Zakup nowego samochodu osobowego Citroen Berlingo 1.6 HDI

Komentarze

Transkrypt

Zakup nowego samochodu osobowego Citroen Berlingo 1.6 HDI
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Dyrektora
Miejskiego Zakładu Oczyszczania
Nr 7/2011 dnia 31 maja 2011 r.
(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia na :
Zakup nowego samochodu osobowego Citroen Berlingo 1.6 HDI
Wykonawca:
...............................................................................................................................................................
adres:
….......................................................................................................................................................................
tel/fax:
…......................................................................................................................................................................
składam niniejszą ofertę.
I/. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę :
Wartość netto w zł : ........................................................................ ,
VAT
.................%, kwota podatku w zł. …................................ ,
wartość brutto zamówienia w zł.: …................................................ .
słownie:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
II/. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – trzy tygodnie od daty podpisania umowy
III/. WARUNKI PŁATNOŚCI: przelew – 21 dni od daty otrzymania faktury
IV/. OŚWIADCZAMY, że:
- żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
V/. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ:
- ...........................................................................................................................................
VI/. OFERTA LICZY ............ STRON
..............................., dnia .....................................
…..................................................
podpis Wykonawcy

Podobne dokumenty