zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-z-zestawieniem

Transkrypt

zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-z-zestawieniem
c
Znak sprawy: 42/G/2016
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY nr 1 [Wypełnić w przypadku składania oferty]
na SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ do Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, ul Strzeszyńska 32.:
URZĄDZENIA DO ANALIZY BIAŁEK techniką WESTERN BLOT.
Nazwa
[firma]
Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
NIP: ……………………………………………………………….
REGON: …………………………………………………………
KRS/
NR
Ewidencji
Działalności
Gospodarczej
:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Osoba do kontaktów:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel. ………………………………………………….
Fax. ……………………………………………………… e-
mail: …………………………………………….
Ja …………………………………………………………………………………………….., niżej podpisany reprezentując firmę
………………………………………………………………………………………………….,
oferuję
sprzedaż
i
dostawę
fabrycznie nowych aparatów będących przedmiotem zamówienia na następujących warunkach:
1. Pozycja nr1 z Załącznika nr 2
Zestaw do transferu białek z dwóch żeli na membranę - MINI TRANS-BLOT CELL
Cena całkowita:
- szt.1
Cena netto:
……………………… PLN.
Podatek VAT: ……………………… PLN.
Cena brutto: ……………………….. PLN.
OKRES GWARANCJI: ……………………….
MIEJSCE I ADRES SERWIEU:
………………………………………………………………………………………..…………………………
TERMIN realizacji zamówienia licząc od dnia podpisania umowy: ………………………………………… .
2. Pozycja nr2 z Załącznika nr 2
APARAT DO PIONOWEJ ELEKTROFOREZY W ŻELU POLIAKRYLAMIDOWYM wraz z mokrym
transferem na membranę dla 4 żeli – MP4 mini trans blot - szt.1
Cena całkowita:
Cena netto:
……………………… PLN.
Podatek VAT: ……………………… PLN.
Cena brutto: ……………………….. PLN.
OKRES GWARANCJI: ……………………….
MIEJSCE I ADRES SERWIEU:
………………………………………………………………………………………..…………………………
TERMIN realizacji zamówienia licząc od dnia podpisania umowy: ………………………………………… .
2. Oświadczenie
Oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym z Zamawiającym [Załącznik nr 3].
Oferowane przez nas urządzenie posiada wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry
techniczne i spełnia wymagane przez Zamawiającego warunki.
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
W przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie
z wymogami zapytania ofertowego.
Integralną część niniejszego formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 2 z WYMAGANYMI
parametrami technicznymi i ilościowymi przedmiotu niniejszego postępowania.
…………………………………………………………………………….
[data, pieczęć Wykonawcy lub osoby upoważnionej]

Podobne dokumenty