„BLISKIE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ” Piękno rzeczy śmiertelnych mija

Transkrypt

„BLISKIE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ” Piękno rzeczy śmiertelnych mija
I BIENNALE SZTUKI DZIECI I MŁODZIEśY TORUŃ 2010
Patronat honorowy:
Pani Iwona Waszkiewicz – Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty
Patronat merytoryczny:
Wydział Sztuk Pięknych UMK - Zakład Edukacji Artystycznej w Toruniu
Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i
Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu
„BLISKIE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ”
Piękno rzeczy śmiertelnych mija, jedno, co się nigdy nie
zmienia, to kształt piękna i Ŝyjąca w nas potrzeba.
Objawiać róŜne formy piękna i ukazać artystę to główny cel
„Bliskich spotkań ze sztuką”. Stwarzać, podziwiać, wyzwalać
i kontemplować, wydobywać i oswajać, to wyzwanie rzucone
wszystkim - uczniom i nauczycielom, twórcom i odbiorcom,
tym, co mają talenty i tym, co ich nie posiadają.
Miło nam zaprosić nauczycieli oraz uczniów do udziału w I Biennale Sztuki
Dzieci i MłodzieŜy - Toruń 2010, pod hasłem „Bliskie spotkania ze sztuką”.
Głównym celem naszego przedsięwzięcia jest konfrontacja i prezentacja plastycznego
dorobku nauczycieli plastyki i sztuki, z ostatnich trzech lat pracy, w róŜnych dziedzinach
sztuk plastycznych. Biennale ma charakter konkursu. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone
i wyróŜnione.
Niemniej waŜnym celem jest popularyzacja historii kultury i sztuki, w tym takŜe
ludowej naszego regionu poprzez poznawanie wystaw w Muzeum Etnograficznym
w Toruniu.
Organizator:
Zespół Szkół nr 1 w Toruniu
Współorganizatorzy:
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu
V Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
I. Termin: 15.III-30.IV. 2010 r.
II. Kategorie konkursowe:
1. Rysunek: ołówek, pastel, kredka kolorowa
2. Malarstwo: plakatowe, pastel olejny, akwarela, malarstwo na szkle (witrochromia)
3. Grafika: wklęsło i wypukłodrukowa, linotyt, gipsoryt, ceratoryt, monotypia, techniki
metalowe, kalkografia
4. Fotografia; czarnobiała, kolorowa
5. Grafika komputerowa (wydruki barwne)
6. Formy przestrzenne: z papieru, metalu, drewna i innych materiałów ekologicznych
III. Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie – pokazie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum
i szkół ponadgimnazjalnych, uczestnicy warsztatów plastycznych, zajęć pozalekcyjnych
działających w placówkach oświatowych
2. Format prac:
Malarstwo, rysunek A4 -A1, grafiki nie mniejsze niŜ B5, wskazane A4 i A3, fotografia:
większa od 15X21, grafika komputerowa: format A4 w formie wydruku, formy przestrzenne
dające się zaprezentować w przestrzeni, nieprzekraczające rozmiaru 1m³
3. Prace podpisane wg wzoru: imię i nazwisko autora, pełna nazwa szkoły, klasa, imię
i nazwisko nauczyciela,tel. szkoły,e- mail, naleŜy przysłać lub dostarczyć na adres:
Zespół Szkół nr 1
87-100 Toruń
Ul. Wojska Polskiego 47a
4. Jeden uczestnik moŜe zgłosić prace z kaŜdej kategorii zaś z jednej wybranej do 3 prac.
5. Nagrody zostaną przyznane w kaŜdej kategorii konkursowej oraz w kaŜdej grupie
wiekowej tj. szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne.
Nagrody przyzna powołane przez organizatorów jury, w skład, którego wejdą doświadczeni
nauczyciele plastyki oraz toruńscy artyści.
6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania
ich w celach reklamowych.Prace przechodzą na własność organizatorów.
7. Zasięg konkursu; Województwo kujawsko-pomorskie
8. Uroczyste podsumowanie, wystawa oraz wręczenie nagród odbędzie się w Muzeum
Etnograficznym w Toruniu 14 maja 2010r. o godz.12:00. Osoby zaproszone,
zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą mailową.
Będzie to ŚWIĘTO SZTUKI gdzie po podsumowaniu konkursu, uczestnicy zwiedzą
wystawę Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza (1850-1950) w Arsenale,
w amfiteatrze zaś uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
zaprezentują swoje muzyczne fascynacje od muzyki ludowej zacząwszy, poprzez muzykę
rockową, popularną na prezentacji utworów Fryderyka Chopina kończąc. Nauczyciele
zaprezentują swoje pasje artystyczne prowadząc mini warsztaty rękodzieła i warsztaty
plastyczne.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej ZS nr 1 w Toruniu oraz
Muzeum Etnograficznego w Toruniu.
W imieniu organizatorów
Zbigniew Matuszewicz
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Toruniu