych poziomach zostaje uczeń, który utrzymał
stan zerowy lub uzyskał najniższą ilość punktów ujemnych.
10. Podsumowanie szkolnego konkursu ortograficznego nastąpi w czerwcu 2016
roku podczas apelu podsumowującego rok szkolny 2015/2016.
ZASADY OCENY BŁĘDÓW ORTOGRAFICZNYCH W KLASACH I - III
KLASYFIKACJA BŁĘDÓW ORTOGRAFICZNYCH
Rodzaj błędu
Błędy za 1 pkt
Typ błędu
Użycie „u” zamiast „ó” i odwrotnie.
Błędne zapisy „rz” i „ż”.
Błędne zapisy „h” i „ch”.
Błędy w zakresie łącznego i rozdzielnego pisania „nie” z
poznanymi częściami mowy (rzeczownikami, przymiotnikami,
czasownikami ,przysłówkami i liczebnikami).
3
Błędne użycie wielkiej i małej litery.
Błędne oznaczenie miękkości.
Ominięcie wyrazu z trudnością ortograficzną.
Błędy za 0,5 pkt
Błąd w przenoszeniu wyrazów.
Omyłka (brak literki, kreski, haczyka, przestawienie liter,
ominięcie wyrazu bez trudności ortograficznej).
Pisownia „ę, ą” oraz połączeń literowych „on, om, en, em”.
Błędne użycie „i” i „j”.
Brak kropki, znaku zapytania lub wykrzyknika na końcu zdania,
brak przecinka w wyliczeniu.
Brak przecinka lub innego znaku interpunkcyjnego w środku
zdań.
NACOBEZU DLA UCZNIÓW KLAS I - III
PISANIE ZE SŁUCHU I Z PAMIĘCI
1. Spójnie zapiszesz cały tekst dyktanda;
2. Zdania zapisujesz od wielkiej litery i kończysz odpowiednim znakiem
interpunkcyjnym;
3. Umiesz zastosować sprawdzaną zasadę ortograficzną w pisowni wyrazów;
4. Umiesz pisać wyrazy podane przez nauczyciela;
5. Zadbasz o poprawność interpunkcyjną i ortograficzną tekstu;
6. Estetycznie zapiszesz tekst dyktanda;
Małgorzata Kosacka-Ozygała
Organizator szkolnego konkursu
4

Podobne dokumenty