Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Zespołu Interwencji

Transkrypt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Zespołu Interwencji
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Źródło: http://mops.bip.legnica.eu/lop/oferty-pracy/16157,Kierownik-Zespolu-Interwencji-Kryzysowej.html
Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 10:42
Strona znajduje się w archiwum.
Wtorek, 12 kwietnia 2016
Kierownik Zespołu Interwencji Kryzysowej
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy
ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
kierownika Zespołu Interwencji Kryzysowej
Nazwa i adres organizatora naboru: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy,
59 - 220 Legnica, ul. Poselska 13
I. Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące kryteria:
1. Wymagania niezbędne:
1) wymogi określone w art. 6 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r.
poz. 1202 ze zm.),
2) wykształcenie wyższe na kierunkach: psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna, polityka społeczna,
pedagogika (preferowane specjalności: pedagogika specjalna, pedagogika terapeutyczna, pedagogika pracy socjalnej,
pedagogika resocjalizacyjna, itp.)
3) co najmniej 3-letni staż pracy (preferowany: w placówkach pomocy psychologicznej lub ośrodkach terapeutycznych)
2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów z zakresu wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
oraz pomocy społecznej,
2) znajomość zasad funkcjonowania Zespołu Interwencji Kryzysowej,
3) znajomość z zakresu poradnictwa rodzinnego obejmującego problemy funkcjonowania rodziny,
4) umiejętność obsługi i komunikacji z podopiecznymi ośrodka (odporność na stres),
5) umiejętność pracy w zespole,
6) doświadczenie w jednostkach administracji publicznej.
II. Osoby zainteresowane udziałem w naborze powinny złożyć:
1) list motywacyjny,
2) pełny życiorys zawodowy,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
8) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za
umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
z Krajowego Rejestru Karnego).
III. Zakres zadań na stanowisku kierownika Zespołu Interwencji Kryzysowej:
1) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad funkcjonowaniem Zespołu Interwencji Kryzysowej,
2) koordynowanie działań pomocowych i terapeutycznych podejmowanych przez Zespół Interwencji Kryzysowej,
3) współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dziecka (np. sądy, policja, szkoły, poradnie psychologiczno –
pedagogiczne),
4) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracownikami i przestrzeganiem dyscypliny pracy w zespole.
IV. Warunki pracy na stanowisku kierownika Zespołu Interwencji Kryzysowej:
1) praca w warunkach biurowych oraz związana z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych,
2) stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu na parterze w budynku przy ul. Okrzei 9.
Informacje dodatkowe:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko kierownika Zespołu Interwencji
Kryzysowej” w terminie do dnia 22 kwietnia 2016r. w Sekretariacie MOPS w Legnicy przy ul. Poselskiej 13 pokój nr 26.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Na rozmowy kwalifikacyjne zostanie zaproszonych nie więcej niż pięciu
najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe. O
terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie
(telefonicznie).
Metadane
Data publikacji 12.04.2016
20.01.2017
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Szweda
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Piotrowski Samodzielna Sekcja Bezpieczeństwa
Informacji
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Piotrowski