Upoważnienie

Transkrypt

Upoważnienie
Upoważnienie
Prosimy o uzupełnienie poniższych danych, wydrukowanie formularza i wysłanie go pocztą na adres banku.
Formularz wypełnić można na ekranie komputera lub ręcznie, po jego wydrukowaniu.
Adres banku:
FCE Bank Polska SA
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
tel. 022 608 69 00
faks 022 608 69 01
Dane Kredytobiorcy
Dane kontaktowe
Imię: ..........................................................................
E-Mail: ...............................................................
Nazwisko: ................................................................
Telefon: .............................................................
Numer umowy kredytowej: ....................................
Dane osoby upoważnionej
Imię i nazwisko:
....................................................
Adres:
....................................................
Numer PESEL: ......................................................
....................................................
Numer dowodu osobistego: ................................
....................................................
Telefon kontaktowy: ....................................................
Niniejszym upoważniam wskazaną powyżej osobę do reprezentowania mnie w zakresie obsługi umowy kredytowej, a
w tym do składania oświadczeń w moim imieniu.
Tym samym upoważniam FCE Bank Polska S.A do udzielania powyżej wskazanej osobie wszystkich informacji
objętych tajemnicą bankową, które wynikają z wykonywania umowy kredytowej.
Upoważnienie niniejsze może w każdej chwili zostać odwołane poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienie FCE
Bank Polska SA o odwołaniu tego upoważnienia.
Podpis Kredytobiorcy: ………………………………….
Data: ………………………..

Podobne dokumenty