Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 59 rok szkolny 2013/2014

Transkrypt

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 59 rok szkolny 2013/2014
Plan pracy
Szkoły Podstawowej nr 59
rok szkolny 2013/2014
Plan opracowany został w oparciu o:
1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok
szkolny 2013/2014.
2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny
2013/2014.
3. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej nr 59.
4. Wnioski z nadzoru pedagogicznego stanowiące podsumowanie roku
szkolnego 2012/2013
Cele do zrealizowania
* poprawa jakości kształcenia
* stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów
* przygotowanie ich do sprawdzianu szóstoklasistów i do dalszych etapów
edukacyjnych
* praca z uczniem mającym problemy w nauce i z uczniem zdolnym ,
wdrażanie do uczenia się
* wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku
realizacji obowiązku szkolnego
* zapewnienie uczniom zdrowia i bezpieczeństwa
Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny
2013/2014:




Przygotowanie uczniów do sprawdzianu zewnętrznego
Systematyczne uatrakcyjnianie prowadzonych zajęć
Wdrażanie nowej podstawy programowej
Kształcenie systemu wartości i respektowanie norm społecznych
KSZTAŁCENIE
Lp.
1.
2.
3.
4.
Osoba
termin
odpowiedzialna
Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego
dyrektor
wrzesień
Opracowanie planów nauczania dostosowanych do dyrektor, nauczyciele wrzesień
możliwości, potrzeb i aspiracji uczniów oraz
zgodnych z nową podstawą programową
Wzbogacanie procesu dydaktycznego poprzez
dyrektor, nauczyciele cały rok
stosowanie technologii informatycznych w tym
wykorzystanie tablic interaktywnych.
Zaspokojenie indywidualnych potrzeb
dyrektor, pedagog, cały rok
edukacyjnych uczniów:
nauczyciele
Zadania do realizacji



zapewnienie realizacji obowiązkowych
treści programowych z uwzględnieniem
potrzeb i zainteresowań uczniów
dostosowanie oferty edukacyjnej do
możliwości i inspiracji uczniów
indywidualizacja procesu nauczania
5. Przygotowanie uczniów klas szóstych do
sprawdzianu zewnętrznego
dyrektor, nauczyciele cały rok
IX, XI, I, III




przeprowadzenie, analiza 4 sprawdzianów
próbnych
przeprowadzenie pogadanki dla uczniów na
temat motywowania do rzetelnej nauki
objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami w
ramach godzin karcianych
zapoznanie rodziców i uczniów z procedurą
sprawdzianu
6. Realizacja nowej podstawy programowej w
klasach pierwszych, drugiej, czwartych i piątych
dyrektor, nauczyciele cały rok
WYCHOWANIE I OPIEKA
Osoba
odpowiedzialna
1. Opracowanie kalendarium imprez i uroczystości wicedyrektor,
szkolnych. Organizacja imprez i uroczystości
nauczyciele
szkolnych zgodnie z harmonogramem
2. Zaangażowanie rodziców w życie klasy i szkoły
Lp.
Zadania do realizacji






wyłonienie trójek klasowych
wychowawcy
wybory Rady Rodziców
dyrektor
pedagogizacja rodziców –
„Motywowanie dzieci do uczenia się”
wicedyrektor
włączenie rodziców do przygotowywania
uroczystości klasowych (np. pasowanie,
baliki , wigilie, wycieczki itd)
włączenie rodziców do przygotowania wychowawcy klas
imprez szkolnych , kiermaszy, wycieczek
włączenie rodziców w pozyskiwanie
wychowawcy klas
środków finansowych na rzecz szkoły
dyrektor,
wychowawcy
termin
Zgodnie z
kalendarium załącznik
wrzesień
wrzesień
cały rok
3. Opracowanie programów wychowawczego i
profilaktyki
4. Opracowanie planu pracy wychowawczej i
wychowawcy
zespół nauczycieli i
rodziców
wychowawcy klas
5. Wdrożenie działań dotyczących wzmocnienia
bezpieczeństwa w szkole oraz promocji zdrowia
zgodnie z jednym z podstawowych kierunków
polityki oświatowej państwa w bieżącym roku
6. Kształcenie postaw prozdrowotnych wśród
uczniów
dyrektor,
cały rok
wicedyrektor, zespół
d/s ewaluacji
podsumowanie
wicedyrektor
cały rok
wychowawcy klas





„Owoce w szkole” kl. I – III
„Szklanka mleka” kl. ) – VI
Akcja Mam kota na punkcie mleka
Sport to zdrowie – nauka pływania w
ramach zajęć wychowania fizycznego i
zajęć pozalekcyjnych
„Szkoła bez przemocy”
7. Wychowanie ekologiczne



segregacja śmieci
zbiórka zużytych baterii
udział w akcjach „Sprzątanie świata”,
Sierpień
wrzesień
wrzesień
cały rok
wychowawcy
świetlicy
n-le wf
cały rok
pedagog
wicedyrektor,
cały rok
nauczyciele przyrody,
wychowawcy klas

„Dzień Ziemi”
eksponowanie w pracy dydaktycznej i
wychowawczej treści związanych z
ekologią i ochroną przyrody (gazetki,
konkursy itd.)
8. Kształtowanie tożsamości europejskiej,
patriotycznej i regionalnej



wychowawcy klas
cały rok
Pedagog, zespoły
cały rok
pedagog
cały rok
edukacja regionalna (korzystanie z lekcji
muzealnych, poznanie zabytków
Poznania )
edukacja patriotyczna (godło, hymn
państwowy i szkolny, symbole
narodowe, udział w uroczystościach
szkolnych)
Patron szkoły – Święto Patrona Szkoły –
metoda projektu tradycje szkolne
9. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna, objęcie
uczniów różnymi formami pomocy na terenie
szkoły
10. Pomoc uczniom znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej
dyrektor



„Wyprawka szkolna”
Dofinansowanie do wycieczek
Zapomogi rzeczowe
wychowawcy klas
11. Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych,
przedsięwzięciach kulturalnych
opiekunowie kół


koła zainteresowań rozwijające zdolności
uczniów
wychowawcy klas
wycieczki do kina, teatru (Nowe
Horyzonty Edukacji Filmowej)
cały rok
cały rok
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Lp.
Zadania do realizacji
1. Organizacja ewaluacji, kontroli przestrzegania
prawa i wspomagania nauczycieli (wg planu
nadzoru pedagogicznego)
2. Wewnętrzne badanie wyników nauczania




OBUT
Sprawdziany próbne kl. VI
Badanie umiejętności posługiwania się j.
angielskim w typowych sytuacjach
życiowych kl. VI
Badanie wyników nauczania matematyki
kl. IV i V
Osoba
odpowiedzialna
dyrektor
termin
wrzesień
dyrektor
nauczyciele przed.
maj
IX, X, I, III, V
maj
3. Baza szkoły

unowocześnienie bazy dydaktycznej
szkoły zgodnie z możliwościami
finansowymi:
dyrektor
cały rok
szkolny
zespół ds. promocji
szkoły
cały rok
- modernizacja sali nr 9
- ciągłe wzbogacanie księgozbioru biblioteki
- zakup programów komputerowych
4. Promocja szkoły w środowisku lokalnym




modyfikacja i prowadzenie strony
internetowej
zamieszczenie dokumentacji (program
wychowawczy i profilaktyczny)
prezentacja osiągnięć szkoły w prasie
lokalnej
organizacja imprez środowiskowych
wicedyrektor

Podobne dokumenty