Oświadczenie Bezgotówkowa sprzedaż paliwa dla potrzeb

Transkrypt

Oświadczenie Bezgotówkowa sprzedaż paliwa dla potrzeb
Załącznik nr 2 do SIWZ
…………………………………..
Pieczęć wykonawcy
Oświadczenie
Bezgotówkowa sprzedaż paliwa dla potrzeb Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o.
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy że
spełniamy warunki zawarte w § 23 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień
sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. dotyczące:
1.
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2.
posiadania wiedzy i doświadczenia;
3.
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4.
sytuacji ekonomicznej i finansowej.
..................................................................
Miejscowość /data/
.....................................................................
Pieczątki i podpisy osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Podobne dokumenty