pokaż - Tychy

Komentarze

Transkrypt

pokaż - Tychy
uh'
OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy
t
Wp
-04- 2
2010
L.dz
!-'UliIJI
1!:fJtY
•
,
dnia
4?~Q':t~QIO.
r.
(miejscowosc)
Uwaga:
1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda,
starannego i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczególne
rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku
zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc
poszczególnych
skladników majatkowych, dochodów i zobowiazan do majatku
odrebnego i majatku objetego malzenska wspólnoscia
majatkowa.
4. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy majatku w kraju i za granica.
5. Oswiadczenie o stanie majatkowym obejmuje równiez wierzytelnosci
pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia
zawarte sa informacje jawne, w czesci B zas
informacje niejawne dotyczace adresu zamieszkania
skladajacego
oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.
CZESC A
Ja, nizej podpisany(a),
IM-cjCi. flJacJ2j8ke;:t. r.cx:bNe-:
.
(imiona i nazwisko
urodzony(a)
24..10..1981f
~~~~.~~~~~s~o.
6ol::1oe1.ge(,
~~ftY!?-I
.
::i(~Q..ki./:
IUnk.qd:':':'i2C1did:intCi3.f.d :i{;Ql?Y::::::::::::::::::
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad
malzenskiej wspólnosci majatkowej lub stanowiace mój majatek odrebny:
I.
Zasoby pieniezne:
- srodki pieniezne
zgromadzone
.Q[~
w walucie polskiej:
.OOfy.wy ...
-~~~i~~~'~~~~~§~i~~~;':
fc2T~::Ct~~:::::::::::::::::::::::::::::::
.................................•...
:..;. ~'t:/o;JY
~fi'
.................. ne. kwote: .91.-e.
i.
.
','
.
II.
1.
.00.00
om o powlerzc
••••••
D
.
h'nl: ..':G<
nj~'
tyt:ul
prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni:
''U' ,
2
o wartoscl:
••
6.~8.e m2,
1.<.' ••.
r>1EJ
.....-.:-<
/"'I/J.H
o Itla!:'tosci:
2QO.CKXJfP.1.
tytul prawny: .~~/X2~()~.h~~~~
3. Gospodarstwo rolne:
•...
rodzaj gospodarstwa:
o
war~osci:
.r;;)f? .~
rodzaJ
zabudowy:
tytul prawny:
Z tego tytulu
dochód
w wysokosci:
.
.
,
powierzchnia:
.klB. c!::>fy~y
w roku ubieglym
.00..C!:)f{j&y
..
.
j
JQJB.ClbIy.Q;7?/,
osiag~alemjelam)
..
.
t:fe.c;i:;JItf.~
.c.b.1J:I~.
.....•&~v:.,:.,.,'
tOJc>oI
~ J
.
przychód
i
.
4. Inne nie!"uchomosci:
powierzchnia:
GR/2AZ;
.;J5m~
nr q.
TYCHY; Ul. -k-~(;;jJkO
V
.
~.~~~~~§~i
;. W (;bb: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
~;:'~l
prawny: (i;Z)2l~.QlUo.Ni.f2Q:2ye7Ci
l:f-l-ra~~.t:i.~pr::tf.O.t.
~fkO·I··l]t
(JOJCX7U..
7O..
III.
l. Posiadam udzialy w spólkach handlowych z udzialem gminnych
osób prawnych lub przedsiebiorców, w których uczestnicza
~~~~~.~~.~~~~.~~~~~:.~.~~
.
udzialy
te stanowia
spólce:
.~
pakiet wiekszy
niz 10% udzialów
w
..~~
.
2. Posiadam udzialy w innych spólkach
podac liczbe i e~itenta udzialów:
. . . . . . . . . . . . 121f:::?
.00000w..y
handlowych
- nalezy
.
,
.
IV.
l. Posiada~ akcje w spólkach handlowych z udzialem gminnych
osób prawnych lub przedsiebiorców,
w których uczestnicza
takie osoby - na{ezy podac liczbe i emitenta akcji:
.............
Ge.~
akcje te stanowiA
.............
~
.
pakiet wiekszy
w spólce:
.
..~
.
Z tego tytulu osiagnalem(elam)
wysokosci:
niz 10% akcji
..r;;JJEJ.
w roku ubieglym
dochód
w
f!::IQ;2y
2. Posiadam akcje w innych spólkach
liczbe i emi tenta akcj i:
.
handlowych
- nalezy
podac
.
.............Ge. oo.+y.o::?d
.
V.
Nabylem (am) (nabyl mój malzonek, z wylaczeniem mienia
przynaleznego do jego majatku odrebnego) od Skarbu Panstwa,
innej pans~wowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorial~ego,
ich zwiazków lub od komunalnej osoby prawnej
nastepujace mienie, które podlegalo zbyciu w drodze przetargu
nalezy pocac opi? mienia i date nabycia, od kogo:
........
J:)I:e ..
-
d:J.ty.G:2{,/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
VI.
1.
Prowadze dzialalnosc gospodarc~a
(nalezy podac forme prawna
t21f:? ~
. , ... , .. , .. , .. , . , , .. , , ....
i przedmiot dzialalnosci):
- osobiscie
f218.-,
., .. ,..,',',
~c.w.
.,,.,,,,..,
,
, .
.
- ~~~6i~i~'~'i~~~i'~~~~~~i'~:
(Xj~:::::::::::::::::::::::::::
z tego tytulu osiagnalem(elam)
w roku ubieglym przychód
i dochód w wysokosci:
",.".,""',.,
"., .. ".,
','"
2. Zarzadzam dzialalnoscia
gospodarcza lub jestem
przedstawicielem
pelnomocnikiem
takiej dzialalnosci
(nalezy
podac forme prawna i przedmiot pzialalnosci):
", .. ,." .. ,',.,
. . . . . . ,
, ~,
- osobiscie
,.,
" ~
,c;Jf:;J:fY..();;2.f:/.
, ,
Obf:g.WI:d, , .. ,
, ,
,,
,
,
.
.
,
,.,
.
.
- ~~~6i~i~'~'i~~~i'~~~~~~i'
~~::::::::::::::::::::::::::::
VII.
W spólkach
handlowych
(nazwa, siedziba
spólkl):
".,.".,
,.,
.
~.j~~~~~'
~~i~~ki~~'
;~~;~d~'
(~d'
~~~&C~1fi::::::::::::::::::
- jestem
czlonkiem
rady nadzorczej
(od kiedy):
l2k2 .()(:)"~,
.
~'j~~~~~'~~i~~ki~~'k~~i~ji'~~~i~~j~~j'
(~d'ki~d~;;':~
~Ciz~::::::::
Z tego tytulu osiagnalem(elam)
w roku ubieglym
dochód.
w wysokosci:
,.."., .. ,.,.,"',
.. ,',.,., .. ,.. ,.,' ,~,
VIII.
Inne dochody
dzialalnosci
osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej
zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot uzyskiwanych
,~
.
~'/')(:j "ft. ' .. '':fli' 'y' , , , . , , .. ,
z k~zdego tytulu:...;..:..1,,"', ... ,"'"
., cKX2/'(!y:;)/
.reQfa, -:. .[2.OOunu.Ci
.<:Xi d2C0Q,. ·fl;C::J,
.. ~ -::l(x)&
.;. . re"&. I.. .-."'f. .18
,Q. ,,829."eg.f2
,
, ,
, ',..
1Yfu '!l!, fYta;;.?J:::iCYr.r2j
IX.
Skladniki
przypadku
mienia ruchomego o wartosci powyzej
pojazdów mechanicznych
nalezy podac
rok produkcj i): . ,r;;e ..
~
,
10,000 zlotych
marke, model i
,.,,
.
.
.
(w
, .. ,
.
X.
Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym
zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly
~~:~~~~~~)
;w~~~~~,~,~~~~~,~~~~~~~~~~:
.~.~~~~~~.
Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie
233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
.f:pby~'~, Otd:2olQ ..
(miejscowosc,
l Niewlasciwe
data)
art.
~~~~P\::~::;::
. ~~.~.O.~~~~
!".
...
skreslic.
2 Nie
dotyczy dzialalnosci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji
roslinnej i zwierzecej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie
dotyczy rad nadzorczych
spóldzielni mieszkaniowych.