Kierunki zmian w pomocy społecznej (D8)

Transkrypt

Kierunki zmian w pomocy społecznej (D8)
Kierunki zmian w pomocy społecznej (D8)
Kierunki zmian w pomocy społecznej
Cel szkolenia
i grupa
docelowa
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom planowanej reformy systemu pomocy
społecznej, wyjaśnienie kluczowych zmian i związanych z nimi praktycznych następstw dla
podmiotów pomocy i integracji społecznej.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników kadr pomocy i integracji społecznej
z terenu województwa śląskiego, w szczególności kadrę zarządzającą JOPS.
Szkolenie trwa 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) i obejmuje m.in. następujące
zagadnienia:
Program
Problemy pomocy społecznej i ich podłoże z różnych perspektyw - przyczyny zmian
w pomocy społecznej;
Projektowane zmiany, dotyczące relacji pracownik socjalny – klient pomocy
społecznej;
Nowe narzędzia do walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym – Krajowy
Program Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym;
Reforma organizacji struktury i zakresu działania jednostek pomocy społecznej;
Propozycje zmian w zakresie świadczeń, usług wspierających i aktywizujących;
Rozwijanie usług aktywizacyjnych oraz rozwijanie przedsiębiorczości ekonomii
społecznej jako droga do aktywnego włączania osób korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej;
Podniesienie podmiotowości odbiorców pomocy społecznej;
Rola i zadania innych służb w systemie pomocy społecznej (oświata, służba
zdrowia, kuratorska służba Sądowa, Policja, Prokuratura);
Dyskusja, pytania uczestników.
Liczba miejsc – 40
Liczba grup – 2
Termin: kwiecień – maj 2015 roku
Informacje
organizacyjne
Szkolenie będzie realizowane w Katowicach, w trybie stacjonarnym, w godzinach od 9:00 do
15: 45 (godziny rozpoczęcia i zakończenia mogą ulec niewielkim zmianom). Podczas szkolenia
organizator bezpłatnie zapewnia uczestnikom lunch, przerwę kawową oraz materiały
dydaktyczne. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników do miejsca realizacji
zajęć.
Dokładny termin i miejsce realizacji zajęć będą znane po zakończeniu procedur
związanych z wyborem Wykonawcy.
Projekt “Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty