Seminarium europejskie o walce z ubóstwem i wykluczeniem

Transkrypt

Seminarium europejskie o walce z ubóstwem i wykluczeniem
Seminaria europejskie
koordynatorka: Aleksandra Saczuk
[email protected]
SE(14) 17.05.2010
Rok 2010 – Europejski Rok Walki z
Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym
O
przyczynach
i
celach
europejskiej
kampanii
oraz
podejmowanych działaniach w
ramach
Europejskiego
Roku
Walki
z
Ubóstwem
i
Wykluczeniem
Społecznym
dyskutowaliśmy z Agnieszką Kosel
z Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej (MPiPS) oraz Katarzyną
Pszczołą z Przedstawicielstwa KE w
Polsce.
Rozpoczęliśmy od odpowiedzi na podstawowe pytanie: czym jest
Europejski Rok. To inicjatywa, której patronuje Unia Europejska – zaczęła
Agnieszka Kosel. Decyzję o ustanowieniu Europejskiego Roku Walki z
Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym podjęły Parlament Europejski i
Rada UE w październiku 2008 roku. Nad realizacją ustalonych wytycznych
czuwa Komisja Europejska. Za wdrażanie Europejskiego Roku na poziomie
krajowym odpowiada w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
(pełni funkcję tzw. krajowego organu wykonawczego), tłumaczyła
przedstawicielka ministerstwa. Ministerstwo przygotowało krajowy
program wdrażania Europejskiego Roku (dostępny na stronie MPiPS; zob.:
http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1334), który uwzględnia cele i
wytyczne unijnej inicjatywy, jak również krajowe priorytety. Dlatego – jak
mówiła pani Kosel – ministerstwo zdecydowało, że krajowe projekty
powinny koncentrować się na przeciwdziałaniu ubóstwu dzieci,
międzypokoleniowemu przekazywaniu biedy oraz wsparciu osób
starszych. Przedstawicielka MPiPS wymieniła kilka inicjatyw i wydarzeń
podjętych w ramach Europejskiego Roku 2010, zachęcając do odwiedzenia
strony ministerstwa, gdzie znajdują się dokładniejsze informacje.
Chociaż Przedstawicielstwo KE w Polsce – łącznik miedzy Komisją
Europejską a polskim społeczeństw – nie było zobligowane do
podejmowania działań w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i
Wykluczeniem Społecznym – zaczęła Katarzyna Pszczoła z Wydziału
Informacji i Komunikacji Społecznej PKE – to uwzględniło wytyczne
tegorocznej europejskiej kampanii w swoim planie działań na rok 2010. K.
Pszczoła zaznaczyła, że postanowili – po burzliwych naradach w zespole –
skupić się na kwestii osób niepełnosprawnych. Rok to krótki czas, dlatego
chcemy skoncentrować się na wybranym aspekcie. To daje większą
szansę na odciśnięcie piętna, osiągnięcie dostrzegalnych efektów,
przedstawiła strategię Przedstawicielstwa. Dalej tłumaczyła, że kwestię
integracji osób niepełnosprawnych można połączyć z zagadnieniem
wolontariatu (rok 2011 ogłoszono Europejskim Rokiem Wolontariatu), co
daje możliwość kontynuacji niektórych inicjatyw w przyszłym roku.
Z prezentacji dowiedzieliśmy się, jakie działania Przedstawicielstwo
podjęło lub podejmie w związku z tegoroczną europejską kampanią: m.in.
konkurs dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych (22
marca – 15 czerwca); konferencja na temat rynku pracy (październik),
publikacja edukacyjna (Olimpiady Specjalne Polska) i – na zakończenie
roku – Wielka Gala Integracji, która odbędzie się w Sali Kongresowej.
Kwestia integracji osób niepełnosprawnych została uwzględniona również
w cyklicznych projektach, w które angażuje się Przedstawicielstwo: Dzień
Europy i Parada Schumana oraz „EuroQuiz 2010”.
Goszczące ekspertki pytane o klucz, jakim kieruje się Unia ogłaszając
Europejski Rok, odpowiedziały zgodnie, że trudno go wskazać. Wystarczy
przypomnieć, że rok 2008 okrzyknięto Europejskim Rokiem Dialogu
Międzykulturowego, 2009 – Kreatywności i Innowacji, przyszły rok, jak już
wspomniano, będzie Rokiem Wolontariatu. W ten sposób UE niewątpliwe
zwraca uwagę i próbuje zainteresować określonym zagadnieniem. Podczas
seminarium nie zabrakło krytycznych ocen – europejska kampania pozwala
na zasygnalizowanie problemu, jednak przez rok trudno jest zrealizować
projekty, pozwalające na osiągnięcie wymiernych efektów, na rozwiązanie
problemów, choćby osób niepełnosprawnych. Stąd uzasadnione zarzuty o
nieefektywność i powierzchowność europejskiej kampanii.
Jednocześnie nasze poniedziałkowe seminarium – jak również kampania
Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym –
obaliło mit, głoszący, że UE to „ziemia obiecana”. Unia Europejska to nie
tylko europejski model społeczny, zwiększanie bogactwa i dobrobytu, ale
także wspólnota obywateli, z których co szósty (tj. 80mln) żyje poniżej
progu ubóstwa.
To było nasze ostatnie merytoryczne spotkanie, które zamknęło piątą
edycję Seminariów europejskich. W tym świetle obecność Katarzyny
Pszczoły z Przedstawicielstwa KE
nabrała symbolicznego znaczenia:
Seminaria europejskie – organizowane przez Fundację Schumana i
Fundację Konrada Adenauera – objęte są patronatem Przedstawicielstwa
Komisji Europejskiej w Polsce.
Seminaria objęte są patronatem
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce