Bruksanvisning för elvisp Bruksanvisning for elektrisk visp

Komentarze

Transkrypt

Bruksanvisning för elvisp Bruksanvisning for elektrisk visp
Bruksanvisning för elvisp
Bruksanvisning for elektrisk visp
Instrukcja obsługi miksera
Operating Instructions for Electric Whisk
802-359
07.09.2015
© Jula AB
SE - Bruksanvisning i original
Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon
0200-88 55 88.
www.jula.se
NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning)
Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon
67 90 01 34.
www.jula.no
PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie
z naszym działem obsługi klienta pod numerem: 22 338 88 88.
www.jula.pl
EN - Operating instructions (Translation of the original instructions)
Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department.
www.jula.com
Tillverkare/ Produsent / Producenci/ Manufacturer
Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA
Importör/ Importør/ Importer/ Importer
Jula Norge AS, Solheimsveien 6–8, 1471 LØRENSKOG
Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor
Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska
SVENSKA
SVENSK A
SÄKERHETSANVISNINGAR
Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!













Den här apparaten kan användas av barn från åtta år och uppåt samt av personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller personer som saknar erfarenhet och
kunskap, om de ges handledning eller får instruktioner angående användning av
apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn, såvida de inte är äldre än
åtta år och det sker under övervakning.
Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn yngre än åtta år.
Apparaten är avsedd för hushållsanvändning inomhus.
Stäng av apparaten och dra ut sladden före rengöring och när apparaten inte används.
Använd inte apparaten om den är skadad. Kontakta behörig servicerepresentant.
Dränk aldrig apparaten eller sladden i vatten eller annan vätska.
Se till att inte sladden är åtkomlig för barn.
Använd inte apparaten om sladden eller stickproppen är skadad. Om sladden eller
stickproppen är skadad ska den bytas ut av behörig servicerepresentant eller annan
behörig person, för att undvika fara.
Rör aldrig vid visp eller degkrok när de roterar. Använd hårskydd om du har långt hår.
Använd inte löst sittande kläder, smycken och liknande, som kan fastna i rörliga delar.
Stäng av apparaten och dra ut sladden före montering och/eller byte av tillbehör etc.
Montera aldrig tillbehör med olika funktion samtidigt (till exempel degkrok samtidigt med
visp).
Skydda sladden och stickproppen från värme, olja och skarpa kanter.
Apparaten är inte avsedd att användas av personer (barn eller vuxna) med någon typ av
funktionshinder eller av personer som inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap för att
använda den, såvida de inte har fått anvisningar gällande användande av apparaten av
någon med ansvar för deras säkerhet.
TEKNISKA DATA
Märkspänning
Effekt
230 V ~ 50 Hz
200 W
3
SVENSKA
BESKRIVNING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Inställningsvred
Turboknapp
Degkrok
Visp
Frigöringsknapp
Hölje
HANDHAVANDE
Vispar och degkrokar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sätt i vispar eller degkrokar och tryck fast dem ordentligt. Sätt alltid den degkrok/visp som har en
tandad ring i motsvarande hål.
Sätt i sladden.
Placera ingredienserna i lämplig behållare för den mängd som ska beredas.
Sänk ned degkrokar/vispar i behållaren och starta apparaten genom att vrida inställningsvredet åt
höger. Vredet har 5 driftlägen. Beroende på modell kan apparaten också ha en turboknapp.
Vrid tillbaka inställningsvredet till läge 0 efter slutförd bearbetning.
Dra ut sladden.
Frigör vispar/degkrokar genom att trycka på frigöringsknappen.
Användningstips
Hastighet
1-2
3-4
5
Turbo
Användning
För att blanda torra ingredienser med våta, vända ned vispad äggvita eller grädde i
blandningar, röra i såser eller mosa grönsaker.
För att tillreda kaksmet och liknande. Använd degkrokar för deg eller tyngre smet.
För att röra samman matfett och socker.
För att vispa grädde, äggvitor, hela ägg och liknande. För att röra köttfärs samt för
tyngre deg.
Samma som läge 5.
VIKTIGT!
Kör inte apparaten mer än 5 minuter i sträck. Låt den svalna några minuter innan den används igen.
UNDERHÅLL
Rengöring
1.
2.
3.
4.
Dra ut sladden.
Rengör höljet med en fuktad trasa.
Rengör vispar/degkrokar under rinnande vatten eller i diskmaskin. Låt torka.
Apparatens växelhus kan sköljas under rinnande vatten, men får inte dränkas.
4
SVENSKA
5.
Rengör tillbehören omedelbart efter användning, för att förhindra att matrester torkar fast och
eventuellt orsakar bakterietillväxt.
5
NORSK
NORSK
SIKKERHETSANVISNINGER
Les bruksanvisningen nøye før bruk!













Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og over og personer med reduserte fysiske,
følelsesmessige eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått
opplæring eller instruksjon i bruk av apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres
av barn med mindre de er eldre enn 8 år og er under tilsyn.
Hold apparatet og ledningen som hører til unna barn under 8 år.
Apparatet er beregnet for husholdningsbruk innendørs.
Slå av apparatet, og trekk ut ledningen før rengjøring og når det ikke er i bruk.
Ikke bruk apparatet hvis det er skadet. Kontakt en godkjent servicerepresentant.
Senk aldri apparatet eller ledningen ned i vann eller annen væske.
Sørg for at ledningen plasseres utilgjengelig for barn.
Apparatet må ikke brukes hvis ledningen eller støpselet er skadet. Hvis ledningen eller
støpselet er skadet, må den byttes ut av en godkjent servicerepresentant eller en annen
godkjent fagperson for å unngå fare.
Rør aldri vispen eller eltekroken når de roterer. Bruk hårbeskyttelse hvis du har langt hår.
Ikke bruk løstsittende klær, smykker eller lignende som kan sette seg fast i bevegelige
deler.
Slå av apparatet, og trekk ut ledningen før du skal montere det eller skifte ut tilbehør osv.
Monter aldri tilbehør med ulike funksjoner samtidig (for eksempel eltekrok samtidig med
visp).
Beskytt ledningen og støpselet mot varme, olje og skarpe kanter.
Apparatet er ikke beregnet på bruk av personer (barn eller voksne) med
funksjonshemminger, eller av personer uten tilstrekkelig erfaring med eller kunnskap i å
bruke det, med mindre de har fått anvisninger om bruk av apparatet av noen som er
ansvarlig for deres sikkerhet.
TEKNISKE DATA
Merkespenning
Effekt
230 V ~ 50 Hz
200 W
6
NORSK
BESKRIVELSE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Innstillingsbryter
Turboknapp
Eltekrok
Visp
Utløser
Deksel
BRUK
Visper og eltekroker
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sett i visper eller eltekroker, og trykk dem godt fast. Sett alltid eltekroken/vispen med tagget ring
inn i det tilsvarende hullet.
Sett i ledningen.
Plasser ingrediensene i en beholder som egner seg for den mengden som skal tilberedes.
Senk eltekrokene/vispene ned i beholderen, og start apparatet ved å vri innstillingsbryteren til
høyre. Bryteren har 5 driftsmoduser. Avhengig av modellen, kan det hende apparatet også har en
turboknapp.
Vri innstillingsbryteren tilbake til posisjon 0 når deigen/røren er ferdig bearbeidet.
Trekk ut ledningen.
Frigjør vispene/eltekrokene ved å trykke på utløserknappen.
Tips for bruk
Hastighet
1–2
3–4
5
Turbo
Bruk
For å blande tørre ingredienser med våte, blande inn vispet eggehvite eller fløte,
røre i sauser eller mose grønnsaker.
For å tilberede kakerøre og lignende. Bruk eltekroker for deig eller tyngre røre. For å
røre sammen matfett og sukker.
For å vispe fløte, eggehviter, hele egg og lignende. For å røre sammen kjøttdeig, og
for tyngre deig.
Samme som hastighet 5.
VIKTIG!
Ikke kjør apparatet i mer enn 5 minutter i strekk. La den kjøle seg ned noen minutter før du bruker den
igjen.
VEDLIKEHOLD
Rengjøring
1.
2.
3.
Trekk ut ledningen.
Rengjør dekselet med en fuktig klut.
Rengjør visper/eltekroker under rennende vann eller i oppvaskmaskin. La tørke.
7
NORSK
4.
5.
Apparatets girhus kan skylles under rennende vann, men må ikke senkes ned i vann.
Rengjør tilbehøret like etter bruk for å hindre at matrester tørker fast og eventuelt forårsaker
bakterievekst.
8
POLSKI
POL SKI
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!














Dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej,
sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające należytego doświadczenia lub
wiedzy mogą korzystać z urządzenia pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub
otrzymały odpowiednie wytyczne. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane
przez dzieci, chyba że są one w wieku 8 lat lub starsze i znajdują się pod nadzorem.
Urządzenie wraz z przewodem należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci
w wieku poniżej 8 lat.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego w pomieszczeniu.
Wyłączaj urządzenie i wyciągaj kabel z gniazdka przed przystąpieniem do czyszczenia
oraz gdy urządzenie nie jest używane.
Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem warsztatu serwisowego.
Nigdy nie zanurzaj urządzenia ani kabla zasilającego w wodzie lub innych płynach.
Upewnij się, że dzieci nie mają dostępu do kabla.
Nie używaj urządzenia, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone. Jeśli kabel jest
uszkodzony, powinien zostać wymieniony w autoryzowanym serwisie lub przez
uprawnioną osobę. Pozwala to uniknąć zagrożenia.
Nigdy nie dotykaj końcówki do ubijania lub mieszania ciasta podczas pracy urządzenia.
Jeśli masz dłuższe włosy, używaj siatki ochronnej. Nie noś luźnych ubrań, biżuterii i
innych rzeczy, które mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
Przed montowaniem i/lub wymianą akcesoriów itp. zawsze wyłączaj urządzenie i wyciągaj
kabel zasilający z gniazdka sieciowego.
Nigdy nie montuj jednocześnie różnych końcówek (np. końcówki do mieszania ciasta z
końcówką do ubijania).
Chroń kabel i wtyczkę przed wysokimi temperaturami, olejami i ostrymi krawędziami.
Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania przez osoby (dzieci lub dorosłych) z
jakąkolwiek formą dysfunkcji lub osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia
lub umiejętności w zakresie obsługi urządzenia, o ile nie uzyskają wskazówek odnośnie
do obsługi urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe
Moc
230 V ~ 50 Hz
200 W
9
POLSKI
OPIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pokrętło regulacyjne
Przycisk turbo
Końcówka do mieszania ciasta
Końcówka do ubijania
Przycisk zwalniający
Obudowa
OBSŁUGA
Końcówki do ubijania i mieszania ciasta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Załóż końcówki do ubijania lub mieszania ciasta i porządnie je wciśnij. Zawsze wkładaj końcówkę
oznaczoną zębatym pierścieniem w odpowiedni otwór.
Podłącz kabel.
Umieść wymagane składniki w pojemniku o odpowiedniej pojemności.
Opuść końcówki do pojemnika i włącz urządzenie, przekręcając pokrętło w prawo. Pokrętło
posiada 5 różnych prędkości. W zależności od modelu urządzenie może posiadać również przycisk
turbo.
Po zakończeniu pracy przekręć pokrętło z powrotem na pozycję 0.
Wyciągnij kabel zasilający z gniazdka.
Wyciągnij końcówki, wciskając przycisk zwalniający.
Wskazówki użytkowania
Prędkość
1–2
3–4
5
Turbo
Sposób użycia
Do mieszania suchych składników z mokrymi, wymieszania ubitych białek lub
śmietany z ciastem, wymieszania sosu lub miksowania warzyw.
Do przygotowywania ciasta itp. Do ciast i cięższych mas używaj końcówek do
mieszania ciasta. Do mieszania tłuszczy spożywczych i cukru.
Do ubijania śmietany, białek jaj, całych jajek itp. Do mieszania mięsa mielonego lub
ciężkich ciast.
Patrz prędkość 5.
WAŻNE!
Nie korzystaj z urządzenia dłużej niż 5 minut pod rząd. Przed ponownym użyciem miksera odczekaj, aż
ostygnie.
KONSERWACJA
Czyszczenie
1.
2.
3.
Wyciągnij kabel zasilający z gniazdka.
Obudowę czyść wilgotną szmatką.
Czyść końcówki pod bieżącą wodą lub w zmywarce. Pozostaw do wyschnięcia.
10
POLSKI
4.
5.
Przekładnię urządzenia można opłukać pod bieżącą wodą, jednak nie należy jej zanurzać.
Czyść wszystkie części urządzenia bezpośrednio po użyciu, aby zapobiec wyschnięciu resztek
pokarmu i ewentualnemu rozwojowi bakterii.
11
ENGLISH
ENGLISH
SAFETY INSTRUCTIONS
Read the Operating Instructions carefully before use!













This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than
8 and supervised.
Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
The appliance is only intended for household use indoors.
Switch off the appliance and pull out the plug before cleaning, and when not in use.
Do not use the appliance if it is damaged.
Contact an authorised service centre.
Never immerse the appliance or power cord in water or any other liquid.
Keep the power cord out of the reach of children.
Do not use the appliance if the power cord or plug is damaged. A damaged cord or plug
must be replaced by an authorised service centre or qualified person to ensure safe use.
Never touch the whisk or dough paddle when they are rotating. Wear a hair net if you
have long hair. Do not wear loose-fitting clothing or jewellery etc. as these can get caught
in moving parts.
Always switch off the appliance and pull out the plug before fitting and/or replacing
accessories etc.
Never fit accessories with different functions at the same time (e.g. a dough hook
toghether with a whisk).
Keep the power cord and plug away from heat, oil and sharp edges.
The appliance is not intended to be used by persons (children or adults) with any form of
functional disorders, or by persons who do not have sufficient experience or knowledge on
how to use it, unless they have received instructions concerning the use of the appliance
from someone who is responsible for their safety.
TECHNICAL DATA
Rated voltage
Output
230 V ~ 50 Hz
200 W
12
ENGLISH
DESCRIPTION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Adjustment knob
Turbo button
Dough hook
Whisk
Release button
Casing
OPERATION
Whisks and dough hooks
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Insert the whisks or dough hooks and press in firmly. Always insert the dough hook/whisk with a
toothed ring in the corresponding hole.
Plug in the power cord.
Place the ingredients in a suitable container for the amount to be prepared.
Lower the dough hooks/whisks into the container and start the appliance by turning the control
knob to the right. There are 5 settings on the knob. Depending on the model, the appliance may
also have a turbo button.
Turn the control knob back to the 0 position when you have finished.
Unplug the power cord.
Release the whisks/dough hooks by pressing the release button.
User tips
Speed
1-2
3-4
5
Turbo
Use
To mix dry ingredients with moist, to stir whisked white of egg or cream into mixtures,
stir in sauces or mash vegetables.
To prepare cake mix etc. Use dough hooks for dough or thicker mixes. To mix
cooking fat and sugar.
To whisk cream, white of egg, whole egg etc. To stir mincemeat or thicker dough.
Same as position 5.
IMPORTANT
Do not run the appliance for more than 5 minutes at a time. Allow to cool for a few minutes before using
again.
MAINTENANCE
Cleaning
1.
2.
3.
Unplug the power cord.
Clean the casing with a moist cloth.
Clean the whisks/dough hooks under running water, or in a dishwasher. Allow to dry.
13
ENGLISH
4.
5.
The gear casing can be rinsed under running water, but must not be immersed.
Clean the appliance immediately after use to prevent food residues drying out and sticking, and
causing bacterial growth.
14

Podobne dokumenty