Buduj z nami formę na lato!

Transkrypt

Buduj z nami formę na lato!
Regulamin promocji
Buduj z nami formę na lato!
1.
Organizatorem akcji promocyjnej
Buduj z nami formę na lato!,
zwanej dalej Akcją, jest
Elektroskandia Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Dziadoszańskiej 10, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod nr KRS 0000032454,
zwana dalej Organizatorem.
2.
Akcja obejmuje wszystkie produkty producentów Hager, Erko, Osram, znajdujące się na magazynach
Elektroskandia Polska (magazyny oddziałów oraz centralny).
3.
Akcja prowadzona będzie w okresie od 01.04 do 31.05.2013 lub wyczerpania stanu nagród.
4.
Akcja jest skierowana do klientów i pracowników klientów Elektroskandia Polska (zwanych dalej
Uczestnikami), którzy za złożenie zamówienia (w przypadku, gdy uczestnikiem jest pracownik klienta), na
podstawie którego klient dokona zakupu, lub za zakup (w przypadku gdy uczestnikiem jest klient) produktów
objętych promocją mogą otrzymać nagrody, zgodnie z poniższym zestawieniem:
5.
2.000 zł netto
para skarpet funkcyjnych biegowych Nike Running Anti-Blister (50 szt)
4.000 zł netto
bon Sodexho o wartości 100 zł brutto (40 szt)
6.000 zł netto
bluza biegowa funkcyjna Rogelli (20 szt)
8.000 zł netto
pulsometr POLAR (20 szt)
Można łączyć sprzedaż z kilku faktur różnych producentów, aby uzyskać większą wartość zakupów. Do akcji
nie można zaliczyć sprzedaży pod inwestycje.
6.
Aby zamówić nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza, będącego załącznikiem nr 1
do niniejszego regulaminu i przesłania go na adres e-mail: [email protected]
7.
Nagroda zostanie dosłana Uczestnikowi na adres wskazany w formularza, w ciągu 2 tygodni od daty
zakończenia akcji. Wraz z nagrodą Uczestnik otrzyma dokument potwierdzający odbiór nagrody (będący
załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu), który należy podpisać i odesłać na adres: Elektroskandia
Polska Sp. zo.o., Dział Marketingu, Ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań lub wysłać skan dokumentu
na [email protected]
8.
Towary zakupione w ramach promocji nie podlegają zwrotowi.
9.
Warunkiem wydania nagrody jest brak przeterminowanych zobowiązań płatniczych Uczestnika w stosunku
do Organizatora, na dzień wydania nagrody.
10. Uczestnicy, po otrzymaniu nagrody podlegają obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych, stosownie
do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), a także ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych (PIT), z zastosowaniem zwolnienia do 200 zł brutto wartości nagrody.
Zwolnienie to nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, które otrzymały nagrodę w wyniku
jej prowadzenia. Wówczas otrzymana nagroda stanowi przychód z tej działalności i podlega opodatkowaniu
na zasadach ogólnych.
11. Przystępując do akcji Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.