Regulamin konkursu – "Facet z klasą” 1. Organizatorem konkursu

Transkrypt

Regulamin konkursu – "Facet z klasą” 1. Organizatorem konkursu
Regulamin konkursu – "Facet z klasą”
1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Otwarte sp. z o. o. i jest on związany z książką „KLASA”
autorstwa Dominika W. Rettingera. Organizator może współdziałać przy organizowaniu konkursu z
innymi pomiotami, które zamierzają wnieść wkład w przygotowanie lub promocję konkursu.
2. Kontakt z organizatorem: [email protected]
3. Konkurs rozpoczyna się z dniem 01.07.2014. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do dnia
10.07.2014. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń.
4. Nagrodami w konkursie są:
- I miejsce: 1 egzemplarz książki „Klasa” z okładką przygotowaną na podstawie zdjęcia zwycięzcy.
- II miejsce: 1 egzemplarz książki „Klasa” z okładką przygotowaną na podstawie zdjęcia zwycięzcy
- Miejsca III – X: egzemplarze książki „KLASA”.
5. Konkurs polega na przysłaniu zdjęcia z wizerunkiem mężczyzny na adres [email protected] Zdjęcie
powinno przedstawiać zgłaszającego lub dowolną osobę, którą zgłasza wysyłający.
6. Zdjęcie należy przesłać w jednym z następujących formatów: .jpg, .png., .pdf lub .tiff.
7. Podstawą do rozstrzygnięcia konkursu będzie ocena grafika, autora oryginalnej okładki książki
„KLASA” – Elizy Luty. Jurorka oceni, który ze zgłoszonych mężczyzn najlepiej odpowiada koncepcji
graficznej oryginalnego projektu oraz tematyce książki.
8. Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 kandydatów.
11. Zgłaszający, w razie wygranej musi w ciągu 7 dni roboczych podpisać oświadczenie o posiadaniu
praw do wizerunku ze zdjęcia. W przypadku, w którym zwycięzca nie jest osobą zgłaszającą stosowane
oświadczenie musi podpisać zwycięzca.
12. Do konkursu nie dopuszcza się zdjęć: naruszających prawa autorskie innych podmiotów;
naruszających godność ludzką; zawierających treści dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, orientację
seksualną oraz narodowość; raniących przekonania religijne lub polityczne; zagrażających fizycznemu,
psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich; sprzyjających zachowaniom zagrażającym
zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska.
12. Zgłaszając swój udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie okładki książki „Klasa”
z jego zdjęciem dla celów promocyjnych książki.
13. Imię i nazwisko zwycięzców zostanie ogłoszone w ciągu 14 dni roboczych od dnia zakończenia
przyjmowania zgłoszeń.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do poproszenia uczestnika o wykonanie zdjęcia, którego jakość
będzie spełniać wymagania techniczne projektu. W takim przypadku organizator pokryje koszty
wykonania zdjęcia.
15. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian powyższego regulaminu.

Podobne dokumenty