Zestawienie zbiorcze oceny satysfakcji studentów z udziału w

Transkrypt

Zestawienie zbiorcze oceny satysfakcji studentów z udziału w
Zestawienie zbiorcze oceny satysfakcji studentów z udziału w
zajęciach w roku akademickim 2011/12
Raport przedstawia zbiorcze wyniki internetowej anonimowej ankiety wypełnionej przez
studentów. Ocena ta dotyczyła umiejętności nauczycieli w przekazywaniu wiedzy
teoretycznej ,stosowania w prezentacji zagadnień teoretycznych praktycznych przykładów,
poziomu wykorzystania pomocy dydaktycznych ,oceny stopnia przygotowania do zajęć.
Studenci oceniali również takie aspekty jak umiejętności interpersonalne nauczycieli
akademickich tj. komunikatywność, postawy wobec studentów. Ogółem studenci dokonali
tylko 153 oceny .Ankietę mimo wielu zachęt wypełniło stosunkowo niewielu studentów.
Proces uczenia się zależy od tego czy student postrzega przedmiot jako interesujący
,ciekawy. Nie bez znaczenia jest również sposób przekazywania wiedzy przez wykładowcę.
Umiejętność przekazania wiedzy i wzbudzenia zainteresowania u słuchaczy przez nauczycieli
akademickich została oceniona następująco wykres 1
Tabela nr 1 Umiejętność przekazania wiedzy i wzbudzenia zainteresowania u słuchaczy
60
50
40
30
Serie1
20
10
0
do 3,00
3.01 do 3,50 3,51 do 4,00 4,01 do 4,50 4,51do5,00
Zdecydowana większość bo 77,1% ocen w tym zakresie to oceny dobre(25,5%) i bardzo
dobre (51,6%).
Umiejętność odwoływania się do praktyki poprzez prezentowanych zagadnień
teoretycznych i odwoływanie się do przykładów była również oceniana w ankiecie.
Oceny przedstawia tabela nr.2.
Tabela nr 2 Nasycenie zajęć praktycznymi przykładami
45
40
35
30
25
Serie1
20
15
10
5
0
do 3,00
3.01 do 3,50 3,51 do 4,00 4,01 do 4,50 4,51do5,00
Analiza wyników wskazuje ,że oceny są już mniej jednoznaczne. Warto zauważyć ,że 10%
studentów ocenia tę umiejętność na ocenę dostateczną lub niżej ,zaś jedna piąta studentów
wystawia ocenę powyżej dostateczny plus. Prawie połowa studentów wystawia też oceny
bardzo dobre i dobre.
Studenci bardzo doceniają zaangażowanie prowadzących w realizację zajęć. Wyniki ilustruje
tabela nr 3
Tabela 3 Zaangażowanie prowadzących w realizację zajęć
60
50
40
30
Serie1
20
10
0
do 3,00
3.01 do 3,50 3,51 do 4,00 4,01 do 4,50 4,51do5,00
Jak widać aż 82,35 % ocen jest wyrażona za pomocą oceny dobrej i bardzo dobrej. Studenci
doceniają i zwracają uwagę na wysoki poziom zaangażowania dużej grupy wykładowców.
Zaangażowanie prowadzącego zajęcia często jest powiązane z poziomem przygotowania
wykładowcy do zajęć. Ocena tego aspektu została przedstawiona w tabeli nr 4.
Tabela nr 4 Poziom przygotowania zajęć
80
70
60
50
40
Serie1
30
20
10
0
do 3,00
3.01 do 3,50 3,51 do 4,00 4,01 do 4,50 4,51do5,00
Ten aspekt jest najwyżej oceniany przez studentów . Z tego można wysnuć wniosek
wykładowcy są postrzegani w znacznej większości jako bardzo i dobrze przygotowani do
prowadzenia zajęć.
Ocenę wykorzystania pomocy dydaktycznych w trakcie zajęć ilustruje tabela nr 5
Tabela nr 5 Wykorzystanie pomocy dydaktycznych
45
40
35
30
25
Serie1
20
15
10
5
0
do 3,00
3.01 do 3,50 3,51 do 4,00 4,01 do 4,50 4,51do5,00
28,6 % studentów ocenia poziom wykorzystania pomocy dydaktycznych jako dostateczny i
dostateczny plus , 68,6% jako dobry i bardzo dobry.
Kierowanie procesem uczenia się studenta wymaga dobrych umiejętności interpersonalnych
w tym szczególnie dobrych umiejętności związanych z procesem komunikowania się. Wyniki
ocen prezentuje tabela nr 6
Tabela 6 Komunikatywność wykładowców
70
60
50
40
Serie1
30
20
10
0
do 3,00
3.01 do 3,50 3,51 do 4,00 4,01 do 4,50 4,51do5,00
Analiza wyników wskazuje ,że z perspektywy studentów znakomita większość studentów
postrzega prowadzących jako osoby komunikatywne. Ocenę dobrą i powyżej uzyskało 64,5
procent prowadzących. Studenci jeszcze wyżej ocenili te walory zachowania ,które określa
się mianem kultury osobistej – tabela 7
Tabela 7 Kultura osobista prowadzącego zajęcia
120
100
80
60
Serie1
40
20
0
do 3,00
3.01 do 3,50 3,51 do 4,00 4,01 do 4,50 4,51do5,00
Nie bez znaczenia w tworzeniu klimatu uczelni są postawy prowadzących wobec studentów.
Jedno z pytań ankiety internetowej dotyczyło życzliwości wykładowców wobec studentów .
Ich oceny przedstawia tabela 8.
Tabela nr 8 Życzliwość prowadzących wobec studentów
70
60
50
40
Serie1
30
20
10
0
do 3,00
3.01 do 3,50 3,51 do 4,00 4,01 do 4,50 4,51do5,00
Struktura ocen przedstawia się następująco ;81% oceny bardo dobre i dobre,16,9% oceny
dostateczne do dobrej .Około 2% ocenia życzliwość prowadzących poniżej dostatecznej.