Postanowieniem z dnia 03.12.2010r. sędzia komisarz zezwolił

Transkrypt

Postanowieniem z dnia 03.12.2010r. sędzia komisarz zezwolił
Postanowieniem z dnia 03.12.2010r. sędzia komisarz zezwolił syndykowi masy upadłości
„MaDo” Maciej Macuga, Tomasz Dobras, Anna Macuga- Tyś Sp. jawna w Barczewie na
sprzedaż następujących składników masy upadłości:
Lp. Określenie przedmiotu sprzedaży
cena wywoławcza
netto w złotówkach
1. Automat ESI- 321 Plazma- urządzenie
do cięcia stali, rok prod. 2007
60.000,-
2. Sprężarka GA 30 FF 10 bar śrubowa,
rok prod. 2004
11.880,-
3. Prasa krawędziowa hydrauliczna
typ PPH 160, rok prod. 1979
20.160,-
4. Wózek prowadzący PRO 11 Skorpion
1.559,-
5. Suwnica bramowa udźwig 800 kg
1.125,-
6. Rama na zabudowę
3.000,-
7. Rama na zabudowę
2.150,-
8. Rama na przyczepę
7.300,-
9. Rama
2.150,-
10. Przyczepa do bali
3.500,-
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Pisemne oferty w języku polskim zgodnie z regulaminem konkursu ofert mogą być
składane w zaklejonej kopercie w terminie do 06 kwietnia 2011 r. do godz. 1400
w Kancelarii Syndyka ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz (decyduje data
doręczenia oferty na podany adres) z czytelnym napisem na kopercie „oferta
zakupu ruchomości”. Oferta powinna zawierać m.in. oświadczenie o zapoznaniu
się z regulaminem i przyjęciu go bez zastrzeżeń oraz oświadczenie o zapoznaniu
się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży.
Składający ofertę powinien pod rygorem odmowy przyjęcia oferty, wpłacić
wadium w wys. 10% ceny wywoławczej na konto upadłego 72 1160 2202 0000
0001 7218 4014.
Oferty mogą być składane przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby
prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność
do czynności prawnych.
Otwarcia i rozpoznania ofert dokona syndyk w dniu 07 kwietnia 2011 r. jawnie
o godz. 900 w Kancelarii Syndyka w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 73.
Ogłoszenie oraz warunki konkursu mogą być zmienione lub odwołane.
Konkurs ofert może być zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Syndyk niezwłocznie poinformuje oferentów o wynikach konkursu.
Uczestnik konkursu, którego oferta została wybrana jest związany z ofertą
do upływu wyznaczonego przez Syndyka terminu zawarcia umowy.
Cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona
i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
Szczegółowe warunki konkursu określa „Regulamin Konkursu” ustalony przez
sędziego komisarza wyłożony do wglądu w Kancelarii Syndyka .
Informacji o ruchomościach ofertowych do sprzedaży udziela Pan Maciej Macuga
tel. 609 257 084, z którym można uzgodnić termin oględzin.

Podobne dokumenty